PDF til print Find kalender

Ledelse

Titel
Ledelse
Oversat titel

Leadership

Semester
E2022
Kandidatuddannelse i
Virksomhedsstudier * / Virksomhedsledelse * / Virksomhedsledelse
Aktivitetstype

Obligatorisk

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning
TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Du skal tilmelde dig på stads i tilmeldingsperioden, som du kan se på intra

Tilmelding til projekteksamen: Du skal huske at bekræfte din tilmelding til projektet, ved at tilmelde dig eksamen med din projektgruppe, når projektdannelsen er slut. Du skal tilmelde dig via stads

Når du tilmelder dig studieaktiviteter, skal du være opmærksom på, om undervisning og eksamen i de forskellige studieaktiviteter er på samme tidspunkt. RUC planlægger studieaktiviteter sådan, at der ikke er overlap, hvis du følger dit anbefalede studieforløb. I forhold til valgfrie elementer og studieplaner, som afviger fra det anbefalede studieforløb, kan der dog forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Deltagerantal
ECTS
10
Aktivitetsansvarlig
Margit Neisig (neisig@ruc.dk)
Studieleder
Margit Neisig (neisig@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
ISE Studieadministration (ise-studieadministration@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60022
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

De studerende opnår viden og indsigt i teorier og perspektiver på ledelse, der søger at svare på aktuelle ledelsesproblemstillinger. Igennem brugen af ledelsesteoriens perspektiver lærer de studerende at identificere og analysere praktiske organisatoriske- og ledelsesmæssige problemstillinger. Derudover opnås viden om analytiske perspektiver på virksomheder og ledelsesprocesser i lyset af komplekse og foranderlige forretningsmæssige og organisatoriske forhold samt relationer til omverdenen.

Gennem kritisk analysearbejde omsættes empirisk materiale i en relevant diskussion af ledelsesaktiviteten. Analysearbejdet skal demonstrere analytiske og refleksivt vurderende kompetencer ved at kunne begrunde valg af teorier og analysedesign for derigennem at forstå den valgte organisatoriske situations særpræg.

Uddybende beskrivelse

Kurset præsenterer, diskuterer og anvender teorier om ledelse i kompleksitet og forandring. Det følger den aktuelle udvikling inden for ledelse og sætte fokus på, hvordan man analyserer komplekse ledelsesrelaterede situationer gennem inddragelse af teori og metode.

Temaer:

• Introduktion til kurset og til teoretiske perspektiver på ledelse i kompleksitet og forandring

• Nuværende og fremtidige udfordringer for ledelse

• Ledelse som engagement i organisationslivets dynamiske mønstre

• Paradokser og ledelse

• Traditionelle ledelsesteorier

• Ledelse som menneskelig praksis

• Kollektiv ledelse

• Metodiske implikationer ved anvendelse af perspektivet ledelse i kompleksitet og forandring

• Kompleksitetsledelse

• Netværksledelse

• Formålsdrevet ledelse

Metoder:

• Du vil lære metoder til at studere kompleksiteten i ledelsessituationer, og du vil anvende sådanne metoder i en case udvalgt af din gruppe. Du bliver også introduceret til metoder og analytiske perspektiver relateret ledelse i kompleksitet og forandring.

Begreber, teorier:

• Du får et kort overblik over traditionelle ledelsesteorier og -begreber. Kurset lægger dog fokus på nyere ledelsesteorier

Data, materialer:

• I løbet af kurset vil vi diskutere cases, men den mest omfattende case vil være den, som din gruppe vælger at analysere i gruppesynopsen.

Pensum

Grundbøger:

Carroll, B. J. Ford & S. Taylor: Leadership. Contemporary critical perspectives. 2nd ed., Sage 2019.

Sharon Varney: Leadership in Complexity and Change. - For a World in Constant Motion. De Gruyter, 2021.

Udover grundbøgerne læser vi en række centrale artikler. Pensum til de enkelte kursusgange er angivet på Moodle, hvor der også er direkte links til de artikler der skal hentes i bibliotekets databaser.

Tilrettelæggelse og indsats

Forelæsninger, herunder oplæg, dialog, små øvelser, og feedback: 40 timer,

Forberedelse (læsning + små øvelser): 100 timer,

Udarbejdelse af gruppesynopsis 100 timer pr studerende,

Eksamen (inklusiv forberedelse): 30 timer.

Ialt 270 timer = 10 ects.

Udbudsformat 

Campus

Undervisningsevaluering

Aktiviteten evalueres regelmæssigt ud fra studienævnets evalueringsprocedure. Den aktivitetsansvarlige vil blive orienteret om en eventuel evaluering af aktiviteten ved semesterstart se link til studienævnets evalueringspraksis her https://intra.ruc.dk/nc/for-ansatte/organisering/raad-naevn-og-udvalg/oversigt-over-studienaevn/studienaevn-for-erhvervsoekonomi-og-virksomhedsstudier/arbejdet-med-kvalitet-i-uddannelserne/.

