PDF til print Find kalender

Projekt i planlægning for bæredygtig omstilling

Titel
Projekt i planlægning for bæredygtig omstilling
Oversat titel

Project in planning for sustainable transition

Semester
F2023
Kandidatuddannelse i
Bæredygtig Omstilling
Aktivitetstype

Obligatorisk

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Du skal tilmelde dig på stads i tilmeldingsperioden, som du kan se på intra

Tilmelding til projekteksamen: Du skal huske at bekræfte din tilmelding til projektet, ved at tilmelde dig eksamen med din projektgruppe, når projektdannelsen er slut. Du skal tilmelde dig via stads

Når du tilmelder dig studieaktiviteter, skal du være opmærksom på, om undervisning og eksamen i de forskellige studieaktiviteter er på samme tidspunkt. RUC planlægger studieaktiviteter sådan, at der ikke er overlap, hvis du følger dit anbefalede studieforløb. I forhold til valgfrie elementer og studieplaner, som afviger fra det anbefalede studieforløb, kan der dog forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Deltagerantal
ECTS
15
Aktivitetsansvarlig
Bente Kjærgård (bkj@ruc.dk)
Studieleder
Bente Kjærgård (bkj@ruc.dk)
Undervisere

Andreas Aagaard Christensen, anaach@ruc.dk Ane Kirstine Aare, akaare@ruc.dk Bente Kjærgård, bkj@ruc.dk Bo Elling, be@ruc.dk Cristina C. Landt, cclj@ruc.dk Henrik Hauggaard-Nielsen, hnie@ruc.dk Jesper Holm, jh@ruc.dk Niels Heine Kristensen, nheinek@ruc.dk Simon Bolwig, bolwig@ruc.dk Stine Rosenlund Hansen, stroha@ruc.dk Søren Lund, slund@ruc.dk Thomas Budde Christensen, tbc@ruc.dk Tobias Pape Thomsen, tpapet@ruc.dk Tyge Kjær, tk@ruc.dk Øystein Leonardsen, oel@ruc.dk

Studieadministration
IMT Tilmelding & Eksamen (imt-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60014
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

Projektet har til formål at give kompetencer til at analysere og evaluere forudsætninger for og konsekvenser af offentlige og private planlægningstiltag rettet mod bæredygtig omstilling.

Uddybende beskrivelse

Projekt i planlægning for bæredygtig omstilling sigter på at analysere, vurdere og foreslå planlægningsindsatser for bæredygtig omstilling. Fokus er på målrettet planlægning af et konkret miljø- og ressourceproblem, dets aktuelle eller potentielle effekter for miljø og samfund samt analyse, vurdering og opstilling af forslag til planlægningsindsats for bæredygtig omstilling. Projektarbejdet kan fokusere på problemer relateret til at omsætte strategi og miljømål i konkrete initiativer og planer, involvering af aktører, valg af virkemidler, over udfordringer relateret til implementering og håndhævelse. Grundlaget for analyser, vurderinger og udvikling af planlægningsindsatser for bæredygtig omstilling bygger på indsigt i og anvendelse af teknisk-naturvidenskabelig såvel som samfundsvidenskabelig viden.

Pensum

Der opgives ikke pensum for projekt i planlægning for bæredygtig omstilling.

Projektarbejdet bygger på problemorientering, teknisk-naturvidenskabelig og samfundsvidenskabelig viden og anlægger et planlægningsperspektiv. Projektet sigter på at undersøge, vurdere og foreslå planlægningsindsatser, offentlige såvel som private, for at styre mod bæredygtig omstilling, herunder vurdere behov for ny viden og kompetenceopbygning inden for et afgrænset område.

Vidensgrundlaget for projekt i planlægning for bæredygtig omstilling bestemmes af den valgte problemformulering og hvad der er fokus på at analysere for at vurdere og foreslå planlægningsindsatser for bæredygtig omstilling. Projektet bygger på en selvvalgt problemstilling som knytter an til et aktuelt miljøproblem og et eller flere reguleringsfelter. Den studerende vælger ud fra den valgte problemstilling begreber, teorier og metoder, fra såvel det teknisk-naturvidenskabelige som det samfundsvidenskabelig felt, som vurderes at udgøre et relevant grundlag for at besvare problemformuleringen og evt. arbejdsspørgsmål.

