PDF til print Find kalender

Projekt om udvikling og læring i en samfundsmæssig kontekst

Titel
Projekt om udvikling og læring i en samfundsmæssig kontekst
Oversat titel

Project on development and learning in a societal context

Semester
F2023
Kandidatuddannelse i
Socialpsykologi og Læring
Aktivitetstype

Obligatorisk

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Du skal tilmelde dig på stads i tilmeldingsperioden, som du kan se på intra

Tilmelding til projekteksamen: Du skal huske at bekræfte din tilmelding til projektet, ved at tilmelde dig eksamen med din projektgruppe, når projektdannelsen er slut. Du skal tilmelde dig via stads

Når du tilmelder dig studieaktiviteter, skal du være opmærksom på, om undervisning og eksamen i de forskellige studieaktiviteter er på samme tidspunkt. RUC planlægger studieaktiviteter sådan, at der ikke er overlap, hvis du følger dit anbefalede studieforløb. I forhold til valgfrie elementer og studieplaner, som afviger fra det anbefalede studieforløb, kan der dog forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Deltagerantal
ECTS
15
Aktivitetsansvarlig
Sabina Pultz (spultz@ruc.dk)
Studieleder
Maja Røn-Larsen (mrl@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
IMT Tilmelding & Eksamen (imt-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60242
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

Formålet med projektarbejdet på semesteret er at give den studerende en analytisk og kritisk forståelse for centrale kontekstuelle og komplekse vilkår og betingelser som psykologiske og læringsmæssige problemer er indlejret i og kunne udforske, analysere og formulere sig herom i overensstemmelse med akademiske standarder.

I forlængelse af semestrets samlede formål inddrages et socialt, organisatorisk og samfundsmæssigt perspektiv- og der arbejdes teoretisk og metodisk med diskussioner og analyser af samspillet mellem kontekst og det konkret afgrænsede emne inden for socialpsykologi og læring.

Uddybende beskrivelse
Pensum

Projektgruppen søger, fremskaffer og behandler tematisk, teoretisk og metodisk litteratur af et omfang på ca. 1200 sider, der er relevant for projektets problemstilling. Udvælgelsen sker i samråd med vejleder og eventuelt med assistance fra bibliotekar mv.

Tilrettelæggelse og indsats

Studieindsats

Den samlede studieindsats for hver studerende er 405 timer, som omtrentligt er fordelt som følger:

 • Vejledningsmøder, eksklusive forberedelse, 3-7 timer. Det afhænger af gruppestørrelse.

 • Projekt- og gruppedannelse, ca. 12 timer

 • Intern evaluering, eksklusive forberedelse og udarbejdelse af skriftligt og mundtligt oplæg, ca. 5 timer.

 • Eksamen per studerende, eksklusive forberedelse af mundtligt oplæg, ca. 1/2 time. Samlet tid anvendt til eksamen varierer med antallet af studerende i projektgruppen.

 • Evaluering, ca. 1 time.

 • Projektarbejde selvstændigt og i gruppen - i alt ca. 380 timer

Det forventes samlet set, at hver studerende lægger cirka 20 timers arbejde i projektarbejdet per uge i gennemsnit.

Læringsaktiviteter

Der arbejdes selvstændigt i problemorienteret i deltagerstyrede grupper. Projektarbejdet understøttes af et struktureret projektudviklings- og gruppedannelsesforløb, midtvejsevaluering og gennem semestret af projektvejledning. 

Projektarbejdet er understøttet af de følgende læringsaktiviteter:

 • Introduktionsforløb for kursus og projektarbejde

 • Projekt- og gruppedannelse

 • Projektarbejdet i grupper

 • Vejledning

 • Intern evaluering

 • Eksamen

Projektarbejde i grupper

Projektarbejdet foregår i grupper på 2-6 studerende og indeholder opgaver af forskellig art: Projektdannelse, projektkoordinering og gensidig sparring, deltagelse og udfærdigelse af diskussionsoplæg til gruppemøder, vejledningsmøder, litteratursøgninger, forberedelse i form af læsning og udarbejdelse af formidlingsnoter, forberedelse og udførelse af empirisk arbejde, analysearbejde, intern evaluering, projektskrivning, eksamensforberedelse og eksamen.

I projektarbejdet forventes, at hver studerende bidrager produktivt ved blandt andet at bidrage til facilitering af gruppemøder, løfte aftalte opgaver, give konstruktiv feedback på andre gruppemedlemmers arbejde, mv.

Projekt- og gruppedannelse

Projektarbejdet begynder med en projekt- og gruppedannelse, der opstartes i begyndelsen af semesteret i samspil med semesterets kurser.

Vejledning

Efter afsluttet gruppedannelse tildeles gruppen en vejleder. Formålet med vejledning er at understøtte projektarbejdet gennem faglig sparring og kritik i form af konstruktiv feedback på projektgruppens arbejde. Projektvejledningen foregår med udgangspunkt i de studerendes problemformulering og under hensyn til at de studerende har frihed til at vælge teori og metode indenfor rammerne af modulets læringsmål.

Intern evaluering

Formålet med den interne evaluering er at styrke projekterne gennem feedback på projektet fra medstuderende og andre vejledere, samt at lære at modtage og give konstruktiv feedback. Derudover er intern evaluering eksamensforberedende i og med at studerende får lejlighed til at øve og få formativ feedback på deres mundtlige fremlæggelse og diskussion af projektet

Yderligere info og inspiration For yderligere beskrivelse henvises til studienævnets Politik og praksis for deklarering af undervisningsaktiviteter som fuldtidsstudier, Principper for feedback i forbindelse med undervisningsaktiviteter samt til Projektvejledningspraksis, som alle er tilgængelige på intranettet.

