PDF til print Find kalender

Praktisk statistik

Titel
Praktisk statistik
Oversat titel

Applied Statistics

Semester
F2023
Kandidatuddannelse i
Socialvidenskab * / Virksomhedsstudier * / Politik * / Politik og Forvaltning * / Virksomhedsledelse * / Politik og Forvaltning / Socialvidenskab / Virksomhedsledelse
Aktivitetstype

Obligatorisk/Valgfrit

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning
TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Studerende, der har bestået BK8 Kvantitativ metode/BC8 Quantitative Methods eller tilsvarende, kan ikke tage kurset Praktisk Statistik og skal i stedet vælge et andet metodekursus

Deltagerantal
ECTS
5
Aktivitetsansvarlig
Carina Saxlund Bischoff (carinasb@ruc.dk)
Studieleder
Margit Neisig (neisig@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
ISE Tilmelding & Eksamen (ise-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60205
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

Formålet med kurset er, at give de studerende en grundlæggende forståelse af kvantitativ metode og kompetencer i at anvende disse til at analysere samfundsvidenskabelige data samt at bruge statistisk software til bearbejdning og analyse af kvantitative data. Kurset vil give en indføring i forskellige typer undersøgelsesdesign (herunder tværsnitsstudier og eksperimenter) operationalisering af begreber ved spørgsmål, variable og index, spørgeskemakonstruktion, data-indsamling, deskriptiv statistik, grundlæggende statistisk teori (statistiske sandsynlighedsfordelinger og signifikansbegrebet), formulering og test af hypoteser.

Uddybende beskrivelse

Formålet med kurset er at give de studerende en grundlæggende forståelse af kvantitativ metode og kompetencer i at anvende disse til at analysere samfundsvidenskabelige data samt at bruge statistisk software til bearbejdning og analyse af kvantitative data. Kurset vil give en indføring i forskellige typer undersøgelsesdesign (herunder tværsnitsstudier og eksperimenter) operationalisering af begreber ved spørgsmål, variable og indeks, spørgeskemakonstruktion, data-indsamling, deskriptiv statistik, grundlæggende statistisk teori (statistiske sandsynlighedsfordelinger og signifikansbegrebet), formulering og test af hypoteser.

Pensum

Grundbog: Galderisi, Peter (2015): Understanding Political Science Statistics. Observations and Expectations in Political Analysis. Routledge.

I Reader/Kompendium:

Kirk, Roger E. (2001). Promoting Good Statistical Practices: Some Suggestions. Educational and Psychological Measurement, Vol. 61(2), 213-218.

Andersen et al. (red) (2012). Metoder i Statskundskab. 2. Udgave. København: Hans Reitzels Forlag:

Risbjerg Thomsen, S. Stikprøveudvælgelse. s 325-338 (13 sider)

Bischoff, C. & Klemmensen, R.. Fra spørgsmål til hypoteser. s. 45-65 (20 sider)

Bang Pedersen. Indekskonstruktion. s. 401-412 (11 sider)

Fredriksen et al (red) (2017). Survey. Design, stikprøve, spørgeskema, analyse. København: Hans Reitzels Forlag

Clement, Sanne Lund. kap. 4-6: 'Fra teorier og begreber til konkrete spørgsmål', 'I respondentens sted: Forståelse, viden og hukommelse', 'Formulering af surveyspørgsmål', s. 89-136.

Øvrige: Ejrnæs, A. (2016). Sekundære data i komparative og tidsserieundersøgelser. I C. Juul Christensen og M.A. Hussain (red.), Metoder i samfundsvidenskaberne (s. 205-218). Samfundslitteratur.

Tilrettelæggelse og indsats

Kurset tæller 5 ECTS point svarende til, at den studerende bruger 135 timer på faget. Heraf 20 timer til at følge undervisning og 20 timer til at deltage i øvelser. Kurset forudsætter den studerendes tilstedeværelse og aktive medvirken til både undervisningstimer og øvelsestimer. De studerende forventes derudover at forberede sig grundigt til hver gang svarende til ca. 70-90 timers forberedelse i alt. Forberedelsen indebærer at læse og studere kursuslitteraturen grundigt, orientere sig i statistikprogrammet ved fx at se instruktionsvideoer samt færdiggøre de øvelser, som de studerende evt. Ikke når på øvelsestimerne. Eksamen er en skriftlig prøve, som antages at kræve ca. 20 timer.

Udbudsformat 
Undervisningsevaluering

Aktiviteten evalueres regelmæssigt ud fra studienævnets evalueringsprocedure. Den aktivitetsansvarlige vil blive orienteret om en eventuel evaluering af aktiviteten ved semesterstart se link til studienævnets evalueringspraksis her https://intra.ruc.dk/nc/for-ansatte/organisering/raad-naevn-og-udvalg/oversigt-over-studienaevn/studienaevn-for-samfundsstudier/arbejdet-med-kvalitet-i-uddannelserne.

Program

Se moodle.

BEDØMMELSE
Læringsmål 

  • Viden om akademisk og/eller praksisrettede metoder, deres anvendelse og relevans på videregående niveau.