Vidensgrundlaget for projektarbejdet er betinget af miljøproblemets afgrænsning og de valg og fravalg som rammesætter problemformulering, teori og metode, analyse og løsningsforslag. Projektet forudsætter eksplicitte refleksioner over relevans og rækkevidde samt behov for at indsamle ny viden for at analysere, vurdere og opstille planlægsindsatser for bæredygtig omstilling. Det kan være spørgsmål relateret til behov for at kombinere begreber, teorier og metoder på nye måder eller behov for at tilvejebringe ny empirisk viden for at analysere, vurdere og foreslå planlægningsindsatser for bæredygtig omstilling.

Vidensgrundlaget for at undersøge, vurdere og foreslå planlægningsindsatser kan udgøre viden om miljømål, love og regler, planer, planprocesser, aktører såvel planindsatser som implementering og håndhævelse.

Vidensgrundlaget for projektet og relevansen af at integrere teknisk-naturvidenskabelig såvel som samfundsvidenskabelig viden drøftes med projektvejleder, opponentgruppe og opponentgruppens vejleder til problemformuleringsseminar og intern evaluering.

Tilrettelæggelse og indsats

Studieindsats Projektforløb i planlægning for bæredygtig omstilling på 15 ECTS svarer til en forventet arbejdsindsats på 405 timer. Heraf anvendes: 40 timer til semesterstart, herunder deltagelse i inspirationsoplæg, sessioner med ideudvikling, projektdannelse og sparring med medstuderende og potentielle projektvejleder. Afsluttes med gruppedannelse og formulering af projektbeskrivelse. 260 timer til udarbejdelse af projektrapport eksklusiv koordinering og udarbejdelse afskriftlige og mundtlige oplæg til problemformuleringsseminar og intern evaluering. 5 timer til udarbejdelse af studieforløbsbeskrivelse, inklusiv dialog med vejleder om progression i studieforløbet og ønsker til kompetenceprofil. 20 timer til møder med projektvejleder om projektets problemformulering, afgrænsning, teori og metode, analyseramme, indsamling og analyse af empiri, resultater og perspektiver samt drøftelse af studieforløbsbeskrivelse og progression i studieforløbet inklusive problemformuleringsseminar og intern evaluering. 20 timer til problemformuleringsseminar inklusiv koordinering og udarbejdelse af skriftligt oplæg til seminaret, og forberedelse af skriftlig og mundtlig peer feedback. 50 timer til intern evaluering inklusiv koordinering og udarbejdelse af skriftligt oplæg til intern evaluering, og forberedelse af skriftlig og mundtlig peer feedback. 10 timer til eksamen, inklusiv koordinering og forberedelse af mundtlig oplæg.

Læringsaktiviteter

Selvstændigt arbejde med planlægningsindsatser for bæredygtig omstilling Projektarbejdet i planlægning for bæredygtig omstilling bygger på selvstændigt arbejde med at analysere, vurdere og foreslå en planlægningsindsats for at håndtere eller løse et aktuelt eller fremtidigt miljøproblem. Projektarbejdet sigter på at formulere og udvikle en planlægningsorienteret problemstilling, udvælge relevante begreber, teorier og metoder fra det samfundsvidenskabelige og det teknisk-naturvidenskabelig felt, styre indsamling af viden og empiriske data, samt vurdere og foreslå planlægningsindsatser for bæredygtig omstilling på et afgrænset område. Projektarbejdet bygger på en selvvalgt problemformulering, begrunder og anvender begreber, teorier og metoder fra det teknisk-naturvidenskabelige felt og samfundsvidenskaberne, og anlægger et planlægningsorienteret perspektiv på bæredygtig omstilling.

Projekt- og gruppedannelse Semesterstarten begynder med et fælles arrangement for alle studerende på 2. semester af kandidatuddannelsen i Bæredygtig omstilling (TekSam) og inkluderer studerende på Teksam Fagmodul I.

Semesterstartens fællesdel giver et overblik over aktuelle perspektiver på planlægning for bæredygtig omstilling. Der vil være gæsteoplæg såvel som oplæg fra alumner, aftagere og forskere som kan inspirere udvikling af projektideer, samling om projektideer og føre til projektdannelse relateret til planlægning for bæredygtig omstilling. Semesterstarten afsluttes med gruppedannelse og tilmelding til projekt i planlægning for bæredygtig omstilling.

Semesterstart og projektdannelse understøttes af potentielle projektvejledere.

