PDF til print Find kalender

Projekt C: Projekt med produkt

Titel
Projekt C: Projekt med produkt
Oversat titel

Project C: Project with product

Semester
E2022
Kandidatuddannelse i
Virksomhedsstudier * / Virksomhedsledelse * / Virksomhedsledelse
Aktivitetstype

Obligatorisk

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning
TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Du skal tilmelde dig på stads i tilmeldingsperioden, som du kan se på intra

Tilmelding til projekteksamen: Du skal huske at bekræfte din tilmelding til projektet, ved at tilmelde dig eksamen med din projektgruppe, når projektdannelsen er slut. Du skal tilmelde dig via stads

Når du tilmelder dig studieaktiviteter, skal du være opmærksom på, om undervisning og eksamen i de forskellige studieaktiviteter er på samme tidspunkt. RUC planlægger studieaktiviteter sådan, at der ikke er overlap, hvis du følger dit anbefalede studieforløb. I forhold til valgfrie elementer og studieplaner, som afviger fra det anbefalede studieforløb, kan der dog forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Deltagerantal
ECTS
15
Aktivitetsansvarlig
Margit Neisig (neisig@ruc.dk)
Studieleder
Margit Neisig (neisig@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
ISE Studieadministration (ise-studieadministration@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60029
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

De studerende udfærdiger en projektrapport på baggrund af et selvvalgt emne og en selvvalgt problemstilling. De studerende søger og udvælger selv den relevante akademiske litteratur og danner selv den nødvendige empiri, der er nødvendig for at besvare problemstillingen. Projektet skal behandle et emne, der ligger inden for et eller flere af de temaer, der behandles på uddannelsen og skal producere tydelig ledelsesrelevant viden. Projektet skal give de studerende dybtgående indsigt i et afgrænset emne, resultere i reflekterede overvejelser om det relevante teorifelt, projektets videnskabsteoretiske ståsted, metodiske og analytiske angrebsvinkel samt projektets implikationer i en ledelsesmæssig forstand. Rapporten skal inkludere en forretningsplan, prototype, en projektplan, en plan for involvering, en kommunikationsplan, resultatformidling, til offentligheden eller lignende produkt rettet mod en eller flere af projektets relevante stakeholders eller offentligheden. Projektforløbet understøttes af gruppedannelsesprocess, klyngeseminarer og vejledningssessioner.

Uddybende beskrivelse

Projektet har fokus på følgende aktiviteter:

Vælge, begrunde og reflektere over en relevant problemstilling for uddannelsen

Overvejelser om det relevante problem- og teorifelt, projektets videnskabsteoretiske ståsted, metodiske, teoretiske og analytiske angrebsvinkel samt projektets implikationer for ledelse.

Udvikle og reflektere over problemorienterede analyser af virksomhedsmæssige problemstillinger samt at omsætte den tilegnede viden til handlingsrelevante konklusioner.

Oparbejde empiri

Indgå i problembaseret projektarbejde indenfor problemstillinger relateret til uddannelsen i virksomhedsledelse

Producere ledelsesrelevant viden / analyse og omsætte den tilegnede viden til handlingsrelevante konklusioner

Reflektere over projektarbejdets forløb og proces

Udvikle individuel studieforløbsbeskrivelse diskuteret i gruppen

Særligt for dette projekt gælder, at der skal udarbejdes et produkt, der omsætte projektresultaterne i formater der har praktisk relevans stakeholders eller offentligheden. Produktet kan være en handleplan for implementering af organisationsudvikling, ledelsesudvikling eller medarbejderkompetenceudvikling, en forretningsplan, en prototype, en projekt-, kommunikations- eller involveringsplan eller lignende. Pointen er, at I på baggrund af projektarbejdet arbejder videre med projektresultatet og omformer det til et produkt svarende til noget, man ville anvende i en virksomhed.

Vejledning i anvendelse af kvantitative metoder i projekter og specialer

Der er hjælp at få, hvis du/din gruppe gerne vil belyse en problemstilling med kvantitative data og analyser, og jeres vejleder ikke har mulighed for at hjælpe jer med dette. Vi afholder en workshop, hvor en gruppe forskere fortæller om, hvordan man kan arbejde med kvantitative data i et projekt/speciale. Fokus for workshoppen er at give jer et overblik over offentligt tilgængelige data-sæt indenfor forskellige fagområder og de muligheder I har, hvis I gerne vil indsamle data selv. Vi forudsætter, at deltagerne har taget grundkursus i kvantitative metoder (BK8, Praktisk Statistik eller tilsvarende).

