PDF til print Find kalender

Regulering og governance – grundkursus med feltstudier

Titel
Regulering og governance – grundkursus med feltstudier
Oversat titel

Governance and regulation – foundational course with field studies

Semester
E2022
Kandidatuddannelse i
Bæredygtig Omstilling (TekSam)
Aktivitetstype

Obligatorisk

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Du skal tilmelde dig på stads i tilmeldingsperioden, som du kan se på intra

Når du tilmelder dig studieaktiviteter, skal du være opmærksom på, om undervisning og eksamen i de forskellige studieaktiviteter er på samme tidspunkt. RUC planlægger studieaktiviteter sådan at der ikke er overlap, hvis du følger dit anbefalede studieforløb. I forhold til valgfrie elementer og studieplaner, som afviger fra det anbefalede studieforløb, kan der dog forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Deltagerantal
ECTS
10
Aktivitetsansvarlig
Tyge Kjær (tk@ruc.dk)
Jesper Holm (jh@ruc.dk)
Thomas Budde Christensen (tbc@ruc.dk)
Henrik Hauggaard-Nielsen (hnie@ruc.dk)
Jens Dorland (jensd@ruc.dk)
Studieleder
Bente Kjærgård (bkj@ruc.dk)
Undervisere

Thomas Budde Christensen, tbc@ruc.dk Tyge Kjær, tk@ruc.dk

Studieadministration
IMT Studieadministration (imt-studieadministration@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60012
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

Kurset bidrager til at de studerende selvstændigt kan formulere tværvidenskabelige problemformuleringer til analyser af forholdet mellem reguleringens afsæt i miljø- og naturforandringer og dens økonomiske, sociale og politiske grundlag. Dertil skal kurset bidrage til en forståelse af reguleringens dynamik og virkemåde og hvilken rolle reguleringen har og kunne have for at fremme bæredygtig omstilling, analyseret i integreret naturvidenskabeligt, teknisk og samfundsvidenskabeligt lys. Kursets feltstudier opøver den studerendes evne til dialog og samarbejde med eksterne parter.

Uddybende beskrivelse

Kurset skal give de studerende en forståelse af reguleringskomplekser, deres organisering og udvikling, de politiske processer involveret i regulering og samspil mellem samfundsmæssige aktører og institutioner på lokalt, nationalt og europæisk niveau i relation til bæredygtig omstilling. Dertil skal kurset bidrage til en forståelse af reguleringens dynamik og virkemåde og hvilken rolle reguleringen har og kunne have for at fremme bæredygtig omstilling. Kurset tager et tværvidenskabeligt udgangspunkt og baseres dels på samfundsvidenskabelig viden om økonomi, politik og forvaltning og dels naturvidenskabelig og teknisk viden om natur- og ressourcegrundlaget for reguleringen. Yderligere introduceres de studerende til virkemidler, instrumenter samt vilkår for implementeringen af reguleringen.

Pensum

Pensum udgøres af udvalgte videnskabelige tekster (rapporter, tidsskriftsartikler og bogkapitler) samt dokumenter der er knyttet til de cases og eksempler der arbejdes med i kurset (eksempelvis direktiver, forordninger, love og bekendtgørelser)

Tilrettelæggelse og indsats

Kurset tilrettelægges i samarbejdet mellem tovholder og forelæsere og vil udvikle sig i form og indhold løbende efter studerendes behov og aktuelle problemstillinger i relateret til regulering og governance i bæredygtig omstilling.

Studieindsats Kurset er et 10 ECTS kursus hvilket svarer til ca. 270 arbejdstimer. Disse fordeles således: Deltagelse i de 15 kursusgange udgør 30 timer. Forberedelsen udgør 90 timer (= 6 timer per kursusgang). Gruppebaseret opgave-opgave: 40 timer plus 10 timer til forberedelse og deltagelse i mundtlig eksamen. 60 timer til feltkursusforberedelse, 40 timer til deltagelse i feltkurset.

