PDF til print    Find kalender

Modul 1: Forskning i Socialt entreprenørskab i relation til bæredygtighed

Semester
E2022
Uddannelse
Master i Socialt Entreprenørskab (MSE)
Forventet arbejdsindsats (ECTS-deklaration)

Kurset er sat til 7,5 ECTS, hvilket svarer til 202,5 timer:

 • Cirka 12 foredrag = 80 timer

 • Studenterøvelser = 40 timer

 • Teoretisk essay = 82,5 timer

 • I alt 202,5 timer

ECTS
5
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
 • Viden

 • Have viden om og forståelse for forskellige begreber om socialt entreprenørskab baseret på international forskning

 • Have viden om og forståelse for samfundsvidenskabelige begreber om relationer mellem samfund, stat og marked og samfundets bæredygtige udvikling i relation til socialt entreprenørskab

 • Færdigheder

 • Kunne forstå og på et videnskabeligt grundlag reflektere over forskellige teoretiske tilgange og begreber om socialt entreprenørskab med fokus på bæredygtigheds-, samfundsmæssige, velfærdsstatslige og kulturelle forhold.

 • Kunne forstå og reflektere over social entreprenant praksis og forandringsindsatser i lyset af egne erfaringer

 • Kompetencer

 • Kunne selvstændigt ved hjælp af kursets teoretiske repertoire reflektere over egne erfaringer i forbindelse med socialt entreprenørskab

 • Som supplement til kursets læringsmål lægges der i bedømmelsen af essayet og den mundtlige præstation ligeledes vægt på:

 • Præcision og dybde i valg og anvendelse af teoretiske begreber

 • Forståelse og fremstilling af centrale pointer og argumenter i de(n) valgte teori(er)

 • Begrebernes/teoriernes ’positionering’ ift. hinanden og til andre teorier/praksisser i forbindelse med modulets indhold

 • Argumentation i analysen set i forhold til den valgte problemstilling

 • Selvstændighed i den kritiske diskussion

Overordnet indhold

På kurset bliver du introduceret til feltet socialt entreprenørskab, både i en dansk og international sammenhæng. Herunder er emner som velfærdssamfundets udvikling og bæredygtig omstilling centrale fokusområder. Du vil igennem oplæg og drøftelser få indblik i, hvordan socialt entreprenørskab placerer sig som en vigtig forandringstilgang i koblingerne mellem den offentlige og private sektor og ofte som væsentlig løftestang for civilsamfundets rolle både i relation til de tværsektorielle samarbejder og som samfundsrevser.

Type

Kursus

Undervisnings- og arbejdsform
 • Foredrag
 • Casepræsentationer
 • Studenterøvelser og refleksion

Undervejs i semestret udarbejdes en skriftlig opgave i form af et teoretisk essay, hvorigennem den studerende skal opøve sine kompetencer i at arbejde med en teoretisk fordybelse. Gennem essayskrivning skal den studerende opøve kompetencer i at udvælge teoretiske begreber samt diskutere disse i relation til en selvvalgt problemstilling inden for modulets fagområde. Yderligere skal den studerende afprøve evnen til at udvælge og diskutere begreber fra egen læsning og fagområder præsenteret i undervisningen på kurset. Essay-skrivning har karakter af en øvelse med krav om sammenhæng i struktur, argumentation og anvendelse af teori set i forhold til den valgte problemstilling. Den studerende definerer og indkredser en problemstilling og behandler denne med udvalgte teoretiske begreber. Essayets referencer skal omfatte litteratur fra de modulrelaterede områder, som essayet relaterer sig til og de for problemstillingen relevante teoretiske begreber.

Prøveform
Mundtlig gruppeprøve på baggrund af et essay udarbejdet af gruppen.

Grupperne kan bestå af 2 til 5 studerende.

Prøven foregår som en dialog

Der kan ved prøven spørges ind til hele pensum.

Omfangskravene for det skriftlige produkt er som følger:

For 2 studerende minimum 28.800 og maksimum 33.600 antal tegn inkl. mellemrum.
For 3 studerende minimum 38.400 og maksimum 43.200 antal tegn inkl. mellemrum.
For 4 studerende minimum 43.200 og maksimum 48.000 antal tegn inkl. mellemrum.
For 5 studerende minimum 48.000 og maksimum 52.800 antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 eksaminander 60 minutter.
Ved 3 eksaminander 75 minutter.
Ved 4 eksaminander 90 minutter.
Ved 5 eksaminander 105 minutter.

Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte studerendes præstation.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af produkt(er) og den mundtlige prøve.

Tilladte hjælpemidler til prøven: alle

Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : UMSE016
Sidst ændret 21/04/2022

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Onsdag 24-08-2022 15:30 - 24-08-2022 17:00 i uge 34
Modul 1: Seminargang - Online

Fredag 26-08-2022 09:00 - 26-08-2022 17:00 i uge 34
Modul 1: Seminargang

Lørdag 27-08-2022 09:00 - 27-08-2022 17:00 i uge 34
Modul 1: Seminargang

Onsdag 28-09-2022 15:30 - 28-09-2022 17:00 i uge 39
Modul 1: Seminargang - Online

Fredag 30-09-2022 09:00 - 30-09-2022 17:00 i uge 39
Modul 1: Seminargang

Lørdag 01-10-2022 09:00 - 01-10-2022 17:00 i uge 39
Modul 1: Seminargang

Onsdag 26-10-2022 15:30 - 26-10-2022 17:00 i uge 43
Modul 1: Seminargang - Online

Fredag 28-10-2022 09:00 - 28-10-2022 17:00 i uge 43
Modul 1: Seminargang

Lørdag 29-10-2022 09:00 - 29-10-2022 17:00 i uge 43
Modul 1: Seminargang

Fredag 11-11-2022 09:00 - 11-11-2022 17:00 i uge 45
Modul 1: Seminargang

Lørdag 12-11-2022 09:00 - 12-11-2022 16:00 i uge 45
Modul 1: Seminargang - Online

Onsdag 23-11-2022 15:30 - 23-11-2022 17:00 i uge 47
Modul 1: Seminargang - Online