PDF til print Find kalender

Kursus: Kulturjournalistik

Titel
Kursus: Kulturjournalistik
Oversat titel

Cultural Journalism

Semester
F2023
Kandidatuddannelse i
Dansk * / Historie * / Dansk / Historie
Aktivitetstype

Valgfrit

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Du skal tilmelde dig på stads i tilmeldingsperioden, som du kan se på intra

Når du tilmelder dig studieaktiviteter, skal du være opmærksom på, om undervisning og eksamen i de forskellige studieaktiviteter er på samme tidspunkt. RUC planlægger studieaktiviteter sådan at der ikke er overlap, hvis du følger dit anbefalede studieforløb. I forhold til valgfrie elementer og studieplaner, som afviger fra det anbefalede studieforløb, kan der dog forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Deltagerantal
ECTS
5
Aktivitetsansvarlig
Erik Svendsen (evs@ruc.dk)
Studieleder
Erik Svendsen (evs@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
IKH Tilmelding & Eksamen (ikh-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60069
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

Kurset giver dels viden om kulturteorier- og opfattelser der har domineret i det 20. århundrede, dels en praktisk produktiv indføring i det brede kulturjournalistiske felt i den aktuelle mediekultur. Udgangspunktet er dels læsning af tekster om forskellige kulturbegreber, herunder det finkulturelle universalistiske og det hverdagslige relativistiske kulturbegreb, dels et analytisk arbejde med en bred vifte af aktuelle kulturjournalistiske produkter fra den trykte presse, radio-tv og de sociale netværksmedier. Kurset vil rumme såvel tekster der er centreret i et æstetisk paradigme, som tekster der kan rubriceres som livsstilsjournalistik, eller som er forankret i hverdagskulturen.

Uddybende beskrivelse

Da der vil være relativt få studerende på dette kursus, vil den præcise plan for kurset først blive lagt efter tilmeldingsperioden, så det kan tilpasses den specifikke gruppe af studerende. Spørgsmål herom kan rettes til studieleder Erik Svendsen (evs@ruc.dk).

Kurset præsenterer en bred tilgang til det kulturjournalistiske felt, således vil såvel sociologiske traditioner, diskursanalytiske greb som kulturkritik være bærende for kurset. Desuden vil kurset give en oversigt over forskningen i kulturjournalistik, med særligt fokus på skandinaviske forhold. Det analytiske materiale hentes i den aktuelle kulturjournalistiske praksis, hvorfor såvel avisartikler, podcast, radio- og tv-programmer samt tekster fra de sociale medier vil indgå i undervisningen. Lejlighedsvis vil der være gæsteforelæsere, der virker som kulturjournalister i mediebranchen.

Pensum
Tilrettelæggelse og indsats

5 etcs= 135 timer, anslået fordelt på:

 • Mødetimer på kurset: 16 (8 x2 timer)
 • Forberedelse: 80 timer (ca 10 timer per kursusgang)
 • Udfærdigelse af fortløbende opgaver/ portfolio: 39 timer
Udbudsformat 

Campus

Undervisningsevaluering
Program
BEDØMMELSE
Læringsmål 
 • bestemme en bred vifte af medietekster og deres forankring i dominerende kulturopfattelser

 • anvende en mediesociologisk tilgang til kulturjournalistiske tekster

 • redegøre for centrale udviklingstendenser i kulturjournalistikken med særligt henblik på den danske

 • demonstrere analytisk kendskab til og selv arbejde produktivt med dominerende genrer indenfor kulturjournalistikken

 • reflektere over egen kulturjournalistisk praksis og give konstruktiv feedback på andres kulturjournalistiske tekster

 • udarbejde og formidle oversigt over vigtige tendenser i den danske kulturjournalistiks historie

 • operere analytisk med en flerhed af kulturbegreber

 • bestemme det kulturjournalistiske felt og arbejde produktivt med tekster som kan indgå i den kulturelle offentligheds debatfora

Prøveform
Individuel portfolio

Portfolioen skal have et omfang på maksimalt 24.000 tegn inkl. mellemrum.

Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Produkterne til portfolioen udarbejdes helt eller delvist under kursusforløbet.

Portfolioen afleveres samlet (uploades på eksamen.ruc.dk). Evt. løbende delaflevering til den kursusansvarlige med henblik på feedback erstatter ikke den samlede aflevering.

Der foretages en samlet bedømmelse af portfolioen.

Bedømmelse: bestået/ikke-bestået
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

De studerende vil på kurset arbejde selvstændigt med forskellige kulturjournalistiske genrer; portfolio vil således kunne bestå af to til tre tekster, som eksempel en klumme, en kulturreportage, en anmeldelse, en feature og et essay. Desuden vil der indgå en afsluttende analytisk redegørelse for kulturjournalistiske dimensioner i selvvalgte tekster hentet fra aktuel dansk kulturoffentlighed. De studerendes bud på konkret realisering af diverse genrer vil blive diskuteret og evalueret på klassen.

Ved bedømmelsen af portfolio vurderes i hvilken grad den studerende kan:

 • Forstå og praktisere relevante kulturjournalistiske genrer
 • Forstå og redegøre for teorier og nøglebegreber som er centrale i det kulturjournalistiske felt
 • Omsætte teori og begreber til konkret analyse
 • Selvstændigt og kritisk vurdere kulturjournalistisk praksisformer
 • Formulere sig med sproglig klarhed, begrebslig præcision og i egne kulturjournalistiske produkter forsøge at arbejde kreativt med genreforlæg
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60069
Sidst ændret 06/03/2023

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Mandag 22-05-2023 10:00 - 22-05-2023 10:00 i uge 21
Kulturjournalistik - Eksamen (DAN)

Tirsdag 08-08-2023 10:00 - 08-08-2023 10:00 i uge 32
Kulturjournalistik - Reeksamen (DAN)