Program

Kursusgang 1a. Introduktion til kurset og til teoretiske perspektiver på ledelse i kompleksitet og forandring

Kursusgang 1b. Nuværende og fremtidige udfordringer for ledelse

Kursusgang 2. Ledelse som engagement i organisationslivets dynamiske mønstre: Del 1

Kursusgang 3. Ledelse som engagement i organisationslivets dynamiske mønstre: Del 2

Kursusgang 4a. Paradokser og ledelse

Kursusgang 4b.Traditionelle ledelsesteorier

Kursusgang 5a. Ledelse som menneskelig praksis

Kursusgang 5b. Kollektiv ledelse

Kursusgang 6a. Metodiske implikationer ved anvendelse af perspektivet ledelse i kompleksitet og forandring

Kursusgang 6b. Metodisk workshop

Kursusgang 7a. Kompleksitetsledelse

Kursusgang 7b. Netværksledelse

Kursusgang 8a. Formålsdrevet ledelse

Kursusgang 8b. Teori workshop

Kursusgang 9. Opsummering af ledelsesperspektivet og de metodiske implikationer

Kursusgang 10. Open session Q&A

BEDØMMELSE
Læringsmål 

  • De studerende opnår viden og indsigt i teorier og perspektiver på ledelse der søger at svare på aktuelle ledelsesproblemstillinger. Igennem brugen af ledelsesteoriens perspektiver lærer de studerende at identificere og analysere praktiske organisatoriske- og ledelsesmæssige problemstillinger. Derudover opnås viden om analytiske perspektiver på virksomheder og ledelsesprocesser i lyset af komplekse og foranderlige forretningsmæssige og organisatoriske forhold samt relationer til omverdenen.

  • Gennem kritisk analysearbejde omsættes empirisk materiale i en relevant diskussion af ledelsesaktiviteten. Analysearbejdet skal demonstrere analytiske og refleksivt vurderende kompetencer ved at kunne begrunde valg af teorier og analysedesign for derigennem at forstå den valgte organisatoriske situations særpræg.

Prøveform
Mundtlig gruppeprøve på baggrund af skriftlig aflevering.

Grupperne kan bestå af 2-6 studerende.

Det skriftlige produkt skal for:
- 2 studerende have et omfang på maksimalt 24.000 tegn inkl. mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på maksimalt 24.000 tegn inkl. mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på maksimalt 24.000 tegn inkl. mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på maksimalt 24.000 tegn inkl. mellemrum.
- 6 studerende have et omfang på maksimalt 24.000 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 studerende 30 minutter.
Ved 3 studerende 35 minutter.
Ved 4 studerende 40 minutter.
Ved 5 studerende 45 minutter.
Ved 6 studerende 50 minutter.

Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte studerendes præstation.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af de(t) skriftlige produkt(er) og den mundtlige prøve.

Tilladte hjælpemidler til prøven: alle

Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: ekstern censor
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

Synopsis skal fokusere på en specifik case, der afspejler specifikke aspekter af ledelse i en organisatorisk situation. Situationen bør diskuteres ved at anvende relevante begreber fra kursuslitteraturen om ledelse i kompleksitet og forandring. Ledelsesteorierne skal vælges fra kursuslitteraturen, og kun nyere skal anvendes. Synopsen kan relateres til gruppens semesterprojekt.

Synopsen skal:

1) Introducere det vidensmæssige problem ved at opbygge et teoretisk og praktisk argument, der viser relevansen af den valgte situation og formulere en problemformulering

2) Diskutere 1-2 nyere relevante ledelsesteorier vedrørende den konkrete situation. Stille spørgsmål ved, hvordan disse teorier er relevante i den valgte ledelsessituation, og hvad er deres styrker/svagheder i forhold til den valgte problemformulering?

3) Reflektere over valg af metodisk design vedrørende den selvvalgte problemformulering.

4) Analysere den valgte case med begreber fra kursets pensum om ledelse i kompleksitet og forandring

5) Diskutere synopsens resultater og deres praktiske konsekvenser for ledelse og organisering.

Bedømmelsen lægger vægt på, at de studerende demonstrerer viden, færdigheder og kompetencer, der er defineret for forløbet, som beskrevet på Moodle. Herunder kompetencer til:

• At identificere og analysere praktiske organisatoriske og ledelsesmæssige problemstillinger ved hjælp af kursets koncepter, teorier og perspektiver.

• At gennem kritisk analyse omsætte empiri til en relevant analyse og diskussion af ledelsesaktivitet.

• At demonstrere analytiske og reflekterende evner ved at kunne begrunde valg af teorier og analysedesign for at forstå de særlige karakteristika ved den valgte organisatoriske situation.

Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60022
Sidst ændret 05/09/2022

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Onsdag 21-09-2022 08:15 - 21-09-2022 12:00 i uge 38
Ledelse (VL)

Onsdag 28-09-2022 08:15 - 28-09-2022 12:00 i uge 39
Ledelse (VL)

Onsdag 05-10-2022 08:15 - 05-10-2022 12:00 i uge 40
Ledelse (VL)

Onsdag 12-10-2022 08:15 - 12-10-2022 12:00 i uge 41
Ledelse (VL)

Onsdag 19-10-2022 08:15 - 19-10-2022 12:00 i uge 42
Ledelse (VL)

Onsdag 26-10-2022 08:15 - 26-10-2022 12:00 i uge 43
Ledelse (VL)

Onsdag 02-11-2022 08:15 - 02-11-2022 12:00 i uge 44
Ledelse (VL)

Onsdag 09-11-2022 08:15 - 09-11-2022 12:00 i uge 45
Ledelse (VL)

Onsdag 16-11-2022 08:15 - 16-11-2022 12:00 i uge 46
Ledelse (VL)

Onsdag 30-11-2022 08:15 - 30-11-2022 12:00 i uge 48
Ledelse (VL)

Onsdag 14-12-2022 10:00 - 14-12-2022 10:00 i uge 50
Ledelse - Aflevering af skriftligt produkt

Mandag 02-01-2023 08:00 - Fredag 13-01-2023 18:00 i uge 01 og uge 02
Ledelse - Eksamen

Onsdag 08-02-2023 10:00 - 08-02-2023 10:00 i uge 06
Ledelse - Genaflevering af skriftligt produkt

Onsdag 15-02-2023 08:00 - Fredag 17-02-2023 18:00 i uge 07
Ledelse - Reeksamen