PDF til print Find kalender

Mangfoldighed, ulighed og inklusion

Titel
Mangfoldighed, ulighed og inklusion
Oversat titel

Diversity, inequality and inclusion

Semester
E2022
Kandidatuddannelse i
Arbejdsliv / Tværvidenskabelige Sundhedsstudier
Aktivitetstype

Valgfrit

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Du skal tilmelde dig på stads i tilmeldingsperioden, som du kan se på intra

Når du tilmelder dig studieaktiviteter, skal du være opmærksom på, om undervisning og eksamen i de forskellige studieaktiviteter er på samme tidspunkt. RUC planlægger studieaktiviteter sådan at der ikke er overlap, hvis du følger dit anbefalede studieforløb. I forhold til valgfrie elementer og studieplaner, som afviger fra det anbefalede studieforløb, kan der dog forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Deltagerantal

Mindst 20 studerende skal være tilmeldt for at kurset gennemføres

ECTS
10
Aktivitetsansvarlig
Erling Jelsøe (ej@ruc.dk)
Klaus Tranetoft Nielsen (ktn@ruc.dk)
Annette Kamp (kamp@ruc.dk)
Agnete Meldgaard Hansen (agmeha@ruc.dk)
Mari Holen (holen@ruc.dk)
Dorthe Elle Ilsøe (dei@ruc.dk)
Steen Baagøe Nielsen (baagoee@ruc.dk)
Studieleder
Peter Hagedorn-Rasmussen (peterhag@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
IMT Studieadministration (imt-studieadministration@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60007
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

Kurset giver de studerende kompetencer til at identificere og analysere forskellige typer af ulighed og marginalisering, samt at vurdere behov for og opøve færdigheder i at benytte vidensbaserede redskaber til at modvirke disse. Herigennem opnår de studerende færdigheder til at reducere udfordringer knyttet til ulighed, diskrimination og eksklusion samt styrke mangfoldighed og ligestilling.

Kurset i mangfoldighed, ulighed og inklusion beskæftiger sig med aktuelle og historiske udviklinger og elementer knyttet til sociale, identitets- og samfundsmæssige kategorier, såsom køn, race/etnicitet, klasse, seksualitet, kønsidentitet, alder/generation og handicap, og på deres implikationer for arbejdsliv og sundhed. Kurset fokuserer på, hvordan disse kategorier virker forskelssættende og ulighedsskabende, mens de samvirker intersektionelt.

Kurset udbydes for studerende fra både Arbejdsliv og Tværvidenskabelige sundhedsstudier. Kurset udbydes af Arbejdsliv.

Uddybende beskrivelse

Kurset introducerer og diskuterer en række konkrete temaer, der må forstås som eksemplariske. Valg og tilrettelæggelse af de individuelle temaer vil ske med udgangspunkt i hhv. de studerendes interesser og de tilstedeværende underviseres kompetencer og aktuelle forskning.

Eksemplariske temaer kunne være:

 • Global ulighed og kønsulighed, fx relateret til migrantarbejdere, transnationalisme, outsourcing, global care chains og anden 'import’ og mobilitet af arbejdskraft og ’omsorgsressourcer’.

 • Arbejdet opdelt mht køn, etnicitet mv. – Arbejdsmarkedssegregering, arbejdslivets organisering og konkrete indretning knyttet til fx kønsbaseret, etnisk og seksuel diskrimination, mobning, krænkelser og strukturel (u)ligestilling, flaskehalsproblemer, prekarisering mv.

 • Arbejdsliv/familiekonflikter – Ulighed i arbejdstid og omkring omsorg og pleje for syge, børn og gamle (mv.), sammenhængende med arbejdsdelinger i familierne, og den økonomiske fordeling (ulige løn) i et livslangt perspektiv – relateret til fx graviditet/orlov og pensionsopsparing

 • VelfærdsInstitutionernes og markedets bidrag til diskrimination, ulighed og manglende inklusion, fx knyttet til omsorgskrise og velfærdsinstitutionernes eller sundhedssystemets genskabelse af uligheder knyttet til social arv/klasse, religiøs og kulturel stigmatisering, kønnede og seksuelle stereotyper mv.

 • Social og kulturel ulighed, (u)ligestilling og diversitet set som subjektiv eller identitetsmæssig udfordring og praksis i hverdagslivet, knyttet til kulturel og livshistorisk socialisering, der genskaber ulighedsskabende kategorier – og de veje dette knytter sig til politiske bevægelse, fx identitetspolitiske

Ved siden af sådanne eksemplariske temaer introduceres til vidensbaserede forandringsredskaber og ’tools for change’, såsom Mainstreaming, jobvurdering, anti-diskriminations-politikker, mangfoldighedsledelse, bl.a. ’affirmative actions’ og/ eller kvotesystem, ligestillingspolitikker, ’equal opportunities’, og organisationsudvikling, ligebehandlingslovgivning, empowerment mv.