Læringsform Kursusundervisningen vil indeholde elementer af gruppearbejde, forelæsninger, aktiv studenterdeltagelse, oplæg og eventuelt debat med eksterne aktører og paneldebat. Feltturen vil indeholde besøg og oplæg hos Europæiske institutioner involveret i udformningen af EU-reguleringen. Det forventes at tilrettelæggelsen af feltturen delvist vil være studenter-organiseret. Feltkursusforberedelsen inkluderer planlægning og tilrettelæggelse af udvalgte besøg mv. Studieturen dokumenteres ved hjælp af logbog, powerpoint præsentation, opponering eller lignende.

Udbudsformat 
Undervisningsevaluering

Evaluering sker løbende mundtligt samt ved kursusafslutning, hvor kurset evalueres i en dialog mellem studerende og underviser, (evt. suppleret af skriftlig opsummering, der fremsendes til studieleder/ undervisningsansvarlig). Hertil kommer en skriftlig evaluering som gennemføres mindst hver 6. semester.

Skriftlige evalueringer går til underviser(e), studieleder og studienævn med henblik på kvalitetsudvikling af uddannelsen. Se mere om evalueringer på studienævnets side på intranettet.

Program

Kurset består af tre hoveddele:

1. En forelæsningsrække på 5 forelæsninger, der introducerer til væsentlige begreber og teorier inden for regulering med fokus på bæredygtig omstilling. Denne del vil særligt vægte relationen mellem dansk lovgivning og EU-lovgivningen, governance og multi-level governance, miljøforvaltningens opbygning samt virkemidler, instrumenter og implementeringsvilkår

2. En felttur felttur til Bruxelles med fokus på EU-reguleringen, reguleringens tilblivelsesprocesser samt hvordan aktører og institutioner indgår i udformningen af EU-lovgivning. Under feltturen vil der blive organiseret besøg og gæsteoplæg.

3. En forelæsningsrække på 10 kursusgange som gennemgår de væsentlige danske lovgivningskomplekser (eksempelvis industri, affald, energi, miljø, natur og landbrug). Denne del præsenterer aktuelle problemstillinger inden for forskellige samfundssektorer og de reguleringsformer der anvendes. Kursuset diskuterer desuden principper for regulering og relationer mellem politiske mål, samfundsinteresser og drivkræfter knyttet til de belyste sektorer.

BEDØMMELSE
Læringsmål 

Viden, færdigheder og kompetencer:

  • kan identificere det naturvidenskabelige, det tekniske og det samfundsvidenskabelige vidensgrundlag for reguleringen samt reguleringens efterfølgende effekter

  • kan udvikle problemformuleringer på udvalgte reguleringsområder og i lokalområder i miljø- & ressourceområdet, hvad angår baggrund for regulering, teknisk-naturmæssige effekter og udviklingsperspektiver

  • kan selvstændigt og kritisk at vælge relevante teorier, begreber og metoder fra det teknisk-naturvidenskabelige såvel som det samfundsvidenskabelige område

  • kan opstille og udvikle tværfaglige undersøgelsesdesign af reguleringstiltag og disses tilblivelse, implementering og mulige effekter herunder miljømæssige, etiske og sociale.

  • kan designe nye løsningsmodeller på reguleringsområdet rettet mod bæredygtig omstilling

Prøveform
Kurset bestås gennem aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse.

Ved aktiv deltagelse forstås:
- at den studerende skal deltage i de med undervisningen forbundne aktiviteter (f. eks. workshops, seminarer, felt-ekskursioner, processtudiegrupper, arbejdskonferencer, supervisionsgrupper, feedback-sessioner).

Ved regelmæssig deltagelse forstås:
- Den studerende skal være til stede minimum 80 procent af undervisningsgangene.

Ved tilfredsstillende deltagelse forstås:
- at den studerende skal deltage i f.eks. mundtlige oplæg (individuelt eller i gruppe), peer reviews, miniprojekter, tests, præsentationer, tilrettelæggelse af kursusgang.

