PDF til print Find kalender

Projekt i historie B: Teori og historiografi

Titel
Projekt i historie B: Teori og historiografi
Oversat titel

Project in history B: Theory and Historiography

Semester
F2023
Kandidatuddannelse i
Historie * / Historie
Aktivitetstype

Valgfrit

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Read about the Master Programme and find the Study Regulations at ruc.dk

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Du skal tilmelde dig på stads i tilmeldingsperioden, som du kan se på intra

Tilmelding til projekteksamen: Du skal huske at bekræfte din tilmelding til projektet, ved at tilmelde dig eksamen med din projektgruppe, når projektdannelsen er slut. Du skal tilmelde dig via stads

Når du tilmelder dig studieaktiviteter, skal du være opmærksom på, om undervisning og eksamen i de forskellige studieaktiviteter er på samme tidspunkt. RUC planlægger studieaktiviteter sådan, at der ikke er overlap, hvis du følger dit anbefalede studieforløb. I forhold til valgfrie elementer og studieplaner, som afviger fra det anbefalede studieforløb, kan der dog forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger. 

Sign up for study activities at STADS Online Student Service within the announced registration period, as you can see on the Study administration homepage.

Registration for project-exam: Please remember to confirm your registration by signing up for exam as a group when the group formation is final. The registration is through STADS Online Student Service

When signing up for study activities, please be aware of potential conflicts between study activities or exam dates.
The planning of activities at Roskilde University is based on the recommended study programs which do not overlap. However, if you choose optional courses and/or study plans that goes beyond the recommended study programs, an overlap of lectures or exam dates may occur depending on which courses you choose.

Deltagerantal
ECTS
15
Aktivitetsansvarlig
Kim Esmark (kesmark@ruc.dk)
Studieleder
Kim Esmark (kesmark@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
IKH Tilmelding & Eksamen (ikh-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60133 / U60133GB
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

I projektet arbejder de studerende sammen i grupper om eksemplariske, problemorienterede undersøgelser af selvvalgte historiske spørgsmål og problemstillinger, der kan ligge indenfor eller gå på tværs af både ældre og nyere tid, og som kan angå både dansk, europæisk og global historie.

Projektarbejdet har til formål gennem arbejdet med det afgrænsede problem at videreudvikle de studerendes brede færdigheder i praktisk anvendelse af historiefaglige redskaber og arbejdsmåder, her med særlig fokus på (1) valg og refleksion af teoretisk tilgang og (2) historiografisk placering af undersøgelsen i forhold til relevante forskningsbidrag og -positioner.

Gennem projektarbejdet trænes samtidig de studerendes evne til at samarbejde om tilrettelæggelse, styring og afrapportering af et større projektforløb og til at give og modtage faglig feedback. Som led i projektforløbet deltager de studerende undervejs i et fælles projektseminar.

Projektet afsluttes med indlevering af en projektrapport, der dokumenterer undersøgelsens design, proces, metode, teori og resultater. Som bilag til projektrapporten udarbejder de studerende individuelle refleksioner over egen faglig udvikling og akademiske kompetencer.

Uddybende beskrivelse

Da der kun vil være relativt få studerende på projekt B, vil der ikke være den sædvanlige projektdannelse. Studerende på projekt B skal ved semesterstart kontakte studieleder Kim Esmark (kesmark@ruc.dk), som vil organisere en særlig projektdannelse for de pågældende.

Projektarbejdet bygger på et målrettet samarbejde mellem projektgruppens medlemmer, der får faglig bistand og sparring fra gruppens vejleder. Det konkrete arbejde omfatter ugentlige gruppemøder, løbende læsning og skrivning hjemme eller på campus, besøg på biblioteker og arkiver, og andre relevante aktiviteter, samt møder med vejlederen ca. hver 3. uge. På første vejledermøde aftales projektforløbets praktiske organisering og struktur. Problemorienteret projektlæring har som centralt element en række forskellige løbende feedback-former. Projektarbejdet er baseret dels på de studerendes daglige peer-feedback (skriftlig og mundtlig respons på medstuderendes faglige oplæg og diskussionsbidrag), og dels på projektvejlederens løbende feedback på projektgruppens skriftlige arbejde. Projektarbejdet får desuden feedback fra andre vejledere og medstuderende fra andre projektgrupper på projektseminaret, samt fra eksaminator og medbedømmer til eksamen.

