PDF til print Find kalender

Projekt med videnskabsværksted

Titel
Projekt med videnskabsværksted
Oversat titel

Project with science and research workshop

Semester
F2023
Kandidatuddannelse i
Socialvidenskab * / Socialvidenskab
Aktivitetstype

Obligatorisk

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning
TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding
Deltagerantal
ECTS
15
Aktivitetsansvarlig
Kristoffer Kropp (kkropp@ruc.dk)
Studieleder
Kenneth Reinicke (kennethr@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
ISE Tilmelding & Eksamen (ise-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60252
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

Projektets overordnede formål er at styrke de studerendes analytiske og metodologiske evner til selvstændigt at formulere, designe, gennemføre og vurdere empiriske og teoretiske undersøgelser af konkrete socialvidenskabelige problemstillinger. Projektet bygger videre på de studerendes grundlæggende analytiske kompetencer ved at styrke deres evner til at sammenholde og vurdere forskellige metodologiske tilgange til og kombinationer af teorier, metoder og empirisk materiale i forhold til at analysere specifikke problemstillinger. Særligt er der fokus på forholdet mellem teorier, begreber og deres empirisk /analytiske anvendelse. Projektarbejdet tager udgangspunkt i de studerendes selvvalgte problemstilling inden for det socialvidenskabelige område i relation til et af de tre tematiske profiler.

Projektarbejdet begynder med gruppedannelsesprocessen og organiseres i en vekselvirkning mellem individuel vejledning, et vidensværksted og en konference. I workshopperne og konferencen er der fokus på at fremanalysere betydningen af metodologiske og analytiske valg og tilgange.

Uddybende beskrivelse

Projekt fokuserer på at videreudvikle de studerendes analytiske evner. Igennem gruppedannelse, et videnskabsværksted, en konference og gruppevejledningen, bliver den studerende i stand til at gennemføre stringente socialvidenskabelige analyser samt begrunde og diskutere valg og fravalg i vidensproduktionen.

Vejledning i anvendelse af kvantitative metoder i projekter og specialer

Der er hjælp at få, hvis du/din gruppe gerne vil belyse en problemstilling med kvantitative data og analyser, og jeres vejleder ikke har mulighed for at hjælpe jer med dette. Vi afholder en workshop, hvor en gruppe forskere fortæller om, hvordan man kan arbejde med kvantitative data i et projekt/speciale. Fokus for workshoppen er at give jer et overblik over offentligt tilgængelige data-sæt indenfor forskellige fagområder og de muligheder I har, hvis I gerne vil indsamle data selv. Vi forudsætter, at deltagerne har taget grundkursus i kvantitative metoder (BK8, Praktisk Statistik eller tilsvarende).

Workshoppen afholdes onsdag d. 1. marts fra kl. 12:15-14:00 i lokale 25.2-005

Efter workshoppen har I mulighed for at booke tid hos en erfaren studerende, som kan støtte jer i processen omkring download og klargøring af data, analyser og tolkning. Dette er også en mulighed selvom man ikke har deltaget i workshoppen. Skulle der være forhold, som I har brug for ekstra støtte til, så bliver I henvist til en relevant forsker. Skriv til Ditte Stage Kroman (dstagek@ruc.dk) og aftal en tid

Pensum

Tekster deles på Moodle og findes af de studerende.

Tilrettelæggelse og indsats

I alt 15 ECT = 405 timer

Gruppedannelse: 15 timer (deltagelse, diskussion og læse evt. litteratur)

Forberedelse til videnskabsværksted og konference: 15 timer (læse andre gruppers oplæg og forberede kommentarer)

Eksamen og forberedelse: 20 timer (forberedelse til eksamen)

Projektarbejde: 355 timer, hvilket svare til ca. 18 timer om ugen hele semesteret.

Udbudsformat 
Undervisningsevaluering

Aktiviteten evalueres regelmæssigt ud fra studienævnets evalueringsprocedure. Den aktivitetsansvarlige vil blive orienteret om en eventuel evaluering af aktiviteten ved semesterstart se link til studienævnets evalueringspraksis her https://intra.ruc.dk/nc/for-ansatte/organisering/raad-naevn-og-udvalg/oversigt-over-studienaevn/studienaevn-for-samfundsstudier/arbejdet-med-kvalitet-i-uddannelserne.

Program

Organisering af Projekt med videnskabsværksted:

Projektet organiseres omkring seks vejledningsgange:

Gruppedannelse med vejledning. Under gruppedannelsen præsenteres socialvidenskabelige perspektiver og projektforslag og diskuterer ideer og muligheder med de studerende

Gruppevejledning med vejleder. Præsentation af problemstilling, overvejelser om litteratur, begreber, metoder og empiriske materialer.

Videnskabsværksted. Fælles diskussion af gruppernes udkast til projekt med fokus på analytisk sammenhæng og konsistens. Inden videnskabsværkstedet kan der rundsendes litteratur til fælles diskussion.

Gruppevejledning

Konference: Præsentation og diskussion af analytiske projekter. Feedback fra alle vejledere. Diskussion af design og analytisk sammenhæng

Gruppevejledning

Datoer tilgængelig på Moodle.

