PDF til print Find kalender

Sociale forandringer, ulighed og mangfoldighed

Titel
Sociale forandringer, ulighed og mangfoldighed
Oversat titel

Social Change, Inequality and Diversity

Semester
E2022
Kandidatuddannelse i
Socialvidenskab
Aktivitetstype

Obligatorisk

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning
TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Du skal tilmelde dig på stads i tilmeldingsperioden, som du kan se på intra

Når du tilmelder dig studieaktiviteter, skal du være opmærksom på, om undervisning og eksamen i de forskellige studieaktiviteter er på samme tidspunkt. RUC planlægger studieaktiviteter sådan at der ikke er overlap, hvis du følger dit anbefalede studieforløb. I forhold til valgfrie elementer og studieplaner, som afviger fra det anbefalede studieforløb, kan der dog forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Deltagerantal
ECTS
15
Aktivitetsansvarlig
Troels Schultz Larsen (tschultz@ruc.dk)
Studieleder
Kenneth Reinicke (kennethr@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
ISE Studieadministration (ise-studieadministration@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60248
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

Dette kursus bygger oven på bacheloruddannelsen i socialvidenskabs fagmodulkurser og har fokus på vor samtids centrale komplekse, sociale forandringsprocesser og de skiftende komplekse udfordringer, kriser, uligheds-, magt- og modsætningsforhold der udfolder sig inden for rammerne af moderne velfærdssamfund og –stater. Kurset er hermed orienteret mod hvorledes forskellige dynamikker, mekanismer og sociale kampe kontinuerligt skaber forandringer på forskellige samfundsmæssige niveauer. På denne måde berører kurset spørgsmål omkring hvorledes forandringsprocesser i moderne velfærdssamfund og –stater, bidrager til nye samfundsmæssige formationer, opdelinger, kategoriseringer og modsætningsforhold. Spørgsmålene om adgangen til institutionaliseringen, reguleringen og fordelingen af f.eks. forskellige former for resurser, services, goder, privilegier, status og indflydelse. Samt spørgsmålene omkring udbredelsen, sammenhængene mellem og konsekvenserne af forskelssættende kategoriseringer som f.eks. køn, klasse, race, etnicitet, seksuel – og religiøs orientering, funktionsnedsættelser og generation. Samt hvilken betydning dette har for bl.a. menneskers medborgskab, tilhørsforhold, hverdagsliv og identitet.

På denne måde sætter kurset også fokus på og bidrager til at rejse nye spørgsmål til betydningen af retfærdighed og kritik og på hvorledes der kan anvises nye veje for sociale og praktiske forandringer i en aktuel samfundsmæssig kontekst og deres konsekvenser for forskellige samfundsgrupper såvel som for samfundets sammenhængskraft.

Som et avanceret kandidatkursus bygger kurset på primær forskningslitteratur. Med hensyn til undervisnings- og arbejdsformer veksler kurset mellem forelæsninger og workshops, men kan tillige omfatte andre undervisnings- og arbejdsformer som gruppearbejde, øvelser, studenteroplæg, peer feedback og ekskursioner, såvel som praktiske aktiviteter, der træner den reflekterede anvendelse af teorier og metoder. Kurset er endvidere bygget op i mindre blokke af forelæsninger med tilhørende workshops dels i relation til de tre tematiske profiler dels i relation til en række problemstillinger, der eksemplificerer og går på tværs af de tre profiler.

Uddybende beskrivelse

Kurset er bygget op i mindre blokke af forelæsninger med tilhørende workshops dels i relation til de tre tematiske profiler dels i relation til en række problemstillinger, der eksemplificerer og går på tværs af de tre profiler. Pensummæssigt bygger kurset på primær forskningslitteratur i form af internationale fagfællebedømte forskningsartikler og bøger.

Pensum

Forudsætninger

I det SUM kurset bygger oven på bacheloruddannelsen i socialvidenskabs fagmodulkurser tages det for givet at at de studerende er bekendt med litteraturen fra bogen ""Socialvidenskab, Nyt fra Samfundsvidenskaberne (2019)"" såvel som med litteraturen i SV B1 fagmodulkurset: Samfundstypologier, transformationer og globalisering eller tilsvarende. For studerende der ikke er bekendt med denne litteratur vil det være hensigtsmæssigt som minimum at orienterer sig i denne. Endelig er det også en fordel at have læst/orienteret sig i klassisk og moderne socialvidenskabelige værker som f.eks.

