PDF til print Find kalender

Grundlag for planlægning - Grundkursus med feltstudier

Titel
Grundlag for planlægning - Grundkursus med feltstudier
Oversat titel

Basis for planning – Foundational course with field work

Semester
F2023
Kandidatuddannelse i
Bæredygtig Omstilling (TekSam)
Aktivitetstype

Obligatorisk

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Du skal tilmelde dig på stads i tilmeldingsperioden, som du kan se på intra

Når du tilmelder dig studieaktiviteter, skal du være opmærksom på, om undervisning og eksamen i de forskellige studieaktiviteter er på samme tidspunkt. RUC planlægger studieaktiviteter sådan at der ikke er overlap, hvis du følger dit anbefalede studieforløb. I forhold til valgfrie elementer og studieplaner, som afviger fra det anbefalede studieforløb, kan der dog forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Deltagerantal
ECTS
10
Aktivitetsansvarlig
Henrik Hauggaard-Nielsen (hnie@ruc.dk)
Simon Bolwig (bolwig@ruc.dk)
Studieleder
Bente Kjærgård (bkj@ruc.dk)
Undervisere
 • Simon Bolwig (bolwig@ruc.dk)
 • Henrik Hauggaard-Nielsen (hnie@ruc.dk)
 • Jesper Holm (jh@ruc.dk)
 • Cristina Colette Landt (cclj@ruc.dk)
 • Ane Kirstine Aare (akaare@ruc.dk)
 • Ulrik Omar Sebastian Kohl (ukohl@ruc.dk)
Studieadministration
IMT Tilmelding & Eksamen (imt-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60015
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

Kurset har til formål at introducere til generelle analytiske og teoretiske perspektiver på planlægning og facilitering af bæredygtig omstilling og give de studerende praktisk kendskab til planlægningen gennem et tilhørende feltkursus. Kurset kombinerer viden om samfundsvidenskabelige planlægningsteorier og -traditioner, begreber og fremgangsmåder med viden om det teknisk-naturvidenskabelige grundlag for planlægning af bæredygtig omstilling samt viden om planlægning i praksis gennem det tilhørende feltkursus.

Uddybende beskrivelse

Forelæsninger, gruppearbejde og felttur 6.-10. marts med fokus på forskellige planlægningsområder, planlægningens baggrund, virkemåde og indflydelse på lokal miljø-, affalds-, ressource-, klimatilpasning. Feltturen F23 går til Bornholm. I hvilken udstrækning gør planlægningen en forskel i forhold til bæredygtig omstilling? Hvordan spiller de forskellige planfelter og reguleringer sammen? Hvordan kan vi begribe planlægningens muligheder ift. de lokale betingelser i praksis, lokal natur og ressourcer, erhvervsstruktur og lokal politik/forvaltning?

Pensum

Grundlitteratur om hvad er miljø-, klima-, og ressourceplanlægning og til forskellige teoretiske retninger i planlægningsforståelse i samfundsvidenskaberne. Plandokumenter på udvalgte planområder, policy dokumenter for feltturens geografiske områdekommune / virksomheder / NGO / vidensinstanser. Metodologiske lærebogs-skriverier om hvordan selv analysere planlægning, dens virkemidler og effekter.

Tilrettelæggelse og indsats

Kurset tilrettelægges i samarbejdet mellem tovholder og forelæsere og vil udvikle sig i form og indhold løbende efter studerendes behov og aktuelle problemstillinger i planlægningens bidrag til bæredygtig omstilling.

 • Studieindsats 10 ECTS = 270 timer: 44 timer til forelæsninger og gruppearbejde ’i klassen’ (11 kursusgange @ 4 timer); 40 timer til deltagelse i feltkurset; 77 timer til forberedelse af kursusgange (11 kursusgange @ 7 timer); 10 timer til ekstra forberedelse af feltkursus; 55 timer til peergrade opgaver og feedback; 24 timer til udarbejdelse af eksamensessay; 20 timer til forberedelse og deltagelse i mundtlig eksamen.

 • Læringsform Arbejds- og studiemetoder består i analytisk læsning af forskellige plandokumenter knyttet til kommende feltturs områder og teori til bearbejdning af analyse af feltområder på feltturen for gruppe- opgave. I fokus for teori vil være akademiske tidsskriftsartikler og boguddrag om planlægningsteori og om planlægningens betydning for bæredygtig omstilling. Desuden læsning af planpolitiske dokumenter fra kommuner, region, styrelser og EU for at afklare politiske hensigter bag planindsatsen. I kursets første del arbejder man fokuseret på feltturen og forbereder besøg, interviews mm. Der vil være ophold i 5 dage på felttur på Bornholm hvor tovholder arrangerer obligatoriske besøg og gæsteoplæg, mens grupperne selv skal gøre egne feltstudier ud fra interesseområder. På afslutningen af felttur fremlægger grupperne de foreløbige resultater til gæster og vejledere – i form af et abstract og en PowerPoint præsentation. Studerende deltager i forelæsninger og diskussioner, forberedelse af mundtlige oplæg over nøgletekster, samt udformning af synopsis for essayopgave bistået af vejledning.