Pensum

På kurset anvendes et grundpensum som senest 2-4 uger før første kursusgang angives på moodle.

Til illustration kan følgende litteratur nævnes:

Baagøe Nielsen, S. (2018) ’Min kæreste ville aldrig vælge sådan et fag!’: Uddannelser som kønnede og maskuliniserende. I: Pædagogisk psykologisk tidsskrift. 55, 06, s. 79-95.

Carbado & Crenshaw (et. al) (2013) INTERSECTIONALITY - Mapping the Movements of a Theory. Du Bois Review, 10:2 303–312.

Hussein, S. & Christensen, K. (2017) Migration, gender and low-paid work: on migrant men’s entry dynamics into the feminised social care work in the UK. JOURNAL OF ETHNIC AND MIGRATION STUDIES, VOL. 43, NO. 5, 749–765 http://dx.doi.org/10.1080/1369183X.2016.1202751

Kamp, A. & Hagedorn-Rasmussen, P., (2004). Mangfoldighed på danske arbejdspladser - byrde eller styrke? Tidsskrift for Arbejdsliv, 6(2), 8-23. https://tidsskrift.dk/tidsskrift-for-arbejdsliv/article/view/108417

Mortensen, M., Hagedorn-Rasmussen, P. & Thomsen, R. (2020) Kunsten at lære at mobbe – et studie af mobning som kulturelle læreprocesser. In Tidsskrift for ArbejdsLiv. 22 årg., nr. 2, 45, https://tidsskrift.dk/tidsskrift-for-arbejdsliv/article/view/121520/168889

Singla, R. (2012) Migration, etnisk diversitet og sundhedsfremme. I Dybbroe, Land & Nielsen (red.) Sundhedsfremme. Frederiksberg: Samfundslitteratur (kap. 10)

Denne litteratur har eksemplarisk karakter og vil blive tilpasset på baggrund af deltagende forskere/undervisere.

Ud over den angivne litteratur antages det endvidere, at de studerende med afsæt i deres valgte problemstillinger selv fremsøger litteratur. Pensum er på denne vis emergerende, delvis frembragt undervejs i samarbejde, efter aftale mellem studerende og underviser. Hver gruppe skal finde ca 2-4 elementer af vidensbaseret litteratur pr medlem i gruppen. Med vidensbaseret litteratur menes først og fremmest peer review tidsskrift artikler. Men det kan også være anden litteratur som fx fag bøger, hvidbøger, eller relevante videnskabelige værker eller rapporter, som fx introducerer vidensbaserede værktøjer.

Alt anvendt litteratur vil almindeligvis være på dansk, skandinaviske sprog og/eller på engelsk.

Tilrettelæggelse og indsats

Kursets 10 ECTS udgør i alt 270 timer i arbejdsindsats. Indsatsen kan forventes at fordele sig omtrentligt på følgende måde (omfang er cirka):

 • 40 timers tilstedeværelse på undervisningsgange, incl. forelæsninger, studenter-præsentationer, opfølgninger, dialog og øvelsesaktiviteter.
 • 110 timers forberedelse til undervisningsgangene, inklusive læsning af kursuslitteratur, materialer, cases, præsentationer mv. undervejs.
 • 10 timers forberedelse af projektgruppe-oplæg på en undervisningsgang (værksted) .
 • 100 timers arbejde på portfolio inkl. skrivning af gruppeopgave, søgning af litteratur til egen problemstilling - samt læsning, feedback og diskussion af denne
 • 10 timer på forberedelse og gennemførelse af eksamen
 • 1 time til deltagelse i evaluering af kurset

Læringsaktiviteter

a) Introperiode som afsluttes med gruppedannelse

Introduktion af forskningsbaserede temaer, samt forandringstænkning og vidensbaserede redskaber der eksemplarisk kan arbejdes med inden for mangfoldighed, ulighed og inklusion. Formen veksler mellem forelæsninger og dialog i grupper og plenum. Der faciliteres gruppedannelse (grupper af 2-6 studerende). Grupperne vælger en problemstilling de ønsker at arbejde med.

b) Værksteder

Ca. fem undervisningsgange organiseres i værkstedsform, som kombinerer præsentationer og diskussioner af videnbaserede redskaber inden for mangfoldighed, ulighed og inklusion og fokuseret i retning af gruppernes problemstillinger. Værkstederne består dels af forelæsninger/præsentationer, dels af bidrag fra inviterede praktikere, dels af arbejde i grupper med egne problemstillinger. Arbejdet i grupperne lægger fx vægt på følgende elementer:

