PDF til print Find kalender

Projekt: Sundhedsindsatser

Titel
Projekt: Sundhedsindsatser
Oversat titel

Health interventions – a project study

Semester
F2023
Kandidatuddannelse i
Tværvidenskabelige Sundhedsstudier
Aktivitetstype

Obligatorisk

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Du skal tilmelde dig på stads i tilmeldingsperioden, som du kan se på intra

Når du tilmelder dig studieaktiviteter, skal du være opmærksom på, om undervisning og eksamen i de forskellige studieaktiviteter er på samme tidspunkt. RUC planlægger studieaktiviteter sådan at der ikke er overlap, hvis du følger dit anbefalede studieforløb. I forhold til valgfrie elementer og studieplaner, som afviger fra det anbefalede studieforløb, kan der dog forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Deltagerantal
ECTS
15
Aktivitetsansvarlig
Nicole Thualagant (nicole@ruc.dk)
Studieleder
Nicole Thualagant (nicole@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
IMT Tilmelding & Eksamen (imt-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60260
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

Formålet med projektarbejdet er gennem arbejde med en selvstændigt afgrænset og motiveret problemstilling at give de studerende eksemplarisk indsigt i gennemførelsen af en videnskabelig undersøgelse af en specifik sundhedsindsats. Projektarbejdet giver samtidig erfaringer med at analysere baggrund, effekter og mulige forandringsperspektiver for en sundhedsindsats såvel som med analyse af mødet mellem de politiske eller institutionelle aspekter og borgere, institutioner, ekspertsystemer, professioner og kulturer i relation til den valgte problemstilling. De studerende udvikler gennem arbejdet med en selvstændig analyse i projektarbejdet kompetence i at inddrage kvantitative metoder og data til belysning af en given problemstilling. Den selvstændige analyse kan også omfatte kvalitativ metode, så der er tale om mixede metoder. Projektarbejdet træner desuden færdigheder i refleksioner vedrørende videnskabsteori, teori, metode og begreber knyttet til sundhedsindsatser, interventioner og strategier.

Uddybende beskrivelse

For at se nærmere program for semesterstarten - følg dette link: Moodle

Pensum

Projektgruppen søger, fremskaffer og behandler tematisk, teoretisk og metodisk litteratur, der er relevant for projektets problemstilling. Dette sker i samråd med vejleder og eventuelt med assistance fra bibliotekar mv.

Tilrettelæggelse og indsats

Studieindsats

Projektet er på 15 ECTS svarende til 405 timer, som fordeler sig således:

Generelt forventes det, at de studerende i gennemsnit lægger ca. 20 timer i projektarbejdet hver uge. Indsatsen varierer hen gennem semesteret. Heraf skal der mere specifikt afsættes tid til følgende aktiviteter:

 • 3-5 timer, afhængig af gruppestørrelse, til deltagelse i vejledningsmøder, eksklusiv forberedelse.

 • 3 timer til udarbejdelse af gruppeportfolio (eksklusiv diskussion med vejleder herom ved vejledningsmøder).

 • 2½ timer til deltagelse i intern evaluering, eksklusiv forberedelse og udarbejdelse af skriftligt og mundtligt oplæg.

 • 1-2 timer, afhængig af gruppestørrelse, til projekteksamen, eksklusive forberedelse af mundtligt oplæg.

Læringsaktiviteter

 • Projekt- og gruppedannelse
 • Projektarbejde i grupper
 • Udarbejdelse af gruppeportfolio
 • Vejledning
 • Intern evaluering

Projekt- og gruppedannelse: Projekt- og gruppedannelse består af en række aktiviteter såsom læsning af tekster, oplæg og plenumdiskussioner, sparring med vejledere og diskussion i grupper. Formålet er, at de studerende identificerer og formulerer relevante og realiserbare problemstillinger.

Projektarbejde i grupper: Projektarbejdet foregår i grupper på 2-6 studerende. I projektarbejdet forventes det, at hver studerende bidrager produktivt til læringsfællesskabet, blandt andet ved at bidrage til facilitering af gruppemøder, udføre aftalte opgaver, give konstruktiv feedback til andre gruppemedlemmers arbejde mv.

Vejledning: Efter projekt- og gruppedannelsen tildeles gruppen en vejleder. Formålet med vejledningen er at understøtte projektarbejdet gennem faglig sparring og kritik i form af konstruktiv feedback på projektgruppens arbejde. Projektvejledningen foregår med udgangspunkt i de studerendes problemformulering og under hensyn til de studerendes frihed til at vælge teori og metode inden for rammerne af læringsmålene for projektet.

Det forventes, at gruppen selv tager initiativ til at aftale møder med vejleder samt forud for mødet sender en dagsorden for mødet samt læsevejledning for skriftlige oplæg. Ved starten af vejledningsforløbet foretager gruppe og vejleder en forventningsafstemning omkring vejledningen, og vejleder giver feedback på gruppeportfolioen, som gruppen sender til vejleder forud for det første møde. Retningslinjer for indholdet af gruppeportfolioen vil fremgå af en vejledning, der lægges på moodle.

Intern evaluering: Projektforløbet understøttes af en intern evaluering. Her får projektgruppen gennem konstruktiv og kritisk diskussion med en opponentgruppe og en anden vejleder mulighed for at kvalificere projektets design, problemformulering og besvarelsen af denne. Til intern evaluering fremsender gruppen en projektbeskrivelse på 10-20 sider. Gruppen forbereder endvidere mundtlig feedback til opponentgruppen.

Udbudsformat 
Undervisningsevaluering

Det anbefales, at projektgruppen løbende evaluerer læringsfællesskabet og samarbejdet. Projekt- og vejledningsforløbet evalueres desuden løbende i dialog med projektgruppens vejleder.

