PDF til print Find kalender

Metoder i planlægning

Titel
Metoder i planlægning
Oversat titel

Methods in planning

Semester
F2023
Kandidatuddannelse i
Bæredygtig Omstilling (TekSam)
Aktivitetstype

Obligatorisk

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Du skal tilmelde dig på stads i tilmeldingsperioden, som du kan se på intra

Når du tilmelder dig studieaktiviteter, skal du være opmærksom på, om undervisning og eksamen i de forskellige studieaktiviteter er på samme tidspunkt. RUC planlægger studieaktiviteter sådan at der ikke er overlap, hvis du følger dit anbefalede studieforløb. I forhold til valgfrie elementer og studieplaner, som afviger fra det anbefalede studieforløb, kan der dog forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Deltagerantal
ECTS
5
Aktivitetsansvarlig
Stine Rosenlund Hansen (stroha@ruc.dk)
Tobias Pape Thomsen (tpapet@ruc.dk)
Studieleder
Bente Kjærgård (bkj@ruc.dk)
Undervisere

Tobias Pape Thomsen, tpapet@ruc.dk; Stine Rosenlund Hansen, stroha@ruc.dk; Martin Visby Buchard, mvisbyb@ruc.dk

Studieadministration
IMT Tilmelding & Eksamen (imt-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60016
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

Kurset har til formål at introducere til planlægningen af bæredygtig omstilling og give de studerende viden, færdigheder og kompetencer til at kunne udvikle, analysere og evaluere planlægningsindsatser.

Uddybende beskrivelse

Kurset introducerer til aktuelle planlægningsmetoder der anvendes i praksis af myndigheder, virksomheder og organisationer. Kurset vil give både inspiration, viden og praktiske færdigheder der kan bruges til udviklings- og analysearbejde i forbindelse med projektarbejdet. Kurset illustrerer på eksemplarisk vis planlægningsproblemstillinger inden for forskellige samfundssektorer og der arbejdes med både teknisk-naturvidenskabelige og samfundsvidenskabelige vinkler herpå. Gennem en række metode-workshops arbejdes der med at udvælge og anvende relevante planlægningsmetoder til konkret problemløsning indenfor udvalgte genstandsfelter. Til at understøtte det praktiske arbejde præsenteres og diskuteres et bredt udvalg af metoder og de bagvedliggende teorier samt erfaringer, eksempler og cases i relation til planlægningsindsatser til imødegåelse og løsning af miljø-, klima-, energi- og/eller ressourceproblemstillinger.

Pensum

Kursets pensum udgøres af tekster om udvalgte metoder - og de bagvedliggende teorier, samt beskrivelser af en række aktuelle eksempler og cases. Kursusmateriale vil være tilgængelig på Moodle.

Tilrettelæggelse og indsats

- Studieindsats Studieindsats Kurset er normeret til 5 ECTS = 135 timer. Heraf: Disse fordeles på 9 kursusgange af 2 timer samt 3 metode-workshops af 4 timer. I alt er der 30 timers undervisning på campus. Forberedelse til de 9 kursusgange udgør ca. 25 timer. Arbejde i grupper med case-opgaver i forbindelse med forberedelse og opfølgning på workshops udgør 30 timer. Udarbejdelse af skriftlig afsluttende opgave i gruppe ca. 30 timer, og forberedelse af mundtlig præsentation med slides udgør ca. 20 timer.

**- Læringsaktiviteter********** Kurset vil indeholde væsentlige elementer af selvstændigt arbejde i grupper samt forelæsninger, gæsteoplæg, aktiv deltagelse i plenumdiskussioner, oplæg og udarbejdelse af større afsluttende opgave.

Udbudsformat 

- Campus Kursusaktiviteterne foregår på campus.

- Evt. andre mødesteder Ekskursioner efter aftale.

Undervisningsevaluering

Evaluering sker løbende mundtligt samt ved kursusafslutning, hvor kurset evalueres i en dialog mellem studerende og underviser, (evt. suppleret af skriftlig opsummering, der fremsendes til studieleder/ undervisningsansvarlig). Hertil kommer en skriftlig evaluering som gennemføres mindst hver 6. semester.

Skriftlige evalueringer går til underviser(e), studieleder og studienævn med henblik på kvalitetsudvikling af uddannelsen. Se mere om evalueringer på studienævnets side på intranettet.

Program

Kurset kører over 9 lektioner a 2 timer og 3 øvelsesworkshops a 4 timer hvor vi gennemgår og afprøver et bredt udvalg af aktuelle planlægningsmetoder der anvendes i praksis af myndigheder, virksomheder og organisationer. I løbet af kurset kommer vi igennem metoder der anvendes på tværs af det samlede planlægningsforløb fra problemidentifikation over inddragelsesprocesser, målformulering frem til implementeringen.

