PDF til print Find kalender

Projekt i betingelser og udfordringer for bæredygtig omstilling

Titel
Projekt i betingelser og udfordringer for bæredygtig omstilling
Oversat titel

Project in conditions and challenges for sustainable transition

Semester
E2022
Kandidatuddannelse i
Bæredygtig Omstilling (TekSam)
Aktivitetstype

Obligatorisk

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Du skal tilmelde dig på stads i tilmeldingsperioden, som du kan se på intra

Tilmelding til projekteksamen: Du skal huske at bekræfte din tilmelding til projektet, ved at tilmelde dig eksamen med din projektgruppe, når projektdannelsen er slut. Du skal tilmelde dig via stads

Når du tilmelder dig studieaktiviteter, skal du være opmærksom på, om undervisning og eksamen i de forskellige studieaktiviteter er på samme tidspunkt. RUC planlægger studieaktiviteter sådan, at der ikke er overlap, hvis du følger dit anbefalede studieforløb. I forhold til valgfrie elementer og studieplaner, som afviger fra det anbefalede studieforløb, kan der dog forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Deltagerantal
ECTS
15
Aktivitetsansvarlig
Jesper Holm (jh@ruc.dk)
Søren Lund (slund@ruc.dk)
Studieleder
Bente Kjærgård (bkj@ruc.dk)
Undervisere

Ane Kirstine Aare, akaare@ruc.dk Bente Kjærgård, bkj@ruc.dk Bo Elling, be@ruc.dk Cristina C. Landt, cclj@ruc.dk Henrik Hauggaard-Nielsen, hnie@ruc.dk Jens Dorland, jens@ruc.dk Jeppe Nothlev Nørtoft, nothlev@ruc.dk Jesper Holm, jh@ruc.dk Niels Heine Kristensen, nheinek@ruc.dk Rikke Lybæk, rbl@ruc.dk Simon Bolwig, bolwig@ruc.dk Stine Rosenlund Hansen, stroha@ruc.dk Søren Lund, slund@ruc.dk Thomas Budde Christensen, tbc@ruc.dk Tobias Pape Thomsen, tpapet@ruc.dk Tyge Kjær, tk@ruc.dk Øystein Leonardsen, oel@ruc.dk Andreas Aagaard Christensen, anaach@ruc.dk

Studieadministration
IMT Studieadministration (imt-studieadministration@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60011
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

Projektet har til formål at give indsigt i de regulative betingelser og udfordringer for bæredygtig omstilling. Projektet skal give kompetencer til at analysere regulering og implementeringsvilkår i relation til bæredygtig omstilling på et afgrænset område samt at vurdere og foreslå reguleringstiltag, der vil kunne bidrage til bæredygtig omstilling.

Uddybende beskrivelse

Projekt i betingelser og udfordringer for bæredygtig omstilling sigter på at analysere betingelser og udfordringer for at regulere et aktuelt miljø- og ressourceproblem, vurdere, evaluere og eventuelt foreslå ny eller forbedret målrettet regulering for bæredygtig omstilling. Analyser af betingelser og udfordringer samt udvikling af løsninger for at regulere miljø- og ressourceproblemer bygger på teknisk-naturvidenskabelig såvel som samfundsvidenskabelig viden. Projektarbejdet bygger på forståelse af miljøproblemets karakter, reguleringens grundlag og effekter af reguleringstiltag. Projektet kan analysere politikformulering, lovgrundlag og effekter af reguleringstiltag for miljøet og aktører.

Pensum

Der opgives ikke pensum for projekt i betingelser og udfordringer for bæredygtig omstilling. Projektarbejdet bygger på problemorientering, tværfaglig viden og et reguleringsmæssigt perspektiv. Projektet sigter på at analysere, vurdere og foreslå reguleringstiltag for at styre mod bæredygtig omstilling, herunder vurdere behov for viden og kompetenceopbygning inden for et afgrænset område.

