PDF til print Find kalender

Speciale

Titel
Speciale
Oversat titel

Thesis

Semester
F2023
Kandidatuddannelse i
Virksomhedsledelse
Aktivitetstype

Obligatorisk

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning
TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding
Deltagerantal
ECTS
30
Aktivitetsansvarlig
Studieleder
Margit Neisig (neisig@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
ISE Tilmelding & Eksamen (ise-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60032U
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

I specialet skal den studerende demonstrere viden og færdigheder i at bruge videnskabelige teorier og metoder under arbejdet med en afgrænset, akademisk og relevant problemformulering inden for virksomhedsledelse.

Specialet er et større uafhængigt studieprojekt, der er problemorienteret, eksemplarisk og deltagerstyret. Specialet består af en tidsbegrænset og målrettet akademisk proces, hvor et problem formuleres, analyseres og arbejdes med

Uddybende beskrivelse

Projekt- og gruppedannelse:

De studerende deltager i en projekt- og gruppedannelse med det overordnede formål at danne projektgrupper på baggrund af sammenfald i faglig Interessefelt. Undervejs i projekt- og gruppedannelsen kan de studerende møde følgende undervisningsformer:

Socialisering: Aktiviteter der fremmer de studerendes kendskab til deres medstuderendes personlige og faglige interesser og giver indsigt i deres tilgange til projektarbejdsformen

Idegenererings: Aktiviteter der faciliterer ideudvikling ud fra de studerendes interessefelter, og giver mulighed for at kollaborerer med medstuderende om fælles interessefelter.

Workshop om faglige tematikker for projektet: Aktiviteter der giver mulighed for at de studerende får en øget forståelse og praksis erfaring med at arbejde med en given faglig tematik i et projekts kontekst

Kvalificering af ideer: Aktiviteter i grupper der kvalificerer de studerendes ideer til reelle projektideer i samarbejde med projekt- og gruppedannelsesansvarlig

Projektarbejde i grupper:

Når de studerende har dannet grupper og lavet problemformulering, skal de studerende arbejde i projektgrupper. Her skal de studerende indgå i en kollaboration om projektrapporten, de studerende kan blandt andet kollaborere om følgende:

Litteratursøgning, diskussion af læst litteratur, empiri indsamling, samskrivning, feedback til projektmedlemmer og forberedelse af vejledermøder.

Vejledning:

De studerende har tilknyttet en projektvejleder og skal deltage i vejledning. Vejledningen er muligheden for at få feedback på projektarbejdets elementer og proces, samt fagligt feedback på indhold og metode. De studerende skal evne at lede vejledermøder ved at sende materiale til forberedelse og dagsorden, således at gruppens formål med vejledning sessionen opnås.

Specialeworkshop/seminar:

Workshop der giver mulighed for, at de studerende får en øget indsigt i og forståelse af krav og forventninger til specialearbejdet, samt redskaber til at håndtere disse krav og forventninger.

Vejledning i anvendelse af kvantitative metoder i projekter og specialer

Der er hjælp at få, hvis du/din gruppe gerne vil belyse en problemstilling med kvantitative data og analyser, og jeres vejleder ikke har mulighed for at hjælpe jer med dette. Vi afholder en workshop, hvor en gruppe forskere fortæller om, hvordan man kan arbejde med kvantitative data i et projekt/speciale. Fokus for workshoppen er at give jer et overblik over offentligt tilgængelige data-sæt indenfor forskellige fagområder og de muligheder I har, hvis I gerne vil indsamle data selv. Vi forudsætter, at deltagerne har taget grundkursus i kvantitative metoder (BK8, Praktisk Statistik eller tilsvarende).

Workshoppen afholdes onsdag d. 1. marts fra kl. 12:15-14:00 i lokale 25.2-005

Efter workshoppen har I mulighed for at booke tid hos en erfaren studerende, som kan støtte jer i processen omkring download og klargøring af data, analyser og tolkning. Dette er også en mulighed selvom man ikke har deltaget i workshoppen. Skulle der være forhold, som I har brug for ekstra støtte til, så bliver I henvist til en relevant forsker. Skriv til Ditte Stage Kroman (dstagek@ruc.dk) og aftal en tid.

Pensum

De studerende oparbejder selv relevant teoretisk ramme.

Tilrettelæggelse og indsats

For et 30 ECTS speciale er den samlede forventede arbejdsindsats 780-900 studenterarbejdstimer, hvilket svarer til ca. 37 timer pr. uge i løbet af semesteret. Arbejdet kan forventes at være fordelt på følgende aktiviteter.

Udbudsformat 
Undervisningsevaluering

Aktiviteten evalueres regelmæssigt ud fra studienævnets evalueringsprocedure. Den aktivitetsansvarlige vil blive orienteret om en eventuel evaluering af aktiviteten ved semesterstart se link til studienævnets evalueringspraksis her https://intra.ruc.dk/nc/for-ansatte/organisering/raad-naevn-og-udvalg/oversigt-over-studienaevn/studienaevn-for-erhvervsoekonomi-og-virksomhedsstudier/arbejdet-med-kvalitet-i-uddannelserne/.

Program

Gruppe-/projektdannelse

Projektarbejde og rapportskrivning

Projektvejledning

Deltage i specialeseminar

Udarbejde studieforløbsbeskrivelse

Eksamen

BEDØMMELSE
Læringsmål 

  • Den studerende lærer at anvende forskningsbaseret viden og forståelse inden for fagområdet virksomhedsledelse (der omfatter virksomhedens udvikling, organisation, ledelse, innovation, strategi og værdiskabelse). Herunder skal den studerende reflektere over placeringen af eget speciale inden for det akademiske område.

