PDF til print Find kalender

Specialiseringskursus: Digital Leder

Titel
Specialiseringskursus: Digital Leder
Oversat titel

Specialisation course: Digital Manager

Semester
F2023
Kandidatuddannelse i
Digital Transformation
Aktivitetstype

Valgfrit

Det er obligatorisk, at man skal vælge ét af specialiseringskurserne. Det er valgfrit at vælge ml. Digital Leder eller Digital Designer.

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Du skal tilmelde dig på stads i tilmeldingsperioden, som du kan se på intra

Når du tilmelder dig studieaktiviteter, skal du være opmærksom på, om undervisning og eksamen i de forskellige studieaktiviteter er på samme tidspunkt. RUC planlægger studieaktiviteter sådan at der ikke er overlap, hvis du følger dit anbefalede studieforløb. I forhold til valgfrie elementer og studieplaner, som afviger fra det anbefalede studieforløb, kan der dog forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Deltagerantal
ECTS
10
Aktivitetsansvarlig
Magnus Rotvit Perlt Hansen (magnuha@ruc.dk)
Studieleder
Nina Boulus-Rødje (ninabr@ruc.dk)
Undervisere

Magnus Rotvit Perlt Hanse Jan Pries-Heje

Studieadministration
IMT Studieadministration (imt-studieadministration@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60081
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

Formålet med specialiseringskurserne er at give de studerende mulighed til at specialisere sig inden for digital ledelse og sætte de studerende i stand til at forstå samspillet mellem det digitale, organisationen og forretningen, samt sikre samspil med virksomhedens it-arkitektur, forretningsmodeller, digitalisering strategier, ledelse og styring

Uddybende beskrivelse

Kurset giver deltagerne avanceret indblik og færdigheder i aspekterne af at kunne agere som digital leder forstået som at have digitalt lederskab. Kursets formål er at give de studerende indsigt i og kompetencer til at:

  • Identificere og diskutere udfordringer og potentialer inden for digitalt lederskab, it-strategi, den organisatoriske struktur og den underliggende it-arkitektur.
  • Applikere og reflektere over teorier og metoders styrker og svagheder i at analysere, redesigne og implementere forskellige aspekter af digitalt lederskab, it-strategi, den organisatoriske struktur og den underliggende it-arkitektur.
  • Vurdere, kritisere og argumentere for teorier og metoders styrker og svagheder til at understøtte digitalt lederskab, it-strategi, den organisatoriske struktur og den underliggende it-arkitektur.

I kurset gennemgås følgende emner over følgende aspekter af den digitale lederrolle: - Enterprise arkitektur - Proces-innovation - it-strategi - it-governance - anskaffelse og udbud - it-sikkerhed i organisatorisk kontekst

Kurset består af lektioner med lige dele oplæg og lige dele øvelser baseret på teorien. I øvelserne vil der gøres brug af en eller flere eksemplariske cases med formålet at opnå læringsmålene.

Pensum

Litteratur og materialeliste vil bestå af centrale bøger om enterprise- og it-arkitektur, samt det nyeste state-of-the-art forskningslitteratur inden for digitalt lederskab.

Dele af 2-3 grundbøger: "Software systems architecture (second edition) - working with stakeholders using viewpoints and perspectives": Nick Rozanski and Eoin Woods, Addison-wesley, 2014, isbn-13: 978-0-321-71833-4; isbn-10: 0-321-71833-x

Suppleret med forskningsartikler til hver kursusgang. Listen vil blive lagt ud på Moodle, og løbende vedligeholdt som kurset udvikler sig.

Tilrettelæggelse og indsats

Kurset er 10 ECTS, så beregn ca 275 timer. Ugentlig arbejdsbelastning er ca 18 hours (7 timer confrontation og 11 timers forberedelse) I de første 8 uger, der-næst skrues kursusintensiteten ned til ca 11.5 hours (3.5 konfrontation 8 timers forberedelse) i de sidste 8 uger. Beregn omkring 40 timer til opgaveskrivning og eksamen.

