PDF til print Find kalender

Profilprojekt: Public relations: Strategi og praksis

Titel
Profilprojekt: Public relations: Strategi og praksis
Oversat titel

Public Relations: Strategy and practice

Semester
F2023
Kandidatuddannelse i
Kommunikation
Aktivitetstype

Obligatorisk

studieaktivitet for profilen: Public relations

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Du skal tilmelde dig på stads i tilmeldingsperioden, som du kan se på intra

Tilmelding til projekteksamen: Du skal huske at bekræfte din tilmelding til projektet, ved at tilmelde dig eksamen med din projektgruppe, når projektdannelsen er slut. Du skal tilmelde dig via stads

Når du tilmelder dig studieaktiviteter, skal du være opmærksom på, om undervisning og eksamen i de forskellige studieaktiviteter er på samme tidspunkt. RUC planlægger studieaktiviteter sådan, at der ikke er overlap, hvis du følger dit anbefalede studieforløb. I forhold til valgfrie elementer og studieplaner, som afviger fra det anbefalede studieforløb, kan der dog forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger. 

Deltagerantal
ECTS
20
Aktivitetsansvarlig
Anja Mølle Lindelof (lindelof@ruc.dk)
Studieleder
Anja Mølle Lindelof (lindelof@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
IKH Tilmelding & Eksamen (ikh-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60306
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

Projektarbejdet er et problemorienteret, eksemplarisk, deltagerstyret og gruppebaseret forløb, hvor den studerede udvikler og dokumenterer viden, færdigheder og kompetencer i at arbejde med en afgrænset, selvvalgt, faglig problemstilling med fokus på public relations (PR).

I løbet af projektarbejdet vil den studerende opnå teoretiske, metodiske og praktiske kompetencer til at forstå, planlægge, udføre og kritisk reflektere over organisationers brug af strategisk kommunikation i deres offentlighedsarbejde, herunder til at sammenstille og kritisk reflektere over PR-disciplinens centrale faglige praksisser. Der lægges vægt på, at den studerende oparbejder evne til at udvikle og realisere PR-strategier, herunder især forståelse for og erfaring med at anvende forskellige metoder til dataindsamling fra forskellige kilder (fx sociale medier, medieomtale og spørgeundersøgelser) i udarbejdelsen af konkrete kommunikationstiltag.

I projektet skal indgå et konkret PR-strategisk kommunikationsprodukt udviklet af den studerende samt en teoretisk funderet redegørelse for de strategiske, metodiske og praktiske overvejelser i forbindelse med dets planlægning og udarbejdelse og dets kontekstuelle og værdiskabende elementer.

Projektarbejdet understøttes af vejledning og andre undervisningsaktiviteter, som bl.a. introducerer og træner den studerende i metoder til omdømmemåling, interessentkortlægning og awareness-analyse.

Projektrapporten skal tage afsæt i relevant, akademisk litteratur med et omfang på minimum 1000 sider.

Uddybende beskrivelse
Pensum
Tilrettelæggelse og indsats

Projektarbejdet er tilrettelagt som gruppearbejde med vejledning, som suppleres af projektunderstøttende workshops. Workshoparbejdet og vejledningen tilrettelægges sådan, at det kan foregå samlet på RUC to dage om ugen, hvor der også vil være mulighed for at møde de andre 2. semesterstuderende fra de øvrige faglige profiler og hvor der vil være mulighed for gæsteforelæsninger og andre fælles aktiviteter.

Projektets samlede studieindsats for hver studerende (ECTS-point omregnet i timer, 20 ECTS x 27 timer) = 540 timer

Timerne fordeles imellem

 • Projekt- og gruppedannelse: 20 timer
 • Workshopaktiviteter (forberedelse, tilstedeværelse og opsamling): 120 timer
 • Vejledningsmøder inkl. forberedelse og opsamling: 30 timer
 • Mundtlig eksamen inkl. forberedelse, herunder evt. mundtlig præsentation for eksterne aktører forud for eksamen: 20 timer
 • Projektarbejde i gruppen og selvstændigt arbejde (herunder litteratursøgning, empirisk arbejde, gruppemøder, læsning, udarbejdelse af arbejdsdokumenter og rapportskrivning): 360 timer
 • Andre aktiviteter (semesterstart, gæsteforelæsninger mv. ): 20 timer
Udbudsformat 

Undervisningsaktiviteterne foregår som udgangspunkt på campus. Nogle aktiviteter, herunder projektarbejdet i gruppen, kan efter fælles aftale mellem alle gruppemedlemmer og evt. vejleder gøre brug af andre mødesteder og virtuelle møder.

