PDF til print Find kalender

Valgkursus: Aktuel historieforskning

Titel
Valgkursus: Aktuel historieforskning
Oversat titel

Current historical research

Semester
F2023
Kandidatuddannelse i
Historie * / Historie
Aktivitetstype

Valgfrit

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Du skal tilmelde dig på stads i tilmeldingsperioden, som du kan se på intra

Når du tilmelder dig studieaktiviteter, skal du være opmærksom på, om undervisning og eksamen i de forskellige studieaktiviteter er på samme tidspunkt. RUC planlægger studieaktiviteter sådan at der ikke er overlap, hvis du følger dit anbefalede studieforløb. I forhold til valgfrie elementer og studieplaner, som afviger fra det anbefalede studieforløb, kan der dog forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Deltagerantal
ECTS
5
Aktivitetsansvarlig
Kim Esmark (kesmark@ruc.dk)
Studieleder
Kim Esmark (kesmark@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
IKH Tilmelding & Eksamen (ikh-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60516
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

Dette kursus har til formål at give de studerende mulighed for fokuseret fordybelse i et afgrænset historiefagligt emne, problemkompleks, forskningsfelt eller værk relateret til det aktuelle forskningsmiljø på faget på RUC. Kursets specifikke fokus fastlægges fra semester til semester. Arbejdsformen er deltagerorienteret og kritisk undersøgende og sigter på at give de studerende indblik i den historiske forskningspraksis og at træne deres færdigheder i at få overblik over et specifikt historiefagligt problemkompleks, tage kritisk stilling til tolkninger og formidle og diskutere på videnskabeligt niveau.

Uddybende beskrivelse

Da der vil være relativt få studerende på dette kursus, vil den præcise plan for kurset først blive lagt efter tilmeldingsperioden, så det kan tilpasses den specifikke gruppe af studerende. Spørgsmål herom kan rettes til studieleder Kim Esmark (kesmark@ruc.dk).

Pensum
Tilrettelæggelse og indsats

5 ECTS = 135 arbejdstimer, anslået fordelt på:

 • Mødetimer på kurset 16 (8 x 2 timer).
 • Forberedelse: Læsning af forskningslitteratur og andet materia-le ca. 64 timer.
 • Bearbejdning af noter efter kursusgange ca. 16 timer.
 • Forberedelse af studenteroplæg ca. 16 timer.
 • Litteratur- og materialesøgning ca. 8 timer.
 • Planlægning af feltekskursioner ca. 8 timer.
 • Buffertid: 7 timer
Udbudsformat 
Undervisningsevaluering
Program
BEDØMMELSE
Læringsmål 
 • Har dybtgående forskningsbaseret viden på internationalt niveau om et afgrænset historiefagligt emne, værk, problemkompleks eller forskningsfelt

 • Kan tage selvstændig kritisk stilling til teorier, teser og tolkninger med relevans for et historiefagligt problemkompleks

 • Kan indgå i kvalificeret faglig diskussion på videnskabeligt niveau med fagfæller (underviser og medstuderende) om et historiefagligt problemkompleks

 • Kan læse, overskue og gøre sig fortrolig med et større sammenhængende korpus af videnskabelig tekst

Prøveform
Kurset bestås gennem aktiv og tilfredsstillende deltagelse.

Ved aktiv deltagelse forstås:
- at den studerende skal deltage i de med undervisningen forbundne aktiviteter (f. eks. workshops, seminarer, felt-ekskursioner, processtudiegrupper, arbejdskonferencer, supervisionsgrupper, feedback-sessioner).

Ved tilfredsstillende deltagelse forstås:
- at den studerende skal deltage i f.eks. mundtlige oplæg (individuelt eller i gruppe), peer reviews, miniprojekter, tests, præsentationer, tilrettelæggelse af kursusgang.

Bedømmelse: bestået/ikke bestået
Omprøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave.

Hjemmeopgaven skal have et omfang på 14.400-19.200 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Hjemmeopgavens varighed er 48 timer inkl. evt. helligdage.
Bedømmelse: bestået/ikke bestået
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

Ved aktiv og tilfredsstillende deltagelse skal de studerende kunne

 • Demonstrere dybtgående indsigt i forskningsbaseret viden på internationalt niveau om forskningsfeltet erindring og fortidsbrug
 • Anvende teorier, begreber og forskningslitteratur fra forskningsfeltet erindring og fortidsbrug i analyser af konkrete eksempler og cases i fortid og nutid på selvstændig vis
 • Indsamle, udvælge og bearbejde relevant materiale om erindrings- og identitetspolitisk fortidsbrug samt strukturere og anvende det i en mundtlig fremlæggelse
 • Indgå i kvalificeret faglig diskussion på videnskabeligt niveau med fagfæller (undervisere og medstuderende) om en samfundsrelevant erindrings- og identitetspolitisk problemstilling
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60516
Sidst ændret 06/03/2023

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Onsdag 09-08-2023 10:00 - Fredag 11-08-2023 10:00 i uge 32
Aktuel historieforskning - Reeksamen (HIS)