  • Den studerende identificerer og præsenterer en akademisk problemformulering relateret til virksomhedsledelse og vælger, anvender og evaluerer relevant videnskabelig litteratur samt relevante videnskabelige metoder og teorier i forbindelse med virksomhedsledelse og i relation til en selvvalgt problemformulering.

  • Den studerende skal vælge, præsentere og retfærdiggøre valget af et forskningsdesign baseret på relevant videnskabsteori og udvælge, anvende og retfærdiggøre kvalitative og / eller kvantitative forskningsmetoder, der er relevante for analysen.

  • På videnskabeligt grundlag analyserer, kategoriserer, diskuterer, reflekterer over og evaluerer den studerende teorier inden for virksomhedsledelse og herigennem demonstrerer den studerende teoretisk overblik, dybde og konceptuel klarhed i analysen af cases og / eller spørgsmål relateret til virksomhedsledelse.

  • Den studerende lærerselvstændigt at initiere, styre og gennemføre et projekt ud fra en kompleks, tværfaglig problemformulering og på en reflekterende og kritisk måde, at udføre en langvarig akademisk forsknings- og skriveproces samt at kommunikere forskningsbaseret viden til peers og praktikere.

  • Endelig lærer den studerende at kritisk vurdere og reflektere over egen læring som en videnskaber og facilitator.

Prøveform
Speciale med mundtligt forsvar

Den mundtlige prøve er en individuel prøve for studerende, der har udarbejdet specialeafhandlingen alene eller har anmodet om individuel prøve. Øvrige mundtlige specialeprøver afholdes som gruppeprøver.


Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte studerendes præstation.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af specialeafhandlingen og den mundtlige præstation.

Hvis man vælger at arbejde i gruppe, må gruppen bestå af 2-4 studerende.

Specialet skal for:
- 1 studerende have et omfang på 122.400-163.200 tegn inkl. mellemrum.
- 2 studerende have et omfang på 163.200-204.000 tegn inkl. mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 163.200-204.000 tegn inkl. mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 163.200-204.000 tegn inkl. mellemrum.

Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, resumé, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Specialet skal forsynes med et resumé.
Specialer skrevet på dansk, norsk eller svensk skal forsynes med et resumé på engelsk. Specialer skrevet på et fremmedsprog (bortset fra svensk og norsk) kan forsynes med et resumé på dansk.
Resuméet indgår i den samlede bedømmelse med en vægtning på 5 procent.

Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 1 studerende 30 minutter.
Ved 2 studerende 60 minutter.
Ved 3 studerende 75 minutter.
Ved 4 studerende 90 minutter.

Stave- og formuleringsevnen i specialet indgår i bedømmelsen med en vægtning på 10 procent.

Tilladte hjælpemidler ved prøven: alle

Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: ekstern
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

Skriftligt og mundtligt demonstration af empirisk og teoretisk viden om virksomhedsledelse inden for specialeemnets genstandsfelt og argumentere for valg af en afgrænset, fagligt relevant, videnskabelig problemstilling

Identificere og kritisk argumentere for valg akademisk litteratur og metode samt videnskabsteoretisk ståsted til belysning af valgt problemstilling, herunder forståelse af den akademiske genre og målgruppe, specialet henvender sig til.

Selvstændigt kombinere og mestre akademiske indsigter (teorier, metoder, tilgange)

Selvstændigt omsætte teorier, metoder og tilgange til en akademisk undersøgelse og analyse i overensstemmelse med akademiske tekstnormer og med henblik på en akademisk målgruppe.

Individuel studieforløbsbeskrivelse:

Første udkast til individuel studieforløbsbeskrivelse, evt. i punktform, afleveres til specialevejleder (evt. sammen med specialkontrakten). Specialekontrakt og udkast til studieforløbsbeskrivelse er med til at begrunde interesser og specialevalg.

Den endelige Studieforløbsbeskrivelse færdiggøres i forbindelse med specialeseminaret. Den ansvarlige for specialeseminaret skal igangsætte øvelser hvor de studerende diskuterer indhold i studieforløbsbeskrivelsen. Studieforløbsbeskrivelsen kvalificeres gennem dialog med medstuderende og den ansvarlige for specialeseminar og specialevejlederen.

Den endelige studieforløbsbeskrivelse på 2-4 sider afleveres sammen med specialet og indgår i en diskussion om den studerendes opnåede kompetencer i forbindelse med specialeeksaminationen.

Mundtlig fremlæggelse:

Samme kriterier for projekt, samt

Den studerende kan:

Fremlægge og formidle

Indgå i dialog og diskussion på baggrund af den skriftlige projektrapport

Kan reflektere over sit studieforløb

Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60032U
Sidst ændret 09/03/2023

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Onsdag 01-02-2023 09:30 - 01-02-2023 12:00 i uge 05
Specialeseminar (VL)

Onsdag 08-02-2023 09:30 - 08-02-2023 12:00 i uge 06
Specialeseminar (VL)

Tirsdag 21-02-2023 09:30 - 21-02-2023 12:00 i uge 08
Specialeseminar (VL)

Tirsdag 28-02-2023 09:30 - 28-02-2023 12:00 i uge 09
Specialeseminar (VL)

Tirsdag 28-03-2023 09:30 - 28-03-2023 12:00 i uge 13
Specialeseminar (VL)

Tirsdag 02-05-2023 09:30 - 02-05-2023 12:00 i uge 18
Specialeseminar (VL)

Torsdag 01-06-2023 10:00 - 01-06-2023 10:00 i uge 22
Specialeaflevering