Pensum
Tilrettelæggelse og indsats

15 ECTS = ca 405 arbejdstimer, anslået fordelt på: Projektdannelse 3-4 dage á 5-6 timer, samlet ca 25 timer Selve projektarbejdet, omfattende litteratursøgning, læsning og review af litteratur, udarbejdelse og læsning af oplæg, gruppemøder, vejledermøder, udarbejdelse af projektrapport: ca 300 timer. Projektseminar (forberedelse og deltagelse): ca 10 timer Eksamen (forberedelse og deltagelse): ca 40 timer Buffertid: resten I praksis varierer den ugentlige arbejdsindsats henover semesteret. Regn med min. 10 timer ugentligt i måneder med fuld kursusaktivitet og ca 40 timer ugentligt i den kursusfri fase.

Udbudsformat 
Undervisningsevaluering
Program
BEDØMMELSE
Læringsmål 

  • Kan formulere en afgrænset historisk problemstilling og begrunde dens faglige og/eller samfundsmæssige relevans

  • Kan tilrettelægge og gennemføre undersøgelsen af det valgte problem med sikker og reflekteret begrundet brug af historiefaglige metoder, teori, forskningslitteratur og kildemateriale

  • Har forskningsbaseret viden på internationalt niveau af relevans for den valgte problemstilling, herunder viden om undersøgelsesgenstandens bredere historiske kontekst

  • Kan identificere og vurdere relevante forskningsbidrag og forskningspositioner og placere sin egen undersøgelse i relation hertil

  • Kan formidle en historiefaglig undersøgelse og dens resultater med sikkerhed, klarhed og præcision på skrift

  • Kan indgå i kritisk faglig dialog om en videnskabelig undersøgelses design, proces, metode, teori og resultater

Prøveform
Projekteksamen i gruppe med individuel bedømmelse.

Grupperne kan bestå af 2-5 studerende.

Projektrapporten skal for:
- 2 studerende have et omfang på 72.000-96.000 tegn inkl. mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 96.000-120.000 tegn inkl. mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 120.000-144.000 tegn inkl. mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på 132.000-156.000 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Projektrapporten skal forsynes med et resumé på engelsk. Som bilag til projektrapporten udarbejder de studerende individuelle refleksioner over egen faglig udvikling og akademiske kompetencer.

Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 studerende 60 minutter.
Ved 3 studerende 75 minutter.
Ved 4 studerende 90 minutter.
Ved 5 studerende 105 minutter.

Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i bedømmelsen.

Tilladte hjælpemidler ved prøven: PowerPoint præsentation eller tilsvarende samt noter til oplæg/præsentation.

Bedømmelse: 7-trinsskala

Censur: intern medbedømmer
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

Projekteksamen indledes med korte individuelle oplæg fra alle gruppens medlemmer og har herefter form af en faglig samtale, ledet af eksaminator og med deltagelse af medbedømmer. Samtalen tager udgangspunkt i projektrapporten og giver de studerende mulighed for at demonstrere, at de også mundtligt, sammen, kan formidle, uddybe, nuancere og diskutere den gennemførte undersøgelse. Hvor det er relevant kan samtalen også inddrage undersøgelsens bredere historiske og videnskabelige kontekst.

Bedømmelseskriterier: Se læringsmål.

Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60133 / U60133GB
Sidst ændret 06/03/2023

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Torsdag 01-06-2023 10:00 - 01-06-2023 10:00 i uge 22
Projekt i historie B: Teori og historiografi - Aflevering (HIS)

Mandag 19-06-2023 08:15 - Fredag 30-06-2023 18:00 i uge 25 og uge 26
Projekt i historie B: Teori og historiografi - Mundtlig eksamen (HIS)

Tirsdag 01-08-2023 08:15 - Torsdag 31-08-2023 18:00 i uge 31 til uge 35
Projekt i historie B: Teori og historiografi - Mundtlig reeksamen (HIS)