Semesterstarten for 2. semesterstuderende introducerer til aktivitetsbeskrivelsen for projektarbejdet og sætter fokus på hvordan selvstyrede projektforløb indfrier studieordningens krav og bestemmelser til projekt i planlægning for bæredygtig omstilling. Der vil være indføring i hvordan studieforløbsbeskrivelser fortsat udgør grundlaget for at tage ansvar for egen læring og faglige udvikling, og hvordan studieforløbsbeskrivelser kan bidrage til progression i opbygning af ny viden og kompetencer.

Projektarbejde i grupper Projektarbejdet foregår i grupper af 2-6 studerende. Projektarbejdet understøttes efter projektdannelsen gennem faglig vejledning fra tildelt projektvejleder. Ud over faglig sparring med egen projektvejleder vil der i projektforløbet være peer sparring fra anden projektgruppe i forbindelse med obligatorisk problemformuleringsseminar og intern evaluering, og faglig sparring fra anden gruppes projektvejleder.

Projektvejledning Vejledning i 2. semesterprojekter inkluderer indledningsvis dialog om ønsker til individuel kompetenceprofil, set i lyset af viden og kompetenceopbygning relateret til 1. semesterprojektet. Fokus er på hvordan projektarbejdet kan bidrage til udvikling af ny viden og kompetencer relateret til analyse, vurdering og udvikling af planlægningsindsatser for bæredygtig omstilling inden for et afgrænset område.

Som udgangspunkt for projektvejledningen skal hvert medlem af projektgruppen udforme en studieforløbsbeskrivelse for projektarbejdet på 2. semester. Den individuelle studieforløbsbeskrivelse skal indeholde refleksioner over ønsker til egen faglig udvikling, herunder opbygning af viden og kompetencer til samarbejde og koordinering af processer i projektarbejdet samt indgå i dialog med fagfæller. Studieforløbsbeskrivelsen er et redskab til at reflektere over valg og fravalg og skabe grundlag for at reflektere kritisk over hvordan et aktuelt projekt bidrager til ønsket kompetenceprofil og til progression i det samlede uddannelsesforløb.

Projektgrupper forventes at tage initiativ til indkaldelse af vejleder til dialog om studieforløbsbeskrivelser og drøftelse af mål og perspektiver for det kommende projektarbejde. Videre forventes projektgruppen at tage initiativ til indkaldelse og give et input til strukturering af møder med vejleder f.eks. gennem udarbejdelse af dagsorden eller læsevejledning for skriftlige oplæg.

Projektvejledningen foregår i respekt for at projektarbejdet er problemorienteret, tværfagligt og selvstyret. Studerende har frihed til vælge problemformulering inden for et afgrænset planlægningsfelt som knytter an til bæredygtig omstilling. Videre bygger projektarbejdet på at studerende selv vælger begreber, teorier og metoder og begrunder disse valg i forhold til at besvare problemformuleringen og selvstændigt indsamler og analyserer empirisk viden og data relateret til aktuelle såvel som fremtidige planlægningsindsatser for bæredygtig omstilling.

Projektvejledning kan inkludere feedback på mundtlige såvel som skriftlige oplæg. Fokus kan være på: hvordan projektet bidrager til at analysere, vurdere og opstille planlægningsindsatser for bæredygtig omstilling. Hvordan den valgte problemformulering knytter an til samfundsvidenskabelige begreber, teorier og metoder og det teknisk-naturvidenskabelige grundlag for planlægning for bæredygtig omstilling. Hvordan den valgte problemstilling og den empiriske analyse af planlægningsindsatser bidrager til ny viden om teknologiske, samfundsmæssige og miljømæssige forudsætninger, vilkår og effekter.

Link til projektvejledningspraksis: https://intra.ruc.dk/fileadmin/assets/imt/Raad__naevn__udvalg_og_moeder/Studienaevn_for_geograf__plan__by___proces__spatiel_/Projektvejledningspraksis_for_TEKSAM.pdf

Problemformuleringsseminar med peer feedback Problemformuleringsseminaret har fokus på 2. semesterprojektets problemfelt, relevansen af den valgte problemformulering i forhold til at undersøge, vurdere og foreslå planlægningsindsatser for bæredygtig omstilling, og undersøgelsens design og tidsplan samt hvordan problemformulering og arbejdsspørgsmål knytter an til planlægning af indsatser, herunder miljømål, love og regler, tilblivelse af planer, involvering af aktører såvel som implementering og håndhævelse af planlægningsindsatser.

