PDF til print Find kalender

Offentlig økonomi: teori og metode

Titel
Offentlig økonomi: teori og metode
Oversat titel

Public economics: theory and methods

Semester
E2022
Kandidatuddannelse i
Socialvidenskab * / Politik * / Politik og Forvaltning * / Politik og Forvaltning / Socialvidenskab
Aktivitetstype

Obligatorisk/Valgfrit

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning
TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Studerende, der har en professionsbachelor i Offentlig Administration skal ikke følge kurset i Offentlig Økonimo: teori og metode, men i stedet vælge et andet metodekursus. Dokumentation for uddannelsen sendes til ise-studieadministration@ruc.dk

Du skal tilmelde dig på stads i tilmeldingsperioden, som du kan se på intra

Når du tilmelder dig studieaktiviteter, skal du være opmærksom på, om undervisning og eksamen i de forskellige studieaktiviteter er på samme tidspunkt. RUC planlægger studieaktiviteter sådan at der ikke er overlap, hvis du følger dit anbefalede studieforløb. I forhold til valgfrie elementer og studieplaner, som afviger fra det anbefalede studieforløb, kan der dog forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger. 

Deltagerantal
ECTS
5
Aktivitetsansvarlig
Bent Greve (bgr@ruc.dk)
Studieleder
Studieleder for Politik og Forvaltning (pf-sl@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
ISE Studieadministration (ise-studieadministration@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60207
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

Forelæsninger vil behandle centrale teorier om offentlig økonomi og reguleringen heraf. Herunder bl.a. den offentlige sektor i samfundsøkonomien, offentlige goder og private goder, markedsfejl, indkomstfordeling, samfunds- og privatøkonomiske aspekter inden for forskellige policy områder.

Øvelsestimerne vil præsentere og træne metoder, hvormed aspekter af offentlig økonomi kan beregnes.

Uddybende beskrivelse

Kursets fokus er teori og empiri om den offentlige sektors økonomi, med fokus på den danske offentlige sektor. En række centrale begreber og teoretiske tilgange præsenteres. Se nærmere under de enkelte kursusgange når dette up-loades på moodle.

Pensum

Fælles for alle deltagere på kursus er nedenstående lærebøger:

Bent Greve & Jesper Jespersen (red.) (2019): Den offentlige sektors økonomi. Hans Reitzels Forlag, København. Benævnt GJ ved beskrivelsen af de enkelte kursus gange, 4. udgave

Bøgh-Andersen, Lotte m.fl. (2017): Økonomiske incitamenter i den offentlige sektor. Hans Reitzels Forlag, 2. udgave.

Greve, B. (2022), The Role of the Public Sector, Cheltenham, Edward Elgar. (benævnt BG) Greve, B. (2021), Velfærdssamfundet - en grundbog. 6 udgave, kapitel 2., København, Hans Reitzel.

Hertil enkelte tekster i Moodle.

Tilrettelæggelse og indsats

Holdundervisning: 20 timer

Forberedelse: ca. 70 timer

Andet (f.eks. studenteroplæg, øvelser, peer-review): ca. 20 timer

Eksamen (skriftlig hjemmeopgave): ca. 25 timer

Timer i alt: ca.135 time

Udbudsformat 

Campus

Undervisningsevaluering

Aktiviteten evalueres regelmæssigt ud fra studienævnets evalueringsprocedure. Den aktivitetsansvarlige vil blive orienteret om en eventuel evaluering af aktiviteten ved semesterstart se link til studienævnets evalueringspraksis her https://intra.ruc.dk/nc/for-ansatte/organisering/raad-naevn-og-udvalg/oversigt-over-studienaevn/studienaevn-for-samfundsstudier/arbejdet-med-kvalitet-i-uddannelserne

Program

Der udsendes via moodle et detaljeret program inden kurset startes.

BEDØMMELSE
Læringsmål 

  • Viden om den offentlige sektors samfundsmæssige rolle i et økonomisk perspektiv.

  • Viden om den økonomiske politiks påvirkning af samfundsøkonomisk effektivitet, velfærdsfordeling og makroøkonomisk stabilitet.

  • Viden om metodiske redskaber til at analysere effekter af samfundsøkonomiske politikker

  • Kendskab til økonomiske metoders anvendelse og relevans.

  • Færdighed i at analysere væsentlige samfundsøkonomiske forhold og økonomisk politik

  • Færdighed i at fremlægge og diskutere konsekvenser af økonomisk politik og forskellige velfærdsøkonomiske design mht. effektivitet, fordeling og stabilitet.

  • Færdigheder i at gennemføre kvantitative økonomiske analyser.