Undervisningsevaluering
Program
BEDØMMELSE
Læringsmål 

Efter endt projektarbejde kan den studerende:

 • definere og sammenstille centrale teorier og metoder inden for public relations

 • forstå og kritisk forholde sig til fagfeltets praksisser, herunder de etiske, demokratiske og sociale problemstillinger disse rejser

 • udvælge og anvende relevant teori og metode til empiriske undersøgelser af en organisations omverdensudfordringer, herunder til at udføre omdømmemåling, interessentkortlægning og/eller awareness-analyse på baggrund af data indsamlet fra både digitale og analoge kilder

 • omsætte indsigt fra empiriske undersøgelser til konkret udvikling og realisering af en public relations-kampagne

 • præsentere forskningsbaseret viden om og forslag til PR-aktiviteter til både fagfæller og ikke-specialister på en fagligt præcis og klar måde og med anvendelse af velvalgte formidlingsformer

 • tage ansvar for egen faglige udvikling og indgå professionelt i tværfagligt samarbejde med andre, herunder evt. professionelle praktikere

 • selvstændigt igangsætte og styre komplekse, projektbaserede produktions- og samarbejdsprocesser

Prøveform
Projekteksamen i gruppe med individuel bedømmelse

Grupperne kan bestå af 2-6 studerende.

Projektrapporten skal for:
- 2 studerende have et omfang på 84.000-108.000 tegn inkl. mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 96.000-120.000 tegn inkl. mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 108.000-139.200 tegn inkl. mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på 120.000-144.000 tegn inkl. mellemrum.
- 6 studerende have et omfang på 132.000-156.000 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Projektrapporten skal forsynes med et resumé på dansk eller engelsk og skal endvidere indeholde et konkret kommunikationsprodukt eller en dokumentation heraf, der indgår i bedømmelsen.

Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 studerende 60 minutter.
Ved 3 studerende 75 minutter.
Ved 4 studerende 90 minutter.
Ved 5 studerende 105 minutter.
Ved 6 studerende 120 minutter.

Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i bedømmelsen.

Tilladte hjælpemidler ved prøven: alle

Bedømmelse: 7-trinsskala

Censur: intern medbedømmer
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

Den mundtlige gruppeprøve tager udgangspunkt i den skriftlige projektrapport og indledes med oplæg fra hver af de studerende på max. 5 minutter per studerende. Eksaminator kan stille korte, afklarende spørgsmål efter hvert oplæg. På baggrund af såvel oplæg som projektrapport foregår eksamen herefter som en samtale mellem alle de deltagende om projektrapportens område, anvendte litteratur og udarbejdede produkt.

Projektrapporten skal opfylde alle formelle krav. I bedømmelsen af den skriftlige projektrapport vil der blive lagt vægt på i hvor høj udstrækning de(n) studerende kan

 • definere og sammenstille centrale teorier og metoder inden for public relations
 • udvælge og anvende relevant teori og metode til empiriske undersøgelser af en organisations omverdensudfordringer, herunder til at udføre omdømmemåling, interessentkortlægning og/eller awareness-analyse på baggrund af data indsamlet fra både digitale og analoge kilder
 • omsætte indsigt fra empiriske undersøgelser til en konkret kommunikationsproduktion, som udvikles, formidles, begrundes og vurderes i relation til den konkrete problemstilling
 • formulere sig korrekt, præcist og begrebsligt klart, herunder sammenfatte projektrapportens disposition og hovedkonklusioner i et kort og præcist resumé

I bedømmelsen af den konkrete kommunikationsproduktion lægges der vægt på i hvor høj grad