Det skriftlige oplæg præsenterer argumenter for projektets problemfelt, problemformuleringens relevans, afgrænsning og refleksioner over hvordan evt. arbejdsspørgsmål relateret til at undersøge, vurdere og foreslå planlægningsindsatser for bæredygtig omstilling bidrager til at besvare problemformuleringen. Oplægget forventes at indeholde refleksioner over valg af begreber, teorier og metoder, samfundsvidenskabelige såvel som teknisk-naturvidenskabelige, og hvordan evt. valg og fravalg rammesætter empiriindsamling og analyse af planlægningsindsatser. Projektets design og tidsplan kan beskrives i form af en kommenteret indholdsfortegnelse, referenceliste og en plan for arbejdet frem til intern evaluering.

Oplægget bør have et omfang der tillader feedback på problemfeltet, problemformuleringens relevans, undersøgelsens afgrænsning og design, herunder refleksioner over hvordan der kan tilvejebringes et vidensgrundlag som muliggør undersøgelse af den valgte problemformulering og evt. arbejdsspørgsmål samt forventninger til at analysen vil give grundlag for at undersøge, vurdere og foreslå planlægningsindsatser som vil kunne bidrage til bæredygtig omstilling. Aktiviteten koordineres af de involverede projektgrupper som står for at indkalde projektvejledere og aftale aflevering af skriftlige oplæg samt tidspunkt og sted for problemformuleringsseminaret. Problemformuleringsseminaret afholdes i de anbefalede uger, evt. i ugen før eller næstkommende uge. For 2 projektgrupper afsættes der 2 timer til problemformuleringsseminar.

Opponentgruppe og opponentvejleder fremgår af oversigten over tildeling af vejledere til projekter.

Deltager studerende ikke aktivt i problemformuleringsseminar udarbejder den studerende et refleksionsdokument med feedback til opponentgruppen. Refleksionsdokumentet skal være på min. 7.200 og max. 14.400 tegn inkl. mellemrum, og godkendes af egen vejleder. Refleksionsdokumentet skal adressere opponentgruppens oplæg og give feedback i form af konstruktive ideer til projektets design, herunder problemfelt, problemformulering, arbejdsspørgsmål og metodeovervejelser.

Intern evaluering med peer feedback Den interne evaluering har fokus på sammenhænge mellem problemfelt, problemformulering, begreber, teorier og metoder, opstilling af analyseramme, indsamling af empiri, analyse og resultater samt vurdering af effekter for miljø og samfund af planlægningsindsatser for bæredygtig omstilling.

Intern evaluering kan sætte fokus på: Giver den empiriske undersøgelse grundlag for at undersøge, vurdere og foreslå planlægningsindsatser for bæredygtig omstilling? Er der mangler eller huller i den eksisterende viden og dermed behov for at indsamle ny viden for at vurdere potentielle effekter af aktuelle eller nye planlægningsindsatser for bæredygtig omstilling? Hvordan rammesætter begreber, teorier og metoder fra det samfundsvidenskabelige såvel som det teknisk-naturvidenskabelige felt den empiriske analyse af planlægningsindsatser, og den viden der indsamles? Hvordan vurdere den empiriske analyses resultater, rækkevidde og begrænsninger? Mangler der viden for at vurdere og foreslå planlægningsindsatser for bæredygtig omstilling?

Oplægget til intern evaluering bør have et omfang der tillader feedback på projektets røde tråd og hvordan projektet bidrager med ny viden til at undersøge, vurdere og foreslå planlægningsindsatser som vil kunne bidrage til bæredygtig omstilling på et afgrænset område. Kan den empiriske analyse og resultater omsættes i anbefalinger og forslag til planlægningsindsatser for bæredygtig omstilling?

Aktiviteten koordineres af de involverede projektgrupper som står for at indkalde projektvejledere og aftale aflevering af skriftlige oplæg samt tidspunkt og sted for intern evaluering. Intern evaluering afholdes i de anbefalede uger, evt. i ugen før eller næstkommende uge. or 2 projektgrupper afsættes der 2 timer til intern evaluering.

Opponentgruppe og opponentvejleder fremgår af oversigten over tildeling af vejledere til specialer.

