PDF til print Find kalender

Praktisk statistik

Titel
Praktisk statistik
Oversat titel

Applied Statistics

Semester
E2022
Kandidatuddannelse i
Socialvidenskab * / Politik * / Politik og Forvaltning * / Politik og Forvaltning / Socialvidenskab
Aktivitetstype

Obligatorisk/Valgfrit

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning
TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Studerende, der har bestået BK8 Kvantitativ metode/BC8 Quantitative Methods eller tilsvarende, kan ikke tage kurset Praktisk Statistik og skal i stedet vælge et andet metodekursus

Du skal tilmelde dig på stads i tilmeldingsperioden, som du kan se på intra

Når du tilmelder dig studieaktiviteter, skal du være opmærksom på, om undervisning og eksamen i de forskellige studieaktiviteter er på samme tidspunkt. RUC planlægger studieaktiviteter sådan at der ikke er overlap, hvis du følger dit anbefalede studieforløb. I forhold til valgfrie elementer og studieplaner, som afviger fra det anbefalede studieforløb, kan der dog forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger. 

Deltagerantal
ECTS
5
Aktivitetsansvarlig
Lena Brogaard (brogaard@ruc.dk)
Studieleder
Studieleder for Politik og Forvaltning (pf-sl@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
ISE Studieadministration (ise-studieadministration@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60205
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

Formålet med kurset er, at give de studerende en grundlæggende forståelse af kvantitativ metode og kompetencer i at anvende disse til at analysere samfundsvidenskabelige data samt at bruge statistisk software til bearbejdning og analyse af kvantitative data. Kurset vil give en indføring i forskellige typer undersøgelsesdesign (herunder tværsnitsstudier og eksperimenter) operationalisering af begreber ved spørgsmål, variable og index, spørgeskemakonstruktion, data-indsamling, deskriptiv statistik, grundlæggende statistisk teori (statistiske sandsynlighedsfordelinger og signifikansbegrebet), formulering og test af hypoteser.

Uddybende beskrivelse

Formålet med kurset er at give de studerende en grundlæggende forståelse af kvantitativ metode og kompetencer i at anvende disse til at analysere samfundsvidenskabelige data samt at bruge statistisk software til bearbejdning og analyse af kvantitative data. Kurset vil give en indføring i forskellige typer undersøgelsesdesign (herunder tværsnitsstudier og eksperimenter) operationalisering af begreber ved spørgsmål, variable og indeks, spørgeskemakonstruktion, data-indsamling, deskriptiv statistik, grundlæggende statistisk teori (statistiske sandsynlighedsfordelinger og signifikansbegrebet), formulering og test af hypoteser.

Pensum

Grundbog: Galderisi, Peter (2015): Understanding Political Science Statistics. Observations and Expectations in Political Analysis. Routledge.

I Reader/Kompendium:

Kirk, Roger E. (2001). Promoting Good Statistical Practices: Some Suggestions. Educational and Psychological Measurement, Vol. 61(2), 213-218.

Andersen et al. (red) (2012). Metoder i Statskundskab. 2. Udgave. København: Hans Reitzels Forlag:

Risbjerg Thomsen, S. Stikprøveudvælgelse. s 325-338 (13 sider)

Bischoff, C. & Klemmensen, R.. Fra spørgsmål til hypoteser. s. 45-65 (20 sider)

Bang Pedersen. Indekskonstruktion. s. 401-412 (11 sider)

Fredriksen et al (red) (2017). Survey. Design, stikprøve, spørgeskema, analyse. København: Hans Reitzels Forlag

Clement, Sanne Lund. kap. 4-6: 'Fra teorier og begreber til konkrete spørgsmål', 'I respondentens sted: Forståelse, viden og hukommelse', 'Formulering af surveyspørgsmål', s. 89-136.

Øvrige: Ejrnæs, A. (2016). Sekundære data i komparative og tidsserieundersøgelser. I C. Juul Christensen og M.A. Hussain (red.), Metoder i samfundsvidenskaberne (s. 205-218). Samfundslitteratur.

Tilrettelæggelse og indsats

Kurset tæller 5 ECTS point svarende til, at den studerende bruger 130-150 timer på faget. Heraf 20 timer til at følge undervisning og 20 timer til at deltage i øvelser. Kurset forudsætter den studerendes tilstedeværelse og aktive medvirken til både undervisningstimer og øvelsestimer. De studerende forventes derudover at forberede sig grundigt til hver gang svarende til ca. 70-90 timers forberedelse i alt. Forberedelsen indebærer at læse og studere kursuslitteraturen grundigt, orientere sig i statistikprogrammet ved fx at se instruktionsvideoer samt færdiggøre de øvelser, som de studerende evt. Ikke når på øvelsestimerne. Eksamen er en skriftlig prøve, som antages at kræve ca. 20 timer.