Workshoppen afholdes onsdag d. 28. september fra kl. 12:15-14:00 i lokale 25.2-005

Efter workshoppen har I mulighed for at booke tid hos en erfaren studerende, som kan støtte jer i processen omkring download og klargøring af data, analyser og tolkning. Dette er også en mulighed selvom man ikke har deltaget i workshoppen. Skulle der være forhold, som I har brug for ekstra støtte til, så bliver I henvist til en relevant forsker. Skriv til Ditte Stage Kroman (dstagek@ruc.dk) og aftal en tid.

Pensum

De studerende oparbejder selv relevant teoretisk ramme.

Tilrettelæggelse og indsats

Gennem anvendelse af videnskabelige teorier, metoder og tværfaglige kompetencer bidrager de studerende med selvstændige, kritiske analyser relevante problemstillinger på baggrund af viden fra cand. merc studiet i virksomhedsledelse. De studerende arbejder med virksomhedens problemstilling i et 15 ECTS-projekt svarende til ca. 405 timer pr. studerende og bidrager på baggrund heraf med solide analyser og relevante perspektiver på en problemstilling der optager virksomheden.

Projekt- og gruppedannelse:

De studerende deltager i en projekt- og gruppedannelse med det overordnede formål at danne projektgrupper på baggrund af sammenfald i faglig Interessefelt. Undervejs i projekt- og gruppedannelsen kan de studerende møde følgende undervisningsformer:

Workshop der introducerer til arbejdet med problemstillinger relateret til uddannelsen i virksomhedsledelse i et problemorienteret perspektiv.

Udarbejde individuel studieforløbsbeskrivelse der diskuteres med gruppen.

Gruppedannelse på baggrund af problemstillinger relateret til uddannelsen i virksomhedsledelse

Feltarbejde – tematisering af relevante problemstillinger

Præcisere problemstillingen og behovet for og metoder til, at opnå empirisk adgang / materiale

Projektarbejde i grupper:

Når de studerende har dannet grupper, skal de arbejde i projektgrupper. Her skal de studerende indgå i et samarbejde om projektrapporten, de studerende samarbejder om følgende:

Litteratursøgning, diskussion af læst litteratur, empiri indsamling, analyse, samskrivning, feedback til projektmedlemmer og forberedelse af vejledermøder.

Vejledning;

De studerende har tilknyttet en projektvejleder og skal deltage i vejledning. Vejledningen er muligheden for at få feedback på projektarbejdets elementer og proces, samt fagligt feedback på indhold og metode. De studerende skal evne at lede vejledermøder ved at sende materiale til forberedelse og dagsorden, således at gruppens formål med vejledning sessionen opnås.

Klyngeseminarer

Klyngeseminar 1: Problemformuleringsseminar:

Din gruppe skal forberede omkring 1 ½ side, der afklarer feltet for det problem, du undersøger, og angiver en klar problemformulering

Du forventes også at søge efter videnskabelig litteratur om din problemformulering og udarbejde en foreløbig referenceliste.

Dine foreløbige ideer til, hvordan du kan undersøge din problemformulering, bør også skitseres.

Klyngevejlederen opstiller en plan for peer-feedback, som skal hjælpe med at fokusere dit projekt.

Du forventes også at give peer-feedback til andre projektgrupper

Klyngeseminar 2: Intern evaluering:

Afholdes lige før den intensive afsluttende projektfase.

Her forventes du at have udført det meste af arbejdet, - du mangler kun at skrive den endelige rapport. Derfor er du i stand til at skrive et udvidet abstrakt hvor du skitserer:

Problemfelt

Problemformulering

Metode

Din empiri

Din teori

Analyse/diskussion

Forventet konklusion

Sidebegrænsning: ca. 5-6 sider

Igen giver og får du peer-feedback, hvilket skærper dit sidste arbejde.

