PDF til print Find kalender

Nyere nordiske velfærdspolitiske udfordringer, reformer og outcomes (Specialiseringskursus)

Titel
Nyere nordiske velfærdspolitiske udfordringer, reformer og outcomes (Specialiseringskursus)
Oversat titel

Advanced study seminar

Semester
F2023
Kandidatuddannelse i
Socialvidenskab * / Politik * / Politik og Forvaltning * / Politik og Forvaltning / Socialvidenskab
Aktivitetstype

Valgfrit

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning
TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding
Deltagerantal
ECTS
10
Aktivitetsansvarlig
Bent Greve (bgr@ruc.dk)
Jon Kvist (jkvist@ruc.dk)
Studieleder
Carina Saxlund Bischoff (carinasb@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
ISE Tilmelding & Eksamen (ise-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60394
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

Et specialiseringskursus har til formål at give de studerende mulighed for at fordybe sig i et emnefelts teorier/teoriretninger og empiriske anliggender. Kurset sætter de studerende i stand til kompetent at kunne vælge og argumentere for en teori/teoriretnings anvendelighed og relevans i forhold til givne problemstillinger. De udbudte kurser er baseret på instituttets forskning på feltet og viden på højeste internationale niveau. Kursernes specifikke emnefelt vil være beskrevet i aktivitetsbeskrivelsen.

Specialiseringskurser på Politik og Forvaltning udbydes under et af tre profilområder:

  • Demokrati, interessevaretagelse og politisk kommunikation
  • Organisation, styring og ledelse
  • Velfærdsstat og samfund
Uddybende beskrivelse

Kurset har følgende omdrejningspunkter, som justeres tættere på kursets start. Hvad er velfærdsstaten og hvordan kan den analyseres? Forskellige tilgange til at forstå forskelle i velfærdsstater og –politikker med udgangspunkt i vestlige industrialisererede lande og i offentlige politikker omkring uddannelse, sundhed, bolig, arbejde (herunder integration), og sociale forhold for børn og ældre. Disse tematiske emner vil være centrale omdrejningspunkter i kurset, og belyses ud fra eksempelvis ideer, politikker og valg af tilgange. • Hvilke konsekvenser har velfærdspolitikker for forskellige typer af velfærd (økonomiske forhold, sundhed, deltagelse, subjektive mål) og deres fordeling, nærmere bestemt for levekårs og deres fordeling • Nyere demografiske, økonomiske og sociale udfordringer for velfærdsstaten (fx aldring, faldende fertilitet, migration, globalisering, familieforandringer, nye kønsroller i familier og på arbejdsmarkedet, forandringer på arbejdsmarkedet, stigende social segregering, populisme, velfærdschauvinisme) og hvordan forskellige typer af velfærdstatsreformer søger at imødekomme disse udfordringer.

Pensum

Fastlægges senere, med følgende udgangspunkt: Klassiske tekster koblet med nyere litteratur og studier, der dækker teorier og den empiriske udvikling. Der vil være vægt på analyser af nyere reformer af velfærdspolitik og deres konsekvenser I en række af velfærdsstatens områder. Total antal sider: ca. 1000.

Tilrettelæggelse og indsats

12 kursusgange: 24 timer. Forberedelse: 74 timer. Hjemmeopgave: 37 timer.

Udbudsformat 
Undervisningsevaluering

Aktiviteten evalueres regelmæssigt ud fra studienævnets evalueringsprocedure. Den aktivitetsansvarlige vil blive orienteret om en eventuel evaluering af aktiviteten ved semesterstart se link til studienævnets evalueringspraksis her https://intra.ruc.dk/nc/for-ansatte/organisering/raad-naevn-og-udvalg/oversigt-over-studienaevn/studienaevn-for-samfundsstudier/arbejdet-med-kvalitet-i-uddannelserne

Program

Oploades på Moodle.