 • det udviklede produkt/produktionen adresserer projektets problemstilling
 • de udvalgte evalueringskriterier for produktionen/produktet er relevante og begrundede i forhold til det intenderede formål
 • produktionen/produktet er nytænkende i forhold til eksisterende, sammenlignelige produktioner

I bedømmelsen af den mundtlige præstation vil der desuden blive lagt vægt på i hvor høj grad den de(n) studerende demonstrerer evnen til

 • At forstå og kritisk forholde sig til fagfeltets praksisser, herunder de etiske, demokratiske og sociale problemstillinger disse rejser
 • Mundtligt at præsentere forskningsbaseret viden om og forslag til PR-aktiviteter på en fagligt præcis og klar måde og med anvendelse af velvalgte formidlingsformer
 • At indgå i en begrebsligt funderet samtale og diskussion på baggrund af den skriftlige projektrapport og den konkrete kommunikationsproduktion
 • Beskrive sin egen og andre aktørers rolle i processen og derigennem sandsynliggøre evnen til selvstændigt at igangsætte og styre komplekse, projektbaserede produktions- og samarbejdsprocesser

Der foretages en samlet bedømmelse af prøvens skriftlige og mundtlige del.

Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60306
Sidst ændret 09/03/2023

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Torsdag 09-02-2023 12:15 - 09-02-2023 14:00 i uge 06
Projekt: Public relations: Strategi og praksis - Thursday Talk (KOMM)

Tirsdag 28-02-2023 12:15 - 28-02-2023 14:00 i uge 09
Projekt: Public relations: Strategi og praksis - Projektdannelse (KOMM)

Onsdag 01-03-2023 12:15 - 01-03-2023 16:00 i uge 09
Projekt: Public relations: Strategi og praksis - Projektdannelse (KOMM)

Torsdag 02-03-2023 08:15 - 02-03-2023 12:00 i uge 09
Projekt: Public relations: Strategi og praksis - Projektdannelse (KOMM)

Torsdag 02-03-2023 12:15 - 02-03-2023 14:00 i uge 09
Projekt: Public relations: Strategi og praksis - Thursday Talk (KOMM)

Torsdag 09-03-2023 08:15 - 09-03-2023 12:00 i uge 10
Projekt: Public relations: Strategi og praksis - Projektworkshop (KOMM)

Torsdag 09-03-2023 12:15 - 09-03-2023 14:00 i uge 10
Projekt: Public relations: Strategi og praksis - Thursday Talk (KOMM)

Torsdag 16-03-2023 10:15 - 16-03-2023 16:00 i uge 11
Projekt: Public relations: Strategi og praksis - Projektworkshop (KOMM)

Tirsdag 21-03-2023 12:15 - 21-03-2023 16:00 i uge 12
Projekt: Public relations: Strategi og praksis - Projektworkshop (KOMM)

Torsdag 13-04-2023 10:15 - 13-04-2023 16:00 i uge 15
Projekt: Public relations: Strategi og praksis - Projektworkshop (KOMM)

Torsdag 20-04-2023 08:15 - 20-04-2023 12:00 i uge 16
Projekt: Public relations: Strategi og praksis - Projektworkshop (KOMM)

Torsdag 20-04-2023 12:15 - 20-04-2023 14:00 i uge 16
Projekt: Public relations: Strategi og praksis - Thursday Talk (KOMM)

Torsdag 04-05-2023 08:15 - 04-05-2023 12:00 i uge 18
Projekt: Public relations: Strategi og praksis - Projektworkshop (KOMM)

Torsdag 01-06-2023 10:00 - 01-06-2023 10:00 i uge 22
Projekt: Public relations: Strategi og praksis - Aflevering (KOMM)

Mandag 19-06-2023 08:15 - Fredag 30-06-2023 18:00 i uge 25 og uge 26
Projekt: Public relations: Strategi og praksis - Mundtlig eksamensperiode (KOMM)

Tirsdag 01-08-2023 08:15 - Torsdag 31-08-2023 18:00 i uge 31 til uge 35
Projekt: Public relations: Strategi og praksis - Mundtlig reeksamensperiode (KOMM)