PDF til print Find kalender

Betingelser for sundhedsindsatser

Titel
Betingelser for sundhedsindsatser
Oversat titel

Conditions for health interventions

Semester
F2023
Kandidatuddannelse i
Tværvidenskabelige Sundhedsstudier
Aktivitetstype

Obligatorisk

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Du skal tilmelde dig på stads i tilmeldingsperioden, som du kan se på intra

Når du tilmelder dig studieaktiviteter, skal du være opmærksom på, om undervisning og eksamen i de forskellige studieaktiviteter er på samme tidspunkt. RUC planlægger studieaktiviteter sådan at der ikke er overlap, hvis du følger dit anbefalede studieforløb. I forhold til valgfrie elementer og studieplaner, som afviger fra det anbefalede studieforløb, kan der dog forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Deltagerantal
ECTS
10
Aktivitetsansvarlig
Karen Christensen (karench@ruc.dk)
Studieleder
Nicole Thualagant (nicole@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
IMT Tilmelding & Eksamen (imt-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60258
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

De studerende får gennem dette kursus indsigt i og kompetencer til at analysere, hvilke betingelser der er institutionelt og politisk for at skabe sundhedsindsatser.

Kurset falder i to dele: En teoretisk og en empirisk del. Den første, teoretiske del giver de studerende viden om politikforståelse, teorier om velfærdsstat, organisationer og institutioner samt bruger- og professionsroller og evaluering af indsatser i relation til sundhed og velfærd. Den empiriske del afvikles i samarbejde med en kommune eller institution og giver de studerende kompetence i at anvende teorier i praksis og via forskellige kvalitative og kvantitative metoder kompetence i at analysere sundhedsindsatser i en specifik kontekst.

Kurset giver indsigt i og kompetence til at analysere aktuelle sundhedsindsatser i alle dets faser fra idé til evaluering. Der lægges endvidere vægt på at få indsigt i betydningen af tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde samt relationer til og inddragelse af civile aktører i sundheds- og velfærdsindsatser.

Uddybende beskrivelse

Kursets centrale temaer:

 • Politik og strategier
 • Implementering af politik
 • Velfærdsprofessionernes rolle i sundhedstiltag
 • Velfærdsledelse
 • Evaluering og etik i forhold til sundhedstiltag

Kursets centrale spørgsmål:

 • Hvordan influerer nye styreformer inden for rammen af velfærdsstaten på udformning af sundhedspolitik?
 • Hvad karakteriserer processer knyttet til implementering af sundhedspolitik?
 • I hvilket omgang gives der rum for borgerinddragelse i relationen mellem professionel og borger og i måden velfærdsledelse praktiseres?
 • Hvilke implikationer har forskellige evalueringstyper på sundhedsfremme arbejde?

Kursets centrale begreber:

 • Velfærdsregimer
 • Governance
 • Bottom-up implementering
 • Community Health perspektivet
 • Borgerinddragelse
 • Interaktiv ledelse
 • Participatorisk evaluering
 • Etisk refleksivitet

Metodisk giver begreberne, og teorierne knyttet til dem, inspiration, perspektiver samt analytiske værktøjer til arbejdet med de empiriske data fra feltarbejdet. Omvendt vil det analytiske arbejde med begreberne/teorierne også give mulighed for at nuancere eller omfortolke disse.

Pensum

Information om pensum vil blive meddelt på moodle inden studiestart.

Tilrettelæggelse og indsats

Studieindsats:

Kursets 10 ECTS udgør 270 timer i arbejdsindsats, fordelt på følgende:

-117 timer: forberedelse til forelæsninger

-20 timer: deltagelse i forelæsninger

-10 timer: forberedelse af øvelser og fremlæggelser

-15 timer: forberedelse af feltturen

-40 timer: felttur og for-besøg

-4 timer: skriftligt tilbagemeldingsnotat

-40 timer: udarbejdelse af synopsis

-10 timer: læsning af en anden gruppes synopsis og forberedelse af feedback

-2 timer: vejledning

-10 timer: eksamensforberedelse og eksamen

-2 timer: evaluering

Læringsaktiviteter:

Knyttet til den første teoretiske del af kurset deltager de studerende i forelæsninger, som giver oversigt over kursets teorier og problemområder. De studerende deltager aktivt gennem gruppevise fremlæggelser af udvalgte dele af pensum knyttet til aktuel kursusgang. Fremlæggelserne baseres på gruppearbejde.

Knyttet til den anden empiriske del af kurset deltager de studerende i et inspirationsseminar: et for-besøg arrangeret af en kommune (eller institution), der samarbejdes med om kursets praksisdel. De studerende arbejder i projektgrupper med ansvar for en selvstændig udvikling af problemstillinger inden for et tema udarbejdet af kommunen/institutionen i samarbejde med kursusansvarlige. Sammen med en tovholder fra feltet, organiserer gruppen sin empiriindsamling, og samarbejder efterfølgende dels om et skriftligt tilbagemeldingsnotat til kommunen/ institutionen, dels om synopsis for eksamen. Arbejdet med synopsis handler om at koble kursets teoretiske del med den empiriske del, herunder anvende relevante teorier i analysen af empirien. Gruppearbejdet forudsætter aktiv deltagelse fra hvert gruppemedlem og at hvert gruppemedlem aktivt bidrager til gruppens samlede arbejde. Projektgruppen får mulighed for vejledning under feltarbejdet.