  • Kompetence til at vurdere anvendeligheden af økonomiske metoder.

Prøveform
Mundtlig prøve (individuel eller gruppe) med udgangspunkt i skriftligt produkt

Hvis man vælger at arbejde i gruppe, må gruppen bestå af 2-3 studerende.

Det skriftlige produkt skal for:
- 1 studerende have et omfang på maksimalt 9.600 tegn inkl. mellemrum.
- 2 studerende have et omfang på maksimalt 9.600 tegn inkl. mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på maksimalt 9.600 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 1 studerende 25 minutter.
Ved 2 studerende 30 minutter.
Ved 3 studerende 35 minutter.

Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte studerendes præstation.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af de(t) skriftlige produkt(er) og den mundtlige prøve.Tilladte hjælpemidler til prøven: personlige notater, egne rapporter og opgavebesvarelser

Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

Se ovenfor.

Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60207
Sidst ændret 27/05/2022

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Onsdag 21-09-2022 08:15 - 21-09-2022 10:00 i uge 38
Offentlig økonomi: teori og metode (PF, SV)

Onsdag 21-09-2022 10:15 - 21-09-2022 12:00 i uge 38
Offentlig økonomi: teori og metode - øvelser (PF, SV)

Onsdag 28-09-2022 08:15 - 28-09-2022 10:00 i uge 39
Offentlig økonomi: teori og metode (PF, SV)

Onsdag 28-09-2022 10:15 - 28-09-2022 12:00 i uge 39
Offentlig økonomi: teori og metode - øvelser (PF, SV)

Onsdag 05-10-2022 08:15 - 05-10-2022 10:00 i uge 40
Offentlig økonomi: teori og metode (PF, SV)

Onsdag 05-10-2022 10:15 - 05-10-2022 12:00 i uge 40
Offentlig økonomi: teori og metode - øvelser (PF, SV)

Onsdag 12-10-2022 08:15 - 12-10-2022 10:00 i uge 41
Offentlig økonomi: teori og metode (PF, SV)

Onsdag 12-10-2022 10:15 - 12-10-2022 12:00 i uge 41
Offentlig økonomi: teori og metode - øvelser (PF, SV)

Onsdag 19-10-2022 08:15 - 19-10-2022 10:00 i uge 42
Offentlig økonomi: teori og metode (PF, SV)

Onsdag 19-10-2022 10:15 - 19-10-2022 12:00 i uge 42
Offentlig økonomi: teori og metode - øvelser (PF, SV)

Onsdag 26-10-2022 08:15 - 26-10-2022 10:00 i uge 43
Offentlig økonomi: teori og metode (PF, SV)

Onsdag 26-10-2022 10:15 - 26-10-2022 12:00 i uge 43
Offentlig økonomi: teori og metode - øvelser (PF, SV)

Onsdag 02-11-2022 08:15 - 02-11-2022 10:00 i uge 44
Offentlig økonomi: teori og metode (PF, SV)

Onsdag 02-11-2022 10:15 - 02-11-2022 12:00 i uge 44
Offentlig økonomi: teori og metode - øvelser (PF, SV)

Onsdag 09-11-2022 08:15 - 09-11-2022 10:00 i uge 45
Offentlig økonomi: teori og metode (PF, SV)

Onsdag 09-11-2022 10:15 - 09-11-2022 12:00 i uge 45
Offentlig økonomi: teori og metode - øvelser (PF, SV)

Onsdag 16-11-2022 08:15 - 16-11-2022 10:00 i uge 46
Offentlig økonomi: teori og metode (PF, SV)

Onsdag 16-11-2022 10:15 - 16-11-2022 12:00 i uge 46
Offentlig økonomi: teori og metode - øvelser (PF, SV)

Onsdag 23-11-2022 08:15 - 23-11-2022 10:00 i uge 47
Offentlig økonomi: teori og metode (PF, SV)

Onsdag 23-11-2022 10:15 - 23-11-2022 12:00 i uge 47
Offentlig økonomi: teori og metode - øvelser (PF, SV)

Onsdag 14-12-2022 10:00 - 14-12-2022 10:00 i uge 50
Offentlig økonomi: teori og metode - Aflevering af skriftligt produkt

Mandag 02-01-2023 08:00 - Tirsdag 03-01-2023 18:00 i uge 01
Offentlig økonomi: teori og metode - Eksamen

Fredag 03-02-2023 10:00 - 03-02-2023 10:00 i uge 05
Offentlig økonomi: teori og metode - Genaflevering af skriftligt produkt

Torsdag 09-02-2023 08:00 - 09-02-2023 18:00 i uge 06
Offentlig økonomi: teori og metode - Reeksamen