PDF til print Find kalender

Samfundsmæssige betingelser for menneskers hverdagsliv

Titel
Samfundsmæssige betingelser for menneskers hverdagsliv
Oversat titel

Societal conditions for people’s everyday life

Semester
F2023
Kandidatuddannelse i
Socialpsykologi og Læring
Aktivitetstype

Obligatorisk

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Du skal tilmelde dig på stads i tilmeldingsperioden, som du kan se på intra

Når du tilmelder dig studieaktiviteter, skal du være opmærksom på, om undervisning og eksamen i de forskellige studieaktiviteter er på samme tidspunkt. RUC planlægger studieaktiviteter sådan at der ikke er overlap, hvis du følger dit anbefalede studieforløb. I forhold til valgfrie elementer og studieplaner, som afviger fra det anbefalede studieforløb, kan der dog forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Deltagerantal
ECTS
10
Aktivitetsansvarlig
Sabina Pultz (spultz@ruc.dk)
Studieleder
Maja Røn-Larsen (mrl@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
IMT Tilmelding & Eksamen (imt-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60240
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

Kursets formål er at give de studerende dybdegående forståelse for forholdet mellem subjektet og den bredere samfundsmæssige kontekst. Med udgangspunkt i aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser, gør kurset de studerende i stand til at forstå, analysere og kritisk reflektere over sammenhænge mellem bredere og komplekse samfundsmæssige, institutionelle og teknologiske kontekster og menneskers udviklings- og læreprocesser i hverdagslivet. De studerende skal ud fra en problemorienteret tilgang lære at forstå betydningen af bredere problematikker, kriser og muligheder.

Uddybende beskrivelse

Kurset bygger på og videreudvikler første semesters teoretiske tilgange til og begreber om det socialpsykologisk forståede subjekt samt dets udviklings- og læreprocesser. På kurset diskuteres den socialpsykologiske teoris muligheder og begrænsninger i analysen af aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og historisk formede udviklingstendenser. Bl.a. belyses teoretisk og empirisk, hvordan subjektet, dets krop og dets relationer til omverden er indlejrede i og udfordret af disse samfundstendenser og processer i hverdagslivet. Kurset har også fokus på, hvilken funktion professionalisering, uddannelsesplanlægning og politik har i udformningen af subjekters lærings- og udviklingsbetingelser i samfundet. På kurset diskuteres endvidere hvorvidt subjektet er og kan være med til at forandre sociale og samfundsmæssige forhold både individuelt og kollektivt.

På kurset arbejdes med forskellige aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og historisk formede udviklingstendenser, som for eksempel:

 • Den demokratiske deltagelse forandres løbende i takt med nye politiske dagsordener og diskurser. Der skabes nye former for regulering og styring af individer, som griber ind i hverdagslivet allerede fra tidlig alder, og som radikalt ændrer på borgernes og civilsamfundets muligheder og position i forhold til velfærdsstat.

 • Modernitetens vidensamfund og det omskiftelige og fleksible arbejdsmarked byder på en række subjektive, uddannelsesmæssige og institutionelle udfordringer. Dette gælder ikke mindst i det akademiske videns- og relationsarbejde, hvor ny videnbasering og kvalitetsmålinger stiller nye krav i forhold til livslang læring, kompetenceudvikling og kritisk dannelse.

 • Digitalisering og teknologiudvikling spiller en stadig større rolle i hverdagslivet og ændrer grundlæggende vores læreprocesser samt vores relationer til institutioner og til hinanden. Teknologi har indflydelse på individernes muligheder for gensidig udveksling og deltagelse i lokale og globale informationsstrømme. Teknologi giver nye muligheder for demokrati, men også nye veje for kontrol og eksklusion i hverdagslivet.

 • Klimakrisen, og dermed en skærpede opmærksomhed på menneskers bæredygtige relation til naturen, rejser spørgsmål til normaliserede måder at organisere og forstå subjektets rolle i samfundet på. Klimakrisen kalder dermed på en hverdagsnær nytænkning af menneskers forhold til fx ekspert- og videns-kulturer og globalt medborgerskab.

Pensum

I alt ca. 800 sider, hvoraf 600 sider er fast pensum, og cirka 200 siders pensum udvælges undervejs i kurset sammen med de studerende. Det faste pensum er tilgængelig på Moodle før kursusstart.

