PDF til print Find kalender

Anvendte poststrukturalismer: Analysestrategier i fht undersøgelse af politik, socialitet og identitet (Videregående metodekursus - indsamling, behandling og analyse af data)

Titel
Anvendte poststrukturalismer: Analysestrategier i fht undersøgelse af politik, socialitet og identitet (Videregående metodekursus - indsamling, behandling og analyse af data)
Oversat titel

Advanced methodology course - collection, treatment and analysis of data

Semester
F2023
Kandidatuddannelse i
Socialvidenskab * / Virksomhedsstudier * / Politik * / Politik og Forvaltning * / Virksomhedsledelse * / Politik og Forvaltning / Socialvidenskab / Virksomhedsledelse
Aktivitetstype

Valgfrit

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning
TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Tilmelding sker via stads selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig studieaktiviteter, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunkterne for studieaktiviteter og eksamen. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Deltagerantal
ECTS
5
Aktivitetsansvarlig
Christel Stormhøj (stormhoj@ruc.dk)
Studieleder
Kenneth Reinicke (kennethr@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
ISE Tilmelding & Eksamen (ise-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60412
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

Et videregående kursus i samfundsvidenskabelige metoder har til formål at dygtiggøre de studerende til kompetent at kunne vælge og anvende en given metode til indsamling, behandling og analyse af data til belysning af en faglig problemstilling.

Kurset gør de studerende i stand til at argumentere for metodens anvendelighed og relevans i forhold til problemstillingen og sætte dem i stand til at mestre metodens teknikker på et professionelt niveau.

Uddybende beskrivelse

Dette kursus giver viden om og konkrete metodiske færdigheder i at foretage analyser ud fra en overordnet poststrukturalistisk optik. Poststrukturalisme betyder, at vi analyserer hvordan det, vi undersøger (fx en lovgivning, et politisk problem, en ulighedsform eller en identitet) bliver til og formes af stridende diskurser og/eller praksisser inden for afgrænsede områder, med forslag til udvikling og anvendelse af strategier, der kan analysere disse. Der fokuseres især på de strategier og analytiske værktøjer, der er udviklet af Foucault, Butler og Bacchi til studiet af politik, socialitet og identitet.

På et videregående niveau kommer vi rundt om hvad der karakteriserer en poststrukturalistisk optik, og hvad denne optik betyder for hvordan vi designer en undersøgelse, indsamler materiale (dokumenter, interviews mm.), anvender/opstiller analysestrategier samt for kriterier for gode poststrukturalistiske analyser.

Kurset åbner op for teoretisk fordybelse samtidig med at det giver praktiske færdigheder i at anvende poststrukturalistiske analysestrategier i fht konkrete problemstillinger og afprøvning på dokumenter

På kurset skal i samarbejde med andre i anvendelse af en poststrukturalistisk tilgang i fht relevante problemstillinger i forskningsmæssige og professionelle sammenhænge.

På kurset læses primær litteratur i form af eksempler på de tre nævnte forfatteres egne analyser, ligesom vi læser om deres analysestrategier og hvordan disse er blevet brugt, uddybet og præciseret af andre i nutidige studier af politik, socialitet og identitet.

Har du ikke deltaget i samfundsvidenskabelig bachelor fra RUC forudsættes det, at du har kendskab til Kristensen og Hussain (2016): Metoder i samfundsvidenskaberne. Frederiksberg: Samfundslitteratur

Pensum

Bog der købes inden kursus start:

Stormhøj, C. (2010): Poststrukturalismer – videnskabsteori, analysestrategi, kritik. Frederiksberg: Samfundslitteratur. 1udg./ 2 oplag.

Desuden findes tekster på Moodle og REX Derudover se program

Tilrettelæggelse og indsats

Kurset veksler mellem korte forelæsninger, læsning af primærlitteratur og efterfølgende studenteroplæg, feedback/peer feedback, diskussioner samt øvelser, hvor de studerende i praksis arbejder med forskellige poststrukturalistiske analysestrategier. Alle skal have bidraget og deltaget i studenteroplæg (et eller flere).

Holdundervisning 20 Andet (f.eks. studenteroplæg, øvelser, peer-review) 20 Forberedelse 47 Eksamen 48 Timer i alt 135

Udbudsformat 
Undervisningsevaluering

Aktiviteten evalueres regelmæssigt ud fra studienævnets evalueringsprocedure. Den aktivitetsansvarlige vil blive orienteret om en eventuel evaluering af aktiviteten ved semesterstart se link til studienævnets evalueringspraksis her https://intra.ruc.dk/nc/for-ansatte/organisering/raad-naevn-og-udvalg/oversigt-over-studienaevn/studienaevn-for-samfundsstudier/arbejdet-med-kvalitet-i-uddannelserne

Program

Kursusplan: Blok A 1.Introduktion til kurset, indkredsning af en poststrukturalistisk optik samt kortlægning af det poststrukturalistiske landskab

Stormhøj, C. (2010): Kap. 1 og 2 i Poststrukturalismer – videnskabsteori, analysestrategi, kritik. Frederiksberg: Samfundslitteratur (s. 13-23 samt 31-70).