Vidensgrundlaget for projekt i betingelser og udfordringer for bæredygtig omstilling bestemmes af den valgte problemformulering og hvad der er fokus på at analysere for at vurdere og foreslå reguleringstiltag for bæredygtig omstilling. Projektet bygger på en selvvalgt problemstilling som knytter an til et aktuelt miljøproblem og et eller flere reguleringsfelter. Den studerende vælger ud fra den valgte problemstilling begreber, teorier og metoder, fra såvel det teknisk-naturvidenskabelige som det samfundsvidenskabelig felt, som vurderes at udgøre et relevant grundlag for at besvare problemformuleringen og evt. arbejdsspørgsmål.

Vidensgrundlaget for projektarbejdet er betinget af miljøproblemets afgrænsning og de valg og fravalg som rammesætter problemformulering, teori og metode, analyse og løsningsforslag. Projektet forudsætter eksplicitte refleksioner over relevans og rækkevidde samt behov for at indsamle ny viden for at analysere, vurdere og opstille reguleringsforslag til bæredygtig omstilling. Det kan være spørgsmål relateret til behov for at kombinere begreber, teorier og metoder på nye måder eller behov for at tilvejebringe ny empirisk viden for at analysere, vurdere og foreslå reguleringstiltag for bæredygtig omstilling.

Vidensgrundlaget for at undersøge, vurdere og foreslå reguleringstiltag kan udgøre viden om miljømål, love og regler, principper, virkemidler og styring, politikformulering, EU og national samt lokal regulering.

Vidensgrundlaget for projektet og relevansen af at integrere teknisk-naturvidenskabelig såvel som samfundsvidenskabelig viden drøftes med projektvejleder, opponentgruppe og opponentgruppens vejleder til problemformuleringsseminar og intern evaluering.

Tilrettelæggelse og indsats

Studieindsats Projektforløb i betingelser og udfordringer for bæredygtig omstilling på 15 ECTS svarer til en forventet arbejdsindsats på 405 timer. Heraf anvendes: 40 timer til semesterstart, herunder deltagelse i inspirationsoplæg, sessioner med ideudvikling, projektdannelse og sparring med medstuderende og potentielle projektvejleder. Afsluttes med gruppedannelse og formulering af projektbeskrivelse. 260 timer til udarbejdelse af projektrapport eksklusiv koordinering og udarbejdelse afskriftlige og mundtlige oplæg til problemformuleringsseminar og intern evaluering. 5 timer til udarbejdelse af studieforløbsbeskrivelse, inklusiv dialog med vejleder om progression i studieforløbet og ønsker til kompetenceprofil. 10 timer til møder med projektvejleder om projektets problemformulering, afgrænsning, teori og metode, analyseramme, indsamling og analyse af empiri, resultater og perspektiver samt drøftelse af studieforløbsbeskrivelse og progression i studieforløbet. Timer til projektvejledning er eksklusiv timer anvendt til problemformuleringsseminar og intern evaluering. 20 timer til problemformuleringsseminar inklusiv koordinering og udarbejdelse af skriftligt oplæg til seminaret, og forberedelse af skriftlig og mundtlig peer feedback.
50 timer til intern evaluering inklusiv koordinering og udarbejdelse af skriftligt oplæg til intern evaluering, og forberedelse af skriftlig og mundtlig peer feedback.
10 timer til eksamen, inklusiv koordinering og forberedelse af mundtlig oplæg.

Læringsaktiviteter

Selvstændigt arbejde med reguleringsorienteret problemstilling Projektarbejdet i betingelser og udfordringer for bæredygtig omstilling bygger på selvstændigt arbejde med et miljøproblem, formulere og udvikle en reguleringsorienteret problemstilling, udvælge relevante begreber, teorier og metoder fra det samfundsvidenskabelige og det teknisk-naturvidenskabelig felt, styre indsamling af viden og empiriske data, og vurdere og foreslå reguleringstiltag for bæredygtig omstilling på et afgrænset område. Projektarbejdet bygger på en selvvalgt problemformulering, trækker på begreber, teorier og metoder fra det teknisk-naturvidenskabelige felt og samfundsvidenskaberne, og anlægger et reguleringsmæssigt perspektiv på bæredygtig omstilling.

Semesteropstart, projekt- og gruppedannelse Semesterstarten begynder med et fælles arrangement for alle studerende på kandidatuddannelsen i Bæredygtig omstilling (TekSam) og inkluderer studerende på 3. semester.