Hertil kommer en skriftlig evaluering af projektforløbet, som gennemføres mindst hvert 3. år. Den skriftlige evaluering går til vejleder, studieleder og studienævn med henblik på kvalitetsudvikling af uddannelsen. Se mere om evalueringerne på studienævnets side på intranettet.

Program
BEDØMMELSE
Læringsmål 
 • Kan anvende og reflektere over teorier, begreber og metoder, der anvendes i analyser af sundhedsindsatser og -strategier

 • Demonstrere indsigt i forskellige tematiseringer i studiet af forandringsprocesser i mødet mellem borgere, brugere eller patienter, institutioner, ekspertsystemer, professioner og kulturer

 • Kan identificere etiske aspekter af sundhedsfremmeindsatser

 • Kan identificere problemstillinger på udvalgte sundhedsfremmearenaer, hvad angår sundhedsfremmeindsatsernes baggrund, effekter og mulige udviklingsperspektiver

 • Kompetencer til at kunne forstå politiske og institutionelle aspekter af arbejdet med sundhedsindsatser

 • Udarbejde undersøgelsesdesign og gennemføre undersøgelse af en sundhedsindsats, der involverer anvendelse af kvantitative eller mixede metoder

 • Kan vurdere analysers udsagnskraft, herunder hvilke parametre der kan påvirke undersøgelsens resultat

 • Kompetence til at kunne evaluere procesforløbet i projektarbejdet og reflektere over egen rolle heri

 • Kan selvstændigt give og modtage feedback om faglige tekster af egen og fagfællers produktion

Prøveform
Projekteksamen i gruppe med individuel bedømmelse.

Grupperne kan bestå af 2-6 studerende.

Projektrapporten skal for:
- 2 studerende have et omfang på 110.400-122.400 tegn inkl. mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 132.000-141.600 tegn inkl. mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 156.000-168.000 tegn inkl. mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på 168.000-182.400 tegn inkl. mellemrum.
- 6 studerende have et omfang på 168.000-182.400 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 studerende 60 minutter.
Ved 3 studerende 75 minutter.
Ved 4 studerende 90 minutter.
Ved 5 studerende 105 minutter.
Ved 6 studerende 120 minutter.

Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i bedømmelsen.

Tilladte hjælpemidler ved prøven: alle

Bedømmelse: 7-trinsskala

Censur: intern medbedømmer
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

Ved prøven tages der udgangspunkt i de studerendes projektrapport samt eventuelt supplerende materiale. I prøven indgår individuelle oplæg af højst 5 minutters varighed med relevans for de problemstillinger, der belyses i projektrapporten. Projektgruppen vælger selv emner for oplæggene og aftaler fordelingen af disse mellem gruppemedlemmerne.

Efter de individuelle oplæg følger en dialog mellem de studerende og bedømmerne med udgangspunkt i projektet.

Det foretages en individuel bedømmelse af hver studerende på baggrund af projektrapporten og den enkelte studerendes mundtlige præstation.

Bedømmelseskriterier

I bedømmelsen vil der blive lagt vægt på i hvor høj grad den studerende kan:

 • Anvende og demonstrere kritisk refleksion over teorier, begreber og metoder, der er relevante i forhold til den eller de sundhedsindsatser, der undersøges i projektet.
 • Demonstrere indsigt i relevante tematiseringer i studiet af de forandringsprocesser, der er fremdraget i projektet, i mødet mellem de forskellige aktører, ekspertsystemer og kulturer, som berøres af den valgte problemstilling.
 • Identificere etiske aspekter af den undersøgte sundhedsindsats.
 • Identificere sundhedsindsatsens baggrund, effekter og mulige udviklingsperspektiver i forhold til den eller de relevante sundhedsarenaer.
 • Gennem analysen demonstrere forståelse for politiske og institutionelle aspekter af arbejdet med en sundhedsindsats.
 • Demonstrere anvendelse af kvantitative eller mixede metoder ved belysningen af den valgte problemstilling.
 • redegøre for og kritisk reflektere over projektets problemstilling, undersøgelsesdesign og resultater.
 • indgå i en diskussion af alle elementer i projektrapporten, inklusive diskussion af den anvendte faglitteratur.
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60260
Sidst ændret 06/03/2023

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Onsdag 01-02-2023 09:00 - 01-02-2023 16:00 i uge 05
Projekt: Sundhedsindsatser - Semesterstart og projektdannelse (SUND)

Torsdag 02-02-2023 09:00 - 02-02-2023 16:00 i uge 05
Projekt: Sundhedsindsatser - Projektdannelse (SUND)

Fredag 03-02-2023 09:00 - 03-02-2023 16:00 i uge 05
Projekt: Sundhedsindsatser - Projektdannelse (SUND)

Tirsdag 25-04-2023 10:00 - 25-04-2023 10:00 i uge 17
Projekt: Sundhedsindsatser - Aflevering af oplæg til intern evaluering (SUND)

Mandag 01-05-2023 08:15 - Torsdag 04-05-2023 18:00 i uge 18
Projekt: Sundhedsindsatser - Intern evaluering (SUND)

Onsdag 31-05-2023 10:00 - 31-05-2023 10:00 i uge 22
Projekt: Sundhedsindsatser - Projektaflevering (SUND)

Mandag 19-06-2023 08:15 - Fredag 30-06-2023 18:00 i uge 25 og uge 26
Projekt: Sundhedsindsatser - Mundtlig eksamensperiode (SUND)

Tirsdag 01-08-2023 08:15 - Torsdag 31-08-2023 18:00 i uge 31 til uge 35
Projekt: Sundhedsindsatser - Mundtlig reeksamensperiode (SUND)