T. H. Marshall (1950[2003]) Medborgerskab og Social Klasse, Hans Reitzels Forlag. REX link til e-bog engelsek udgave

J. Loftager (2012) Karl Marx, Statskundskabens klassikere, Samfundslitteratur.

H. H. Bruun (2013) Max Weber, Statskundskabens klassikere, Samfundslitteratur.

D. Østerberg (2002) Émile Durkheim og hans teorier om samfundet, Hans Reitzels Forlag.

Pensum

Kurset er pensumorienteret men rækker også udover det snævre eksamenspensum det betyder at alt pensum ikke nødvendigvis gennemgås detaljeret i de enkelte forelæsninger lige såvel som der vil indgå pensum i forelæsningerne der ikke er opgivet som eksamenspensum. Supplerende litteratur er ikke eksamenspensum.

Det forudsættes at i som studerende selv er i stand til at fremsøge den litteratur der opgives som kursuspensum der udgøres af peer-reviewed forskningsartikler udgivet i anerkendte forskningstidsskrifter eller som e-bøger via Roskilde Universitetsbiblioteks (www.rub.ruc.dk) adgang til det Kongelige Bibliotek (www.kb.dk), eller lignende. NB du skal være logget ind på KB for at kunne tilgå litteratur via links.

Kursuspensum fremgår af moodle.

Tilrettelæggelse og indsats

"Aktivitetsformer:

Kurset er struktureret omkring en række forelæsninger med afsæt i den læste litteratur. Her forventes det at den studerende er forberedt ved at have læst pensum samt deltager aktivt ved at tage noter, være aktiv i øvelser og diskussioner samt ved stille spørgsmål til underviser og litteraturen.

Øvelser i mindre grupper i relation til den aktuelle litteratur.

Spørgsmål og plenumdiskussioner i relation til litteratur og forelæsning.

Workshops i grupper med øvelser i relation til den aktuelle litteratur med fokus på f.eks. at anvende, sammenligne, kombinerer og tage stilling til styrker og svagheder ved forskellige tilgange.

De studerende tilbydes at deltage i studiegrupper der sammen læser og diskuterer den aktuelle litteratur og formulerer spørgsmål til denne og forelæsningerne samt at udarbejde skriftlige sammenfatninger af centrale pointer fra de enkelte tekster til at understøtte læringen samt eksamensforberedelsen.

ETCS deklaration:

Kurset er berammet til 15 ECTS-point som svarer til 405 studenterarbejdstimer. Konfrontationstimer udgør ca. 40 timer ud af det samlede studenterarbejdstimer. Den største del arbejdsbelastning udgøres af timer til læsning og bearbejdning af kursuslitteraturen (noter mm) (ca. 200 timer) og til aktiv deltagelse uden for undervisningstiden (ca. 60 timer). Det omfatter blandt andet studiegruppeaktiviteter med bearbejdning og forberedelse af tekstfremlæggelse, sammenfatninger af kursusgangenes indhold samt spørgsmålsforberedelse. De resterende timer tænkes anvendt til eksamensforberedelse og eksamen (ca. 105 timer). "

Udbudsformat 

Campus

Undervisningsevaluering

Aktiviteten evalueres regelmæssigt ud fra studienævnets evalueringsprocedure. Den aktivitetsansvarlige vil blive orienteret om en eventuel evaluering af aktiviteten ved semesterstart se link til studienævnets evalueringspraksis her https://intra.ruc.dk/nc/for-ansatte/organisering/raad-naevn-og-udvalg/oversigt-over-studienaevn/studienaevn-for-samfundsstudier/arbejdet-med-kvalitet-i-uddannelserne

Program

Programmet vil fremgå på Moodle

BEDØMMELSE
Læringsmål 

  • Ved gennemførelse af kurset opnår de studerende at kunne identificere, udvælge, anvende, sammenligne og sammenholde, kombinere, diskuterer og kritisk vurdere teorier og problemstillinger inden for det socialvidenskabelige område i relation til de tre tematiske profiler. Samt evnerne til at reflekterer over og kritisk vurderer de sammensatte sammenhænge på tværs af uddannelsens tematiske profiler.

  • Samtidig opnås viden om socialvidenskabelige problemstillinger, teoridannelser og samfundsvidenskabelige metoder på et højt niveau, der sætter kandidaten i stand til at reflekterer over og kritisk vurdere hvad et tværfagligt og problemorienteret socialvidenskabeligt perspektiv tilbyder frem for andre, mere traditionelle perspektiver.

  • Der opnås evner til på et videregående niveau at forhold sig refleksivt til og vurdere forskellige socialvidenskabelige teorier og samfundsvidenskabelige metoders styrker og svagheder, metodologiske forudsætninger såvel som til spørgsmål om forskningsetik og integritet.

  • Kurset sætter den studerende i stand til med afsæt i selvstændig, kritisk og kreativ tænkning, at analysere, forklare, vurdere og bidrage løsningsorienteret til vores samtids centrale komplekse, sociale forandringsprocesser og de skiftende komplekse udfordringer, kriser, uligheds-, magt- og modsætningsforhold inden for rammerne af morderne velfærdssamfund og -stater. Samt hvilken betydning dette har for dels velfærdssamfundet som sådan del for menneskers medborgskab, tilhørsforhold, hverdagsliv og identitet.

