PDF til print Find kalender

Profilkursus: Stakeholder-relationer, omdømme og legitimitet

Titel
Profilkursus: Stakeholder-relationer, omdømme og legitimitet
Oversat titel

Stakeholder relations, reputation, and legitimacy

Semester
F2023
Kandidatuddannelse i
Kommunikation * / Kommunikation
Aktivitetstype

Obligatorisk

studieaktivitet for profilen: Public relations

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Tilmelding sker via stads selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig studieaktiviteter, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunkterne for studieaktiviteter og eksamen. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Deltagerantal
ECTS
10
Aktivitetsansvarlig
Ib Tunby Gulbrandsen (ibtunby@ruc.dk)
Studieleder
Anja Mølle Lindelof (lindelof@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
IKH Tilmelding & Eksamen (ikh-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60305
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

På dette kursus introduceres den studerende til centrale aspekter af public relations. Formålet er at give den studerende dybtgående viden om, hvordan organisationer skaber gode relationer til deres interessenter, opbygger et godt omdømme og opnår samfundsmæssig legitimitet, samt hvordan disse forhold er afgørende for organisationers evne til at påvirke omverdenen og nå deres organisatoriske og forretningsmæssige mål.

I løbet af kurset får den studerende viden om og færdigheder i organisationers strategiske arbejde med kommunikation i deres offentlighedsarbejde, herunder interessevaretagelse, public affairs, issues management og krisekommunikation. Endvidere bliver den studerende trænet i at identificere organisationers omverdensudfordringer, opstille konkrete kommunikationsstrategiske løsningsforslag og reflektere kritisk og metateoretisk over faglig praksis.

Det er centralt på kurset, at den studerende opnår forståelse for organisationers etiske, demokratiske og sociale ansvar.

Uddybende beskrivelse
Pensum

Pensum gøres tilgængelig via Moodle.

Tilrettelæggelse og indsats

Den samlede studieindsats for den studerende (ECTS-point omregnet i timer) = 270 timer

Timerne fordeles imellem

 • Kursusundervisning: 48 timer
 • Forberedelse: 108 timer
 • Eksamen: 60 timer
 • Eksamensforberedelse: 20 timer
 • Andre aktiviteter: 34 timer (semesterstart, litteratursøgning mv)
Udbudsformat 

Undervisningsaktiviteterne foregår som udgangspunkt på campus. Undervisningen kan være tilrettelagt således at en eller flere aktiviteter (fx virksomhedsbesøg) foregår andre steder end på RUC.

Undervisningsevaluering
Program
BEDØMMELSE
Læringsmål 

Efter endt kursus kan den studerende:

 • demonstrere viden om centrale teorier, begreber og modeller inden for stakeholder management og public relations samt deres forhold til beslægtede discipliner som branding, politisk kommunikation og markedsføring

 • identificere og sammenligne hvordan forskellige kommunikationsplatforme og medier påvirker organisationers arbejde med deres omverdensrelationer

 • definere og kortlægge organisationers interessenter og vurdere, hvilke risici, udfordringer og muligheder de udgør i forhold til organisationernes omdømme og legitimitet

 • analysere konkrete stakeholder management og public relations-aktiviteter ud fra deres organisatoriske, strategiske og praktiske beskaffenhed

 • anvende og kritisk reflektere over de på kurset præsenterede teoretiske og analytiske tilgange samt kommunikere dette på en fagligt præcis og klar måde

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave

Hjemmeopgaven skal have et omfang på 28.800-36.000 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Hjemmeopgavens varighed er 10 dage inkl. evt. weekend og helligdage.

Opgaven skal dokumentere, at den studerende besidder en sikker beherskelse af det danske skriftsprog, herunder grammatik og sproglig korrekthed.

Bedømmelse: 7-trinsskala
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

Prøven er en individuel, bunden, skriftlig opgave. Opgaveformuleringen udleveres i slutningen af kurset.

Opgaven skal opfylde alle formelle krav og i bedømmelsen lægges der vægt på, i hvor høj grad den studerende kan

 • udvælge, redegøre for og anvende relevante teorier, begreber og modeller til at identificere, analysere og vurdere specifikke organisationers arbejde med PR og stakeholder-relationer
 • forholde sig analytisk og kritisk reflekteret til de valgte teorier, begreber og modeller.
 • Diskutere forskellige perspektiver på, hvordan man kan adressere centrale problemstillinger inden for PR, og hvordan de forholder sig til hinanden.
 • Formulere sig på en fagligt præcis og klar måde med sikker beherskelse af akademiske normer for skriftlig fremstilling.
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60305
Sidst ændret 06/03/2023

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Torsdag 02-02-2023 08:15 - 02-02-2023 12:00 i uge 05
Stakeholder-relationer, omdømme og legitimitet (KOMM)

Tirsdag 07-02-2023 08:15 - 07-02-2023 12:00 i uge 06
Stakeholder-relationer, omdømme og legitimitet (KOMM)

Torsdag 09-02-2023 08:15 - 09-02-2023 12:00 i uge 06
Stakeholder-relationer, omdømme og legitimitet (KOMM)

Tirsdag 14-02-2023 08:15 - 14-02-2023 12:00 i uge 07
Stakeholder-relationer, omdømme og legitimitet (KOMM)

Torsdag 16-02-2023 08:15 - 16-02-2023 12:00 i uge 07
Stakeholder-relationer, omdømme og legitimitet (KOMM)

Tirsdag 21-02-2023 08:15 - 21-02-2023 12:00 i uge 08
Stakeholder-relationer, omdømme og legitimitet (KOMM)

Torsdag 23-02-2023 08:15 - 23-02-2023 12:00 i uge 08
Stakeholder-relationer, omdømme og legitimitet (KOMM)

Tirsdag 28-02-2023 08:15 - 28-02-2023 12:00 i uge 09
Stakeholder-relationer, omdømme og legitimitet (KOMM)

Tirsdag 07-03-2023 08:15 - 07-03-2023 12:00 i uge 10
Stakeholder-relationer, omdømme og legitimitet (KOMM)

Tirsdag 14-03-2023 08:15 - 14-03-2023 12:00 i uge 11
Stakeholder-relationer, omdømme og legitimitet (KOMM)

Tirsdag 21-03-2023 08:15 - 21-03-2023 12:00 i uge 12
Stakeholder-relationer, omdømme og legitimitet (KOMM)

Torsdag 23-03-2023 08:15 - 23-03-2023 12:00 i uge 12
Stakeholder-relationer, omdømme og legitimitet (KOMM)

Fredag 24-03-2023 10:00 - Tirsdag 04-04-2023 10:00 i uge 12 til uge 14
Stakeholder-relationer, omdømme og legitimitet - Eksamen (KOMM)

Tirsdag 01-08-2023 10:00 - Fredag 11-08-2023 10:00 i uge 31 og uge 32
Stakeholder-relationer, omdømme og legitimitet - Reeksamen (KOMM)