PDF til print Find kalender

Kvantitative metoder i psykologi og pædagogik

Titel
Kvantitative metoder i psykologi og pædagogik
Oversat titel

Quantitative methods in psychology and pedagogy

Semester
F2023
Kandidatuddannelse i
Socialpsykologi og Læring
Aktivitetstype

Obligatorisk

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Du skal tilmelde dig på stads i tilmeldingsperioden, som du kan se på intra

Når du tilmelder dig studieaktiviteter, skal du være opmærksom på, om undervisning og eksamen i de forskellige studieaktiviteter er på samme tidspunkt. RUC planlægger studieaktiviteter sådan at der ikke er overlap, hvis du følger dit anbefalede studieforløb. I forhold til valgfrie elementer og studieplaner, som afviger fra det anbefalede studieforløb, kan der dog forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Deltagerantal
ECTS
5
Aktivitetsansvarlig
Sabina Pultz (spultz@ruc.dk)
Studieleder
Maja Røn-Larsen (mrl@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
IMT Tilmelding & Eksamen (imt-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60241
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

Kursets formål er at gøre de studerende i stand til at forstå, anvende kvantitative metoder samt forholde sig kritisk til kvantitative metoder i psykologiske og pædagogiske undersøgelser, eller i beslægtede forskningsområder. Kurset præsenterer den studerende for forskellige grundbegreber indenfor kvantitative metoder, og der arbejdes både praktisk og teoretisk med disse metoders muligheder og begrænsninger i forhold til at producere viden.

Uddybende beskrivelse

I kurset etableres et overblik over, hvad kvantitative metoder er og hvad de kan bidrage med, samt en forståelse af hvilken rolle, kvantitative metoder har spillet i psykologien og pædagogikken historisk set. Desuden introduceres til en vifte af kvantitative metoder, der anvendes i dag (eksperimenter, spørgeskemaundersøgelser, psykometriske tests). I kurset stiftes bekendtskab med forskellige kvantitativ undersøgelsesdesign i psykologi og pædagogik; herunder både tværsnitsstudier og longitudinelle studier.

Kurset introducerer til de grundlæggende begreber og logikker i kvantitative metoder, herunder hvad er cases og variable – og hvilke typer findes der? Hvilke gyldighedskriterier gælder for den kvantitative metode? Hvordan indsamler man kvantitative data? Hvilke typer af samplingsmetoder findes? Hvad er repræsentativitet, og hvordan sikrer man, at en stikprøve er repræsentativ?

Der gives en indføring i centrale beskrivende statistiske variationsmål såsom gennemsnit, median og standardafvigelse. Der vil blive givet en række eksempler på, hvad man bruger de forskellige statistiske mål til.

I kurset er der særligt fokus på spørgeskemaet som metode, og de studerende skal selv udarbejde en spørgeskemaundersøgelse, herunder operationalisere spørgsmål til items med sigte på efterfølgende bearbejdning af data.

Kurset består desuden i praktiske øvelser, hvor de studerende lærer at lave og beskrive data og producere tabeller, figurer og grafer i et statistiske program. Som led i analysearbejdet introduceres til logikken bag en hypotese-test. Hvornår kan man konkludere, at der er en statistisk signifikant sammenhæng? Som led i det, er der gennemgang af opstilling af nulhypotese og alternativhypotese, p-værdi og signifikansniveauer.

Undervejs i kurset trækker vi på toneangivende og centrale psykologiske temaer, såsom stress; både hvordan måler vi det og hvad ved vi om omfanget, personlighedstests, der baserer sig på psykologisk trækteori, PISA, hvordan måles elevers færdigheder etc.

De studerende får mulighed for at præsentere deres spørgeskemaundersøgelse mundtligt inkl. opponent feedback. Præsentationen indebærer en introduktion til det felt, gruppen har valgt at undersøge samt en motiveret problemformulering. De studerende præsenterer, hvordan de har operationaliseret deres spørgsmål til (items) samt deres analyser af datamaterialet, herunder deres resultater. De studerende skal komme ind på styrker og svagheder ved undersøgelsen samt vurdere den overordnede kvalitet.

Pensum

Der arbejdes med et fast pensum på ca. 300 sider, der består af grundbøger og andre tekster. Heraf nævnes dele nedenfor. Øvrigt pensum er tilgængeligt på Moodle før studiestart.

Grundbog: 

Nielsen, R. S., Gundelach, P., & Frederiksen, M., Kapitel 1, ”Baggrund”, i Frederiksen, M., Gundelach, P., & Nielsen, R. S. (red.) (2017). SURVEY: Design, stikprøve, spørgeskema, analyse. København: Hans Reitzel. (Samfundsvidenskabernes metoder; Nr. 8), pp.11-28

Tilrettelæggelse og indsats

Den forventede arbejdsbelastning er i alt ca. 135 timer / 5 ECTS:

Timerne er omtrentligt fordelt på følgende måde:

Kursustilstedeværelse med oplæg fra underviser og studerende samt øvelsesopgaver i grupper: 20 timer

Generel forberedelse mellem kursusgange: 80 timer

Færdighedstilegnelse i statistikprogram: 10 timer

Eksamen: 24 timer

Evaluering: 1 time

Læringsaktiviteter

• Oplæg og introduktion i plenum fra undervisere

• Arbejde i grupper (konkrete opgaver samt tekstgennemgang)

• Opsamling på gruppearbejde og tekster i plenum samt diskussion

• Løbende fremlæggelser

• Peer feedback

• Selvstændigt arbejde individuelt og i grupper med statistikprogram

Udbudsformat 
Undervisningsevaluering

Kurset evalueres løbende dialogisk. Der foretages også en afslutningsvis mundtlig evaluering på kurset, hvorfra der sendes en skriftlig opsamling til studieleder. Hertil kommer en skriftlig evaluering som gennemføres mindst hver 6. semester.