BEDØMMELSE
Læringsmål 

  • Efter gennemført projekt med videnskabsværksted vil den studerende være i stand til selvstændigt at identificere en faglig relevant problemstilling inden for det socialvidenskabelige fagområde, med afsæt i forskningsbaseret viden. Samt have forståelse for og evnerne til at kunne reflektere over egen projektundersøgelses placering i et bredere fagligt felt

  • Evnerne til at indhente, udvælge og anvende videnskabelig litteratur, teorier, begreber og metoder og til at forstå og vurdere deres bidrag, styrker og begrænsninger i arbejdet med og analysen af en afgrænset, faglig og relevant problemstilling inden for det socialvidenskabelige område

  • Viden om og evnerne til at vurdere og diskutere forskellige socialvidenskabelige begreber og tilgange – metodologisk, teoretisk, analytisk, datamæssigt – i relation til en konkret og faglig relevant problemstilling, deres forskelle og ligheder såvel som potentielle implikationer for empiriske undersøgelser

  • Kompetencerne til at vurdere og operationalisere socialvidenskabelige tilgange, begreber, indikatorer og vurdere betydningen for den konkrete undersøgelses gyldighedsområde, og på denne baggrund evnerne til at diskutere og vurdere de politiske, sociale og samfundsmæssige implikationer af undersøgelsens resultater

  • Evnerne til at formidle større analytisk og videnskabeligt arbejde til fagfæller såvel som ikke specialister, på et korrekt dansk, med en klar og overskuelig fremstilling. Derudover skal den studerende lære at anvende og angive kilde- og litteraturhenvisninger mv. i overensstemmelse med god forskningsmæssig praksis

  • Evnerne til at tage ansvar for egen faglige udvikling, samt at give og modtage feedback på eget og andres faglige arbejder i relation til et bredere fagligt felt.

Prøveform
Projekteksamen i gruppe med individuel bedømmelse.

Grupperne kan bestå af 2-6 studerende.

Projektrapporten skal for:
- 2 studerende have et omfang på 81.600-110.400 tegn inkl. mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 81.600-110.400 tegn inkl. mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 81.600-110.400 tegn inkl. mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på 91.200-122.400 tegn inkl. mellemrum.
- 6 studerende have et omfang på 91.200-122.400 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Projektrapporten skal forsynes med et resumé, der indgår i bedømmelsen. Projektrapporter skrevet på dansk, norsk eller svensk skal forsynes med et resumé på engelsk. Projektrapporter skrevet på et fremmedsprog (bortset svensk og norsk) kan forsynes med et resumé på dansk.

Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 studerende 60 minutter.
Ved 3 studerende 75 minutter.
Ved 4 studerende 90 minutter.
Ved 5 studerende 105 minutter.
Ved 6 studerende 120 minutter.

Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i bedømmelsen.

Tilladte hjælpemidler ved prøven: alle

Bedømmelse: 7-trinsskala

Censur: intern medbedømmer
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

Mundtligt:

Samme som skriftligt, samt

Præsentation, dialog og diskussion

Skriftligt:

Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i bedømmelsen

Videregående viden om og evnen til forholde sig kritiske til socialvidenskabelige tilgange (f.eks. begreber, tilgang, analysetilgange og metoder) til analyse og vidensproduktion.

Viden om den selvvalgte problemstilling, teorier og empiriske tilgange og begrunde valgene i forhold til alternative valg.

Evner til at designe og gennemføre en stringente socialvidenskabelig undersøgelse af en selvvalgt problemstilling.

Begrunde og diskutere valg og fravalg, og deres betydning for både projekt gennemførelse og resultat.

Analysere komplekse socialvidenskabelige problemstillinger og formidle resultatet stringent.

Samt hvorvidt projektet opfylder alle formelle kriterier

Karakteren er udtryk for en samlet bedømmelse af den skriftlige og den mundtlige præstation.

Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60252
Sidst ændret 06/03/2023

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Mandag 06-02-2023 08:15 - 06-02-2023 18:00 i uge 06
Projekt med videnskabsværksted - Projektdannelse (SV)

Tirsdag 07-02-2023 08:15 - 07-02-2023 18:00 i uge 06
Projekt med videnskabsværksted - Projektdannelse (SV)

Tirsdag 07-03-2023 12:15 - 07-03-2023 16:00 i uge 10
Projekt med videnskabsværksted - Workshop (SV)

Torsdag 09-03-2023 12:15 - 09-03-2023 16:00 i uge 10
Projekt med videnskabsværksted - Workshop (SV)

Fredag 28-04-2023 08:15 - 28-04-2023 16:00 i uge 17
Projekt med videnskabsværksted - Workshop (SV)

Onsdag 24-05-2023 10:00 - 24-05-2023 10:00 i uge 21
Projekt med videnskabsværksted - Projektaflevering (SV)

Torsdag 01-06-2023 08:15 - Fredag 30-06-2023 18:00 i uge 22 til uge 26
Projekt med videnskabsværksted - Mundtlig eksamen (SV)

Tirsdag 01-08-2023 08:15 - Torsdag 31-08-2023 18:00 i uge 31 til uge 35
Projekt med videnskabsværksted - Mundtlig reeksamen (SV)