PDF til print Find kalender

Speciale

Titel
Speciale
Oversat titel

Master thesis

Semester
F2023
Kandidatuddannelse i
Digital Transformation
Aktivitetstype

Obligatorisk

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Tilmelding sker via stads selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Deltagerantal
ECTS
30
Aktivitetsansvarlig
Studieleder
Nina Boulus-Rødje (ninabr@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
IMT Studieadministration (imt-studieadministration@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60089
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

Specialet skrives med udgangspunkt i digital transformation og kan være tværfaglig.

Uddybende beskrivelse

Specialet skrives med udgangspunkt i digital transformation og kan være tværfaglig.

Pensum
 • selvvalgt pensum.
 • Aftales med vejlederen.
Tilrettelæggelse og indsats

Studieindsats

Speciale er på 30 ECTS, og udgøre 810 timer i arbejdsindsats.

Læringsaktiviteter - Projektarbejde - Vejledning - Selvstændigt arbejde individuelt/i studiegrupper

Udbudsformat 

Alle aktiviteter er på campus, medmindre det er aftalt noget andet med vejlederen

Undervisningsevaluering

Det vil blive foretaget forskellige former for evalueringer i løbet af aktiviteten

Program

Aftales med vejlederen

BEDØMMELSE
Læringsmål 

 • Forskningsbaseret viden inden for udvalgte fagområder og forståelse af og kritisk refleksion over egen specialeundersøgelses placering i det faglige felt

 • Identifikation af videnskabelige problemstillinger og kritisk forholde sig til videnskabelig viden

 • Viden om den akademiske genre og den akademiske målgruppe samt forståelse af den samlede kommunikationssituation som specialet indgår i

 • Anvende og mestre videnskabelige teorier og metoder under arbejdet med en afgrænset, faglig og relevant problemstilling

 • Analysere, kategorisere, diskutere, argumentere, reflektere og vurdere på et videnskabeligt grundlag

 • Forholde sig kritisk til og vælge kilder, litteratur, teori og metode

 • Diskutere og indgå i en faglig argumentation med repræsentanter for det akademiske diskursfællesskab

 • At skrive i overensstemmelse med akademiske tekstnormer og med henblik på en akademisk målgruppe

 • Selvstændigt at kunne igangsætte, styre og gennemføre en længerevarende akademisk undersøgelses- og skriveproces

 • Identificere og tage ansvar for egen faglige og skriftsproglige udvikling og specialisering

 • Indsigt i hvordan design metoder og processer kan bruges i forskningssammenhænge.

Prøveform
Speciale med eller uden mundtligt forsvar.

De(n) studerende kan vælge om specialet skal bedømmes alene på baggrund af specialeafhandlingen eller på baggrund af specialeafhandlingen og en mundtlig prøve, der tager udgangspunkt i specialeafhandlingen.


Specialeafhandlingen kan udarbejdes individuelt eller i en gruppe. Hvis man vælger at arbejde i gruppe, må gruppen bestå af 2-4 studerende.

Specialet skal for:
- 1 studerende have et omfang på 40.800-192.000 tegn inkl. mellemrum.
- 2 studerende have et omfang på 40.800-192.000 tegn inkl. mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 40.800-204.000 tegn inkl. mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 40.800-204.000 tegn inkl. mellemrum.

Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, resumé, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Specialet skal forsynes med et resumé.
Specialer skrevet på dansk, norsk eller svensk skal forsynes med et resumé på engelsk. Specialer skrevet på et fremmedsprog (bortset fra svensk og norsk) kan forsynes med et resumé på dansk.
Resuméet indgår i den samlede bedømmelse.

Specialer skrevet af en gruppe, skal være individualiseret ved aflevering, for at en bedømmelse udelukkende på baggrund af specialeafhandlingen er mulig. Individualiseringen skal være reel og vise, hvilken studerende, der har hovedansvaret for de enkelte afsnit. Indledning, konklusion og resumé er omfattet af fællesansvar.

Den eventuelle mundtlige prøve er en individuel prøve for studerende, der har udarbejdet specialeafhandlingen alene eller har anmodet om individuel prøve. Øvrige mundtlige specialeprøver afholdes som gruppeprøver.
Ved den eventuelle mundtlige prøve tages der udgangspunkt i hele specialeafhandlingen.

Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 1 studerende 30 minutter.
Ved 2 studerende 60 minutter.
Ved 3 studerende 75 minutter.
Ved 4 studerende 90 minutter.

Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte studerendes præstation.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af specialeafhandlingen og den eventuelle mundtlige præstation.
Stave- og formuleringsevnen i specialet indgår i bedømmelsen med en vægtning på 5 procent.

Tilladte hjælpemidler ved prøven: alle

Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: ekstern
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)
 • De(n) studerende kan vælge om specialet skal bedømmes alene på baggrund af specialeafhandlingen eller på baggrund af specialeafhandlingen og en mundtlig prøve, der tager udgangspunkt i specialeafhandlingen.
 • Hvis den studerende vælger en mundtlig prøve, vil prøven tage udgangspunkt i en samlet bedømmelse af et udarbejdet skriftligt produkt.
 • Prøven vil starte med at de studerende giver et kort oplæg på max. 5 minutter hver, hvorefter eksamen vil foregå som en dialog mellem eksaminator og de studerende.
 • Alle hjælpemidler er tilladte ved prøven
 • Der vil være individuel bedømmelse af hver enkelte studerende.

Bedømmelse: 7-trinsskala .

Bedømmelseskriterier

I bedømmelsen af prøven vil der blive lagt vægt på i hvor høj udstrækning den studerende kan: - Demonstrere forskningsbaseret viden inden for udvalgte fagområder og forståelse af og kritisk refleksion over egen specialeundersøgelses placering i det faglige felt. - Formulere videnskabelige problemstillinger og kritisk forholde sig til videnskabelig viden - Vælge, begrunde og kritisk reflektere over selvvalgt problemstilling, videnskabelige teorier og metoder i forhold til den valgte problemstilling. - Indsamle/oparbejde samt begrunde valg af empiri/case/produkt og lignende. - Stave- og formuleringsevnen i specialitet indgår i bedømmelsen med vægten 10%. - Og hvorvidt specialet opfylder alle formelle krav.

Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60089
Sidst ændret 31/10/2022

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Torsdag 01-06-2023 10:00 - 01-06-2023 10:00 i uge 22
Speciale - Aflevering (DITR)