 • Gruppediskussioner mhp at udvikle og afprøve elementer af undersøgelsesdesign knyttet til den valgte problemstilling.
 • Grupperne præsenterer undervejs i kurset deres aktuelle undersøgelsesdesigns mhp udveksling af viden og peers feedback. Med undersøgelsesdesign tænkes overordnet på samspillet mellem problemformulering, teori/begreber, metoder/empiri, analyse/analyse-strategi og diskussion/konklusion. Videnskabsteoretiske perspektiver indgår på tværs af disse.
 • Grupperne afprøver et eller flere videnbaserede redskaber eller undersøger lærende evalueringer af sådanne videnbaserede redskaber.

Mellem værkstederne arbejder grupperne med for eksempel at finde og tilegne sig litteratur, materialer og viden om cases og om redskaber; opsøger eventuel viden gennem aktører på området der kan belyse de selvvalgte problemstillinger samt diskuterer og udvikler på undersøgelsesdesign.

c) Afslutning

Et afsluttende værksted med præsentation af portfolio (fx som poster), dialog og feedback

Udbudsformat 
Undervisningsevaluering

Kurset evalueres af de studerende via:

 • Mundtligt feed back undervejs
 • afslutningsvis mundtlig, samt evt. skriftlig opsamling
 • evt. via kvantitativt skema (elektronisk)

Endv. evalueres kurset via:

 • Bedømmelse/karaktergivning til studerende, samt refleksioner herover til SL
 • Underviser(es) mundtlige kommentarer til studenter-evalueringer, fx ved underviser/vejleder-møde
 • Skriftlige kommentarer via skema til SL
Program
BEDØMMELSE
Læringsmål 

Efter gennemførelse af kurset Mangfoldighed, ulighed og inklusion kan de studerende:

 • Med afsæt i national og international forskning på højeste niveau, redegøre for og diskutere viden om sociale, identitets- og samfundsmæssige kategorier, såsom køn, race/etnicitet, klasse, seksualitet, kønsidentitet, alder/generation og handicap

 • Analysere og vurdere hvordan disse kategorier i intersektionelt perspektiv kan virke forskelssættende og ulighedsskabende, særligt mht. konsekvenser inden for et eller begge af kursets temaer: arbejdsliv og sundhed

 • Kritisk vurdere vidensbaserede redskaber til at arbejde med at modvirke uligheder og fremme inklusion, mangfoldighed og ligestilling

 • Kritisk analysere selvvalgte problemstillinger i mødet mellem forskning og praksis inden for mangfoldighed, ulighed og inklusion

 • Iværksætte praksisrettede tiltag og anvende redskaber knyttet til fremme af mangfoldighed og inklusion i arbejdet, på arbejdsmarkedet, i sundhedsvæsnet eller blandt borgere og patienter.

Prøveform
Portfolio udarbejdet i gruppe afsluttet med mundtlig prøve.

Grupperne kan bestå af 2-6 studerende. Produkterne kan f.eks. være øvelsesbesvarelser, talepapirer til præsentation, skriftligt feedback, skriftlige refleksioner og skriftlige opgaver. Udfærdigelsen af produkterne kan være underlagt tidsbegrænsninger.

Portfolioen skal for:
- 2 studerende have et omfang på 24.000-40.800 tegn inkl. mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 24.000-40.800 tegn inkl. mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 26.400-43.200 tegn inkl. mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på 28.800-45.600 tegn inkl. mellemrum.
- 6 studerende have et omfang på 31.200-48.000 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 studerende 40 minutter.
Ved 3 studerende 40 minutter.
Ved 4 studerende 50 minutter.
Ved 5 studerende 60 minutter.
Ved 6 studerende 70 minutter.

Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte studerendes præstation.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af de(t) skriftlige produkt(er) og den mundtlige prøve.

Tilladte hjælpemidler til prøven: alle

Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

Eksamen tager udgangspunkt i den portfolio som gruppen (på 2-6 studerende) har udarbejdet. Omfang af den samlede portfolio fremgår under ”Prøveform”.

De studerende fremlægger og diskuterer portfolioen gruppevis. Den samlede eksamenstid og omfangskrav af den samlede portfolio fremgår af afsnittet ”Prøveform”. Portfolioen indeholder et resumé på max. 10 linjer med opsummering af hovedpointe, samt refleksion af relevansen af et videnbaseret redskab set i relation til problemstillingen.