Prøveform
Individuel portfolio

Portfolioen skal have et omfang på 24.000-48.000 tegn inkl. mellemrum. Produkterne kan f.eks. være øvelsesbesvarelser, talepapirer til præsentation, skriftligt feedback, skriftlige refleksioner og skriftlige opgaver. Udfærdigelsen af produkterne kan være underlagt tidsbegrænsninger.

Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Produkterne til portfolioen udarbejdes helt eller delvist under kursusforløbet.

Portfolioen afleveres samlet (uploades på eksamen.ruc.dk). Evt. løbende delaflevering til den kursusansvarlige med henblik på feedback erstatter ikke den samlede aflevering.

Der foretages en samlet bedømmelse af portfolioen.

Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: ekstern censor
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

"Demonstrerer evnen til at identificere, anvende, sammenligne, kombinere og tage kritisk stilling til et udvalg af socialvidenskabelige teorier og tilgange i relation til de tre tematiske profiler.

Reflekterer over og kritisk vurdere hvad et tværfagligt og problemorienteret socialvidenskabeligt perspektiv tilbyder frem for andre, mere traditionelle perspektiver i relation til de tre tematiske profiler.

Argumenter for og reflekter over forskellige socialvidenskabelige teoriers og tilganges styrker og svagheder.

Analyser og vurder hvorledes forskellige socialvidenskabelige teorier og tilgange kan bidrage løsningsorienteret til konkrete samfundsmæssige udfordringer i relation til eller på tværs af de tre tematiske profiler. "

Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60248
Sidst ændret 27/05/2022

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Mandag 05-09-2022 10:15 - 05-09-2022 12:00 i uge 36
Sociale forandringer, ulighed og mangfoldighed

Onsdag 07-09-2022 10:15 - 07-09-2022 12:00 i uge 36
Sociale forandringer, ulighed og mangfoldighed

Fredag 09-09-2022 10:15 - 09-09-2022 12:00 i uge 36
Sociale forandringer, ulighed og mangfoldighed

Mandag 12-09-2022 10:15 - 12-09-2022 12:00 i uge 37
Sociale forandringer, ulighed og mangfoldighed

Mandag 12-09-2022 12:15 - 12-09-2022 14:00 i uge 37
Sociale forandringer, ulighed og mangfoldighed

Fredag 16-09-2022 10:15 - 16-09-2022 12:00 i uge 37
Sociale forandringer, ulighed og mangfoldighed

Onsdag 21-09-2022 10:15 - 21-09-2022 12:00 i uge 38
Sociale forandringer, ulighed og mangfoldighed

Fredag 23-09-2022 10:15 - 23-09-2022 12:00 i uge 38
Sociale forandringer, ulighed og mangfoldighed

Onsdag 28-09-2022 10:15 - 28-09-2022 12:00 i uge 39
Sociale forandringer, ulighed og mangfoldighed (SV)

Fredag 30-09-2022 10:15 - 30-09-2022 12:00 i uge 39
Sociale forandringer, ulighed og mangfoldighed

Onsdag 05-10-2022 10:15 - 05-10-2022 12:00 i uge 40
Sociale forandringer, ulighed og mangfoldighed (SV)

Fredag 07-10-2022 10:15 - 07-10-2022 12:00 i uge 40
Sociale forandringer, ulighed og mangfoldighed

Onsdag 12-10-2022 10:15 - 12-10-2022 12:00 i uge 41
Sociale forandringer, ulighed og mangfoldighed

Onsdag 12-10-2022 12:15 - 12-10-2022 14:00 i uge 41
Sociale forandringer, ulighed og mangfoldighed (SV)

Onsdag 02-11-2022 10:15 - 02-11-2022 12:00 i uge 44
Sociale forandringer, ulighed og mangfoldighed (SV)

Fredag 04-11-2022 10:15 - 04-11-2022 12:00 i uge 44
Sociale forandringer, ulighed og mangfoldighed

Onsdag 09-11-2022 10:15 - 09-11-2022 12:00 i uge 45
Sociale forandringer, ulighed og mangfoldighed (SV)

Mandag 14-11-2022 12:15 - 14-11-2022 14:00 i uge 46
Sociale forandringer, ulighed og mangfoldighed

Fredag 18-11-2022 10:15 - 18-11-2022 12:00 i uge 46
Sociale forandringer, ulighed og mangfoldighed

Onsdag 07-12-2022 10:00 - 07-12-2022 10:00 i uge 49
Sociale forandringer, ulighed og mangfoldighed - Eksamen

Onsdag 01-02-2023 10:00 - 01-02-2023 10:00 i uge 05
Sociale forandringer, ulighed og mangfoldighed - Reeksamen