Til eksamen formidler gruppen en samlet præsentation som oplæg til diskussion ud fra synopsis, hvor alle gruppemedlemmer deltager på lige fod. Eksamen består ligeledes af peer-to-peer feedback til en anden gruppes synopsis.

Udbudsformat 
Undervisningsevaluering

Evaluering af kurset sker løbende i dialog mellem studerende og underviser samt ved kursusafslutning (evt. suppleret af skriftlig opsummering, der fremsendes til studieleder).

Hertil kommer en skriftlig evaluering af kursusforløbet, som gennemføres mindst hvert 3. år. Den skriftlige evaluering går til undervisningsansvarlig, studieleder og studienævn med henblik på kvalitetsudvikling af uddannelsen. Se mere om evalueringerne på studienævnets side på intranettet.

Program
BEDØMMELSE
Læringsmål 
 • Demonstrere indsigt i forholdet mellem politik og praksis i sundhedsfeltet

 • Identificere samt diskutere institutionelle og politiske rammer for sundhedsindsatser

 • Anvende centrale teoretiske perspektiver til at identificere og analysere betingelser for sundhedsindsatser

 • Kritisk reflektere over tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejdsformer, herunder inddragelse af brugere, borgere og civilsamfund

 • Anvende centrale teoretiske perspektiver til analyse af sundhedsindsatser i alle dets faser fra idé til evaluering

Prøveform
Mundtlig gruppeprøve på baggrund af skriftlig aflevering.

Grupperne kan bestå af 3-5 studerende.

Det skriftlige produkt skal for:
- 3 studerende have et omfang på 14.400-28.800 tegn inkl. mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 16.800-28.800 tegn inkl. mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på 19.200-28.800 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 3 studerende 50 minutter.
Ved 4 studerende 60 minutter.
Ved 5 studerende 70 minutter.

Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte studerendes præstation.
.

Tilladte hjælpemidler til prøven: alle

Bedømmelse: bestået/ikke bestået
Censur: intern medbedømmer
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

Eksamensformen er gruppebaseret. Projektgruppen leverer en synopsis og anvender synopsis som udgangspunkt for en mundtlig gruppeeksamen. Den enkelte studerende bedømmes individuelt.

Bedømmelseskriterier:

Bedømmelsen af den enkelte studerende er udtryk for en samlet vurdering af gruppens synopsis og den enkelte studerendes mundtlige præstation.

I den samlede vurdering af synopsis og den mundtlige præstation vil der blive lagt vægt på i hvor høj udstrækning den studerende demonstrerer:

• Indsigt i forholdet mellem politik og praksis i sundhedsfeltet

• Evne til at identificere samt diskutere den institutionelle ramme for sundhedstiltag

• Evne til at anvende centrale teoretiske perspektiver til at identificere og analysere betingelser for sundhedstiltag

• Evne til at anvende centrale teoretiske perspektiver til at analysere tilblivelsen, udviklingen, styringen, implementeringen, modtagelsen samt evalueringen af sundhedstiltag

Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60258
Sidst ændret 06/03/2023

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Onsdag 08-02-2023 08:15 - 08-02-2023 12:00 i uge 06
Betingelser for sundhedsindsatser (SUND)

Onsdag 22-02-2023 08:15 - 22-02-2023 12:00 i uge 08
Betingelser for sundhedsindsatser - Forfelttur (SUND)

Onsdag 01-03-2023 08:15 - 01-03-2023 12:00 i uge 09
Betingelser for sundhedsindsatser (SUND)

Onsdag 08-03-2023 08:15 - 08-03-2023 12:00 i uge 10
Betingelser for sundhedsindsatser (SUND)

Onsdag 15-03-2023 08:15 - 15-03-2023 12:00 i uge 11
Betingelser for sundhedsindsatser (SUND)

Onsdag 22-03-2023 08:15 - 22-03-2023 12:00 i uge 12
Betingelser for sundhedsindsatser (SUND)

Tirsdag 28-03-2023 08:15 - 28-03-2023 18:00 i uge 13
Betingelser for sundhedsindsatser - Felttur (SUND)

Onsdag 29-03-2023 08:15 - 29-03-2023 18:00 i uge 13
Betingelser for sundhedsindsatser - Felttur (SUND)

Torsdag 30-03-2023 08:15 - 30-03-2023 18:00 i uge 13
Betingelser for sundhedsindsatser - Felttur (SUND)

Onsdag 05-04-2023 10:00 - 05-04-2023 10:00 i uge 14
Betingelser for sundhedsindsatser - Aflevering (SUND)

Onsdag 12-04-2023 08:15 - Fredag 14-04-2023 18:00 i uge 15
Betingelser for sundhedsindsatser - Mundtlig prøve (SUND)

Mandag 21-08-2023 10:00 - 21-08-2023 10:00 i uge 34
Betingelser for sundhedsindsatser - Omprøve aflevering (SUND)

Fredag 25-08-2023 08:15 - 25-08-2023 18:00 i uge 34
Betingelser for sundhedsindsatser - Mundtlig omprøve (SUND)