Derudover indgår cirka 3 elementer, der repræsenterer og reflekterer over gruppens arbejde med centrale problemstillinger i forskellige dele af forløbet. Dels en skriftlig gruppeopgave og derudover fx præsentation og talepapir ifm kursets værksteder, refleksionspapirer eller opponentpapir. De specifikke elementer i portfolioen, og de konkrete krav til disse, meldes ud i forbindelse med semesterstart og lægges på moodle senest 2 uger efter semesterstart.

Til eksamen holder hver studerende indledningsvis et oplæg på ca 3-4 minutter, hvorefter resten af eksaminationen foregår som en gruppesamtale, hvor der kan stilles spørgsmål til hele portfolioens indhold med vægt på det udfoldede undersøgelsesdesign, som knytter sig til gruppens problemstilling inden for mangfoldighed, ulighed og inklusion. Det diskuteres endvidere hvordan den tematik som gruppens problemstilling belyser, kan siges eksemplarisk at relatere til kursets brede indhold og spørgsmål knyttet til mangfoldighed, ulighed og inklusion.

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterierne bygger overordnet på kursets samlede læringsmål, herunder hvorvidt portfolioen opfylder såvel kursets og oplæggenes specifikke formelle krav, samt lever op til almene videnskabelige standarder for referencer, skrivning mv.

I bedømmelsen vil der blive lagt vægt på i hvor høj udstrækning den studerende:

Skriftlig del:

 • På baggrund af kursets videnskabelige litteratur kan redegøre for og diskutere en for problemstillingen relevant viden om sociale, identitets og samfundsmæssige kategorier, såsom køn, race/etnicitet, klasse, seksualitet, kønsidentitet, alder/generation og handicap.
 • Analyserer hvordan en eller flere af disse kategorier virker forskelssættende og ulighedsskabende i relation til en konkret problemstilling inden for arbejdsliv og eller sundhed.
 • Kritisk analyserer den selvvalgte problemstillinger i mødet mellem forskning og praksis inden for mangfoldighed, ulighed og inklusion, samt
 • Vurderer relevansen af diskuterede vidensbaserede redskaber til arbejdet med at modvirke uligheder og fremme inklusion, mangfoldighed og ligestilling.

Mundtlig del:

Samme som de skriftlige bedømmelseskriterier, samt:

 • Præsentation, dialog og diskussion.

Bedømmelsen er en samlet vurdering af det skriftlige produkt og de mundtlige præstationer.

Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60007
Sidst ændret 12/07/2022

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Torsdag 08-09-2022 08:15 - 08-09-2022 10:00 i uge 36
Mangfoldighed, ulighed og inklusion (ALIV)

Torsdag 22-09-2022 08:15 - 22-09-2022 12:00 i uge 38
Mangfoldighed, ulighed og inklusion (ALIV)

Torsdag 06-10-2022 08:15 - 06-10-2022 12:00 i uge 40
Mangfoldighed, ulighed og inklusion (ALIV)

Tirsdag 11-10-2022 08:15 - 11-10-2022 12:00 i uge 41
Mangfoldighed, ulighed og inklusion (ALIV)

Torsdag 13-10-2022 08:15 - 13-10-2022 12:00 i uge 41
Mangfoldighed, ulighed og inklusion (ALIV)

Tirsdag 25-10-2022 08:15 - 25-10-2022 12:00 i uge 43
Mangfoldighed, ulighed og inklusion (ALIV)

Torsdag 27-10-2022 08:15 - 27-10-2022 12:00 i uge 43
Mangfoldighed, ulighed og inklusion (ALIV)

Tirsdag 01-11-2022 08:15 - 01-11-2022 12:00 i uge 44
Mangfoldighed, ulighed og inklusion (ALIV)

Torsdag 03-11-2022 08:15 - 03-11-2022 12:00 i uge 44
Mangfoldighed, ulighed og inklusion (ALIV)

Tirsdag 08-11-2022 08:15 - 08-11-2022 14:00 i uge 45
Mangfoldighed, ulighed og inklusion (ALIV)

Tirsdag 22-11-2022 10:00 - 22-11-2022 10:00 i uge 47
Mangfoldighed, ulighed og inklusion - Aflevering af portfolio (ALIV)

Torsdag 01-12-2022 08:15 - Fredag 02-12-2022 18:00 i uge 48
Mangfoldighed, ulighed og inklusion - Mundtlig prøve (ALIV)

Mandag 06-02-2023 10:00 - 06-02-2023 10:00 i uge 06
Mangfoldighed, ulighed og inklusion - Omprøve - Aflevering af portfolio (ALIV)

Mandag 13-02-2023 08:15 - 13-02-2023 18:00 i uge 07
Mangfoldighed, ulighed og inklusion - Mundtlig omprøve (ALIV)