Der indgår 3 større metode-workshops i kurset, og arbejdet herfra samles op og indgår i en afsluttende, skriftlig gruppe-opgave der også danner udgangspunkt for den mundtlige eksamen.

BEDØMMELSE
Læringsmål 

Viden, færdigheder og kompetencer:

  • skelne plansystemer og planlægningen inden for forskellige felter (miljø-, natur-, energi- og planområderne) og vurdere anvendelsen af konkrete metoder, værktøjer og modeller med ophav i samfundsvidenskab og det teknisk-naturvidenskabelige felt

  • identificere problemstillinger, der kan omsættes til en planlægningsproces og på basis heraf anvende gængse og nye planlægningsmetoder og værktøjer for det pågældende område

  • designe et samlet planlægningsforløb fra problemidentifikation over inddragelsesprocesser, målformulering frem til implementeringen

  • gennemføre en problemorienteret planlægning i praksis med fokus på planprocessens problemstillinger, inddragelse af interessenter, metodevalg i planprocessen samt implementeringen af planlægningen.

Prøveform
Mundtlig gruppeprøve på baggrund af skriftlig aflevering.

Grupperne kan bestå af 2-6 studerende.

Det skriftlige produkt skal for:
- 2 studerende have et omfang på 14.400-19.200 tegn inkl. mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 19.200-28.800 tegn inkl. mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 24.000-38.400 tegn inkl. mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på 28.800-42.000 tegn inkl. mellemrum.
- 6 studerende have et omfang på 31.200-48.000 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 studerende 30 minutter.
Ved 3 studerende 40 minutter.
Ved 4 studerende 50 minutter.
Ved 5 studerende 60 minutter.
Ved 6 studerende 70 minutter.

Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte studerendes præstation.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af de(t) skriftlige produkt(er) og den mundtlige prøve.

Tilladte hjælpemidler til prøven: alle

Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

- Prøvens udgangspunkt Skriftlig aflevering udarbejdet i gruppe.

- Mundtlig oplæg og prøve Prøven indledes med et mundtlig oplæg á 3 minutter per studerende. Efterfølges af spørgsmål og dialog inden for den valgte planlægningsmetode.

- Individuel bedømmelse Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af den skriftlige opgave og den mundtlige præstation.

- Tilladte hjælpemidler Alle.

- Bedømmelse 7-trinsskalaen. Intern medbedømmer

- Bedømmelseskriterier I bedømmelsen af Metoder i planlægning vil der blive lagt vægt på i hvor høj udstrækning den studerende demonstrerer og kan

• skelne plansystemer og redegøre for typisk anvendte metoder inden for et udvalgt planområde og vurdere udfordringer ved at vælge en eller flere konkrete metoder

• identificere og udvælge relevante planlægningsmetoder i forhold til løsning af udfordringer og problemer på et konkret planlægningsområde

• skitsere et samlet planlægningsforløb med fokus på metodevalg i planprocessen og vurdere udfordringer for konkret problemløsning.

Desuden hvorvidt opgaven opfylder alle formelle krav.

Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60016
Sidst ændret 06/03/2023

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Torsdag 09-02-2023 12:15 - 09-02-2023 16:00 i uge 06
Metoder i planlægning (BO)

Torsdag 16-02-2023 10:15 - 16-02-2023 12:00 i uge 07
Metoder i planlægning (BO)

Torsdag 23-02-2023 10:15 - 23-02-2023 12:00 i uge 08
Metoder i planlægning (BO)

Mandag 27-02-2023 12:15 - 27-02-2023 16:00 i uge 09
Metoder i planlægning (BO)

Torsdag 02-03-2023 10:15 - 02-03-2023 12:00 i uge 09
Metoder i planlægning (BO)

Mandag 13-03-2023 10:15 - 13-03-2023 12:00 i uge 11
Metoder i planlægning (BO)

Torsdag 16-03-2023 10:15 - 16-03-2023 12:00 i uge 11
Metoder i planlægning (BO)

Mandag 20-03-2023 12:15 - 20-03-2023 16:00 i uge 12
Metoder i planlægning (BO)

Torsdag 23-03-2023 10:15 - 23-03-2023 12:00 i uge 12
Metoder i planlægning (BO)

Torsdag 30-03-2023 10:15 - 30-03-2023 16:00 i uge 13
Metoder i planlægning (BO)

Torsdag 13-04-2023 10:00 - 13-04-2023 10:00 i uge 15
Metoder i planlægning - Aflevering af skriftlig prøve (BO)

Mandag 01-05-2023 08:15 - Tirsdag 02-05-2023 18:00 i uge 18
Metoder i planlægning - Mundtlig eksamen (BO)

Mandag 07-08-2023 10:00 - 07-08-2023 10:00 i uge 32
Metoder i planlægning - Aflevering af skriftlig omprøve (BO)

Mandag 14-08-2023 08:15 - 14-08-2023 18:00 i uge 33
Metoder i planlægning - Mundtlig omprøve (BO)