PDF til print Find kalender

Speciale

Titel
Speciale
Oversat titel

Master Thesis

Semester
F2023
Kandidatuddannelse i
Socialvidenskab
Aktivitetstype

Obligatorisk

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning
TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Tilmelding sker via stads selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig studieaktiviteter, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunkterne for studieaktiviteter og eksamen. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Tilmelding til projekter: Husk at bekræfte din tilmelding til projektet ved at tilmelde dig til eksamen med din projektgruppe, når gruppedannelsen er slut. Eksamenstilmelding sker via stads selvbetjening

Deltagerantal
ECTS
30
Aktivitetsansvarlig
Kenneth Reinicke (kennethr@ruc.dk)
Studieleder
Kenneth Reinicke (kennethr@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
ISE Tilmelding & Eksamen (ise-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60250
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

Specialets overordnede formål er, at gøre den studerende i stand til selvstændigt og reflekteret at identificere og analysere en problemstilling inden for Socialvidenskabs fagområde baseret på forskningsbaseret viden.

Uddybende beskrivelse

I specialet vælger den studerende/en gruppe af de studerende en problemstilling inden for Socialvidenskab, som de arbejder med gennem hele specialesemesteret. Forløbet starter op med et opstartsseminar, hvor den/de studerende har mulighed for at indkredse det felt og de problematikker, som de ønsker at arbejde med - enten individuelt eller sammen. De studerende tildeles derpå en specialevejleder, der følger specialeprocessen frem til aflevering af specialet. Undervejs deltager de specialestuderende i en fælles specialeworkshop, hvor de drøfter og får sparring på processer og dilemmaer af både specialeworkshopleder og medstuderende. De studerende kan desuden deltage i midtvejsevaluering, hvor de får feedback på deres forløbe og ideer til videreudvikling af specialet. 1.gang fokuserer på problemstilling og operationalisering. Igennem øvelser og fælles diskussion søger vi at konkretisere specialets problemstilling. Hvilke udfordringer kan vi identificere og hvordan kan de hånteres?

2.gang ser vi på specialets design. Hvad udgør den empiriske dimension, hvordan operationaliseres begreber og hvordan bestemmer vi analyseniveauer?

3.gang fokuserer på analysen og vi diskuterer fremstilling, argumentation og sammmenhæng i analysen.

Pensum

De studerende oparbejder selv relevant teoretisk ramme.

Tilrettelæggelse og indsats

For et 30 ECTS speciale er den samlede forventede arbejdsindsats 810 studenterarbejdstimer, hvilket svarer til ca. 37 timer pr. uge i løbet af semesteret.

Udbudsformat 
Undervisningsevaluering

Aktiviteten evalueres regelmæssigt ud fra studienævnets evalueringsprocedure. Den aktivitetsansvarlige vil blive orienteret om en eventuel evaluering af aktiviteten ved semesterstart se link til studienævnets evalueringspraksis her https://intra.ruc.dk/nc/for-ansatte/organisering/raad-naevn-og-udvalg/oversigt-over-studienaevn/studienaevn-for-samfundsstudier/arbejdet-med-kvalitet-i-uddannelserne

Program
BEDØMMELSE
Læringsmål 

  • Gennem specialet tilegner kandidaten sig forskningsbaseret viden inden for udvalgte fagområder såvel som en refleksion over egen specialeundersøgelses placering i det faglige felt. På samme måde giver specialet kompetencerne til at identificere og vurdere konkrete problemstillinger og på den baggrund igangsætte, designe, styre og gennemføre en længerevarende akademisk undersøgelses- og skriveproces.

  • Der opnås evner i og kompetencer til at foretage begrundede udvælgelse, anvende, mestre og kritisk vurdering af relevante videnskabelige teorier og metoder under arbejdet med en afgrænset, faglig og relevant problemstilling inden for det socialvidenskabelige område. Herunder at kunne koble relevante teorier, metoder, empiriindsamling og data i en større akademisk undersøgelse.