BEDØMMELSE
Læringsmål 

  • med faglig relevant terminologi kunne redegøre for og vurdere fordele og ulemper ved forskellige teorier/teoretiske retninger indenfor det aspekt af et emnefelt, som specialiseringskurset beskæftiger sig med

  • være i stand til sikkert og selvstændigt at vurdere, vælge og anvende relevante teorier i forhold til en problemstilling

  • kritisk kunne reflektere over den behandlede tematiks betydning for uddannelsens genstandsfelt

  • udføre analyser på et videnskabeligt grundlag og forholde sig kreativt og løsningsorienteret til centrale problemstillinger inden for kursets tema

  • formidle sin indsigt i en sproglig form, der er faglig præcis, velstruktureret og velargumenteret.

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave.

Hjemmeopgaven skal have et omfang på 16.800-24.000 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Hjemmeopgavens varighed er 7 dage inkl. evt. weekend og helligdage.Bedømmelse: 7-trinsskala
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

Der bedømmes ud fra i hvilket omfang de studerende har nået de forventede mål: Faget søger at give viden, færdigheder og kompetencer omkring at kunne: • Begrebsliggøre velfærdsstater • Måle og vurdere velfærdsstatens resultater • Klassificere velfærdsstater med brug af nationale eksempler, samt relation til supranational udvikling og påvirkning • Empirisk forstå udviklingen i velfærdsstaten og dens konsekvenser. • Kritisk at bruge og forstå indikatorer til at analysere velfærdsstatens forandring og konsekvenser indenfor udvalgte politikområder • Empirisk forstå velfærdsstatens udfordringer og muligheder • Sikre metodisk viden om hvordan velfærdsstater kan analyseres

Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60394
Sidst ændret 06/03/2023

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Tirsdag 21-02-2023 12:15 - 21-02-2023 14:00 i uge 08
Nyere nordiske velfærdspolitiske udfordringer, reformer og outcomes (PF, SV)

Tirsdag 28-02-2023 12:15 - 28-02-2023 14:00 i uge 09
Nyere nordiske velfærdspolitiske udfordringer, reformer og outcomes (PF, SV)

Tirsdag 07-03-2023 12:15 - 07-03-2023 14:00 i uge 10
Nyere nordiske velfærdspolitiske udfordringer, reformer og outcomes (PF, SV)

Tirsdag 14-03-2023 12:15 - 14-03-2023 14:00 i uge 11
Nyere nordiske velfærdspolitiske udfordringer, reformer og outcomes (PF, SV)

Tirsdag 21-03-2023 12:15 - 21-03-2023 14:00 i uge 12
Nyere nordiske velfærdspolitiske udfordringer, reformer og outcomes (PF, SV)

Tirsdag 28-03-2023 12:15 - 28-03-2023 14:00 i uge 13
Nyere nordiske velfærdspolitiske udfordringer, reformer og outcomes (PF, SV)

Tirsdag 11-04-2023 12:15 - 11-04-2023 14:00 i uge 15
Nyere nordiske velfærdspolitiske udfordringer, reformer og outcomes (PF, SV)

Tirsdag 25-04-2023 12:15 - 25-04-2023 14:00 i uge 17
Nyere nordiske velfærdspolitiske udfordringer, reformer og outcomes (PF, SV)

Torsdag 27-04-2023 10:15 - 27-04-2023 12:00 i uge 17
Nyere nordiske velfærdspolitiske udfordringer, reformer og outcomes (PF, SV)

Tirsdag 02-05-2023 12:15 - 02-05-2023 14:00 i uge 18
Nyere nordiske velfærdspolitiske udfordringer, reformer og outcomes (PF, SV)

Torsdag 04-05-2023 10:15 - 04-05-2023 12:00 i uge 18
Nyere nordiske velfærdspolitiske udfordringer, reformer og outcomes (PF, SV)

Tirsdag 16-05-2023 12:15 - 16-05-2023 14:00 i uge 20
Nyere nordiske velfærdspolitiske udfordringer, reformer og outcomes (PF, SV)

Onsdag 07-06-2023 10:00 - Onsdag 14-06-2023 10:00 i uge 23 og uge 24
Nyere nordiske velfærdspolitiske udfordringer, reformer og outcomes - Eksamen (PF, SV)

Onsdag 16-08-2023 10:00 - Onsdag 23-08-2023 10:00 i uge 33 og uge 34
Nyere nordiske velfærdspolitiske udfordringer, reformer og outcomes - Reeksamen (PF, SV)