Deltager studerende ikke aktivt i intern evaluering udarbejder den studerende et refleksionsdokument med feedback til opponentgruppen. Refleksionsdokumentet skal være på min. 7.200 og max. 14.400 tegn inkl. mellemrum, og godkendes af egen vejleder. Refleksionsdokumentet skal adressere opponentgruppens oplæg og give feedback i form af konstruktive ideer til projektets røde tråd, det vil sige sammenhæng mellem problemformulering, anvendelse af begreber og teorier, empiriindsamling og analyse samt mulige konklusioner.¨

Studieforløbsbeskrivelse Studieforløbsbeskrivelsen er et refleksionsdokument som bygger på at kandidatstuderende forventes at tage ansvar for egen læring og faglige udvikling og specialisering, herunder udvikle viden og kompetencer til at indgå i samarbejde, dialog og give feedback til fagfæller.

Studieforløbsbeskrivelsen bygger på at den studerende selvstændigt formulerer mål for ønsket tværfaglig kompetenceprofil og reflekterer over hvordan et givet projektforløb bidrager til opbygning af viden og kompetencer samt den individuelle kompetenceprofil. Studieforløbsbeskrivelsen giver videre et overblik over progression i studieforløbet og hvordan successive projektforløb bidrager til at kunne varetage opgaver i regulering, planlægning og bæredygtig omstilling.

Studieforløbsbeskrivelsen for 2. semester har fokus på hvordan projektarbejdet bidrager til opbygning af viden og kompetencer relateret til aktuelle eller fremtidige behov for at undersøge, vurdere og foreslå planlægningsindsatser for bæredygtig omstilling. Fokus er på opbygning af viden og kompetencer til at analysere, vurdere og foreslå planlægningsindsatser samt analysere og vurdere potentielle effekter af planlægningsindsatser for miljø og samfund.

Studieforløbsbeskrivelsen afleveres til første møde med vejleder som grundlag for at drøfte ønsker til viden- og kompetenceopbygning, herunder ændringer i forhold til projektforløbet på 1. semester. Fokus er på hvordan projektarbejdet på 2. semester kan bidrage til ønsket individuel kompetenceprofil. Det kan være kompetencer i forhold til systemtænkning, tværvidenskabelig problemløsning, værdiorientering eller andre nøglekompetencer relateret til bæredygtig omstilling.

Studieforløbsbeskrivelsen fungerer fremadrettet i forhold til at studerende reflekterer over hvordan arbejdet med projektet bidrager til opbygning af viden og kompetencer relateret til planlægningsindsatser for bæredygtig omstilling. Viden og kompetencer som er aktuelt relevante eller forventes at blive relevante grundet igangværende omstilling af produktion og forbrug. Studieforløbsbeskrivelsen anvendes afsluttende til at gøre status over hvordan 2. semesterprojektet bidrager til ønsket kompetenceprofil.

Link til skabelon: https://intra.ruc.dk/nc/for-studerende/alle-studier/teksam-miljoeplanlaegning/kandidat-i-teksam-miljoeplanlaegning/saerligt-for-teksam-miljoeplanlaegning/skabeloner-til-studieforloebsbeskrivelser/.

Studieforløbsbeskrivelsen afleveres sammen med projektet.

Udbudsformat 

På campus Projektarbejdet og de obligatoriske aktiviteter foregår på campus: semesteropstart og projektdannelse, projektvejledning, problemformuleringsseminar, intern evaluering og mundtlig eksamen.

Projektarbejdet anbefales at foregå på campus da det giver mulighed for uformel sparring med vejledere og andre projektgrupper og bidrager til et godt studiemiljø.

Evt. andre mødesteder Semesteropstart og projektdannelse kan foregå som internat på andre lokaliteter.

Virtuelt Under særlige forhold kan projektvejledning foregå virtuelt efter aftale f.eks. via TEAMS/ZOOM/SKYPE.

Undervisningsevaluering

Det anbefales, at projektgruppen løbende evaluerer læringsfællesskabet og samarbejdet. Hvis gruppen oplever problemer med samarbejdet kan den anmode vejlederen om hjælp.

Vejleder efterspørger mundtlig feedback på vejledningen fra gruppen minimum to gange i projektforløbet, men gruppen kan give feedback på vejledningen gennem hele forløbet, hvis der er behov for en fornyet forventningsafstemning.

