PDF til print Find kalender

Speciale

Titel
Speciale
Oversat titel

Master Thesis

Semester
F2023
Kandidatuddannelse i
Tværvidenskabelige Sundhedsstudier
Aktivitetstype

Obligatorisk

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Tilmelding sker via stads selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Deltagerantal
ECTS
30
Aktivitetsansvarlig
Nicole Thualagant (nicole@ruc.dk)
Studieleder
Nicole Thualagant (nicole@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
IMT Tilmelding & Eksamen (imt-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60268
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

Specialet har til formål at udvikle og demonstrere kompetencer i selvstændigt at kunne planlægge, styre og gennemføre en længerevarende akademisk undersøgelses- og skriveproces med relation til en problemstilling, der ligger inden for uddannelsens faglige område.

Uddybende beskrivelse
Pensum

Den specialestuderende/specialegruppen søger, fremskaffer og behandler tematisk, teoretisk og metodisk litteratur, der er relevant for specialets problemstilling. Dette sker i samråd med vejleder og eventuelt med assistance fra bibliotekar mv.

Tilrettelæggelse og indsats

Studieindsats

Specialet er på 30 ECTS svarende til 810 timer, som fordeler sig således:

Generelt forventes det, at de studerende i gennemsnit lægger ca. 37 timer i specialearbejdet hver uge. Heraf skal der mere specifikt afsættes tid til følgende aktiviteter:

 • 4-7 timer, afhængig af gruppestørrelse, til deltagelse i vejledningsmøder, eksklusive forberedelse.

 • Eventuelt 2½ timer til deltagelse i intern evaluering, eksklusive forberedelse og udarbejdelse af skriftligt og mundtligt oplæg.

 • ½-1½ time, afhængig af gruppestørrelse, til eksamen, eksklusive forberedelse af mundtligt oplæg.

 • Der udbydes en specialeworkshop for de specialestuderende. Workshoppen strækker sig typisk over tre gange i løbet af semesteret og er et tilbud til de specialestuderende, som ikke tæller i ECTS regnskabet.

Læringsaktiviteter

 • Projekt- og gruppedannelse
 • Specialearbejde i grupper eller individuelt
 • Vejledning
 • Evt. deltagelse i intern evaluering
 • Evt. deltagelse i specialeworkshop

Projekt- og gruppedannelse:

Projekt- og gruppedannelse indledes med et specialeopstartsseminar inden fristen for aflevering af specialekontakt. Ved dette modtager de studerende information om regelgrundlaget for specialestudiet samt om de faglige rammer og muligheder, som specialet rummer. Seminaret er samtidig forum for idéudveksling og indledende projekt- og gruppedannelse. Frem til fristen for specialekontrakten er der mulighed for sparring med vejledere og fortsat kommunikation og diskussion mellem de kommende specialestuderende om specialeideer.

Specialearbejde i grupper eller individuelt:

Specialearbejdet foregår i grupper på 2-4 studerende, men kan også gennemføres individuelt. Det forventes, at hver studerende bidrager produktivt til læringsfællesskabet, blandt andet ved at bidrage til facilitering af gruppemøder, udføre aftalte opgaver, give konstruktiv feedback til andre gruppemedlemmers arbejde mv.

Vejledning: Formålet med vejledningen er at understøtte specialearbejdet gennem faglig sparring og kritik i form af konstruktiv feedback. Vejledningen foregår med udgangspunkt i de studerendes problemformulering og under hensyn til de studerendes frihed til at vælge teori og metode inden for rammerne læringsmålene for specialet.

Det forventes, at gruppen selv tager initiativ til at aftale møder med vejleder samt forud for mødet sender en dagsorden for mødet samt læsevejledning for skriftlige oplæg. Ved starten af vejledningsforløbet foretager gruppe og vejleder en forventningsafstemning omkring vejledningen.

Intern evaluering (frivillig):

Specialeforløbet understøttes af en intern evaluering. Her får gruppen (herunder også individuelle studerende) gennem konstruktiv og kritisk diskussion med en opponentgruppe og en anden vejleder mulighed for at kvalificere projektets design, problemformulering og besvarelsen af denne. Til den interne evaluering fremsender gruppen/den studerende en projektbeskrivelse på 10-20 sider. Gruppen forbereder endvidere mundtlig feedback til opponentgruppen.

Specialeworkshop (frivillig):

Specialeworkshoppen understøtter arbejdet med specialet, og skaber rum til erfaringsudveksling og gensidig sparring mellem de specialestuderende. Den omfatter vejlederoplæg og læsning af et begrænset pensum samt øvelser og dialog og diskussioner mellem de specialestuderende.

Udbudsformat 
Undervisningsevaluering

Hvis der arbejdes i gruppe, anbefales det, at gruppen løbende evaluerer læringsfællesskabet og samarbejdet. Speciale- og vejledningsforløbet evalueres desuden løbende i dialog med vejleder.

