PDF til print Find kalender

Litteraturstudieprojekt inden for arbejdsliv

Titel
Litteraturstudieprojekt inden for arbejdsliv
Oversat titel

Project in working life literature review

Semester
E2022
Kandidatuddannelse i
Arbejdslivsstudier * / Arbejdsliv
Aktivitetstype

Valgfrit

Det er obligatorisk enten at tage litteraturstudieprojekt inden for arbejdsliv eller at gå i praktik på 3. semester.

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Du skal tilmelde dig på stads i tilmeldingsperioden, som du kan se på intra

Tilmelding til projekteksamen: Du skal huske at bekræfte din tilmelding til projektet, ved at tilmelde dig eksamen med din projektgruppe, når projektdannelsen er slut. Du skal tilmelde dig via stads

Når du tilmelder dig studieaktiviteter, skal du være opmærksom på, om undervisning og eksamen i de forskellige studieaktiviteter er på samme tidspunkt. RUC planlægger studieaktiviteter sådan, at der ikke er overlap, hvis du følger dit anbefalede studieforløb. I forhold til valgfrie elementer og studieplaner, som afviger fra det anbefalede studieforløb, kan der dog forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Deltagerantal
ECTS
10
Aktivitetsansvarlig
Klaus Tranetoft Nielsen (ktn@ruc.dk)
Annette Kamp (kamp@ruc.dk)
Agnete Meldgaard Hansen (agmeha@ruc.dk)
Studieleder
Peter Hagedorn-Rasmussen (peterhag@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
IMT Studieadministration (imt-studieadministration@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60008
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

Formålet med forløbet er at den studerende bliver i stand til at søge, udvælge, vurdere, diskutere og syntetisere videnskabelig litteratur inden for en arbejdslivs-problemstilling på højt niveau og at give den studerende dybdegående eksemplarisk indsigt i arbejdslivsforskningens problemstillinger, metoder og formidling. Herunder forskningens samspil med praksis.

Problemstillingen er selvvalgt inden for rammerne af aktuelle forskningsmæssige temaer idet der lægges vægt på, at de studerende indgår i dialog med aktive forskningsmiljøer, som led i litteraturstudieprojektet.

Kan eventuelt kombineres/samtænkes med de øvrige studieelementer på semesteret (obligatorisk kursus samt et af de to valgkurser).

Uddybende beskrivelse

Litteraturstudieprojektet organiseres i projektklynger, der udgør en ramme for den studerendes arbejdsproces. En projektklynge er en gruppe af studerende (typisk 2-8), som dannes i slutningen af introduktionsperioden med afsæt i de studerendes selvvalgte forskningsbaserede problemstillinger inden for arbejdsliv.

Et litteraturstudieprojekt er et forløb, hvor du som studerende arbejder på at afdække og udforske videnskabelig litteratur (overvejende peer reviewet litteratur), samt anden relevant litteratur (hvidbøger, forskningsbaseret litteratur), som bidrager til at belyse en selvvalgt problemformulering.

Litteraturstudieprojektet understøttes af en række workshops. I begyndelsen introduceres til systematisk litteratursøgning og håndtering af store mænger litteratur. Derefter følger en række workshop som typisk består af oplæg, dialog i plenum og arbejde i projektklynger. Oplæg kan både være fra underviser eller studerende. I projektklyngerne arbejder I med jeres problemstillinger med afsæt i litteraturstudiet. I workshops kan fx indgå arbejde med

 • søgning, identifikation af - søgeord,

 • udarbejdelse af matrix i søgeprocessen,

 • oversættelsesproblematikker,

 • valg og fravalg af tekster,

 • genre-typer og gyldighed,

 • kobling mellem litteratur og problemformuleringer/ forskningsspørgsmål samt til forskellige typer af undersøgelsesdesign

 • fremstilling og dialog om de konkrete arbejdslivsproblemstillinger med udgangspunkt i litteraturen,

 • kritisk læsning og vurdering af tekster, herunder deres undersøgelsesdesign, metodiske aspekter,

 • fremstilling og feedback,

 • tilgange til at skabe syntese på tværs af litteratur,

 • videnskabsteoretiske og metodiske aspekter samt dialog om at fremstille og skabe syntese i hjemmeopgave.

I den sidste workshop præsenterer projektklyngen en poster med afsæt i jeres litteraturstudie og I får feedback fra peers og undervisere.

Mellem workshoppene arbejder I i projektklynger mhp at udvikle jeres litteraturstudieprojekt. Det gør I ved fx at opsøge litteratur, diskutere tekster på baggrund af kritisk læsning, gå i dialog med relevante forskningsmiljøer etc.

Vejledning i forhold til udarbejdelse af litteraturstudieprojektet gives undervejs. Vejledningen sker i overvejende grad som del af de skemalagte workshops.

På baggrund af arbejdet i projektklyngen udarbejder hver studerende en individuel hjemmeopgave.

Pensum

Studieelementets litteratur består af to hoveddele:

 • Dels litteratur om litteraturstudiemetode, kritisk læsning af tekster, notetagning osv. som læses forud for workshoppene. Denne litteratur lægges på moodle forud for semesterstart.

 • Dels de studerendes egen fremsøgte litteratur. Sidstnævnte udgør den største del af litteraturen. Denne baserer sig på de studerendes søgning, læsning og kritiske udforskning af litteraturen og skal forholde sig til den problemformulering, som projektklyngen og den enkelte studerende formulerer.

Det samlede omfang af pensum varierer med hensyn til blandet andet type af litteratur, projektklyngernes størrelse. Men det skal forventes at være omkring 800-1000 sider og skal godkendes af underviser.

