PDF til print Find kalender

Specialiseringskursus: Digital Designer

Titel
Specialiseringskursus: Digital Designer
Oversat titel

Specialisation course: Digital Designer

Semester
F2023
Kandidatuddannelse i
Digital Transformation
Aktivitetstype

Valgfrit

Det er obligatorisk, at man skal vælge ét af specialiseringskurserne. Det er valgfrit at vælge ml. Digital Designer eller Digital Leder.

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Du skal tilmelde dig på stads i tilmeldingsperioden, som du kan se på intra

Når du tilmelder dig studieaktiviteter, skal du være opmærksom på, om undervisning og eksamen i de forskellige studieaktiviteter er på samme tidspunkt. RUC planlægger studieaktiviteter sådan at der ikke er overlap, hvis du følger dit anbefalede studieforløb. I forhold til valgfrie elementer og studieplaner, som afviger fra det anbefalede studieforløb, kan der dog forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Deltagerantal
ECTS
10
Aktivitetsansvarlig
Mads Hobye (hobye@ruc.dk)
Studieleder
Nina Boulus-Rødje (ninabr@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
IMT Studieadministration (imt-studieadministration@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60082
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

Formålet med specialiseringskurset er at give de studerende mulighed til at specialisere sig inden for digital designer, samt at kunne anvende forskellige design metoder og værktøjer til at designe og konstruere digitale fabrikationsmuligheder og brugeroplevelser

Uddybende beskrivelse

Formålet med specialiseringskurset er at give de studerende mulighed for at specialisere sig inden for området digital designer, samt at kunne anvende forskellige designmetoder og værktøjer til at designe og konstruere digitale fabrikationsmuligheder og brugeroplevelser.

Pensum

Pensum tager udgangspunkt i videnskabelige artikler, fagbøger og online ressourcer om digital fabrikation, interaktionsdesignteori og teknologi.

Der forventes at de studerende selv supplerer med relevant litteratur.

Tilrettelæggelse og indsats

Studieindsats

Kurset er 10 ECTS så arbejdsbelastning vil være 275 timer.

 • Den ugentlige belastning i de første 8 uger vil være ca. 18 timer, hvoraf 7 er konfrontationstid og 11 er forberedelse.

 • De sidste 8 uger vil arbejdsbelastning være 11,5 timer (3,5 timers konfrontationstid og 8 timers forberedelse).

 • Der forventes ca. 40 timer til skrivning og forberedelse til eksamen.

Læringsaktiviteter

 • Introduktion til digitale fabrikationsteknologier.

 • Forelæsninger omkring digital design og making.

 • Projektarbejde i grupper: løbende fordelt i designiterationer

 • Vejledning: proces-, metode-, teknik- og teknologi- vejledning

 • Laboratoriearbejde: der arbejdes med en design studio tankegang

 • Opgaver: der arbejdes med aflevering af opgaver i slutningen af hver designiteration

 • Fremlæggelser: showrooms af demoer efter hver designiteration

Udbudsformat 
Undervisningsevaluering

Skriftlig, formativ evaluering løbende suppleret med mundtlig feedback og uddybning af løbende forbedringer.

Program

Kurset kombinerer studioworkshopformatet med teoretiske forelæsninger.

Der vil være workshops fokus på at lære at arbejde med at prototype med digitale fabrikationsteknologier. Gennem de workshops skal de studerende arbejde med et gennemgående koncept i grupper. Dette koncept vil så blive udforsket på forskellige måder alt efter hvilken digital fabrikationsteknologi de bliver introduceret til.

Parallelt med dette vil de studerende løbende have forelæsninger hvor de bliver introduceret til teoretiske og metodiske begreber i forhold til være digital designer. Gennem forløbet vil der være vejledning og introduktion af forskellige workshopholdere og forelæsere.

Der vil blive arbejdet med følgende praktiske dimensioner: - 2D modellering: Dette handler om at arbejde med todimensionel modellering i 2d-vector tegneprogrammer og hvordan disse kan omdannes til fysiske prototyper gennem f.eks. laserskæring og cnc fræsning. - 3D modellering: Dette handler om at arbejde tredimensionel modellering med 3D programmer og hvordan disse kan omdannes til fysiske prototyper gennem f.eks. laserskæring, cnc fræsning og 3D print. - Sketching interactions: Dette handler om at forstå hvordan man kan prototype high-fidelity prototyper gennem eksisterende teknologi. Det vil bestå i at skille eksisterende teknologier ad for at forstå hvad de indeholder og hvordan de forskellige komponenter kan genbruges og kombineres på nye måder. Formålet med workshoppen er at give de studerende et teknisk repertoire og ballast til at kunne se teknologiske muligheder når de arbejder med deres problemstillinger i Fablab.

Der vil blive arbejdet med følgende teoretiske dimensioner: - Maker mindset har nogle specifikke implikationer i forhold til intention (open source, agency, vidensdeling, læring gennem udforskning osv.). - Evolutionær vs. revolutionær designudvikling: Fra det konkrete “løs et konkret problem gennem digital fabrikation” til at se på mere abstrakte problemstillinger såsom bæredygtighed hvori opgaven mere ligger i at undersøge hvad problemet egentlig er og hvordan man kan udforske problemstillingen gennem fysiske prototyper. - Nuanceringen af hvad et problem er skaber grundlag for at reflektere over hvilke metodiske tilgange som understøtter de forskellige måder at arbejde med et problem på. Derved udvides typiske begreber om iteration og agilitet til også at indeholde en større forståelse for den akademiske praksis omkring vidensindsamling og forskerens rolle som forandringsagent i den virkelige verden. Dette kan f.eks. også indeholde en kritisk stillingtagen til brugerens rolle; hvornår fungerer brugeren som informant, co-designer og hvornår er de design koncepter så revolutionære at det ligger udover en almindelig brugers erfaringshorisont så designeren funktion er at åbne op for nye muligheder, mere end at løse konkrete problemstillinger i eksisterende praksisser. - Interaktionsdesign teori for at få en kontekstuel forståelse af at prototyper altid er situerede og at med en situerethed kræver det også en forståelse at rammerne hvori prototypen agerer i både i forhold til den fysiske kontekst men også den sociale kontekst og de normer som implicit er i spil her.