Hertil kommer en skriftlig evaluering af specialeforløbet, som gennemføres mindst hvert 3. år. Den skriftlige evaluering går til vejleder, studieleder og studienævn med henblik på kvalitetsudvikling af uddannelsen. Se mere om evalueringerne på studienævnets side på intranettet.

Program
BEDØMMELSE
Læringsmål 

 • Forskningsbaseret viden inden for udvalgte områder af uddannelsen og forståelse og refleksion over egen specialeundersøgelses placering i det faglige felt

 • Færdigheder i at forholde sig kritisk til og selvstændigt og reflekteret vælge videnskabelige kilder, litteratur, teori og metoder

 • Færdigheder i at anvende videnskabelige teorier og metode

 • Færdigheder i at analysere, kategorisere, diskutere, argumentere, reflektere og vurdere på et videnskabeligt grundlag og i et kritisk og forandringsorienteret perspektiv

 • Færdigheder i at skrive i overensstemmelse med akademiske tekstnormer og med henblik på en akademisk målgruppe

 • Kompetencer til selvstændigt at kunne planlægge, styre og gennemføre en længerevarende akademisk undersøgelses- og skriveproces

 • Kompetencer i at identificere og tage ansvar for egen faglige udvikling og specialisering

Prøveform
Speciale med mundtligt forsvar.

Den mundtlige prøve er en individuel prøve for studerende, der har udarbejdet specialeafhandlingen alene eller har anmodet om individuel prøve. Øvrige mundtlige specialeprøver afholdes som gruppeprøver.


Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte studerendes præstation.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af specialeafhandlingen og den mundtlige præstation.

Hvis man vælger at arbejde i gruppe, må gruppen bestå af 2-4 studerende.

Specialet skal for:
- 1 studerende have et omfang på 24.000-182.400 tegn inkl. mellemrum.
- 2 studerende have et omfang på 24.000-223.200 tegn inkl. mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 24.000-244.800 tegn inkl. mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 24.000-244.800 tegn inkl. mellemrum.

Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, resumé, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Specialet skal forsynes med et resumé.
Specialer skrevet på dansk, norsk eller svensk skal forsynes med et resumé på engelsk. Specialer skrevet på et fremmedsprog (bortset fra svensk og norsk) kan forsynes med et resumé på dansk.
Resuméet indgår i den samlede bedømmelse med en vægtning på 5 procent.

Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 1 studerende 30 minutter.
Ved 2 studerende 60 minutter.
Ved 3 studerende 75 minutter.
Ved 4 studerende 90 minutter.

Stave- og formuleringsevnen i specialet indgår i bedømmelsen.

Tilladte hjælpemidler ved prøven: alle

Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: ekstern
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

Bedømmelse tager udgangspunkt i specialerapporten samt eventuelt supplerende materiale. Prøven indledes med individuelle oplæg med relevans for de problemstillinger, der behandles i specialet, af højst 7 minutters varighed. De studerende vælger selv emne for deres oplæg. Er der tale om en gruppe, fordeler de oplæggene mellem sig.

Efter de individuelle oplæg følger en dialog mellem de studerende og bedømmerne med udgangspunkt i projektet.

Det foretages en individuel bedømmelse af hver studerende på baggrund af specialerapporten og den enkelte studerendes mundtlige præstation.

Bedømmelseskriterier

Ved bedømmelsen vil der blive lagt vægt på i hvor høj grad den studerende kan:

 • Anvende forskningsbaseret viden inden for et selvvalgt område af uddannelsen, og herunder forholde sig kritisk til den videnskabelige litteratur.
 • Reflektere over specialets vidensbidrag og betydning i forhold til uddannelsens faglige felt.
 • Demonstrere færdighed i at gennemføre en videnskabelig undersøgelse i et kritisk og problemorienteret perspektiv.
 • Demonstrere færdighed til at analysere, argumentere, vurdere og reflektere på et videnskabeligt grundlag og skrive i overensstemmelse med videnskabelige standarder.
 • redegøre for og kritisk reflektere over specialets problemstilling, undersøgelsesdesign og resultater.
 • indgå i en diskussion af alle elementer i specialerapporten, inklusive diskussion af den anvendte faglitteratur.
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60268
Sidst ændret 06/03/2023

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Torsdag 02-02-2023 08:15 - 02-02-2023 12:00 i uge 05
Specialeseminar (SUND)

Onsdag 29-03-2023 08:15 - 29-03-2023 12:00 i uge 13
Specialeseminar (SUND)

Onsdag 17-05-2023 08:15 - 17-05-2023 12:00 i uge 20
Specialeseminar (SUND)

Torsdag 01-06-2023 10:00 - 01-06-2023 10:00 i uge 22
Specialeaflevering