Semesterstartens fællesdel giver et overblik over aktuelle perspektiver på betingelser og udfordringer for regulering for bæredygtig omstilling. Der vil være gæsteoplæg såvel som oplæg fra forskere som inspiration til udvikling af projektideer, samling om projektideer og føre til projektdannelse relateret til hvordan bæredygtig omstilling påvirkes af regulering. Semesterstarten afsluttes med gruppedannelse og tilmelding til projekt i betingelser og udfordringer for bæredygtig omstilling Semesterstart og projektdannelse understøttes af allokerede projektvejledere.

Semesterstarten for 1. semesterstuderende introducerer til studieordningens krav og bestemmelser samt projektforløbets organisering. Projektarbejdet bygger på selvvalgt problemformulering, begrundet valg af teorier og metoder samt vigtige milepæle som problemformuleringsseminar og intern evaluering. Der vil være indføring i studieforløbsbeskrivelser som afsæt for at tage ansvar for egen læring og faglige udvikling, og hvordan arbejdet med studieforløbsbeskrivelser kan bidrage til mere bevidste valg i projektarbejdet og til opbygning af ønsket viden og kompetencer.

Projektarbejde i grupper Projektarbejdet foregår i grupper af 2-6 studerende. Projektarbejdet understøttes efter projektdannelsen gennem faglig vejledning fra tildelt projektvejleder. Ud over faglig sparring med egen projektvejleder vil der i projektforløbet være peer sparring fra anden projektgruppe i forbindelse med obligatorisk problemformuleringsseminar og intern evaluering, og faglig sparring fra anden gruppes projektvejleder.

Projektvejledning Vejledning i 1. semesterprojekter inkluderer indledningsvis dialog om ønsker til individuel kompetenceprofil og hvordan projektarbejdet kan bidrage til vidensopbygning og udvikling af kompetencer relateret til de reguleringsmæssige betingelser og udfordringer for bæredygtig omstilling inden for et afgrænset område.

Som udgangspunkt for projektvejledningen skal hvert medlem af projektgruppen udforme en studieforløbsbeskrivelse. Den individuelle studieforløbsbeskrivelse skal indeholde refleksioner over ønsker til egen faglig udvikling, herunder viden og kompetencer til samarbejde og koordinering af processer i projektarbejdet samt indgå i dialog med fagfæller. Studieforløbsbeskrivelsen er et redskab til at reflektere over valg og fravalg og skabe grundlag for at reflektere kritisk over hvordan et aktuelt projekt bidrager til ønsket kompetenceprofil og til progression i det samlede uddannelsesforløb.

Projektgrupper forventes at tage initiativ til indkaldelse af vejleder til dialog om studieforløbsbeskrivelser og drøftelse af mål og perspektiver for det kommende projektarbejde. Videre forventes projektgruppen at tage initiativ til indkaldelse og give et input til strukturering af møder med vejleder f.eks. gennem udarbejdelse af dagsorden eller læsevejledning for skriftlige oplæg.

Projektvejledningen foregår i respekt for at projektarbejdet er problemorienteret, tværfagligt og selvstyret. Studerende har frihed til vælge problemformulering inden for et afgrænset reguleringsfelt som knytter an til bæredygtig omstilling. Videre bygger projektarbejdet på at studerende selv vælger begreber, teorier og metoder og begrunder disse valg i forhold til at besvare problemformuleringen og selvstændigt indsamler og analyserer empirisk viden og data relateret til aktuelle såvel som fremtidige reguleringsmæssige betingelser og udfordringer for bæredygtig omstilling.

Projektvejledning kan inkludere feedback på mundtlige såvel som skriftlige oplæg. Fokus kan være på: hvordan projektet bidrager til at analysere betingelser og udfordringer for regulering for bæredygtig omstilling. Hvordan den valgte problemformulering knytter an til samfundsvidenskabelige begreber, teorier og metoder og det teknisk-naturvidenskabelige grundlag for politikformulering og regulering. Hvordan den valgte problemstilling og den empiriske analyse af reguleringstiltag bidrager til ny viden om betingelser, udfordringer og effekter.