Udbudsformat 

Campus

Undervisningsevaluering

Aktiviteten evalueres regelmæssigt ud fra studienævnets evalueringsprocedure. Den aktivitetsansvarlige vil blive orienteret om en eventuel evaluering af aktiviteten ved semesterstart se link til studienævnets evalueringspraksis her https://intra.ruc.dk/nc/for-ansatte/organisering/raad-naevn-og-udvalg/oversigt-over-studienaevn/studienaevn-for-erhvervsoekonomi-og-virksomhedsstudier/arbejdet-med-kvalitet-i-uddannelserne/.

Program

Gruppe-/projektdannelse

Projektarbejde og rapportskrivning

Projektvejledning

Klyngevejledning

Udarbejdelse af produkt

Udarbejde studieforløbsbeskrivelse

Eksamen

BEDØMMELSE
Læringsmål 
  • Projektets giver de studerende viden om virksomheders konkrete udvikling, organisation og ledelse i relation til det valgte emne og den specificerede problemstilling. De studerende lærer at kombinere teoretiske og praktiske studier af virksomhedsproblematikker og forstå betingelser for virksomhedens handlinger.

  • De studerende tilegner sig færdigheder i at gennemføre og dokumentere problemorienterede analyser af virksomhedsmæssige problemstillinger samt at omsætte den tilegnede viden til handlingsrelevante konklusioner.

  • De studerende lærer herudover at dokumentere, fremlægge og omsætte resultater i produktformater der har praktisk relevans for relevante stakeholders eller offentligheden

Prøveform
Projekteksamen i gruppe med individuel bedømmelse.

Grupperne kan bestå af 2-6 studerende.

Projektrapporten skal for:
- 2 studerende have et omfang på 69.600-122.400 tegn inkl. mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 69.600-122.400 tegn inkl. mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 69.600-122.400 tegn inkl. mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på 69.600-163.200 tegn inkl. mellemrum.
- 6 studerende have et omfang på 69.600-204.000 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Projektrapporten skal forsynes med et resumé på dansk eller engelsk, der indgår i bedømmelsen samt en gruppebaseret studieforløbsbeskrivelse

Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 studerende 60 minutter.
Ved 3 studerende 75 minutter.
Ved 4 studerende 90 minutter.
Ved 5 studerende 105 minutter.
Ved 6 studerende 120 minutter.

Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i bedømmelsen.

Tilladte hjælpemidler ved prøven: alle

Bedømmelse: 7-trinsskala

Censur: intern medbedømmer
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

Den studerende kan:

Demonstrere indsigt i feltet

Vælge, begrunde og reflektere over selvvalgt ledelsesmæssig problemstilling, metodisk og teoretisk angrebsvinkel, relevant litteratur og videnskabsteoretisk afsæt

Oparbejde samt begrunde valg af empiri

Analysere og argumentere for projektets implikationer for ledelse

Dokumentere, fremlægge og omsætte resultater i produktformater der har praktisk relevans for relevante stakeholders eller offentligheden

Derudover indgår:

Resumé på dansk eller engelsk

Stave- og formuleringsevne

Mundtlig fremlæggelse:

Samme kriterier for projekt, samt

Den studerende kan:

Fremlægge og formidle

Indgå i dialog og diskussion på baggrund af den skriftlige projektrapport.

Forklare og diskutere det udarbejdede produkt og dets præmisser, styrker og svagheder

Individuelt studieforløbsbeskrivelse:

Individuel studieforløbsbeskrivelse. Ved afslutning af 3. semester vedlægger den studerende en refleksion over hvordan uddannelsen indtil nu har sat sine spor hos den studerende, og hvordan de tre semestre har spillet en rolle i dens studerendes forståelse af det erhvervsøkonomiske felt. Det kan være særlige metodiske og analytiske kompetencer den studerende har opnået, teori der har spillet en speciel rolle eller interesser der får betydning for den kommende specialeskrivning.

Bedømmelsen er samlet.

Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60029
Sidst ændret 16/12/2022

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: Klynge v. Ada Scupola Find kalender (Klynge v. Ada Scupola) PDF til print (Klynge v. Ada Scupola)

Torsdag 27-10-2022 12:15 - 27-10-2022 16:00 i uge 43
Projekt C: Projekt med produkt - Klynge v. Ada Scupola

Torsdag 01-12-2022 12:15 - 01-12-2022 16:00 i uge 48
Projekt C: Projekt med produkt - Klynge v. Ada Scupola

Vis kursusgange for Hold: Klynge v. Jette Ernst Find kalender (Klynge v. Jette Ernst) PDF til print (Klynge v. Jette Ernst)

Torsdag 20-10-2022 12:15 - 20-10-2022 16:00 i uge 42
Projekt C: Projekt med produkt - Klynge v. Jette Ernst

Torsdag 01-12-2022 12:15 - 01-12-2022 16:00 i uge 48
Projekt C: Projekt med produkt - Klynge v. Jette Ernst

Vis kursusgange for Hold: Klynge v. John Damm Scheuer Find kalender (Klynge v. John Damm Scheuer) PDF til print (Klynge v. John Damm Scheuer)

Torsdag 27-10-2022 12:15 - 27-10-2022 16:00 i uge 43
Projekt C: Projekt med produkt - Klynge v. John Damm Scheuer

Torsdag 08-12-2022 12:15 - 08-12-2022 16:00 i uge 49
Projekt C: Projekt med produkt - Klynge v. John Damm Scheuer

Vis kursusgange for Hold: Klynge v. John Erik Mogensen Find kalender (Klynge v. John Erik Mogensen) PDF til print (Klynge v. John Erik Mogensen)

Torsdag 27-10-2022 12:15 - 27-10-2022 16:00 i uge 43
Projekt C: Projekt med produkt - Klynge v. John Erik Mogensen

Torsdag 08-12-2022 12:15 - 08-12-2022 16:00 i uge 49
Projekt C: Projekt med produkt - Klynge v. John Erik Mogensen

Vis kursusgange for Hold: Klynge v. Nels Klint Karsvang Find kalender (Klynge v. Nels Klint Karsvang) PDF til print (Klynge v. Nels Klint Karsvang)

Torsdag 08-12-2022 12:15 - 08-12-2022 16:00 i uge 49
Projekt C: Projekt med produkt - Klynge v. Nels Klint Karsvang

Vis kursusgange for Hold: Klynge v. Sameer Azizi Find kalender (Klynge v. Sameer Azizi) PDF til print (Klynge v. Sameer Azizi)

Torsdag 27-10-2022 12:15 - 27-10-2022 16:00 i uge 43
Projekt C: Projekt med produkt - Klynge v. Sameer Azizi

Torsdag 01-12-2022 12:15 - 01-12-2022 16:00 i uge 48
Projekt C: Projekt med produkt - Klynge v. Sameer Azizi

Vis kursusgange for Hold: Klynge v. Stefan Thorbjørnsen Find kalender (Klynge v. Stefan Thorbjørnsen) PDF til print (Klynge v. Stefan Thorbjørnsen)

Torsdag 27-10-2022 12:15 - 27-10-2022 16:00 i uge 43
Projekt C: Projekt med produkt - Klynge v. Stefan Thorbjørnsen

Torsdag 08-12-2022 12:15 - 08-12-2022 16:00 i uge 49
Projekt C: Projekt med produkt - Klynge v. Stefan Thorbjørnsen

Vis kursusgange for Hold: Klynge v. Thomas Mosfeldt Laursen Find kalender (Klynge v. Thomas Mosfeldt Laursen) PDF til print (Klynge v. Thomas Mosfeldt Laursen)

Torsdag 27-10-2022 12:15 - 27-10-2022 16:00 i uge 43
Projekt C: Projekt med produkt - Klynge v. Thomas Mosfeldt Laursen

Torsdag 08-12-2022 12:15 - 08-12-2022 16:00 i uge 49
Projekt C: Projekt med produkt - Klynge v. Thomas Mosfeldt Laursen

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Mandag 05-09-2022 08:15 - 05-09-2022 18:00 i uge 36
Projekt C: Projekt med produkt - Projektdannelse (VL)

Tirsdag 06-09-2022 08:15 - 06-09-2022 18:00 i uge 36
Projekt C: Projekt med produkt - Projektdannelse (VL)

Tirsdag 20-12-2022 10:00 - 20-12-2022 10:00 i uge 51
Projekt C - Projektaflevering (VL)

Mandag 02-01-2023 08:00 - Tirsdag 31-01-2023 18:00 i uge 01 til uge 05
Projekt C - Mundltlig prøve (VL)

Onsdag 01-02-2023 08:00 - Tirsdag 28-02-2023 18:00 i uge 05 til uge 09
Projekt C - Mundltlig omprøve (VL)