Blok B: Tre analysestrategier: Gouvernmentality; What’s the problem represented to be; dekonstruktion

 1. Foucaults gouvernmentale analytik Foucault, M. (2009 (1978)): Lecture one, 11.1.1978, I Michel Foucault. Security, territory, population. Lectures at the College de France 1977-78. Basingstoke: Palgrave Macmillan (s. 1-27). https://ebookcentral.proquest.com/lib/kbdk/detail.action?docID=736155&pq-origsite=primo

Foucault, M. (2009 (1978)): Lecture four, 1.2.1978, I Michel Foucault. Security, territory, population. Lectures at the College de France 1977-78. Basingstoke: Palgrave Macmillan (s. 87-114). https://ebookcentral.proquest.com/lib/kbdk/reader.action?docID=736155&ppg=119

Dean, M. (2010): Chap. 1 i Governmentality. Power and rule in modern society. London: Sage (s.1-36) (supplerende) https://ebookcentral.proquest.com/lib/kbdk/reader.action?docID=743643&ppg=27

 1. Bacchis What’s the problem represented to be-analytik Bacchi, C og S. Goodwin (2016): Chapt. 2 og 4 I Poststructural Policy Analysis. Basinstoke: Palgrave Macmillan. (S. 13-26, og 57-68) https://link-springer-com.ep.fjernadgang.kb.dk/book/10.1057%2F978-1-137-52546-8

 2. Butlers dekonstruktion af det naturaliserede køn Butler, J (2006): Chapt. 1 i Gender Trouble. London: Routledge (s. 1-46 (ca 30 normalsider). https://doi-org.ep.fjernadgang.kb.dk/10.4324/9780203824979

Phillips, J (2013) Derrrida, deconstruction and methods I The Edinburgh companion to Poststructuralism. Edinburgh UP, 122-143 https://ebookcentral-proquest-com.ep.fjernadgang.kb.dk/lib/kbdk/reader.action?docID=1962214&ppg=108

Stormhøj, C. (2010): Kap. 3 i Poststrukturalismer – videnskabsteori, analysestrategi, kritik. Frederiksberg: Samfundslitteratur. (s. 73-88) Stormhøj, C. (2003): Den politiserede tokønnethed i Grus 24(69), s. 118-137 (supplerende)

Blok C: Applikationer, forskningsdesign, undersøgelsesspørgsmål og metodiske retningslinjer

 1. Stormhøj, C. (2010): Kap. 4 i Poststrukturalismer – videnskabsteori, analysestrategi, kritik. Frederiksberg: Samfundslitteratur. (s. 109-146) Keskinen, S. (2017): Securitized intimacies, welfare state and the ’other’ family, Social Politics 23(2), s. 154-177 https://doi-org.ep.fjernadgang.kb.dk/10.1093/sp/jxx002

Blok D: Indsamling og udvælgelse af empirisk materiale

 1. Poststrukturalisme og interviews Bacchi, C og S. Goodwin (2016): Appendix I Poststructural Policy Analysis. Basinstoke: Palgrave Macmillan. (S.113-121) https://link-springer-com.ep.fjernadgang.kb.dk/book/10.1057%2F978-1-137-52546-8

Stormhøj, C. (2010): Kap.3 i Poststrukturalismer – videnskabsteori, analysestrategi, kritik. Frederiksberg: Samfundslitteratur. (s. 88-97)

 1. Poststrukturalisme og dokumenter Triantafillou, P. (2012): Uddrag af chapt. 2 i New Forms of Governing. Basingstoke: Palgrave Macmillan, s. 41-43. https://ebookcentral.proquest.com/lib/kbdk/reader.action?docID=1058293&ppg=43

Stormhøj, C. (2010): Kap. 4 i Poststrukturalismer – videnskabsteori, analysestrategi, kritik. Frederiksberg: Samfundslitteratur. (s.132-133).