Udbudsformat 

Campus

Undervisningsevaluering

Aktiviteten evalueres regelmæssigt ud fra studienævnets evalueringsprocedure. Den aktivitetsansvarlige vil blive orienteret om en eventuel evaluering af aktiviteten ved semesterstart se link til studienævnets evalueringspraksis her https://intra.ruc.dk/nc/for-ansatte/organisering/raad-naevn-og-udvalg/oversigt-over-studienaevn/studienaevn-for-samfundsstudier/arbejdet-med-kvalitet-i-uddannelserne.

Program

Se moodle.

BEDØMMELSE
Læringsmål 

  • Viden om akademisk og/eller praksisrettede metoder, deres anvendelse og relevans på videregående niveau.

  • Forståelse for og kritisk reflektion over akademiske og/eller videnskabligt baseret praksisrettede metoder inden for den samfundsvidenskablige forskning og dens anvendelser indenfor den studerendes fremtidige profession som f.eks. underviser, projektleder, konsulent, leder eller forsker.

  • Udføre undersøgelse og analyser ved hjælp af akademiske og/eller videnskabeligt baseret praksisrettede metoder.

  • Vurdere og vælge metoder inden for den forskningsmæssige og professionelle praksis.

  • Formidle og diskutere akademiske og/eller videnskabeligt baseret praksisrettede undersøgelser i en sproglig form, der er korrekt, klar, faglig præcis, velstruktureret og velargumenteret.

  • Samarbejde med kolleger i anvendelsen af forskellige akademiske og/eller videnskabligt baseret praksisrettede metoder og analyseformer i forhold til relevante problemstillinger i forskningsmæssige og professionelle kontekster.

  • Refleksion over egen læring og ansvar egen faglige udvikling.

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave

Hjemmeopgaven skal have et omfang på maksimalt 14.400 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Hjemmeopgaven påbegyndes under kurset og har en varighed på 48 timer inkl. evt. helligdage. Afleveringstidspunktet vil fremgå af study.ruc.dk.Bedømmelse: 7-trinsskala
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

Formidle og diskutere akademiske og/eller videnskabeligt baseret praksisrettede undersøgelser i en sproglig form, der er korrekt, klar, faglig præcis, velstruktureret og velargumenteret.

Vurdere og vælge metoder inden for den forskningsmæssige og professionelle praksis.

Udføre undersøgelse og analyser ved hjælp af akademiske og/eller videnskabeligt baseret praksisrettede metoder.

Forståelse for og kritisk reflektion over akademiske og/eller videnskabeligt baseret praksisrettede metoder inden for den samfundsvidenskabelige forskning og dens anvendelser indenfor den studerendes fremtidige profession som f.eks. underviser, projektleder, konsulent, leder eller forsker.

Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60205
Sidst ændret 27/05/2022

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Torsdag 08-09-2022 08:15 - 08-09-2022 12:00 i uge 36
Praktisk Statistik (PF, SV, VL)

Torsdag 15-09-2022 08:15 - 15-09-2022 12:00 i uge 37
Praktisk Statistik (PF, SV, VL)

Torsdag 22-09-2022 08:15 - 22-09-2022 12:00 i uge 38
Praktisk Statistik (PF, SV, VL)

Torsdag 29-09-2022 08:15 - 29-09-2022 12:00 i uge 39
Praktisk Statistik (PF, SV, VL)

Torsdag 06-10-2022 08:15 - 06-10-2022 12:00 i uge 40
Praktisk Statistik (PF, SV, VL)

Torsdag 13-10-2022 08:15 - 13-10-2022 12:00 i uge 41
Praktisk Statistik (PF, SV, VL)

Torsdag 20-10-2022 08:15 - 20-10-2022 12:00 i uge 42
Praktisk Statistik (PF, SV, VL)

Torsdag 03-11-2022 08:15 - 03-11-2022 12:00 i uge 44
Praktisk Statistik (PF, SV, VL)

Torsdag 10-11-2022 08:15 - 10-11-2022 12:00 i uge 45
Praktisk Statistik (PF, SV, VL)

Torsdag 24-11-2022 08:15 - 24-11-2022 12:00 i uge 47
Praktisk Statistik (PF, SV, VL)

Onsdag 04-01-2023 10:00 - Fredag 06-01-2023 10:00 i uge 01
Praktisk statistik - Eksamen

Mandag 20-02-2023 10:00 - Onsdag 22-02-2023 10:00 i uge 08
Praktisk statistik - Reeksamen