Udbudsformat 
Undervisningsevaluering

Projektforløbet evalueres løbende i dialog med vejleder samt i forbindelse med projektdannelsesseminar, intern evaluering og eksamen. Projektgruppen kan desuden give feedback på vejledningen gennem hele forløbet, hvis der er behov for en fornyet forventningsafstemning. Hertil kommer en skriftlig evaluering som gennemføres mindst hver 6. semester.

Den skriftlige evaluering går til vejleder, studieleder og studienævn med henblik på kvalitetsudvikling af uddannelsen. Se mere om evalueringspraksis på studienævnets side på intranettet.

Program

Februar: Gruppedannelse

April-Maj: Midtvejsevaluering

Ultimo maj: Projektaflevering

Juni: Projekteksamen

BEDØMMELSE
Læringsmål 

Efter gennemførelse af projektet kan den studerende:

 • Identificere problemstillinger inden for socialpsykologi og læring

 • Udvælge, anvende og reflektere over relevante teorier og metoder i relation til den valgte problemstilling

 • Diskutere og perspektivere problemer inden for feltet af socialpsykologi og læring i et samfundsmæssigt perspektiv

 • Udarbejde undersøgelsesdesign og gennemføre analyse

 • Styre et projektforløb, evaluere procesforløbet i projektarbejdet og reflektere over egen rolle heri

 • Tage ansvar for egen læring, og selvstændigt give og modtage feedback om faglige tekster af egen og fagfællers produktion

 • Formidle viden og indsigt skriftligt i en videnskabeligt struktureret rapport så vel som mundtligt, så vel som at præsentere et skriftligt resumé af problemstilling og konklusion i en form forståelig blandt andre end fagfæller.

Prøveform
Projekteksamen i gruppe med individuel bedømmelse.

Grupperne kan bestå af 2-6 studerende.

Projektrapporten skal for:
- 2 studerende have et omfang på 64.800-81.600 tegn inkl. mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 108.000-122.400 tegn inkl. mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 141.600-163.200 tegn inkl. mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på 177.600-204.000 tegn inkl. mellemrum.
- 6 studerende have et omfang på 177.600-204.000 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Projektrapporten skal forsynes med et resumé, der indgår i bedømmelsen. Projektrapporter skrevet på dansk, norsk eller svensk skal forsynes med et resumé på engelsk. Projektrapporter skrevet på et fremmedsprog (bortset svensk og norsk) kan forsynes med et resumé på dansk.

Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 studerende 60 minutter.
Ved 3 studerende 75 minutter.
Ved 4 studerende 90 minutter.
Ved 5 studerende 105 minutter.
Ved 6 studerende 120 minutter.

Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i bedømmelsen med en vægtning på 10 procent.

Tilladte hjælpemidler ved prøven: alle

Bedømmelse: 7-trinsskala

Censur: ekstern censor
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

Eksamen er en mundtlig prøve, der tager udgangspunkt i den skriftlige projektrapport. Eksamen indledes af max 5 min. oplæg fra hver af de studerende i gruppen (2-6 studerende) ud fra et selvvalgt tema. Den resterende del af prøven gennemføres som mundtlig dialog mellem de studerende og eksaminator og censor.

På baggrund af projektrapporten og den mundtlige prøve fastsættes en samlet, individuel karaktér efter 7-trinsskalaen.

Bedømmelseskriterier

I bedømmelsen vil der blive lagt vægt på, hvorvidt projektet opfylder alle formelle krav, samt i hvor stor udstrækning den studerende demonstrerer viden, kompetencer og færdigheder i forhold til at:

Skriftlig del:

 • Identificere og afgrænse en relevant problemstilling inden for socialpsykologi og læring

 • Udvælge, anvende og reflektere over relevante teorier og metoder i relation til den valgte problemstilling

 • Udarbejde metodisk undersøgelsesdesign, der er adækvat i forhold til projektets problemstilling

 • Gennemføre teoretisk funderet analyse hvori institutionelle, organisatoriske og/eller samfundsmæssige betingelser medreflekteres

 • Diskutere, konkludere og perspektivere de gennemførte analyser således at institutionelle, organisatoriske og/eller samfundsmæssige betingelser medreflekteres

 • Formidle viden og indsigt skriftligt i en videnskabeligt struktureret rapport , og hvor resuméet er forståeligt blandt andre end fagfæller

Mundtlig del:

Samme som de skriftlige bedømmelseskriterier, samt:

 • Præsentation, dialog og diskussion.
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60242
Sidst ændret 06/03/2023

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Mandag 20-02-2023 10:15 - 20-02-2023 16:00 i uge 08
Projekt om udvikling og læring i en samfundsmæssig kontekst - Projektdannelse (SOL)

Tirsdag 21-02-2023 10:15 - 21-02-2023 16:00 i uge 08
Projekt om udvikling og læring i en samfundsmæssig kontekst - Projektdannelse (SOL)

Onsdag 22-02-2023 10:15 - 22-02-2023 16:00 i uge 08
Projekt om udvikling og læring i en samfundsmæssig kontekst - Projektdannelse (SOL)

Onsdag 31-05-2023 10:00 - 31-05-2023 10:00 i uge 22
Projekt om udvikling og læring i en samfundsmæssig kontekst - Aflevering (SOL)

Mandag 19-06-2023 08:15 - Fredag 30-06-2023 18:00 i uge 25 og uge 26
Projekt om udvikling og læring i en samfundsmæssig kontekst - Mundtlig eksamensperiode (SOL)

Tirsdag 01-08-2023 08:15 - Torsdag 31-08-2023 18:00 i uge 31 til uge 35
Projekt om udvikling og læring i en samfundsmæssig kontekst - Mundtlig reeksamensperiode (SOL)