Link til projektvejledningspraksis: https://intra.ruc.dk/fileadmin/assets/imt/Raad__naevn__udvalg_og_moeder/Studienaevn_for_geograf__plan__by___proces__spatiel_/Projektvejledningspraksis_for_TEKSAM.pdf._

Problemformuleringsseminar med peer feedback Problemformuleringsseminaret har fokus på 1. semesterprojektets problemfelt, relevansen af den valgte problemformulering i forhold til at undersøge betingelser og udfordringer for regulering for bæredygtig omstilling, undersøgelsens design og tidsplan samt hvordan problemformulering og arbejdsspørgsmål knytter an til problemer og udfordringer relateret til regulering inden for et afgrænset område.

Det skriftlige oplæg præsenterer argumenter for projektets problemfelt, problemformuleringens relevans, afgrænsning og refleksioner over hvordan evt. arbejdsspørgsmål relateret til betingelser og udfordringer for regulering for bæredygtig omstilling bidrager til at analysere og besvare problemformuleringen. Oplægget forventes at indeholde refleksioner over valg af begreber, teorier og metoder, samfundsvidenskabelige såvel som teknisk-naturvidenskabelige, og hvordan evt. valg og fravalg rammesætter empiriindsamling og analyse af reguleringstiltag. Projektets design og tidsplan kan beskrives i form af en kommenteret indholdsfortegnelse, referenceliste og en plan for arbejdet frem til intern evaluering.

Oplægget bør have et omfang der tillader feedback på problemfeltet, problemformuleringens relevans, undersøgelsens afgrænsning og design, herunder refleksioner over hvordan der kan tilvejebringes et vidensgrundlag som muliggør undersøgelse af den valgte problemformulering og evt. arbejdsspørgsmål samt forventninger til at analysen vil give grundlag for at analysere, vurdere og foreslå reguleringstiltag som vil kunne bidrage til bæredygtig omstilling. Aktiviteten koordineres af de involverede projektgrupper som står for at indkalde projektvejledere og aftale aflevering af skriftlige oplæg samt tidspunkt og sted for problemformuleringsseminaret. Problemformuleringsseminaret afholdes i de anbefalede uger, evt. i ugen før eller næstkommende uge. For 2 projektgrupper afsættes der 2 timer til problemformuleringsseminar.
Opponentgruppe og opponentvejleder fremgår af oversigten over tildeling af vejledere til projekter.

Intern evaluering med peer feedback Den interne evaluering har fokus på sammenhænge mellem problemfelt, problemformulering, begreber, teorier og metoder, opstilling af analyseramme, indsamling af empiri, analyse og resultater samt vurdering af effekter for miljø og samfund af reguleringstiltag for bæredygtig omstilling.

Intern evaluering kan sætte fokus på: Hvordan den empiriske analyse af reguleringstiltag anvender begreber, teorier og metoder fra det samfundsvidenskabelige såvel som det teknisk-naturvidenskabelige felt. Giver den empiriske undersøgelse grundlag for at vurdere og foreslå reguleringstiltag og hvor mangler der viden for at vurdere effekter eller behov for lovgrundlag eller politikformulering for at regulere for bæredygtig omstilling på det valgte område. Hvordan vurdere den empiriske analyses resultater, rækkevidde og begrænsninger? Hvordan er teknisk-naturvidenskabelig såvel som samfundsvidenskabelig viden integreret i den empiriske analyse og mangler der viden for at vurdere og foreslå reguleringstiltag for bæredygtig omstilling.

Oplægget til intern evaluering bør have et omfang der tillader feedback på projektets røde tråd og hvordan projektet bidrager med ny viden til at undersøge, vurdere og foreslå reguleringstiltag som vil kunne bidrage til bæredygtig omstilling på et afgrænset område. Hvordan den empiriske analyse og resultater kan omsættes i anbefalinger og forslag til regulering for bæredygtig omstilling.

Aktiviteten koordineres af de involverede projektgrupper som står for at indkalde projektvejledere og aftale aflevering af skriftlige oplæg samt tidspunkt og sted for intern evaluering. Intern evaluering afholdes i de anbefalede uger, evt. i ugen før eller næstkommende uge. For 2 projektgrupper afsættes der 2 timer til intern evaluering.
Opponentgruppe og opponentvejleder fremgår af oversigten over tildeling af vejledere til specialer.

