PDF til print Find kalender

Videns- og forskningsperspektiver

Titel
Videns- og forskningsperspektiver
Oversat titel

Knowledge and research perspectives

Semester
E2022
Kandidatuddannelse i
Socialvidenskab * / Socialvidenskab
Aktivitetstype

Obligatorisk

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning
TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Du skal tilmelde dig på stads i tilmeldingsperioden, som du kan se på intra

Når du tilmelder dig studieaktiviteter, skal du være opmærksom på, om undervisning og eksamen i de forskellige studieaktiviteter er på samme tidspunkt. RUC planlægger studieaktiviteter sådan at der ikke er overlap, hvis du følger dit anbefalede studieforløb. I forhold til valgfrie elementer og studieplaner, som afviger fra det anbefalede studieforløb, kan der dog forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Deltagerantal
ECTS
5
Aktivitetsansvarlig
Kenneth Reinicke (kennethr@ruc.dk)
Studieleder
Kenneth Reinicke (kennethr@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
ISE Studieadministration (ise-studieadministration@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60249
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

I relation til produktionen af tværfaglig og problemorienteret socialvidenskabelig viden og forskning er det væsentligt at kunne vurdere hvorledes og hvordan forskellige videns- og forskningsperspektiver relaterer sig til hinanden, og hvad de kan bidrage med i konkrete og praktiske videns- og projektarbejder.

Her spiller forskellige former for forskningsoversigter eller ’reviews’ en vigtig rolle i akademisk og forskningsmæssigt arbejde både i forhold til at tilegne sig overblik over en konkret litteratur, at gå i dybden med specifikke tematikker, teorier, værker eller traditioner eller at få status på udviklingen inden for en given problemstilling eller at kunne argumentere for videns- og forskningsmæssige huller.

Videns- og forskningsperspektiver giver den studerende evner og kvalifikationer til at kunne sammenligne, sammenholde og vurdere forskellige og til tider modstridende socialvidenskabelige tilgange, teorier og forskningslitteratur i relation til en konkret problemstilling. Dette gøres ved at udarbejde en ‘tværfaglig og problemorienteret forskningsoversigt’ i en projektgruppe med udgangspunkt i en selvvalgt problemstilling i relation til minimum et af de tre tematiske profiler inden for det socialvidenskabelige område.

Uddybende beskrivelse

Kurset og projektet fokuserer på at styrke den studerendes viden om socialvidenskabelig teoridannelse. Derudover er der fokus på at udvikle den studerendes evne til at kunne sammenligne og vurdere forskellige socialvidenskabelige tilgange i relation til en given problemstilling. Formålet med det skriftlige produkt er at få overblik over et selvvalgt videnskabeligt felt og at kunne reflektere over de forskellige videnskabelige perspektiver inden for feltet. Deraf hvis muligt påpege eventuelle “videnshuller” i feltet.

Pensum

Tekster vil være tilgængelige på moodle for de studerende

Tilrettelæggelse og indsats

"Kurset er bygget op omkring en række workshops og individuel vejledning med afsæt i det obligatoriske kursus “Sociale forandringer, ulighed og mangfoldighed”. De studerende skal i grupper udarbejde en ‘tværfaglig og problemorienteret forskningsoversigt’ i en projektgruppe med udgangspunkt i en selvvalgt problemstilling i relation til minimum et af de tre tematiske profiler inden for det socialvidenskabelige område. Workshopperne vil fungere som en kombination af oplæg ved underviser og praktiske øvelser, hvor den studerende får kendskab til reviews- og forskningsoversigter. Den første workshop vil også rumme gruppedannelsesprocessen. De følgende workshops vil i stor udstrækning stille krav til den studerende om aktiv deltagelse i form af studenteroplæg og øvelser i relation til det selvvalgte forskningsemne.

I alt 5 ECT = 135 timer

Workshop: 18 timer.

Forberedelse til workshop: 12 timer (læse andre gruppers oplæg og forberede kommentarer)

Vejledning: 10

Eksamen og forberedelse: 10 timer

Projektarbejde: 85 timer "

Udbudsformat 

Campus

Undervisningsevaluering

Aktiviteten evalueres regelmæssigt ud fra studienævnets evalueringsprocedure. Den aktivitetsansvarlige vil blive orienteret om en eventuel evaluering af aktiviteten ved semesterstart se link til studienævnets evalueringspraksis her https://intra.ruc.dk/nc/for-ansatte/organisering/raad-naevn-og-udvalg/oversigt-over-studienaevn/studienaevn-for-samfundsstudier/arbejdet-med-kvalitet-i-uddannelserne

Program

Programmet vil fremgå på Moodle

BEDØMMELSE
Læringsmål 

  • At den studerende ved gennemførelse af kurset opnår viden om socialvidenskabelige teoridannelser, begreber og tilgange der sætter kandidaten i stand til at reflektere over og kritisk vurdere de sammensatte sammenhænge på tværs af uddannelsens tematiske profiler.