Hvert team planlægger, designer og udfører selv en designiteration. Hver iteration skal leve op til kravene: En fungerende prototype, defineret af designproblem og scope som teamet har valgt. Der forventes selvstændigt arbejde mellem vejledning og forelæsninger.

Kurset Digital Designer (DD) afholdes parallelt med specialiseringsprofil-projektet på 2. semester, hvor de studerende anvender grundlæggende aspekter fra DD kurset og arbejder med et projekt i grupper.

BEDØMMELSE
Læringsmål 

De studerende vil oparbejde viden og færdigheder til at

 • modellere, designe og konstruere med digitale fabrikationsmuligheder

 • lave high-fidelity prototyper med de nyeste teknologier indenfor physical computing

 • omsætte viden om brug af teknologier for prototyping

 • designe digitale brugeroplevelser.

Prøveform
Individuel mundtlig prøve på baggrund af skriftlig aflevering.

Det skriftlige produkt skal have et omfang på maksimalt 48.000 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Eksaminationstid inkl. votering: 20 minutter.

Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af de(t) skriftlige produkt(er) og den mundtlige prøve.


Tilladte hjælpemidler til prøven: alle

Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

I bedømmelsen vil der blive lagt vægt på i hvor høj udstrækning den studerende demonstrerer følgende færdigheder og hvorvidt opgaven/projektet/specialet opfylder alle formelle krav:

 • Demonstrere viden om og kendskab til at modellere, designe og konstruere med digitale fabrikationsmuligheder.

 • Vurdere fordele og ulemper ved forskellige digitale fabrikationsteknologier og de nyeste teknologier indenfor physical computing.

 • Demonstrere viden om og kendskab til teknologier for prototyping, og evne til at omsætte og anvende denne viden.

 • Begrunde og reflektere kritisk over at designe digitale brugeroplevelser baseret på interaktionsdesign teori og design metode teori.

Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60082
Sidst ændret 01/11/2022

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Mandag 06-02-2023 09:00 - 06-02-2023 14:00 i uge 06
Specialiseringskursus: Digital Designer - Workshop (DIGIT)

Tirsdag 07-02-2023 09:00 - 07-02-2023 14:00 i uge 06
Specialiseringskursus: Digital Designer - Workshop (DIGIT)

Onsdag 08-02-2023 09:00 - 08-02-2023 14:00 i uge 06
Specialiseringskursus: Digital Designer - Workshop (DIGIT)

Mandag 13-02-2023 09:00 - 13-02-2023 14:00 i uge 07
Specialiseringskursus: Digital Designer - Workshop (DIGIT)

Tirsdag 14-02-2023 09:00 - 14-02-2023 14:00 i uge 07
Specialiseringskursus: Digital Designer - Workshop (DIGIT)

Onsdag 15-02-2023 09:00 - 15-02-2023 14:00 i uge 07
Specialiseringskursus: Digital Designer - Workshop (DIGIT)

Mandag 20-02-2023 09:00 - 20-02-2023 12:00 i uge 08
Specialiseringskursus: Digital Designer - Forelæsning (DIGIT)

Onsdag 22-02-2023 09:00 - 22-02-2023 12:00 i uge 08
Specialiseringskursus: Digital Designer - Forelæsning (DIGIT)

Mandag 13-03-2023 09:00 - 13-03-2023 12:00 i uge 11
Specialiseringskursus: Digital Designer - Forelæsning (DIGIT)

Onsdag 15-03-2023 09:00 - 15-03-2023 12:00 i uge 11
Specialiseringskursus: Digital Designer - Forelæsning (DIGIT)

Mandag 20-03-2023 09:00 - 20-03-2023 14:00 i uge 12
Specialiseringskursus: Digital Designer - Workshop (DIGIT)

Tirsdag 21-03-2023 09:00 - 21-03-2023 14:00 i uge 12
Specialiseringskursus: Digital Designer - Workshop (DIGIT)

Onsdag 22-03-2023 09:00 - 22-03-2023 14:00 i uge 12
Specialiseringskursus: Digital Designer - Workshop (DIGIT)

Mandag 27-03-2023 09:00 - 27-03-2023 14:00 i uge 13
Specialiseringskursus: Digital Designer - Workshop (DIGIT)

Tirsdag 28-03-2023 09:00 - 28-03-2023 14:00 i uge 13
Specialiseringskursus: Digital Designer - Workshop (DIGIT)

Onsdag 29-03-2023 09:00 - 29-03-2023 14:00 i uge 13
Specialiseringskursus: Digital Designer - Workshop (DIGIT)

Torsdag 27-04-2023 10:00 - 27-04-2023 10:00 i uge 17
Specialiseringskursus: Digital Designer - Aflevering (DIGIT)

Onsdag 07-06-2023 08:15 - Fredag 09-06-2023 18:00 i uge 23
Specialiseringskursus: Digital Designer - Mundtlig prøve (DIGIT)

Mandag 14-08-2023 10:00 - 14-08-2023 10:00 i uge 33
Specialiseringskursus: Digital Designer - Omprøve aflevering (DIGIT)

Fredag 18-08-2023 08:15 - 18-08-2023 18:00 i uge 33
Specialiseringskursus: Digital Designer - Mundtlig omprøve (DIGIT)