Studieforløbsbeskrivelse Studieforløbsbeskrivelsen er et refleksionsdokument som bygger på at kandidatstuderende forventes at tage ansvar for egen læring og faglige udvikling, herunder udvikle viden og kompetencer til at indgå i samarbejde, dialog og give feedback til fagfæller.

Studieforløbsbeskrivelsen bygger på at den studerende selvstændigt formulerer mål for ønsket tværfaglig kompetenceprofil og reflekterer over hvordan et givet projektforløb bidrager til opbygning af viden og kompetencer samt den individuelle kompetenceprofil. Studieforløbsbeskrivelsen giver videre et overblik over progression i studieforløbet og hvordan successive projektforløb bidrager til at kunne varetage opgaver i regulering, planlægning og bæredygtig omstilling.

Studieforløbsbeskrivelsen for 1. semester har fokus på hvordan projektarbejdet bidrager til opbygning af viden og kompetencer relateret til aktuelle eller fremtidige behov for regulering for bæredygtig omstilling. Fokus er på opbygning af viden og kompetencer til at analysere reguleringsmæssige betingelser og udfordringer, vurdere effekter af reguleringstiltag og foreslå reguleringstiltag for bæredygtig omstilling.

Studieforløbsbeskrivelsen afleveres til første møde med vejleder som grundlag for at drøfte ønsker til viden- og kompetenceopbygning og hvordan projektforløbet bidrager til ønsket individuel kompetenceprofil.

Studieforløbsbeskrivelsen fungerer fremadrettet i forhold til at studerende reflekterer over hvordan arbejdet med projektet bidrager til opbygning af viden og kompetencer relateret til betingelser og udfordringer for regulering for bæredygtig omstilling. Viden og kompetencer som er aktuelt relevante eller forventes at blive relevante grundet igangværende omstilling af produktion og forbrug. Studieforløbsbeskrivelsen anvendes afsluttende til at gøre status over hvordan 1. semesterprojektet bidrager til ønsket kompetenceprofil.

Link til skabelon for studieforløbsbeskrivelse:https://intra.ruc.dk/nc/for-studerende/alle-studier/teksam-miljoeplanlaegning/kandidat-i-teksam-miljoeplanlaegning/saerligt-for-teksam-miljoeplanlaegning/skabeloner-til-studieforloebsbeskrivelser/.

Studieforløbsbeskrivelsen afleveres sammen med projektet.

Udbudsformat 

På campus Projektarbejdet og de obligatoriske aktiviteter foregår på campus: semesteropstart og projektdannelse, projektvejledning, problemformuleringsseminar, intern evaluering og mundtlig eksamen.

Projektarbejdet anbefales at foregå på campus da det giver mulighed for uformel sparring med vejledere og andre projektgrupper og bidrager til et godt studiemiljø.

Evt. andre mødesteder Semesteropstart og projektdannelse kan foregå som internat på andre lokaliteter.

Virtuelt Under særlige forhold kan projektvejledning foregå virtuelt efter aftale f.eks. via TEAMS/ZOOM/SKYPE.

Undervisningsevaluering

Det anbefales, at projektgruppen løbende evaluerer læringsfællesskabet og samarbejdet. Hvis gruppen oplever problemer med samarbejdet kan den anmode vejlederen om hjælp.

Vejleder efterspørger mundtlig feedback på vejledningen fra gruppen minimum to gange i projektforløbet, men gruppen kan give feedback på vejledningen gennem hele forløbet, hvis der er behov for en fornyet forventningsafstemning. Den skriftlige evaluering går til vejleder, studieleder og studienævn med henblik på kvalitetsudvikling af uddannelsen. Se mere om evalueringerne på studienævnets side på intranettet.

Program

Semesterstart Semesterstart og projektdannelse foregår fra 1.-7. september.

Projekttilmelding og vejlederønsker Projekttilmelding 9. september. Ved projekttilmelding opgives vejlederønsker i samme felt som projektbeskrivelsen.

Projektvejledning Vejleder til projekt tildeles uge 37/38.

Problemformuleringsseminar Aflevering, tid og sted koordineres af specialegrupper. Problemformuleringsseminar anbefales afholdt i ugerne: 40/41.