Projektforløb evalueres gennem elektronisk survey og/eller kombineret mundtlig og skriftlig evaluering. Den skriftlige evaluering går til vejleder, studieleder og studienævn med henblik på kvalitetsudvikling af uddannelsen. Se mere om evalueringerne på studienævnets side på intranettet.

Program

F2023 Semesterstart Semesterstart og projektdannelse foregår fra 1.-8. februar 2023 (mandag 6. februar - læsedag).

Projekttilmelding og vejlederønsker Projekttilmelding 10. februar. Ved projekttilmelding opgives vejlederønsker i samme felt som projektbeskrivelsen.

Vejledertildeling Vejleder tildeles i uge 7/8.

Feltstudier Feltstudier relateret til Grundlag for planlægning foregår i uge 10.

Problemformuleringsseminar Aflevering, tid og sted koordineres af projektgrupper. Problemformuleringsseminar anbefales afholdt i ugerne: 11/12.

Intern evaluering Aflevering, tid og sted koordineres af projektgrupper. Intern evaluering anbefales afholdt i ugerne: 17/18.

Projektaflevering 7. juni 2023

Mundtlig Eksamen og eksaminationsemner Eksaminationsemner udleveres 3 dage før mundtlig eksamen. 19.-30. juni 2023

BEDØMMELSE
Læringsmål 

Viden, færdigheder og kompetencer:

  • kan kombinere og evaluere viden om teknologiske, samfunds- og miljømæssige vilkår for planlægning for bæredygtig omstilling

  • identificere og afgrænse planlægningsorienterede problemstillinger

  • udvælge og anvende relevant teori- og metodegrundlag til at indsamle viden om og analysere afgrænsede problemfelter

  • analysere planlægningens miljømæssige såvel som samfundsmæssige grundlag og virkemåde i forhold til bæredygtig omstilling

  • undersøge, vurdere og foreslå planlægningsindsatser for bæredygtig omstilling samt at kunne analysere og vurdere planlægningsindsatsernes potentielle effekter for både samfund og miljø

  • tilrettelægge egen faglige udvikling, samarbejde og indgå i faglige diskussioner og give feedback til fagfæller samt evaluere procesforløb i projektarbejde

Prøveform
Projekteksamen i gruppe med individuel bedømmelse.

Grupperne kan bestå af 2-6 studerende.

Projektrapporten skal for:
- 2 studerende have et omfang på 86.400-141.600 tegn inkl. mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 96.000-163.200 tegn inkl. mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 96.000-163.200 tegn inkl. mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på 108.000-172.800 tegn inkl. mellemrum.
- 6 studerende have et omfang på 108.000-172.800 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Projektrapporten skal forsynes med et resumé på dansk eller engelsk, der indgår i bedømmelsen samt individuelle studieforløbsbeskrivelser

Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 studerende 60 minutter.
Ved 3 studerende 75 minutter.
Ved 4 studerende 90 minutter.
Ved 5 studerende 105 minutter.
Ved 6 studerende 120 minutter.

Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i bedømmelsen.

Tilladte hjælpemidler ved prøven: alle

Bedømmelse: 7-trinsskala

Censur: ekstern censor
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

Prøvens udgangspunkt Udgangspunktet for prøven er aktiv deltagelse i problemformuleringsseminar og intern evaluering samt aflevering af to skriftlige produkter: projekt i planlægning for bæredygtig omstilling og individuel studieforløbsbeskrivelse.

Evt. oplæg, varighed Prøven indledes med et mundtligt oplæg af 5 minutters varighed. Oplægget bygger på et antal eksaminationsemner stillet af projektvejleder. Er der flere deltagere i projektet, fordeler de studerende eksaminationsemner mellem sig. Evt. kan emnerne fordeles efter lodtrækning.

Eksaminationsemner udarbejdes af projektvejleder og sendes via mail 3 dage før mundtlig eksamen.

De studerende fordeler eksaminationsemner, koordinerer fremlæggelsen og forbereder sig til eksamen som gruppe.

De individuelle oplæg kan adressere vidensgrundlag, vilkår og effekter af aktuelle såvel som potentielle planlægningsindsatser på et afgrænset område samt reflektere over behov for ny viden for at analysere, vurdere og foreslå planlægningsindsatser som fremmer bæredygtig omstilling.

Efterfølges af spørgsmål inden for projektrapportens område og dialog.

Prøven foregår som en samtale med eksaminator og ekstern censor. Dialogen kan omfatte spørgsmål inden for hele projektet område, herunder problemformuleringen og analysens anknytning til planlægning på et afgrænset område.

