PDF til print Find kalender

Projektorienteret praktikforløb 15 ECTS

Titel
Projektorienteret praktikforløb 15 ECTS
Oversat titel

Project-Oriented Internship

Semester
F2023
Kandidatuddannelse i
Socialvidenskab * / Socialvidenskab
Aktivitetstype

Valgfrit

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning
TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding
Deltagerantal
ECTS
15
Aktivitetsansvarlig
Kenneth Reinicke (kennethr@ruc.dk)
Studieleder
Kenneth Reinicke (kennethr@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
ISE Tilmelding & Eksamen (ise-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60254
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

Det projektorienterede praktikforløb har til formål at give den studerende førstehåndskendskab til uddannelsens praksisfelt, herunder indsigt i og erfaring med, hvorledes uddannelses teorier, metoder og analytiske tilgange anvendes i praksis.

Forløbet omfatter gennemførelse af en relevant praktik, svarende til 400 timer arbejde, samt deltagelse i praktikunderstøttende aktiviteter.

Den studerende finder og vælger selv praktiksted på baggrund af faglig interesse og arbejdsmarkedsrelevans. Før forløbet kan indledes, skal den studerende have godkendt en praktikaftale i studienævnet. Praktikantens hovedaktiviteter skal beskrives og ligge inden for uddannelsens genstandsfelt.

Uddybende beskrivelse

Den studerende er selv ansvarlig for at skaffe et praktiksted og den praktiske afvikling af praktikforløbet, herunder sikre at arbejdsopgaver hos såvel praktikstedet samt forpligtigelser over for universitetet gennemføres.

Praktikopholdet skal forhåndsgodkendes af studienævnet inden opholdet påbegyndes. Den studerende får desuden tildelt en projektvejleder.

Pensum

Tekster deles på Moodle og findes af de studerende.

Tilrettelæggelse og indsats

Praktikopholdets samlede arbejdsomfang svarer til et halvt semester, ca. 405 timer (forventelig ca. 300 timer til praktikværten og ca. 105 timer til universitetet). Praktikantens hovedaktiviteter skal beskrives og ligge inden for fagets genstandsfelt.

Ophold på praktiksted: 305 timer.

Deltagelse i og forberedelse af vejledningssessioner: 10 timer.

Udarbejdelse og indlevering af midtvejsrapport til projektvejlederen efter aftale: 30 timer.

Midtevejsrapporten skal indeholde:

Refleksioner over praktikopholdet bestående af én sides beskrivelse af praktikstedets opgaver/aktiviteter og centrale problemstillinger disse adresserer samt den studerendes daglige opgaver i organisationen og af to sides refleksion over, hvilke af fagets teorier hhv. metoder, der har været særligt relevante for det hidtidige arbejde hos praktikværten og hvorfor.

Praktikprojektets problemfelt og problemformulering

Udkast til praktikprojektets struktur (teori, metode, empiri, analyse)

Forslag til minimum 300 sider af praktikprojektets samlede litteratur på 650 sider.

Færdiggørelse af endelig praktikprojektrapport: 40 timer.

Forberedelse af og deltagelse i eksamen: 20 timer.

Udbudsformat 
Undervisningsevaluering

Aktiviteten evalueres regelmæssigt ud fra studienævnets evalueringsprocedure. Den aktivitetsansvarlige vil blive orienteret om en eventuel evaluering af aktiviteten ved semesterstart se link til studienævnets evalueringspraksis her https://intra.ruc.dk/nc/for-ansatte/organisering/raad-naevn-og-udvalg/oversigt-over-studienaevn/studienaevn-for-samfundsstudier/arbejdet-med-kvalitet-i-uddannelserne.

Program

Programmet vil fremgå på Moodle.

BEDØMMELSE
Læringsmål 

  • demonstrere empirisk viden om samfundsforhold inden for praktikstedets aktiviteter og genstandsfelt, herunder særligt de aspekter, som den studerende vælger at analysere i projekt.

  • reflektere over, hvordan praktikstedet fungerer internt og forholde sig kritisk til organiseringen af arbejdsopgaver, arbejdsgange og beslutningsprocesser, som den studerende har være i berøring med under forløbet.

  • kombinere akademiske indsigter (teorier, metoder, tilgange) fra uddannelsen og koble disse til praktiske problemstillinger og opgaver på praktikstedet.

  • argumentere for valg af akademisk litteratur til belysning af valgt problemstilling.

  • tilrettelægge, gennemføre og levere konkrete opgaver bestilt af praktikværten.

  • arbejde analytisk med indsamlet empirisk data og producere ny viden.

  • selvstændigt udarbejde leverancer til universitetet, herunder planlægge og styre arbejdsprocessen ved siden af arbejdet hos praktikværten.

  • tage ansvar og agere professionelt i et arbejdsfællesskab på en arbejdsplads.

Prøveform
Projektorienteret praktikforløb med mundtlig prøve

Det skriftlige produkt skal være på 26.400-43.200 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Eksaminationstid inkl. votering: 30 minutter.

Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af det skriftlige produkt og den mundtlige præstation.

Stave- og formuleringsevnen i det skriftlige produkt indgår i bedømmelsen.

Tilladte hjælpemidler ved prøven: alle

Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

• Demonstrere empirisk viden om samfundsforhold inden for praktikstedets aktiviteter og genstandsfelt, herunder særligt de aspekter, som den studerende vælger at analysere i projekt eller portfolio-produkt.

• Kombinere akademiske indsigter (teorier, metoder, tilgange) fra uddannelsen og koble disse til praktiske problemstillinger og opgaver på praktikstedet.

• Argumentere for valg af akademisk litteratur til belysning af valgt problemstilling.

• Arbejde analytisk med indsamlet empirisk data og producere ny viden.

Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60254
Sidst ændret 06/03/2023

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Onsdag 24-05-2023 10:00 - 24-05-2023 10:00 i uge 21
Projektorienteret praktikforløb 15 ECTS - Projekt aflevering (SV)

Torsdag 01-06-2023 08:15 - Fredag 30-06-2023 18:00 i uge 22 til uge 26
Projektorienteret praktikforløb 15 ECTS - Mundtlig eksamen (SV)

Tirsdag 01-08-2023 08:15 - Torsdag 31-08-2023 18:00 i uge 31 til uge 35
Projektorienteret praktikforløb 15 ECTS - Mundtlig reeksamen (SV)