  • Yderligere giver specialet færdigheder i at udvælge, indsamle, sammenholde og kritisk vurdere videnskabelige kilder, litteratur, teori, metoder og data.

  • Endelig opnår kandidaterne evner til at skrive i overensstemmelse med akademiske tekstnormer og med henblik på en akademisk målgruppe samt at tage ansvar for egen faglige og skriftsproglige udvikling og specialisering

Prøveform
Speciale med eller uden mundtligt forsvar.

De(n) studerende kan vælge om specialet skal bedømmes alene på baggrund af specialeafhandlingen eller på baggrund af specialeafhandlingen og en mundtlig prøve, der tager udgangspunkt i specialeafhandlingen.


Specialeafhandlingen kan udarbejdes individuelt eller i en gruppe. Hvis man vælger at arbejde i gruppe, må gruppen bestå af 2-4 studerende.

Specialet skal for:
- 1 studerende have et omfang på 110.400-163.200 tegn inkl. mellemrum.
- 2 studerende have et omfang på 163.200-204.000 tegn inkl. mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 163.200-204.000 tegn inkl. mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 163.200-204.000 tegn inkl. mellemrum.

Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, resumé, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Specialet skal forsynes med et resumé.
Specialer skrevet på dansk, norsk eller svensk skal forsynes med et resumé på engelsk. Specialer skrevet på et fremmedsprog (bortset fra svensk og norsk) kan forsynes med et resumé på dansk.
Resuméet indgår i den samlede bedømmelse.

Specialer skrevet af en gruppe, skal være individualiseret ved aflevering, for at en bedømmelse udelukkende på baggrund af specialeafhandlingen er mulig. Individualiseringen skal være reel og vise, hvilken studerende, der har hovedansvaret for de enkelte afsnit. Indledning, konklusion og resumé er omfattet af fællesansvar.

Den eventuelle mundtlige prøve er en individuel prøve for studerende, der har udarbejdet specialeafhandlingen alene eller har anmodet om individuel prøve. Øvrige mundtlige specialeprøver afholdes som gruppeprøver.
Ved den eventuelle mundtlige prøve tages der udgangspunkt i hele specialeafhandlingen.

Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 1 studerende 30 minutter.
Ved 2 studerende 60 minutter.
Ved 3 studerende 75 minutter.
Ved 4 studerende 90 minutter.

Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte studerendes præstation.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af specialeafhandlingen og den eventuelle mundtlige præstation.
Stave- og formuleringsevnen i specialet indgår i bedømmelsen.

Tilladte hjælpemidler ved prøven: alle

Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: ekstern
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

Skriftligt og mundtligt demonstration af empirisk og teoretisk viden om samfundsforhold inden for specialeemnets genstandsfelt og argumentere for valg af en afgrænset, fagligt relevant, videnskabelig problemstilling

Identificere og kritisk argumentere for valg akademisk litteratur og metode til belysning af valgt problemstilling, herunder forståelse af den akademiske genre og målgruppe, specialet henvender sig til.

Selvstændigt kombinere og mestre akademiske indsigter (teorier, metoder, tilgange)

Selvstændigt omsætte teorier, metoder og tilgange til en akademisk undersøgelse og analyse i overensstemmelse med akademiske tekstnormer og med henblik på en akademisk målgruppe.

Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60250
Sidst ændret 06/03/2023

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Onsdag 15-02-2023 12:15 - 15-02-2023 16:00 i uge 07
Specialeworkshop (SV)

Onsdag 22-03-2023 12:15 - 22-03-2023 16:00 i uge 12
Specialeworkshop (SV)

Onsdag 19-04-2023 12:15 - 19-04-2023 16:00 i uge 16
Specialeworkshop (SV)

Torsdag 01-06-2023 10:00 - 01-06-2023 10:00 i uge 22
Specialeaflevering