Bedømmelse: bestået/ikke bestået
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

Bedømmelseskriterier I bedømmelsen af Regulering og governance - grundkursus med feltstudier vil der blive lagt vægt på at den studerende:

• kan identificere det naturvidenskabelige, det tekniske og det samfundsvidenskabelige vidensgrundlag for reguleringen samt reguleringens efterfølgende effekter

• kan udvikle problemformuleringer på udvalgte reguleringsområder og i lokalområder i miljø- & ressourceområdet, hvad angår baggrund for regulering, teknisk-naturmæssige effekter og udviklingsperspektiver

• kan selvstændigt og kritisk at vælge relevante teorier, begreber og metoder fra det teknisk-naturvidenskabelige såvel som det samfundsvidenskabelige område

• kan opstille og udvikle tværfaglige undersøgelsesdesign af reguleringstiltag og disses tilblivelse, implementering og mulige effekter herunder miljømæssige, etiske og sociale.

• kan designe nye løsningsmodeller på reguleringsområdet rettet mod bæredygtig omstilling.

Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60012
Sidst ændret 31/05/2022

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Mandag 12-09-2022 12:15 - 12-09-2022 16:00 i uge 37
Regulering og governance - grundkursus med feltstudier (BOMS)

Torsdag 15-09-2022 08:15 - 15-09-2022 12:00 i uge 37
Regulering og governance - grundkursus med feltstudier (BOMS)

Fredag 16-09-2022 12:15 - 16-09-2022 16:00 i uge 37
Regulering og governance - grundkursus med feltstudier (BOMS)

Tirsdag 20-09-2022 08:15 - 20-09-2022 12:00 i uge 38
Regulering og governance - grundkursus med feltstudier (BOMS)

Torsdag 22-09-2022 08:15 - 22-09-2022 12:00 i uge 38
Regulering og governance - grundkursus med feltstudier (BOMS)

Mandag 26-09-2022 08:15 - Fredag 30-09-2022 18:00 i uge 39
Regulering og governance - grundkursus med feltstudier - Felttur til Bruxelles (BOMS)

Tirsdag 04-10-2022 08:15 - 04-10-2022 12:00 i uge 40
Regulering og governance - grundkursus med feltstudier (BOMS)

Torsdag 06-10-2022 14:15 - 06-10-2022 18:00 i uge 40
Regulering og governance - grundkursus med feltstudier (BOMS)

Tirsdag 11-10-2022 08:15 - 11-10-2022 12:00 i uge 41
Regulering og governance - grundkursus med feltstudier (BOMS)

Torsdag 13-10-2022 14:15 - 13-10-2022 18:00 i uge 41
Regulering og governance - grundkursus med feltstudier (BOMS)

Tirsdag 25-10-2022 08:15 - 25-10-2022 12:00 i uge 43
Regulering og governance - grundkursus med feltstudier (BOMS)

Torsdag 27-10-2022 14:15 - 27-10-2022 18:00 i uge 43
Regulering og governance - grundkursus med feltstudier (BOMS)

Tirsdag 01-11-2022 08:15 - 01-11-2022 12:00 i uge 44
Regulering og governance - grundkursus med feltstudier (BOMS)

Torsdag 03-11-2022 14:15 - 03-11-2022 18:00 i uge 44
Regulering og governance - grundkursus med feltstudier (BOMS)

Tirsdag 08-11-2022 08:15 - 08-11-2022 12:00 i uge 45
Regulering og governance - grundkursus med feltstudier (BOMS)

Torsdag 10-11-2022 14:15 - 10-11-2022 18:00 i uge 45
Regulering og governance - grundkursus med feltstudier (BOMS)

Torsdag 10-11-2022 18:00 - 10-11-2022 18:00 i uge 45
Regulering og governance - grundkursus med feltstudier - Deadline for opfyldelse af aktiv, tilfredsstillende deltagelse (BOMS)

Tirsdag 15-11-2022 09:00 - 15-11-2022 12:00 i uge 46
Regulering og governance - grundkursus med feltstudier - Opfølgning (BOMS)