Udbudsformat 

100 minutter lektioner og 100 minutter øvelser

Undervisningsevaluering

Kurset evalueres formativt første gang ca efter 8 uger og til sidst i kursusforløbet. Der bruges surveys og efterfølgende konstruktiv dialog for at kunne ændre kurset i en retning der passer til holdet.

Program

Kurset giver deltagerne avanceret indblik og færdigheder i aspekterne af at kunne agere som digital leder forstået som at have digitalt lederskab.

Kurset Digital Leder (DL) afholdes parallelt med projektet på 2. modul (P2).

Kurset afsluttes med individuel eksamen.

I kurset gennemgås følgende emner over følgende aspekter af den digitale leder-rolle: - Enterprise arkitektur: herunder it-arkitektur, arkitektens rolle, sy-stemtænkning, proces og værktøjskasse. - Proces-innovation: herunder scenariebeskrivelser, procestænkning, værdikæder og modellering af disse, samt business proces management. - Digitaliserings, it- og datastrategi: herunder langtidsplanlægning, positionering, alignment af forretningsmodeller, vision og strategieksekvering - IT-governance: herunder evidensbaseret ledelse, rolledefinition, compliance mm. - Anskaffelse og udbud: herunder kravspecifikationer, evaluering, og gevinstrealisering - It-sikkerhed i organisatorisk kontekst: herunder privacy impact assessment, SQUARE, CIA og risikoanalyse og mitigation. - Afsluttende evaluering og opsamling: herunder opsamling af alle kursets læringsmål, opklarende eksamensspørgsmål til proces og indhold.

BEDØMMELSE
Læringsmål 

De studerende vil oparbejde viden og færdigheder til at

  • beskrive, analysere, diskutere og kritisk reflektere over forretningsmodeller og -områder hvor det digitale spiller en særligt væsentlig rolle i at transformere organisationen i en bæredygtig retning

  • beskrive, analysere, diskutere og kritisk reflektere over samspillet (alignment) mellem det digitale, organisationen og forretningen, samt sikre samspil med virksomhedens it-arkitektur (enterprise arkitektur), ledelse og styring (governance)

  • udarbejde, begrunde og formidle nye løsningsmodeller på problemstillinger og udfordringer, som nye forretningsmodeller og digitaliseringsstrategier potentielt giver.

Prøveform
Individuel mundtlig prøve på baggrund af skriftlig aflevering.

Det skriftlige produkt skal have et omfang på maksimalt 48.000 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Eksaminationstid inkl. votering: 30 minutter.

Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af de(t) skriftlige produkt(er) og den mundtlige prøve.


Tilladte hjælpemidler til prøven: alle

Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

Den mundtlige eksamen indledes af den studerende med et kortvarigt oplæg som efterfølges af spørgsmål som kan tage udgangspunkt i hele pensum samt den valgte litteratur til den skriftlige rapport i dialog med eksaminator og studerende.

Bedømmelseskriterier

  • Den fuldstændige opfyldelse opnås ved en sikker demonstration af (a) solid viden, indsigt og overblik over begrebsområderne (b) solid beskrivelse, kompetent applikation og kritisk refleksion ift. egen brug af teorier og metoder samt (c) sikker, klar og tydelig, velstruktureret og selvstændig samt konceptuelt korrekt skriftlig formidling.

  • Den gode opfyldelse opnås ved at den studerende demonstrerer (a) viden om og indsigt i begrebsområderne (b) klar og tydelig beskrivelse samt forholdsvis kompetent applikation af egen brug af teorier og metoder samt (c) en klar og tydelig organisering og skriftlige formidling.

  • Den minimalt accepterede beståelse opnås ved at den studerende demonstrerer (a) en tilstrækkelig men begrænset viden om begrebsområderne (b) en tilstrækkelig redegørelse og applikation af egen brug af teorier og metoder samt (c) en tilstrækkelig men usikker organisering og skriftlig formidling.

Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60081
Sidst ændret 01/02/2023

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Torsdag 02-02-2023 08:15 - 02-02-2023 12:00 i uge 05
Specialiseringskursus: Digital Leder (DIGIT)

Tirsdag 07-02-2023 12:15 - 07-02-2023 16:00 i uge 06
Specialiseringskursus: Digital Leder (DIGIT)

Torsdag 09-02-2023 08:15 - 09-02-2023 12:00 i uge 06
Specialiseringskursus: Digital Leder (DIGIT)

Tirsdag 14-02-2023 12:15 - 14-02-2023 16:00 i uge 07
Specialiseringskursus: Digital Leder (DIGIT)

Torsdag 16-02-2023 08:15 - 16-02-2023 12:00 i uge 07
Specialiseringskursus: Digital Leder (DIGIT)

Tirsdag 21-02-2023 12:15 - 21-02-2023 16:00 i uge 08
Specialiseringskursus: Digital Leder (DIGIT)

Torsdag 23-02-2023 08:15 - 23-02-2023 12:00 i uge 08
Specialiseringskursus: Digital Leder (DIGIT)

Tirsdag 28-02-2023 12:15 - 28-02-2023 16:00 i uge 09
Specialiseringskursus: Digital Leder (DIGIT)

Torsdag 02-03-2023 08:15 - 02-03-2023 12:00 i uge 09
Specialiseringskursus: Digital Leder (DIGIT)

Tirsdag 07-03-2023 12:15 - 07-03-2023 16:00 i uge 10
Specialiseringskursus: Digital Leder (DIGIT)

Torsdag 09-03-2023 08:15 - 09-03-2023 12:00 i uge 10
Specialiseringskursus: Digital Leder (DIGIT)

Tirsdag 14-03-2023 12:15 - 14-03-2023 16:00 i uge 11
Specialiseringskursus: Digital Leder (DIGIT)

Torsdag 16-03-2023 08:15 - 16-03-2023 12:00 i uge 11
Specialiseringskursus: Digital Leder (DIGIT)

Tirsdag 21-03-2023 12:15 - 21-03-2023 16:00 i uge 12
Specialiseringskursus: Digital Leder (DIGIT)

Torsdag 23-03-2023 08:15 - 23-03-2023 12:00 i uge 12
Specialiseringskursus: Digital Leder (DIGIT)

Tirsdag 28-03-2023 12:15 - 28-03-2023 16:00 i uge 13
Specialiseringskursus: Digital Leder (DIGIT)

Torsdag 30-03-2023 08:15 - 30-03-2023 12:00 i uge 13
Specialiseringskursus: Digital Leder (DIGIT)

Tirsdag 04-04-2023 12:15 - 04-04-2023 16:00 i uge 14
Specialiseringskursus: Digital Leder (DIGIT)

Torsdag 13-04-2023 08:15 - 13-04-2023 12:00 i uge 15
Specialiseringskursus: Digital Leder (DIGIT)

Tirsdag 18-04-2023 12:15 - 18-04-2023 16:00 i uge 16
Specialiseringskursus: Digital Leder (DIGIT)

Torsdag 27-04-2023 10:00 - 27-04-2023 10:00 i uge 17
Specialiseringskursus: Digital Leder - Aflevering (DIGIT)

Onsdag 07-06-2023 08:15 - Fredag 09-06-2023 18:00 i uge 23
Specialiseringskursus: Digital Leder - Mundtlig prøve (DIGIT)

Mandag 14-08-2023 10:00 - 14-08-2023 10:00 i uge 33
Specialiseringskursus: Digital Leder - Omprøve aflevering (DIGIT)

Fredag 18-08-2023 08:15 - 18-08-2023 18:00 i uge 33
Specialiseringskursus: Digital Leder - Mundtlig omprøve (DIGIT)