Intern evaluering Aflevering, tid og sted koordineres af de involverede projektgrupper Intern evaluering anbefales afholdes i ugerne: 48/49/50.

Afleveringer Projekt afleveres 11. januar 2023

Mundtlig Eksamen og eksaminationsemner Eksaminationsemner udleveres 3 dage før mundtlig eksamen. Mundtlig eksamensperiode: 18.-31. januar 2023

BEDØMMELSE
Læringsmål 

Viden, færdigheder og kompetencer:

  • kan udvælge samfundsvidenskabelige teorier og metoder til at studere politikudvikling og reguleringsformer på tværs af forskellige niveauer, samt effekter af regulering i krydsfeltet mellem miljø og samfund

  • kan anvende og analysere det tekniske og naturvidenskabelige grundlag for politikudvikling og regulering

  • formulere og udvikle en problemstilling i relation til regulering for bæredygtig omstilling

  • indsamle, analysere samt vurdere empiriske data og viden om betingelser og udfordringer for bæredygtig omstilling i forbindelse med implementering af regulering på et afgrænset område

  • analysere lovgrundlag og politiske processer i relation til bæredygtig omstilling på et afgrænset område

  • kan selvstændigt undersøge, vurdere og foreslå reguleringstiltag, der vil kunne bidrage til bæredygtig omstilling

  • kan at analysere og vurdere konsekvenserne af reguleringstiltag for miljøet ved anvendelse af tekniske og naturvidenskabelige metoder, inden for et afgrænset område

  • tilrettelægge egen faglige udvikling, samarbejde og indgå i faglige diskussioner og give feedback til fagfæller samt evaluere procesforløb i projektarbejdet.

Prøveform
Projekteksamen i gruppe med individuel bedømmelse.

Grupperne kan bestå af 2-6 studerende.

Projektrapporten skal for:
- 2 studerende have et omfang på 86.400-141.600 tegn inkl. mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 96.000-163.200 tegn inkl. mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 96.000-163.200 tegn inkl. mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på 108.000-172.800 tegn inkl. mellemrum.
- 6 studerende have et omfang på 108.000-172.800 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Projektrapporten skal forsynes med et resumé på dansk eller engelsk, der indgår i bedømmelsen samt individuelle studieforløbsbeskrivelser

Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 studerende 60 minutter.
Ved 3 studerende 75 minutter.
Ved 4 studerende 90 minutter.
Ved 5 studerende 105 minutter.
Ved 6 studerende 120 minutter.

Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i bedømmelsen.

Tilladte hjælpemidler ved prøven: alle

Bedømmelse: 7-trinsskala

Censur: intern medbedømmer
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

Prøvens udgangspunkt Udgangspunktet for prøven er aktiv deltagelse i problemformuleringsseminar og intern evaluering samt aflevering af to skriftlige produkter: projekt i betingelser og udfordringer for bæredygtig omstilling og individuel studieforløbsbeskrivelse.

Evt. oplæg, varighed Prøven indledes med et mundtligt oplæg af 5 minutters varighed. Oplægget bygger på et eksaminationsemne stillet af projektvejleder. Er der flere deltagere i projektet, fordeler de studerende eksaminationsemner mellem sig. Evt. kan emnerne fordeles efter lodtrækning.

Eksaminationsemner udarbejdes af projektvejleder og sendes via mail 3 dage før mundtlig eksamen.

De studerende fordeler eksaminationsemner, koordinerer fremlæggelsen og forbereder sig til eksamen som gruppe.

De individuelle oplæg kan adressere regulering og governance samt vilkår, forudsætninger og effekter af regulering med sigte på at vurdere og foreslå regulering som fremmer bæredygtig omstilling.

Efterfølges af spørgsmål inden for projektrapportens område og dialog Prøven foregår som en samtale med eksaminator og intern medbedømmer. Dialogen kan omfatte spørgsmål inden for hele projektet område, herunder problemformuleringens og analysens anknytning til regulering på et afgrænset område.

Omfangskrav Omfangskrav for 1. semesterprojekter er eksklusive individuel studieforløbsbeskrivelse. Omfanget af individuel studieforløbsbeskrivelse anbefales at være på max. 7.200 anslag.

Øvrige formalia Projekt i betingelser og udfordringer for bæredygtig omstilling skal indeholde et resumé på engelsk på max. 2.400 anslag.