  • Forståelse for og kritisk reflektion over akademiske og/eller videnskabligt baseret praksisrettede metoder inden for den samfundsvidenskablige forskning og dens anvendelser indenfor den studerendes fremtidige profession som f.eks. underviser, projektleder, konsulent, leder eller forsker.

  • Udføre undersøgelse og analyser ved hjælp af akademiske og/eller videnskabeligt baseret praksisrettede metoder.

  • Vurdere og vælge metoder inden for den forskningsmæssige og professionelle praksis.

  • Formidle og diskutere akademiske og/eller videnskabeligt baseret praksisrettede undersøgelser i en sproglig form, der er korrekt, klar, faglig præcis, velstruktureret og velargumenteret.

  • Samarbejde med kolleger i anvendelsen af forskellige akademiske og/eller videnskabligt baseret praksisrettede metoder og analyseformer i forhold til relevante problemstillinger i forskningsmæssige og professionelle kontekster.

  • Refleksion over egen læring og ansvar egen faglige udvikling.

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave

Hjemmeopgaven skal have et omfang på maksimalt 14.400 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Hjemmeopgaven påbegyndes under kurset og har en varighed på 48 timer inkl. evt. helligdage. Afleveringstidspunktet vil fremgå af study.ruc.dk.Bedømmelse: 7-trinsskala
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

Formidle og diskutere akademiske og/eller videnskabeligt baseret praksisrettede undersøgelser i en sproglig form, der er korrekt, klar, faglig præcis, velstruktureret og velargumenteret.

Vurdere og vælge metoder inden for den forskningsmæssige og professionelle praksis.

Udføre undersøgelse og analyser ved hjælp af akademiske og/eller videnskabeligt baseret praksisrettede metoder.

Forståelse for og kritisk reflektion over akademiske og/eller videnskabeligt baseret praksisrettede metoder inden for den samfundsvidenskabelige forskning og dens anvendelser indenfor den studerendes fremtidige profession som f.eks. underviser, projektleder, konsulent, leder eller forsker.

Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60205
Sidst ændret 06/03/2023

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Fredag 10-02-2023 08:15 - 10-02-2023 10:00 i uge 06
Praktisk statistik (PF, SV)

Fredag 10-02-2023 10:15 - 10-02-2023 12:00 i uge 06
Praktisk statistik - øvelser (PF, SV)

Fredag 17-02-2023 08:15 - 17-02-2023 10:00 i uge 07
Praktisk statistik (PF, SV)

Fredag 17-02-2023 10:15 - 17-02-2023 12:00 i uge 07
Praktisk statistik - øvelser (PF, SV)

Fredag 24-02-2023 08:15 - 24-02-2023 10:00 i uge 08
Praktisk statistik (PF, SV)

Fredag 24-02-2023 10:15 - 24-02-2023 12:00 i uge 08
Praktisk statistik - øvelser (PF, SV)

Fredag 03-03-2023 08:15 - 03-03-2023 10:00 i uge 09
Praktisk statistik (PF, SV)

Fredag 03-03-2023 10:15 - 03-03-2023 12:00 i uge 09
Praktisk statistik - øvelser (PF, SV)

Fredag 10-03-2023 08:15 - 10-03-2023 10:00 i uge 10
Praktisk statistik (PF, SV)

Fredag 10-03-2023 10:15 - 10-03-2023 12:00 i uge 10
Praktisk statistik - øvelser (PF, SV)

Fredag 17-03-2023 08:15 - 17-03-2023 10:00 i uge 11
Praktisk statistik (PF, SV)

Fredag 17-03-2023 10:15 - 17-03-2023 12:00 i uge 11
Praktisk statistik - øvelser (PF, SV)

Fredag 24-03-2023 08:15 - 24-03-2023 10:00 i uge 12
Praktisk statistik (PF, SV)

Fredag 24-03-2023 10:15 - 24-03-2023 12:00 i uge 12
Praktisk statistik - øvelser (PF, SV)

Fredag 31-03-2023 08:15 - 31-03-2023 10:00 i uge 13
Praktisk statistik (PF, SV)

Fredag 31-03-2023 10:15 - 31-03-2023 12:00 i uge 13
Praktisk statistik - øvelser (PF, SV)

Fredag 14-04-2023 08:15 - 14-04-2023 10:00 i uge 15
Praktisk statistik (PF, SV)

Fredag 14-04-2023 10:15 - 14-04-2023 12:00 i uge 15
Praktisk statistik - øvelser (PF, SV)

Fredag 21-04-2023 08:15 - 21-04-2023 10:00 i uge 16
Praktisk statistik (PF, SV)

Fredag 21-04-2023 10:15 - 21-04-2023 12:00 i uge 16
Praktisk statistik - øvelser (PF, SV)

Fredag 28-04-2023 08:15 - 28-04-2023 10:00 i uge 17
Praktisk statistik - Workshop (PF, SV)

Mandag 08-05-2023 10:00 - Onsdag 10-05-2023 10:00 i uge 19
Praktisk statistik - Eksamen (PF, SV)

Mandag 07-08-2023 10:00 - Onsdag 09-08-2023 10:00 i uge 32
Praktisk statistik - Reeksamen (PF, SV)