 1. Poststrukturalisme og casestudie Flyvbjerg, B. (1991): Eksemplets magt i Rationalitet og magt. København: Akademisk Forlag, s. 137.158 Flyvbjerg, B (1991: Aaalborg projektet: case valg og case metodei Rationalitet og magt II. KbH: Akademisk Forlag, 21-29

Blok E : kriterier for gode poststrukturalistiske analyser

 1. Stormhøj, C. (2010): Kap. 3 i Poststrukturalismer – videnskabsteori, analysestrategi, kritik. Frederiksberg: Samfundslitteratur. (s. 97-105). Thomsen, K (2003): God socialkonstruktivistisk forskning? I Hansen og Sehested: Konstruktive bidrag. Om teori og metode I konstruktivistisk videnskab. KBH: Roskilde Universitetsforlag, 198-231.

 2. Workshop om eksamensforberedelse

BEDØMMELSE
Læringsmål 

Efter endt kursus vil de studerende:

 • med faglig relevant terminologi kunne redegøre for og vurdere fordele og ulemper ved at indsamle og analysere data ved hjælp af den givne metode

 • være i stand til sikkert og selvstændigt at anvende en given metode i forhold til en specifik faglig problemstilling

 • kunne reflektere over forskningsetiske spørgsmål relateret til metoden

 • kunne formidle resultater opnået gennem anvendelse af metoden på en faglig præcis måde.

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave.

Hjemmeopgaven skal have et omfang på maksimalt 12.000 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Hjemmeopgavens varighed er 48 timer inkl. evt. helligdage.Bedømmelse: 7-trinsskala
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

Med faglig relevant terminologi at kunne redegøre for og vurdere fordele og ulemper ved at indsamle og analysere data ved hjælp af de tre analysestrategier, gouvernmentality, WPR og dekonstruktion i fht en given problemstilling og på et videregående niveau.

At kunne redegøre for forskelle og ligheder mellem de tre analysestrategier mhp. At identificere deres respektive distinkthed.

At kunne anvende en analysestrategi på en given problemstilling og begrunde valget af denne.

Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60412
Sidst ændret 06/03/2023

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Onsdag 15-02-2023 10:15 - 15-02-2023 12:00 i uge 07
Anvendte poststrukturalismer: Analysestrategier i fht undersøgelse af politik, socialitet og identitet (PF, SV, VL)

Onsdag 22-02-2023 10:15 - 22-02-2023 12:00 i uge 08
Anvendte poststrukturalismer: Analysestrategier i fht undersøgelse af politik, socialitet og identitet (PF, SV, VL)

Onsdag 22-02-2023 12:15 - 22-02-2023 14:00 i uge 08
Anvendte poststrukturalismer: Analysestrategier i fht undersøgelse af politik, socialitet og identitet (PF, SV, VL)

Onsdag 01-03-2023 10:15 - 01-03-2023 12:00 i uge 09
Anvendte poststrukturalismer: Analysestrategier i fht undersøgelse af politik, socialitet og identitet (PF, SV, VL)

Onsdag 08-03-2023 10:15 - 08-03-2023 12:00 i uge 10
Anvendte poststrukturalismer: Analysestrategier i fht undersøgelse af politik, socialitet og identitet (PF, SV, VL)

Onsdag 15-03-2023 10:15 - 15-03-2023 12:00 i uge 11
Anvendte poststrukturalismer: Analysestrategier i fht undersøgelse af politik, socialitet og identitet (PF, SV, VL)

Onsdag 22-03-2023 10:15 - 22-03-2023 12:00 i uge 12
Anvendte poststrukturalismer: Analysestrategier i fht undersøgelse af politik, socialitet og identitet (PF, SV, VL)

Onsdag 29-03-2023 10:15 - 29-03-2023 12:00 i uge 13
Anvendte poststrukturalismer: Analysestrategier i fht undersøgelse af politik, socialitet og identitet (PF, SV, VL)

Onsdag 12-04-2023 10:15 - 12-04-2023 12:00 i uge 15
Anvendte poststrukturalismer: Analysestrategier i fht undersøgelse af politik, socialitet og identitet (PF, SV, VL)

Onsdag 19-04-2023 10:15 - 19-04-2023 12:00 i uge 16
Anvendte poststrukturalismer: Analysestrategier i fht undersøgelse af politik, socialitet og identitet (PF, SV, VL)

Onsdag 26-04-2023 10:15 - 26-04-2023 12:00 i uge 17
Anvendte poststrukturalismer: Analysestrategier i fht undersøgelse af politik, socialitet og identitet (PF, SV, VL)

Onsdag 14-06-2023 10:00 - Fredag 16-06-2023 10:00 i uge 24
Anvendte poststrukturalismer: Analysestrategier i fht undersøgelse af politik, socialitet og identitet - Eksamen (PF, SV, VL)

Onsdag 16-08-2023 10:00 - Fredag 18-08-2023 10:00 i uge 33
Anvendte poststrukturalismer: Analysestrategier i fht undersøgelse af politik, socialitet og identitet - Reeksamen (PF, SV, VL)