PDF til print Find kalender

Speciale

Titel
Speciale
Oversat titel

Master Thesis

Semester
F2023
Kandidatuddannelse i
Politik og Forvaltning
Aktivitetstype

Obligatorisk

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning
TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding
Deltagerantal
ECTS
30
Aktivitetsansvarlig
Peter Aagaard (peteraa@ruc.dk)
Studieleder
Carina Saxlund Bischoff (carinasb@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
ISE Tilmelding & Eksamen (ise-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60213
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

Specialets overordnede formål er, at gøre den studerende i stand til selvstændigt og reflekteret at identificere og analysere en problemstilling indenfor politik og forvaltnings fagområde baseret på forskningsbaseret viden.

Uddybende beskrivelse

I specialet vælger den studerende/en gruppe af de studerende en problemstilling inden for Politik og forvaltning, som de arbejder med gennem hele specialesemesteret. Forløbet starter op med et opstartsseminar i uddannelsens 3. semester, hvor den/de studerende har mulighed for at indkredse det felt og de problematikker, som de ønsker at arbejde med - enten individuelt eller sammen. De studerende tildeles derpå en specialevejleder, der følger specialeprocessen frem til aflevering af specialet. Undervejs deltager de specialestuderende i en fælles specialeworkshop, hvor de drøfter og får sparring på processer og dilemmaer af både specialeworkshopleder og medstuderende. De studerende kan desuden deltage i midtvejsevaluering, hvor de får feedback på deres forløbe og ideer til videreudvikling af specialet.

Vejledning i anvendelse af kvantitative metoder i projekter og specialer

Der er hjælp at få, hvis du/din gruppe gerne vil belyse en problemstilling med kvantitative data og analyser, og jeres vejleder ikke har mulighed for at hjælpe jer med dette. Vi afholder en workshop, hvor en gruppe forskere fortæller om, hvordan man kan arbejde med kvantitative data i et projekt/speciale. Fokus for workshoppen er at give jer et overblik over offentligt tilgængelige data-sæt indenfor forskellige fagområder og de muligheder I har, hvis I gerne vil indsamle data selv. Vi forudsætter, at deltagerne har taget grundkursus i kvantitative metoder (BK8, Praktisk Statistik eller tilsvarende).

Vejledning i anvendelse af kvantitative metoder i projekter og specialer

Der er hjælp at få, hvis du/din gruppe gerne vil belyse en problemstilling med kvantitative data og analyser, og jeres vejleder ikke har mulighed for at hjælpe jer med dette. Vi afholder en workshop, hvor en gruppe forskere fortæller om, hvordan man kan arbejde med kvantitative data i et projekt/speciale. Fokus for workshoppen er at give jer et overblik over offentligt tilgængelige data-sæt indenfor forskellige fagområder og de muligheder I har, hvis I gerne vil indsamle data selv. Vi forudsætter, at deltagerne har taget grundkursus i kvantitative metoder (BK8, Praktisk Statistik eller tilsvarende).

Workshoppen afholdes onsdag d. 1. marts fra kl. 12:15-14:00 i lokale 25.2-005

Efter workshoppen har I mulighed for at booke tid hos en erfaren studerende, som kan støtte jer i processen omkring download og klargøring af data, analyser og tolkning. Dette er også en mulighed selvom man ikke har deltaget i workshoppen. Skulle der være forhold, som I har brug for ekstra støtte til, så bliver I henvist til en relevant forsker. Kontaktoplysninger følger

Pensum

Der er ikke et fast pensum.

Tilrettelæggelse og indsats

ECTS For et 30 ECTS speciale er den samlede forventede arbejdsindsats 780-900 studenterarbejdstimer, hvilket svarer til ca. 37 timer pr. uge i løbet af semesteret. arbejdet kan forventes at være fordelt på følgende aktiviteter

Projekt- og gruppedannelse

De studerende deltager i en projekt- og gruppedannelse med det overordnede formål at danne projektgrupper på baggrund af sammenfald i faglig Interessefelt. Undervejs i projekt- og gruppedannelsen kan de studerende møde følgende undervisningsformer:

Socialisering: Aktiviteter der fremmer de studerendes kendskab til deres medstuderendes personlige og faglige interesser og giver indsigt i deres tilgange til projektarbejdsformen

Idegenererings: Aktiviteter der faciliterer ideudvikling ud fra de studerendes interessefelter, og giver mulighed for at kollaborerer med medstuderende om fælles interessefelter.

Workshop om faglige tematikker for projektet: Aktiviteter der giver mulighed for at de studerende får en øget forståelse og praksis erfaring med at arbejde med en given faglig tematik i et projekts kontekst

Kvalificering af ideer: Aktiviteter i grupper der kvalificerer de studerendes ideer til reelle projektideer i samarbejde med vejlederne og projekt- og gruppedannelsesansvarlig

Vejleder præsentationer: Oplæg der introducerer vejledernes faglige kompetencer.

Projektarbejde i grupper

Når de studerende har dannet grupper og lavet problemformulering, skal de studerende arbejde i projektgrupper. Her skal de studerende indgå i en kollaboration om projektrapporten, de studerende kan blandt andet kollaborere om følgende:

Litteratursøgning, diskussion af læst litteratur, empiri indsamling, samskrivning, feedback til projektmedlemmer og forberedelse af vejledermøder.