Den skriftlige evaluering går til underviser(e), studieleder og studienævn med henblik på kvalitetsudvikling af uddannelsen. Se mere om evalueringerne på studienævnets side på intranettet.

Program
BEDØMMELSE
Læringsmål 

Efter gennemførelse af kurset kan den studerende

 • Forstå og anvende kvantitative metoder til analyse af komplekse psykologiske og pædagogiske problemstillinger i børns, unges og voksnes hverdagsliv i en samfundsmæssig kontekst

 • Diskutere kvantitative metoder, og reflektere over deres rækkevidde og begrænsninger

 • Reflektere over relation og samspil mellem kvantitative og kvalitative metodiske tilgange

 • Anvende og kombinere kvantitative metoder til at dokumentere og vurdere psykologiske og pædagogiske undersøgelser

 • Anvende relevant software til statistisk analyse af udvalgte psykologiske og pædagogiske problemstillinger indenfor psykologi og pædagogik

 • Selvstændigt arbejde med kvantitative undersøgelser vedrørende udvalgte problemstillinger.

Prøveform
Mundtlig gruppeprøve på baggrund af skriftlig aflevering.

Grupperne kan bestå af 4-6 studerende.

Det skriftlige produkt skal for:
- 4 studerende have et omfang på 4.800-9.600 tegn inkl. mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på 4.800-9.600 tegn inkl. mellemrum.
- 6 studerende have et omfang på 4.800-9.600 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 4 studerende 60 minutter.
Ved 5 studerende 75 minutter.
Ved 6 studerende 90 minutter.

Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte studerendes præstation.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af de(t) skriftlige produkt(er) og den mundtlige prøve.

Tilladte hjælpemidler til prøven: alle

Bedømmelse: bestået/ikke bestået
Censur: intern medbedømmer
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

Der er tale om en mundtlig gruppeprøve med udgangspunkt i synopsis udarbejdet af gruppen. På baggrund af synopsen holder de studerende hver især et mindre oplæg på ca. 5 minutter og prøven foregår derefter som en dialog mellem de studerende, eksaminator og censor.

Der kan ved prøven spørges ind til hele pensum. Det skriftlige produkt og den mundtlige prøve vurderes samlet, og de studerende bedømmes individuelt.

Bedømmelseskriterier:

I bedømmelsen vil der blive lagt vægt på, hvorvidt opgaven opfylder alle formelle krav, samt i hvor stor udstrækning den studerende demonstrerer viden, kompetencer og færdigheder i forhold til at:

Skriftlig del:

 • Forstå og anvende kvantitative metoder med henblik på at forstå et problems omfang eller belyse sammenhænge mellem relevante variable i forhold til et pædagogisk eller psykologisk felt

 • Anvende relevant software til behandling af kvantitative data

 • Diskutere og reflektere over rækkevidde og begrænsninger ved kvantitative metoder i relation til det pædagogiske og psykologiske felt

 • Designe, gennemføre og vurdere en spørgeskemaundersøgelse inden for et pædagogisk eller psykologisk felt

 • Arbejde selvstændigt med kvantitative undersøgelser vedrørende udvalgte problemstillinger

Mundtlig del:

Samme som de skriftlige bedømmelseskriterier, samt:

 • Præsentation, dialog og diskussion.
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60241
Sidst ændret 06/03/2023

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Mandag 20-03-2023 08:15 - 20-03-2023 12:00 i uge 12
Kvantitative metoder i psykologi og pædagogik (SOL)

Onsdag 22-03-2023 08:15 - 22-03-2023 12:00 i uge 12
Kvantitative metoder i psykologi og pædagogik (SOL)

Fredag 24-03-2023 08:15 - 24-03-2023 12:00 i uge 12
Kvantitative metoder i psykologi og pædagogik (SOL)

Mandag 27-03-2023 08:15 - 27-03-2023 12:00 i uge 13
Kvantitative metoder i psykologi og pædagogik (SOL)

Onsdag 29-03-2023 08:15 - 29-03-2023 12:00 i uge 13
Kvantitative metoder i psykologi og pædagogik (SOL)

Onsdag 05-04-2023 10:00 - 05-04-2023 10:00 i uge 14
Kvantitative metoder i psykologi og pædagogik - Aflevering (SOL)

Onsdag 12-04-2023 08:15 - Fredag 14-04-2023 18:00 i uge 15
Kvantitative metoder i psykologi og pædagogik - Mundtlig prøve (SOL)

Mandag 21-08-2023 10:00 - 21-08-2023 10:00 i uge 34
Kvantitative metoder i psykologi og pædagogik - Omprøve aflevering (SOL)

Fredag 25-08-2023 08:15 - 25-08-2023 18:00 i uge 34
Kvantitative metoder i psykologi og pædagogik - Mundtlig omprøve (SOL)