Tilrettelæggelse og indsats

Samlede forventede arbejdsindsats 270 timer (10 ECTS), fordelt på følgende aktiviteter:

 • Undervisning, herunder forelæsninger, seminarer, holdundervisning, fremlæggelser, ekskursioner/feltarbejde, løbende evaluering, peer feedback

 • Forberedelsestid/selvstændigt arbejde til hver undervisningsgang

 • Opgaveskrivning/eksamen (inkl. forberedelse) udgør omtrentligt 52 timer

 • Evaluering undervejs dialogisk og evt. afslutningsvist skriftligt, cirka 1 time

Læringsaktiviteter

 • Oplæg og introduktion i plenum fra undervisere

 • Arbejde i grupper (konkrete opgaver samt tekstgennemgang)

 • Selvstændigt udarbejdelse af et eget fortolknings- og kommenteringspapir, som bidrager til at fastholde teorier og begreber fra pensum og teksternes relevans bl.a. i relation til semesterets projektarbejde

 • Løbende fremlæggelser, opsamling på gruppearbejde og tekster i plenum samt diskussion

 • Peer feedback

 • Selvstændigt arbejde med empirisk materiale og pensumtekster individuelt og i grupper

Udbudsformat 
Undervisningsevaluering

Kurset evalueres løbende dialogisk. I kurset indgår endvidere en løbende feedback på studerendes fremlæggelser. Der foretages også en afslutningsvis mundtlig evaluering på kurset, hvorfra der sendes en skriftlig opsamling til studieleder. Hertil kommer en skriftlig evaluering som gennemføres mindst hver 6. semester.

Den skriftlige evaluering går til underviser(e), studieleder og studienævn med henblik på kvalitetsudvikling af uddannelsen. Se mere om evalueringerne på studienævnets side på intranettet.

Program
BEDØMMELSE
Læringsmål 

Efter gennemførelse af kurset kan den studerende:

 • Diskutere forskningsbaseret viden på højeste nationale og internationale niveau om aktuelle samfundsproblematikker, samt teoretiske perspektiver på de samfundsmæssige, institutionelle og teknologiske kontekster for menneskers udvikling og læring

 • Sammenligne og diskutere forskellige teorier om samfundsmæssige og institutionelle sammenhænge og deres betydning for menneskers udvikling, læring og livsmuligheder perspektiveret til aktuelle samfundsmæssige problematikker og deres løsningsmuligheder

 • Analysere og kritisk reflektere over komplekse samfundsmæssige problematikker, kriser og muligheder og deres betydning for menneskers hverdagsliv

 • Analysere og forankre problemstillinger og teoriudvikling i historiske, samfundsmæssige og institutionelle sammenhænge og kontekster

 • Diskutere og kritisk reflektere over betydningen af den institutionelle, teknologiske og samfundsmæssige kontekst for menneskets udvikling og læring med afsæt i viden på højeste nationale og internationale niveau

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave

Hjemmeopgaven skal have et omfang på 19.200-24.000 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Hjemmeopgavens varighed er 5 dage inkl. evt. weekend og helligdage.

Opgaven skal dokumentere, at den studerende besidder en sikker beherskelse af det danske skriftsprog, herunder grammatik og sproglig korrekthed.

Bedømmelse: bestået/ikke-bestået
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

Kursets eksamen består i en individuel besvarelse af en skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig ved kursets afslutning. Besvarelsen tager udgangspunkt i selvvalgt case eller empirisk materiale indenfor kursets rammer, som analyseres ud fra den viden og de tilgange, de studerende er blevet præsenteret for på kurset.

Bedømmelseskriterier

I bedømmelsen af den individuelle skriftlige hjemmeopgave vil der blive lagt vægt på, hvorvidt opgaven opfylder alle formelle krav, stave- og formuleringsevnen i opgaven, samt i hvor stor udstrækning den studerende demonstrerer viden, kompetencer og færdigheder i forhold til at:

 • Forstå og anvende forskningsbaseret viden om aktuelle samfundsproblematikker, samt teoretiske perspektiver på betydningen af de samfundsmæssige, institutionelle og teknologiske kontekster for menneskers subjektivitet, udvikling og læring.

 • Sammenligne og analysere forskellige teorier og begreber om samfundsmæssige og institutionelle sammenhænge, samt deres betydning for menneskers udvikling, læring og livsmuligheder, perspektiveret til aktuelle samfundsmæssige problematikker og deres løsningsmuligheder.

 • Diskutere og kritisk reflektere over forskellige teoriers muligheder for at belyse komplekse samfundsmæssige problematikkers betydning for menneskers hverdagsliv.

Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60240
Sidst ændret 06/03/2023

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: Forelæsninger Find kalender (Forelæsninger) PDF til print (Forelæsninger)

Onsdag 01-02-2023 12:15 - 01-02-2023 14:00 i uge 05
Samfundsmæssige betingelser for menneskers hverdagsliv (SOL)

Tirsdag 07-02-2023 12:15 - 07-02-2023 14:00 i uge 06
Samfundsmæssige betingelser for menneskers hverdagsliv (SOL)

Torsdag 09-02-2023 12:15 - 09-02-2023 14:00 i uge 06
Samfundsmæssige betingelser for menneskers hverdagsliv (SOL)

Onsdag 15-02-2023 12:15 - 15-02-2023 14:00 i uge 07
Samfundsmæssige betingelser for menneskers hverdagsliv (SOL)

Fredag 17-02-2023 08:15 - 17-02-2023 10:00 i uge 07
Samfundsmæssige betingelser for menneskers hverdagsliv (SOL)

Fredag 24-02-2023 08:15 - 24-02-2023 10:00 i uge 08
Samfundsmæssige betingelser for menneskers hverdagsliv (SOL)

Mandag 27-02-2023 12:15 - 27-02-2023 14:00 i uge 09
Samfundsmæssige betingelser for menneskers hverdagsliv (SOL)

Onsdag 01-03-2023 08:15 - 01-03-2023 10:00 i uge 09
Samfundsmæssige betingelser for menneskers hverdagsliv (SOL)

Fredag 03-03-2023 08:15 - 03-03-2023 10:00 i uge 09
Samfundsmæssige betingelser for menneskers hverdagsliv (SOL)

Tirsdag 07-03-2023 12:15 - 07-03-2023 14:00 i uge 10
Samfundsmæssige betingelser for menneskers hverdagsliv (SOL)

Fredag 10-03-2023 08:15 - 10-03-2023 12:00 i uge 10
Samfundsmæssige betingelser for menneskers hverdagsliv (SOL)

Mandag 13-03-2023 10:00 - Lørdag 18-03-2023 10:00 i uge 11
Samfundsmæssige betingelser for menneskers hverdagsliv - Skriftlig prøve (SOL)

Mandag 14-08-2023 10:00 - Lørdag 19-08-2023 10:00 i uge 33
Samfundsmæssige betingelser for menneskers hverdagsliv - Skriftlig omprøve (SOL)

Vis kursusgange for Hold: Klynge 1 Find kalender (Klynge 1) PDF til print (Klynge 1)

Onsdag 01-02-2023 14:15 - 01-02-2023 16:00 i uge 05
Samfundsmæssige betingelser for menneskers hverdagsliv - Klynge 1 (SOL)

Tirsdag 07-02-2023 14:15 - 07-02-2023 16:00 i uge 06
Samfundsmæssige betingelser for menneskers hverdagsliv - Klynge 1 (SOL)

Torsdag 09-02-2023 14:15 - 09-02-2023 16:00 i uge 06
Samfundsmæssige betingelser for menneskers hverdagsliv - Klynge 1 (SOL)

Onsdag 15-02-2023 14:15 - 15-02-2023 16:00 i uge 07
Samfundsmæssige betingelser for menneskers hverdagsliv - Klynge 1 (SOL)

Fredag 17-02-2023 10:15 - 17-02-2023 12:00 i uge 07
Samfundsmæssige betingelser for menneskers hverdagsliv - Klynge 1 (SOL)

Fredag 24-02-2023 10:15 - 24-02-2023 12:00 i uge 08
Samfundsmæssige betingelser for menneskers hverdagsliv - Klynge 1 (SOL)

Mandag 27-02-2023 14:15 - 27-02-2023 16:00 i uge 09
Samfundsmæssige betingelser for menneskers hverdagsliv - Klynge 1 (SOL)

Onsdag 01-03-2023 10:15 - 01-03-2023 12:00 i uge 09
Samfundsmæssige betingelser for menneskers hverdagsliv - Klynge 1 (SOL)

Fredag 03-03-2023 10:15 - 03-03-2023 12:00 i uge 09
Samfundsmæssige betingelser for menneskers hverdagsliv - Klynge 1 (SOL)

Tirsdag 07-03-2023 14:15 - 07-03-2023 16:00 i uge 10
Samfundsmæssige betingelser for menneskers hverdagsliv - Klynge 1 (SOL)