Omfangskrav Omfangskrav for 2. semesterprojekter er eksklusive individuel studieforløbsbeskrivelse.

Omfanget af individuel studieforløbsbeskrivelse anbefales at være på max. 7.200 anslag.

Øvrige formalia Projekt i planlægning for bæredygtig omstilling skal indeholde et resumé på engelsk på max. 2.400 anslag.

Resuméet skal adressere den selvvalgte problemstilling, projektets metodiske valg, analysens tyngdepunkt og resultater samt fremhæve de væsentligste konklusioner for at for analysere, vurdere og foreslå offentlige såvel som private planlægningsindsatser for bæredygtig omstilling.

Stave- og formuleringsevnen indgår i bedømmelsen.

I vurdering af stave- og formuleringsevne er der vægt på videnskabelig, klar og præcis sprogbrug.

Resumé, stave- og formuleringsevne samt studieforløbsbeskrivelse indgår i den samlede bedømmelse.

Bedømmelseskriterier I bedømmelsen af projekt i planlægning for bæredygtig omstilling vil der blive lagt vægt på i hvor høj udstrækning den studerende demonstrerer og

• kan identificere og afgrænse en problemstilling som kombinerer viden om teknologiske, samfundsmæssige og miljømæssige effekter i forhold til at analysere, vurdere og forslå planlægningsindsatser for bæredygtig omstilling for såvel offentlige myndigheder som private virksomheder og organisationer

• kan analysere planlægningens miljømæssige såvel som samfundsmæssige grundlag, virkemåde og effekter i forhold til at fremme bæredygtig omstilling på et afgrænset område

• kan udvælge og anvende relevante begreber, teorier og metoder til at analysere viden og empiri om planlægning på et afgrænset område

• kan undersøge, vurdere og foreslå planlægningsindsatser for bæredygtig omstilling og vurdere potentielle effekter

• kan selvstændigt reflektere over behov for ny viden for at undersøge, vurdere og foreslå planlægningstiltag, der vil kunne bidrage til bæredygtig omstilling på et afgrænset område.

Og hvorvidt projektet opfylder alle formelle krav.

Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60014
Sidst ændret 06/03/2023

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Onsdag 01-02-2023 09:00 - 01-02-2023 16:00 i uge 05
Projekt i planlægning for bæredygtig omstilling - Semestartstart og projektdannelse (BO)

Torsdag 02-02-2023 09:00 - 02-02-2023 16:00 i uge 05
Projekt i planlægning for bæredygtig omstilling - Semestartstart og projektdannelse (BO)

Fredag 03-02-2023 09:00 - 03-02-2023 16:00 i uge 05
Projekt i planlægning for bæredygtig omstilling - Semestartstart og projektdannelse (BO)

Mandag 06-02-2023 08:15 - 06-02-2023 18:00 i uge 06
Projekt i planlægning for bæredygtig omstilling - Læsedag (BO)

Tirsdag 07-02-2023 08:15 - Onsdag 08-02-2023 18:00 i uge 06
Projekt i planlægning for bæredygtig omstilling - Felttur til Søminen (BO)

Fredag 10-02-2023 23:59 - 10-02-2023 23:59 i uge 06
Projekt i planlægning for bæredygtig omstilling - Deadline for vejlederansøgning (BO)

Mandag 13-03-2023 08:15 - Fredag 24-03-2023 18:00 i uge 11 og uge 12
Projekt i planlægning for bæredygtig omstilling - Problemformuleringsseminar (BO)

Mandag 24-04-2023 08:15 - Torsdag 04-05-2023 18:00 i uge 17 og uge 18
Projekt i planlægning for bæredygtig omstilling - Intern evaluering (BO)

Onsdag 07-06-2023 10:00 - 07-06-2023 10:00 i uge 23
Projekt i planlægning for bæredygtig omstilling - Aflevering (BO)

Mandag 19-06-2023 08:15 - Fredag 30-06-2023 18:00 i uge 25 og uge 26
Projekt i planlægning for bæredygtig omstilling - Mundtlig eksamensperiode (BO)

Tirsdag 01-08-2023 08:15 - Torsdag 31-08-2023 18:00 i uge 31 til uge 35
Projekt i planlægning for bæredygtig omstilling - Mundtlig reeksamensperiode (BO)