Vejledning

De studerende har tilknyttet en projektvejleder og skal deltage i vejledning. Vejledningen er muligheden for at få feedback på projektarbejdets elementer og proces, samt fagligt feedback på indhold og metode. De studerende skal evne at lede vejledermøder ved at sende materiale til forberedelse og dagsorden, således at gruppens formål med vejledning sessionen opnås.

Specialeworkshop

Workshop der giver mulighed for, at de studerende får en øget indsigt i og forståelse af krav og forventninger til specialearbejdet, samt redskaber til at håndtere disse krav og forventninger.

Udbudsformat 
Undervisningsevaluering

Aktiviteten evalueres regelmæssigt ud fra studienævnets evalueringsprocedure. Den aktivitetsansvarlige vil blive orienteret om en eventuel evaluering af aktiviteten ved semesterstart se link til studienævnets evalueringspraksis her https://intra.ruc.dk/nc/for-ansatte/organisering/raad-naevn-og-udvalg/oversigt-over-studienaevn/studienaevn-for-samfundsstudier/arbejdet-med-kvalitet-i-uddannelserne

Program

Der udsendes via moodle et detaljeret program inden kurset startes.

BEDØMMELSE
Læringsmål 

  • Opnået forskningsbaseret viden inden for udvalgte fagområder og forståelse af og refleksion over egen specialeundersøgelses placering i det faglige felt.

  • Opnået viden om den akademiske genre og den akademiske målgruppe som specialet henvender sig til.

  • Anvende og mestre videnskabelige teorier og metoder under arbejdet med en afgrænset, faglig og relevant problemstilling.

  • Identificere og udvikle videnskabelige problemstillinger.

  • Analysere, kategorisere, diskutere, argumentere, reflektere og vurdere på et videnskabeligt grundlag.

  • Forholde sig kritisk til og vælge videnskabelige kilder, litteratur, teori og metoder.

  • Skrive i overensstemmelse med akademiske tekstnormer og med henblik på en akademisk målgruppe.

  • Selvstændigt igangsætte, styre og gennemføre en længerevarende akademisk undersøgelses- og skriveproces.

  • Identificere og tage ansvar for egen faglig og skriftsproglig udvikling og specialisering.

Prøveform
Speciale med mundtligt forsvar.

Den mundtlige prøve er en individuel prøve for studerende, der har udarbejdet specialeafhandlingen alene eller har anmodet om individuel prøve. Øvrige mundtlige specialeprøver afholdes som gruppeprøver.


Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte studerendes præstation.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af specialeafhandlingen og den mundtlige præstation.

Hvis man vælger at arbejde i gruppe, må gruppen bestå af 2-4 studerende.

Specialet skal for:
- 1 studerende have et omfang på 122.400-163.200 tegn inkl. mellemrum.
- 2 studerende have et omfang på 163.200-204.000 tegn inkl. mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 163.200-204.000 tegn inkl. mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 163.200-204.000 tegn inkl. mellemrum.

Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, resumé, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Specialet skal forsynes med et resumé.
Specialer skrevet på dansk, norsk eller svensk skal forsynes med et resumé på engelsk. Specialer skrevet på et fremmedsprog (bortset fra svensk og norsk) kan forsynes med et resumé på dansk.
Resuméet indgår i den samlede bedømmelse.

Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 1 studerende 30 minutter.
Ved 2 studerende 60 minutter.
Ved 3 studerende 75 minutter.
Ved 4 studerende 90 minutter.

Stave- og formuleringsevnen i specialet indgår i bedømmelsen.

Tilladte hjælpemidler ved prøven: alle

Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: ekstern
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

Skriftligt og mundtligt demonstration af empirisk og teoretisk viden om samfundsforhold inden for specialeemnets genstandsfelt og argumentere for valg af en afgrænset, fagligt relevant, videnskabelig problemstilling

Identificere og kritisk argumentere for valg akademisk litteratur og metode til belysning af valgt problemstilling, herunder forståelse af den akademiske genre og målgruppe, specialet henvender sig til.

Selvstændigt kombinere og mestre akademiske indsigter (teorier, metoder, tilgange)

Selvstændigt omsætte teorier, metoder og tilgange til en akademisk undersøgelse og analyse i overensstemmelse med akademiske tekstnormer og med henblik på en akademisk målgruppe.

Derudover indgår • Resumé på dansk eller engelsk • Stave- og formuleringsevne

Mundtlig fremlæggelse Samme kriterier for projekt, samt

Den studerende kan • Fremlægge og formidle • indgå i dialog og diskussion på baggrund af den skriftlige projektrapport” Bedømmelsen er samlet

Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60213
Sidst ændret 09/03/2023

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Mandag 23-01-2023 11:00 - 23-01-2023 12:00 i uge 04
Specialeworkshop - velkomst og introduktion ONLINE (PF, POL)

Torsdag 16-02-2023 10:00 - 16-02-2023 12:00 i uge 07
Specialeworkshop (PF, POL)

Torsdag 16-03-2023 13:00 - 16-03-2023 15:00 i uge 11
Specialeworkshop (PF, POL)

Torsdag 01-06-2023 10:00 - 01-06-2023 10:00 i uge 22
Specialeaflevering