Fredag 10-03-2023 10:15 - 10-03-2023 12:00 i uge 10
Samfundsmæssige betingelser for menneskers hverdagsliv - Klynge 1 (SOL)

Vis kursusgange for Hold: Klynge 2 Find kalender (Klynge 2) PDF til print (Klynge 2)

Onsdag 01-02-2023 14:15 - 01-02-2023 16:00 i uge 05
Samfundsmæssige betingelser for menneskers hverdagsliv - Klynge 2 (SOL)

Tirsdag 07-02-2023 14:15 - 07-02-2023 16:00 i uge 06
Samfundsmæssige betingelser for menneskers hverdagsliv - Klynge 2 (SOL)

Torsdag 09-02-2023 14:15 - 09-02-2023 16:00 i uge 06
Samfundsmæssige betingelser for menneskers hverdagsliv - Klynge 2 (SOL)

Onsdag 15-02-2023 14:15 - 15-02-2023 16:00 i uge 07
Samfundsmæssige betingelser for menneskers hverdagsliv - Klynge 2 (SOL)

Fredag 17-02-2023 10:15 - 17-02-2023 12:00 i uge 07
Samfundsmæssige betingelser for menneskers hverdagsliv - Klynge 2 (SOL)

Fredag 24-02-2023 10:15 - 24-02-2023 12:00 i uge 08
Samfundsmæssige betingelser for menneskers hverdagsliv - Klynge 2 (SOL)

Mandag 27-02-2023 14:15 - 27-02-2023 16:00 i uge 09
Samfundsmæssige betingelser for menneskers hverdagsliv - Klynge 2 (SOL)

Onsdag 01-03-2023 10:15 - 01-03-2023 12:00 i uge 09
Samfundsmæssige betingelser for menneskers hverdagsliv - Klynge 2 (SOL)

Fredag 03-03-2023 10:15 - 03-03-2023 12:00 i uge 09
Samfundsmæssige betingelser for menneskers hverdagsliv - Klynge 2 (SOL)

Tirsdag 07-03-2023 14:15 - 07-03-2023 16:00 i uge 10
Samfundsmæssige betingelser for menneskers hverdagsliv - Klynge 2 (SOL)

Fredag 10-03-2023 10:15 - 10-03-2023 12:00 i uge 10
Samfundsmæssige betingelser for menneskers hverdagsliv - Klynge 2 (SOL)

Vis kursusgange for Hold: Klynge 3 Find kalender (Klynge 3) PDF til print (Klynge 3)

Onsdag 01-02-2023 14:15 - 01-02-2023 16:00 i uge 05
Samfundsmæssige betingelser for menneskers hverdagsliv - Klynge 3 (SOL)

Tirsdag 07-02-2023 14:15 - 07-02-2023 16:00 i uge 06
Samfundsmæssige betingelser for menneskers hverdagsliv - Klynge 3 (SOL)

Torsdag 09-02-2023 14:15 - 09-02-2023 16:00 i uge 06
Samfundsmæssige betingelser for menneskers hverdagsliv - Klynge 3 (SOL)

Onsdag 15-02-2023 14:15 - 15-02-2023 16:00 i uge 07
Samfundsmæssige betingelser for menneskers hverdagsliv - Klynge 3 (SOL)

Fredag 17-02-2023 10:15 - 17-02-2023 12:00 i uge 07
Samfundsmæssige betingelser for menneskers hverdagsliv - Klynge 3 (SOL)

Fredag 24-02-2023 10:15 - 24-02-2023 12:00 i uge 08
Samfundsmæssige betingelser for menneskers hverdagsliv - Klynge 3 (SOL)

Mandag 27-02-2023 14:15 - 27-02-2023 16:00 i uge 09
Samfundsmæssige betingelser for menneskers hverdagsliv - Klynge 3 (SOL)

Onsdag 01-03-2023 10:15 - 01-03-2023 12:00 i uge 09
Samfundsmæssige betingelser for menneskers hverdagsliv - Klynge 3 (SOL)

Fredag 03-03-2023 10:15 - 03-03-2023 12:00 i uge 09
Samfundsmæssige betingelser for menneskers hverdagsliv - Klynge 3 (SOL)

Tirsdag 07-03-2023 14:15 - 07-03-2023 16:00 i uge 10
Samfundsmæssige betingelser for menneskers hverdagsliv - Klynge 3 (SOL)

Fredag 10-03-2023 10:15 - 10-03-2023 12:00 i uge 10
Samfundsmæssige betingelser for menneskers hverdagsliv - Klynge 3 (SOL)