Tilrettelæggelse og indsats

Projektet er normeret til 10 ECTS-point. Den samlede studieindsats for hver studerende er dermed ca. 270 timer.

Denne indsats kan forventes at fordele sig omtrentligt på denne måde:

 • Deltagelse i tilrettelagte workshops, inklusive introduktionsperiode og gruppedannelse. Workshoppene består af oplæg, dialog i plenum, vejledning, at give og modtage feedback, samt arbejde i projektklynger, 24 timer

 • Forberedelse af præsentation, feedback mv. ifm workshop 50 timer

 • Arbejde i projektklynger inklusiv søgning, kritisk tekstlæsning og notetagning, dialog med aktive forskningsmiljøer, fremlæggelser og diskussioner af tekstlæsning indbyrdes i projektklyngen, forberedelse af workshopaktiviteter, herunder fremlæggelse, 135 timer

 • Udarbejdelse af hjemmeopgave, 60 timer

 • Deltage i evaluering af studieaktiviteten, 1 time

Udbudsformat 
Undervisningsevaluering

Litteraturstudieprojektet evalueres løbende dialogisk. Hertil kommer en skriftlig evaluering som gennemføres mindst hver 6. semester.

Den skriftlige evaluering går til underviser(e), studieleder og studienævn med henblik på kvalitetsudvikling af uddannelsen. Se mere om evalueringerne på studienævnets side på intranettet.

Program
BEDØMMELSE
Læringsmål 

Efter at have gennemført litteraturstudieprojektet kan de studerende:

 • Med afsæt i selvvalgte problemorienterede forskningsspørgsmål inden for arbejdsliv foretage dybdegående og relevant litteratursøgning

 • Kritisk udvælge, vurdere den videnskabelige værdi og sammenstille forskningslitteratur inden for arbejdsliv mhp. at udvikle undersøgelsesdesign, samt understøtte teoretiske diskussioner og analyser af de valgte problemorienterede forskningsspørgsmål

 • Vurdere forskningsresultater og disses implikationer for praksis inden for en selvvalgt problemstilling

 • På baggrund af udvalgt litteratur udvikle syntese af denne, herunder udvikle kritisk diskussion af og mellem begreber og fænomener som de fremstår i litteraturen inden for en selvvalgt problemstilling

 • Reflektere over udvalgte metoders betydning for arbejdslivsforskning, samt disses betydning for forskningens anvendelsesmuligheder

 • Anvende forskningsbaseret viden og gennemføre selvstændig analyse af denne viden mhp. oversættelse ind i et praksisfelt

 • Selvstændigt give og modtage feedback om faglige tekster af egen og fagfællers produktion.

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave.

Hjemmeopgaven skal have et omfang på 16.800-21.600 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Hjemmeopgavens varighed er 14 dage inkl. evt. weekend og helligdage.

Opgaven skal dokumentere, at den studerende besidder en sikker beherskelse af det danske skriftsprog, herunder grammatik og sproglig korrekthed.

Bedømmelse: bestået/ikke bestået
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

I bedømmelsen af den skriftlige hjemmeopgave vil der blive lagt særlig vægt på, i hvilket omfang den studerende

 • demonstrerer evne til at udvælge og sammenstille relevant litteratur i relation til selvvalgt forskningsbaseret problemstilling. Relevans inkluderer i denne sammenhæng blandt andet videnskabsteoretiske og metodiske vurderinger med henblik på at vurdere gyldighed og pålidelighed

 • på baggrund af den udvalgte litteratur kan fremstille syntese af litteraturen, herunder udvikle kritisk diskussion af og mellem begreber og fænomener som de fremstår i litteraturen inden for en selvvalgt problemstilling

 • reflekterer over udvalgte metoders betydning for arbejdslivsforskning, samt

 • reflekterer over disses mulige betydning for forskningens anvendelsesmuligheder, herunder oversættelse af den forskningsbaserede viden ind i et givet praksisfelt

I vurderingen indgår hvorvidt den skriftlige opgave opfylder alle formelle kriterier samt i hvilket omfang den studerende besidder en sikker beherskelse af det danske skriftsprog, herunder grammatik og sproglig korrekthed.

Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60008
Sidst ændret 24/05/2022

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Onsdag 31-08-2022 08:15 - 31-08-2022 18:00 i uge 35
Litteraturstudieprojekt inden for arbejdsliv - Semesterstart (ALIV)

Onsdag 26-10-2022 08:15 - 26-10-2022 12:00 i uge 43
Litteraturstudieprojekt inden for arbejdsliv - Biblioteksworkshop (ALIV)

Onsdag 26-10-2022 14:15 - 26-10-2022 18:00 i uge 43
Litteraturstudieprojekt inden for arbejdsliv - Workshop (ALIV)

Torsdag 17-11-2022 08:15 - 17-11-2022 12:00 i uge 46
Litteraturstudieprojekt inden for arbejdsliv - Workshop (ALIV)

Mandag 28-11-2022 10:15 - 28-11-2022 14:00 i uge 48
Litteraturstudieprojekt inden for arbejdsliv - Workshop (ALIV)

Mandag 12-12-2022 08:15 - 12-12-2022 16:00 i uge 50
Litteraturstudieprojekt inden for arbejdsliv - Posterpræsentation (ALIV)

Onsdag 11-01-2023 10:00 - 11-01-2023 10:00 i uge 02
Litteraturstudieprojekt inden for arbejdsliv - Aflevering (ALIV)

Fredag 10-02-2023 10:00 - 10-02-2023 10:00 i uge 06
Litteraturstudieprojekt inden for arbejdsliv - Omprøve aflevering (ALIV)