PDF til print Find kalender

Obligatorisk kursus: Kulturmøder og teorier

Titel
Obligatorisk kursus: Kulturmøder og teorier
Oversat titel

Cultural Encounters and Theories

Semester
F2023
Kandidatuddannelse i
Kultur og Sprogmødestudier *
Aktivitetstype

Obligatorisk

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Du skal tilmelde dig på stads i tilmeldingsperioden, som du kan se på intra

Når du tilmelder dig studieaktiviteter, skal du være opmærksom på, om undervisning og eksamen i de forskellige studieaktiviteter er på samme tidspunkt. RUC planlægger studieaktiviteter sådan at der ikke er overlap, hvis du følger dit anbefalede studieforløb. I forhold til valgfrie elementer og studieplaner, som afviger fra det anbefalede studieforløb, kan der dog forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Deltagerantal
ECTS
10
Aktivitetsansvarlig
Lars Jensen (hopeless@ruc.dk)
Louise Tranekjær (louiset@ruc.dk)
Julia Suárez Krabbe (jskrabbe@ruc.dk)
Studieleder
Louise Tranekjær (louiset@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
IKH Tilmelding & Eksamen (ikh-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60147
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

Kurset præsenterer de studerende for et udvalg af sociale og kulturelle fænomener og begivenheder, der udforskes ved hjælp af fremherskende teorikomplekser inden for kulturmødestudier. Centralt står spørgsmål epistemologi, kolonial arv og afkoloniseringsprocesser i forhold til viden, magt og social forandring, og kurset lægger vægt på at forankre disse spørgsmål historisk og kulturelt. Der inddrages såvel vestlige som ikke-vestlige perspektiver.

Uddybende beskrivelse

Da der vil være relativt få studerende på dette kursus, vil den præcise plan for kurset først blive lagt efter tilmeldingsperioden, så det kan tilpasses den specifikke gruppe af studerende. Spørgsmål herom kan rettes til studieleder Louise Tranekjær (louiset@ruc.dk).

Kurset giver de studerende en forståelse af, hvordan forskellige opfattelser af tid, sted og rum indgår i teorier, såvel som i kulturelle og sociale praksisser. Kurset bidrager med viden om diverse kritiske vestlige og ikke-vestlige teoretiske perspektiver, og hvor- dan disse relaterer til magt, politik og kultur i det globale nord og syd. De studerende erhverver sig desuden viden om, hvordan teoretiske diskussioner fører til en dybere forståelse af modernitet, patriarkat, kolonialisme, imperialisme, racisme og kapitalisme – og deres lokale forankringer. Herigennem opnår de studerende kompetencer i at udføre teoretisk forankrede kritiske analyser af kulturelle, sociale og lingvistiske problemer, samt at forholde sig til egen praksis hvad angår magtrelationer, kulturel forskellighed og socialhistorisk situerethed.

Pensum

Se moodle.

Tilrettelæggelse og indsats

Studieindsats

Dette kursus er på 10 ECTS som svarer til 270 arbejdstimer, som fordeler sig på

  • 37 timers undervisning,
  • 168 timers forberedelse, inklusiv litteraturlæsning
  • og 65 timer til den afsluttende skriftlige hjemmeopgave.

Læringsaktiviteter

Arbejdsformen lægger vægt på, at den studerende selv tager ansvar for forberedelse og aktiv deltagelse på de enkelte kursusgange. Kurset består af forelæsninger, workshops/seminarer, der diskussioner udvalgte tekster og problemstillinger. Evt. andre former vil blive annonceret af kursusansvarlige ved kursets start. Kurset afsluttes med en individuel skriftlig opgave.

Udbudsformat 
Undervisningsevaluering
Program

Se moodle.

BEDØMMELSE
Læringsmål 
  • har nuanceret forståelse af centrale teorikomplekser indenfor kulturmødestudier

  • kan identificere og diskutere, hvordan forskellige teoretiske forståelsesrammer opererer i og påvirker kulturelle magtrelationer og diskussioner

  • kan udføre forankrede analyser af kulturmøder og globaliseringsprocesser

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave.

Hjemmeopgaven skal have et omfang på 19.200-26.400 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Hjemmeopgavens varighed er 7 dage inkl. evt. weekend og helligdage.
Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

Prøveform

Individuel skriftlig hjemmeopgave med udgangspunkt i et spørgsmål stillet af underviseren.

Bedømmelseskriterier

I bedømmelsen af den skriftlige hjemmeopgave vil der blive lagt vægt på, i hvor høj udstrækning den studerende demonstrerer analytisk indsigt og refleksion i forhold til:

  • Har nuanceret forståelse af centrale teorikomplekser. Det vil sige hvordan forskellige opfattelser af tid, sted og rum indgår i teorier, såvel som i kulturelle og sociale praksisser.
  • Kan identificere og diskutere diverse kritiske vestlige og ikke-vestlige teoretiske perspektiver, og hvordan disse relaterer til magt, politik og kultur i det globale nord og syd.
  • Kan arbejde teoretisk og analytisk med, hvordan modernitet, patriarkat, kolonialisme, imperialisme, racisme og kapitalisme har en historisk, global og lokal forankring.
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60147
Sidst ændret 09/03/2023

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Onsdag 26-04-2023 10:00 - Onsdag 03-05-2023 10:00 i uge 17 og uge 18
Kulturmøder og teorier - Eksamen (KOS)

Tirsdag 01-08-2023 10:00 - Tirsdag 08-08-2023 10:00 i uge 31 og uge 32
Kulturmøder og teorier - Reeksamen (KOS)