  • At den studerende kan at reflektere over og vurdere videregående socialvidenskabelige tilgange og analysestrategier, deres styrker og svagheder, og deres im- og eksplicitte antagelser i forhold til selvstændigt og refleksivet at kunne indhente, generer, analysere og formidle empiriske data.

  • At den studerende kan sammenhold og sammenligne og vurdere socialvidenskabelige begreber, teorier, metoder, redskaber med det formål at kunne omsætte disse til vurdere og udvikling af nye analysestrategier, scenarier og løsningsorienterede forslag på et videnskabeligt grundlag

  • At den studerende får styrket kompetencerne til på et videregående at kunne forholde sig refleksivt til det anvendte teoretiske, metodiske og empiriske grundlag med det formål at kunne tilrettelægge og gennemføre tværfaglige og problemorienterede analyser af samfundsmæssige problemstillinger.

  • At den studerende får kompetencerne til på et videregående niveau at forhold sig refleksivt til forskellige socialvidenskabelige teorier og samfundsvidenskabelige metoders’ styrker og svagheder, videnskabsteoretiske forudsætninger såvel som til spørgsmål om forskningsetik og integritet.

Prøveform
Mundtlig gruppeprøve på baggrund af skriftlig aflevering.

Grupperne kan bestå af 2-5 studerende.

Det skriftlige produkt skal for:
- 2 studerende have et omfang på 19.200-36.000 tegn inkl. mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 19.200-36.000 tegn inkl. mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 19.200-36.000 tegn inkl. mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på 19.200-36.000 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 studerende 30 minutter.
Ved 3 studerende 40 minutter.
Ved 4 studerende 50 minutter.
Ved 5 studerende 60 minutter.

Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte studerendes præstation.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af de(t) skriftlige produkt(er) og den mundtlige prøve.

Tilladte hjælpemidler til prøven: alle

Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

"Analysere og reflektere over og vurdere videregående socialvidenskabelige tilgange og analysestrategier, deres styrker og svagheder, og deres im- og eksplicitte antagelser i forhold til selvstændigt og refleksivet at kunne indhente, genere, analysere og formidle empiriske data.

Demonstrere evnen til at sammenholde og sammenligne og vurdere socialvidenskabelige begreber, teorier, metoder, redskaber med det formål at kunne omsætte disse til vurdere og udvikling af nye analysestrategier, scenarier og løsningsorienterede forslag på et videnskabeligt grundlag.

Demonstrere kompetencerne til på et videregående niveau at kunne forholde sig refleksivt til forskellige socialvidenskabelige teorier og samfundsvidenskabelige metoders’ styrker og svagheder, videnskabsteoretiske forudsætninger såvel som til spørgsmål om forskningsetik og integritet.

Demonstrere evnen til at kunne tilrettelægge og gennemføre tværfaglige og problemorienterede analyser af samfundsmæssige problemstillinger.

Demonstrere evnen til at reflektere over spørgsmål om forskningsetik og integritet.

Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte studerendes præstation. Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af de(t) skriftlige produkt(er) og den mundtlige prøve.

"

Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60249
Sidst ændret 27/05/2022

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Torsdag 06-10-2022 12:15 - 06-10-2022 16:00 i uge 40
Videns- og forskningsperspektiver (SV)

Torsdag 13-10-2022 12:15 - 13-10-2022 16:00 i uge 41
Videns- og forskningsperspektiver (SV)

Torsdag 27-10-2022 12:15 - 27-10-2022 16:00 i uge 43
Videns- og forskningsperspektiver (SV)

Torsdag 17-11-2022 12:15 - 17-11-2022 16:00 i uge 46
Videns- og forskningsperspektiver (SV)

Fredag 09-12-2022 12:15 - 09-12-2022 16:00 i uge 49
Videns- og forskningsperspektiver (SV)

Tirsdag 20-12-2022 10:00 - 20-12-2022 10:00 i uge 51
Videns- og forskningsperspektiver - Aflevering af skriftligt produkt

Mandag 16-01-2023 08:00 - Fredag 20-01-2023 18:00 i uge 03
Videns- og forskningsperspektiver - Eksamen

Fredag 17-02-2023 10:00 - 17-02-2023 10:00 i uge 07
Videns- og forskningsperspektiver - Genaflevering af skriftligt produkt

Torsdag 23-02-2023 08:00 - Fredag 24-02-2023 18:00 i uge 08
Videns- og forskningsperspektiver - Reeksamen