Resuméet skal adressere den selvvalgte problemstilling, projektets metodiske valg, analysens tyngdepunkt og resultater samt fremhæve de væsentligste konklusioner for at for undersøge, vurdere og foreslå reguleringstiltag der kan bidrage til bæredygtig omstilling.

Stave- og formuleringsevne
I vurdering af stave- og formuleringsevne er der vægt på videnskabelig, klar og præcis sprogbrug. Resumé, stave- og formuleringsevne samt studiebeskrivelse indgår i den samlede bedømmelse.

Bedømmelseskriterier I bedømmelsen af Projekt i betingelser og udfordringer for bæredygtig omstilling vil der blive lagt vægt på i hvor høj udstrækning den studerende demonstrerer og

• kan formulere og udvikle en miljø- og ressourcerelateret problemstilling i regulering for bæredygtig omstilling på et afgrænset område

• kan udvælge og anvende samfundsvidenskabelige teorier og metoder til at studere lovgrundlag, politikudvikling og reguleringsformer for miljø- og ressourceproblemer på tværs af forskellige niveauer

• kan anvende og analysere teknisk- naturvidenskabelige systemer, modeller og data i tilknytning til politikudvikling og regulering af dynamiske miljø- og ressourceproblemer

• kan indsamle, analysere samt vurdere relevant empiri

• kan analysere og vurdere miljøkonsekvenser af reguleringstiltag

• kan selvstændigt undersøge, vurdere og foreslå reguleringstiltag, der vil kunne bidrage til bæredygtig omstilling på et afgrænset område.

Og hvorvidt projektet opfylder alle formelle krav.

Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60011
Sidst ændret 15/08/2022

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Torsdag 01-09-2022 08:15 - 01-09-2022 16:00 i uge 35
Projekt i betingelser og udfordringer for bæredygtig omstilling - Projektdannelse (BOMS)

Torsdag 01-09-2022 14:15 - 01-09-2022 16:00 i uge 35
Projekt i betingelser og udfordringer for bæredygtig omstilling - Projektdannelse (BOMS)

Fredag 02-09-2022 08:15 - 02-09-2022 16:00 i uge 35
Projekt i betingelser og udfordringer for bæredygtig omstilling - Projektdannelse (BOMS)

Mandag 05-09-2022 10:15 - 05-09-2022 18:00 i uge 36
Projekt i betingelser og udfordringer for bæredygtig omstilling - Projektdannelse (BOMS)

Tirsdag 06-09-2022 10:15 - 06-09-2022 18:00 i uge 36
Projekt i betingelser og udfordringer for bæredygtig omstilling - Projektdannelse (BOMS)

Onsdag 07-09-2022 10:15 - 07-09-2022 18:00 i uge 36
Projekt i betingelser og udfordringer for bæredygtig omstilling - Projektdannelse (BOMS)

Fredag 09-09-2022 10:00 - 09-09-2022 10:00 i uge 36
Projekt i betingelser og udfordringer for bæredygtig omstilling - Deadline for vejlederansøgning (BOMS)

Mandag 10-10-2022 08:15 - Fredag 28-10-2022 18:00 i uge 41 til uge 43
Projekt i betingelser og udfordringer for bæredygtig omstilling - Problemformuleringsseminar (BOMS)

Mandag 28-11-2022 08:15 - Fredag 16-12-2022 18:00 i uge 48 til uge 50
Projekt i betingelser og udfordringer for bæredygtig omstilling - Intern evaluering (BOMS)

Onsdag 11-01-2023 10:00 - 11-01-2023 10:00 i uge 02
Projekt i betingelser og udfordringer for bæredygtig omstilling - Projektaflevering (BOMS)

Mandag 16-01-2023 08:15 - Tirsdag 31-01-2023 18:00 i uge 03 til uge 05
Projekt i betingelser og udfordringer for bæredygtig omstilling - Mundtlig eksamensperiode (BOMS)

Onsdag 01-02-2023 08:15 - Tirsdag 28-02-2023 18:00 i uge 05 til uge 09
Projekt i betingelser og udfordringer for bæredygtig omstilling - Mundtlig reeksamensperiode (BOMS)