 • Læringsaktiviteter • Essay-gruppedannelse som afsæt for diskussioner undervejs, for feltturens egne undersøgelser og opgave-udarbejdelse (se sidste punkt), samt endelig essayopgave udformning. • Vejledning i gruppearbejdet på felttur og i opgave. • Holdundervisning med forelæsninger og diskussioner. • Felttur med overnatning, besøg i kommune på miljøanlæg, industri, fødevar,e producenter, naturområder o. lign. • Opgaver undervejs: udformning af problemområde, interviewplan og læsningsplan for felturens undersøgelser, dernæst udformning af abstract for feltturens resultater og udformning af PowerPoint præsentation for alle på kurset samt gæster fra felten. • Essay aflevering for hele kurset.

Udbudsformat 

Forelæsninger foregår på Campus og på feltturens destination. Felttur - 5 dage. Gæsteoplæg fra erhvervsfolk, NGO og vidensinstanser fra feltområdet.

Undervisningsevaluering

Evaluering sker løbende mundtligt samt ved kursusafslutning, hvor kurset evalueres i en dialog mellem studerende og underviser, (evt. suppleret af skriftlig opsummering, der fremsendes til studieleder/ undervisningsansvarlig). Hertil kommer en skriftlig evaluering som gennemføres mindst hver 6. semester.

Skriftlige evalueringer går til underviser(e), studieleder og studienævn med henblik på kvalitetsudvikling af uddannelsen. Se mere om evalueringer på studienævnets side på intranettet.

Program
 1. Intro til GK og feltkurset ”Omstilling af Bornholm til en mere bæredygtig egn”.
 2. Helhedsorienteret planlægning og Feltkursus-gruppearbejdet praktisk: organisering af madhold mm.
 3. Gennemgang af udvalgte planlægningsområder knyttet til feltområdet og refleksioner på hvad vil en planindsats sige der understøtter bæredygtig omstilling.
 4. Udvalgte teknologiske og planmæssige områder af relevans for felt-geografien– f.eks. energisystemet, affaldssystemet, vandregulerings systemet på location. Teknologier og bæredygtige alternativer i spil på de valgte områder til energiproduktion, klimatilpasning, fødevare fremstilling/-distribution, energianvendelse mm.
 5. Naturvidenskabelige metoder i dataindsamling og –vurdering forbindelse med feltarbejdet.
 6. Forberedelse af feltkursus i grupper – interviews, litteratursøgning, observationer og besøg .
 7. Geografisk område i transition – indflyvning fra teoretiske refleksioner på lokalområders vej mod bæredygtig omstilling.
 8. Kursusforberedelse og forberedelse af feltkursus i grupper.
 9. Borgerdeltagelse i planlægning – teoretiske retninger og praksis og betydning for at komme i gang med, opretholde og nå i mål med bæredygtig omstilling. Feltkursus i en uge på udvalgt geografisk destination med overnatning
 10. Planlægningsbegreber i forskellige teoritraditioner og på Bæredygtig omstilling (TekSam) på miljø-energi området: Hvad studeres og hvordan? Og hvad har vi lært af feltarbejdet ift. hvor langt planlægning rækker og ift. bæredygtig omstilling? Helhedsorienteret planlægning og vidensgrundlag – forskellige plantraditioner i EU og DK
BEDØMMELSE
Læringsmål 

Viden, færdigheder og kompetencer:

 • kan danne sig overblik over generelle analytiske og teoretiske perspektiver på planlægningen og facilitering af bæredygtig omstilling

 • kan med udgangspunkt i generelle teoretiske perspektiver at evaluere og vælge mulige fremgangsmåder til analyse af planlægningstiltag i udvalgte sektorer

 • kan med udgangspunkt i en praktisk planlægningsproblemstilling at identificere relevante generelle teoretiske perspektiver på planlægningen og planlægningsprocessen og forskellige måder at facilitere denne på

 • kan vurdere og evaluere forskellige samfundsvidenskabelige teoretisk-analytiske perspektiver og deres relevans for forskellige sektorer og planlægningsproblemstillinger

 • kan reflektere over betydning af det teknisk-naturvidenskabelige grundlag for bæredygtig omstilling.

Prøveform
Mundtlig gruppeprøve på baggrund af skriftlig aflevering.

Grupperne kan bestå af 2-6 studerende.

Det skriftlige produkt skal for:
- 2 studerende have et omfang på 14.400-28.800 tegn inkl. mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 16.800-33.600 tegn inkl. mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 16.800-33.600 tegn inkl. mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på 19.200-38.400 tegn inkl. mellemrum.
- 6 studerende have et omfang på 19.200-38.400 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 studerende 30 minutter.
Ved 3 studerende 45 minutter.
Ved 4 studerende 60 minutter.
Ved 5 studerende 65 minutter.
Ved 6 studerende 70 minutter.

Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte studerendes præstation.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af de(t) skriftlige produkt(er) og den mundtlige prøve.

Tilladte hjælpemidler til prøven: alle

Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)
 • Prøveform Gruppeeksamen baseret på gruppeessay

Det skriftlige produkt skal for: - 2 studerende have et omfang på 14.400-28.800 tegn inkl. mellemrum. - 3 studerende have et omfang på 16.800-33.600 tegn inkl. mellemrum. - 4 studerende have et omfang på 16.800-33.600 tegn inkl. mellemrum. - 5 studerende have et omfang på 19.200-38.400 tegn inkl. mellemrum. - 6 studerende have et omfang på 19.200-38.400 tegn inkl. mellemrum. Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således: Ved 2 studerende 30 minutter. Ved 3 studerende 45 minutter. Ved 4 studerende 60 minutter. Ved 5 studerende 65 minutter. Ved 6 studerende 70 minutter.

Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte studerendes præstation. Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af de(t) skriftlige produkt(er) og den mundtlige prøve.

Tilladte hjælpemidler til prøven: Alle.

Bedømmelse: 7-trinsskala. Censur: Intern medbedømmer.

Bedømmelseskriterier I bedømmelsen af Grundlag for planlægning – Grundkursus med feltstudier vil der blive lagt vægt på i hvor høj udstrækning den studerende:

• Kan reflektere over betydning af det teknisk-naturvidenskabelige grundlag for bæredygtig omstilling. • Kan vurdere og evaluere forskellige samfundsvidenskabelige teoretisk-analytiske perspektiver og deres relevans for forskellige sektorer og planlægningsproblemstillinger • Kan evaluere og vurdere lokal planlægnings betydning for bæredygtig omstilling. • Kan vurdere og diskutere relevans af teori- og metodeelementer fra kursuslitteraturen ift. udvikling af opgavens empiriske emnefelt • Kan udvikle design af nye måder at indfri planmål ift. de lokale teknologiske, naturmæssige og politisk-sociale betingelser.

Desuden hvorvidt den skriftlige opgave opfylder alle formelle krav.

Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60015
Sidst ændret 06/03/2023

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Fredag 10-02-2023 10:15 - 10-02-2023 14:00 i uge 06
Grundlag for planlægning - Grundkursus med feltstudier (BO)

Mandag 13-02-2023 08:15 - 13-02-2023 12:00 i uge 07
Grundlag for planlægning - Grundkursus med feltstudier (BO)

Onsdag 15-02-2023 14:15 - 15-02-2023 18:00 i uge 07
Grundlag for planlægning - Grundkursus med feltstudier (BO)

Fredag 17-02-2023 10:15 - 17-02-2023 14:00 i uge 07
Grundlag for planlægning - Grundkursus med feltstudier (BO)

Onsdag 22-02-2023 14:15 - 22-02-2023 18:00 i uge 08
Grundlag for planlægning - Grundkursus med feltstudier (BO)

Tirsdag 28-02-2023 10:15 - 28-02-2023 14:00 i uge 09
Grundlag for planlægning - Grundkursus med feltstudier (BO)

Fredag 03-03-2023 10:15 - 03-03-2023 14:00 i uge 09
Grundlag for planlægning - Grundkursus med feltstudier (BO)

Mandag 06-03-2023 08:15 - Fredag 10-03-2023 18:00 i uge 10
Grundlag for planlægning - Grundkursus med feltstudier - Feltkursus (BO)

Tirsdag 14-03-2023 14:15 - 14-03-2023 18:00 i uge 11
Grundlag for planlægning - Grundkursus med feltstudier (BO)

Fredag 17-03-2023 10:15 - 17-03-2023 14:00 i uge 11
Grundlag for planlægning - Grundkursus med feltstudier (BO)

Tirsdag 21-03-2023 14:15 - 21-03-2023 18:00 i uge 12
Grundlag for planlægning - Grundkursus med feltstudier (BO)

Fredag 24-03-2023 10:15 - 24-03-2023 14:00 i uge 12
Grundlag for planlægning - Grundkursus med feltstudier (BO)

Onsdag 05-04-2023 10:00 - 05-04-2023 10:00 i uge 14
Grundlag for planlægning - Grundkursus med feltstudier - Aflevering af skriftlig prøve (BO)

Mandag 17-04-2023 08:15 - Tirsdag 18-04-2023 18:00 i uge 16
Grundlag for planlægning - Grundkursus med feltstudier - Mundtlig prøve (BO)

Fredag 18-08-2023 10:00 - 18-08-2023 10:00 i uge 33
Grundlag for planlægning - Grundkursus med feltstudier - Aflevering af skriftlig omprøve (BO)

Fredag 25-08-2023 08:15 - 25-08-2023 18:00 i uge 34
Grundlag for planlægning - Grundkursus med feltstudier - Mundtlig omprøve (BO)