PDF til print Find kalender

Profilkursus: Oplevelse, iscenesættelse og kultur

Titel
Profilkursus: Oplevelse, iscenesættelse og kultur
Oversat titel

Experience, staging and culture

Semester
F2023
Kandidatuddannelse i
Kommunikation * / Kommunikation
Aktivitetstype

Obligatorisk

studieaktivitet for profilen: Oplevelseskommunikation

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Du skal tilmelde dig på stads i tilmeldingsperioden, som du kan se på intra

Når du tilmelder dig studieaktiviteter, skal du være opmærksom på, om undervisning og eksamen i de forskellige studieaktiviteter er på samme tidspunkt. RUC planlægger studieaktiviteter sådan at der ikke er overlap, hvis du følger dit anbefalede studieforløb. I forhold til valgfrie elementer og studieplaner, som afviger fra det anbefalede studieforløb, kan der dog forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Deltagerantal
ECTS
10
Aktivitetsansvarlig
Ulrik Schmidt (ulriksc@ruc.dk)
Studieleder
Anja Mølle Lindelof (lindelof@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
IKH Tilmelding & Eksamen (ikh-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60303
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

På dette kursus får den studerende dybtgående viden om, hvordan arbejdet med de sansemæssige, interaktive, sociale og rumlige dimensioner af kommunikation skaber mulighed for nye relationer mellem organisationer og deres interessenter.

Den studerende introduceres til kulturanalytiske og kommunikationsfaglige perspektiver på nutidens oplevelsesorienterede kultur samt kulturpolitiske, økonomiske og institutionelle forhold knyttet til oplevelseskommunikation. Kurset har særligt fokus på begivenheden som kommunikationsform og iscenesættelsen som oplevelseskommunikativt værktøj.

Den studerende lærer på den baggrund at identificere, analysere og vurdere, hvordan iscenesatte begivenheder fungerer æstetisk og kommunikativt i forskellige skalaer og formater og på tværs af fysiske og digitale rum, samt hvordan de konkret indgår i private og offentlige organisationers kommunikation inden for kultur- og oplevelsesindustrien og i arbejdet med sociale og kulturelle udviklingsprocesser inden for eksempelvis byudvikling og politisk aktivisme.

Uddybende beskrivelse
Pensum
Tilrettelæggelse og indsats

Den samlede studieindsats for den studerende (ECTS-point omregnet i timer) = 270 timer

Timerne fordeles imellem

 • Kursusundervisning: 48 timer
 • Forberedelse: 108 timer
 • Eksamen: 60 timer
 • Eksamensforberedelse: 20 timer
 • Andre aktiviteter: 34 timer (semesterstart, litteratursøgning mv)
Udbudsformat 

Undervisningsaktiviteterne foregår som udgangspunkt på campus. Nogle aktiviteter (fx virksomhedsbesøg og situeret undervisning) kan foregå andre steder end på RUC.

Undervisningsevaluering
Program
BEDØMMELSE
Læringsmål 

Efter endt kursus kan den studerende:

 • demonstrere faglig viden om centrale teoretiske tilgange til at studere iscenesatte begivenheders oplevelsesmæssige potentialer og virkemåder i forskellige formater og på tværs af digitale og fysiske rum med fokus på deres sansemæssige, interaktive, sociale og rumtidslige dimensioner

 • demonstrere viden om centrale brancher, institutioner og kulturelle felter samt de sociokulturelle, kulturpolitiske og økonomiske forhold knyttet til arbejdet med oplevelseskommunikation

 • anvende relevante teorier og metoder til at analysere og vurdere, hvordan iscenesættelse af begivenheder og processer bruges som strategisk værktøj i private og offentlige organisationers kommunikation

 • kritisk reflektere over iscenesatte begivenheders kommunikative rolle, værdi og strategiske anvendelse i en æstetiseret, oplevelsesorienteret kultur

 • selvstændigt at formidle og vurdere oplevelseskommunikative løsninger i forskellige formater og skalaer med fokus på deres strategiske, kontekstuelle og værdiskabende aspekter

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave

Hjemmeopgaven skal have et omfang på 28.800-36.000 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Hjemmeopgavens varighed er 10 dage inkl. evt. weekend og helligdage.

Opgaven skal dokumentere, at den studerende besidder en sikker beherskelse af det danske skriftsprog, herunder grammatik og sproglig korrekthed.

Bedømmelse: 7-trinsskala
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

Prøven er en individuel, bunden, skriftlig opgave. Opgaveformuleringen udleveres i slutningen af kurset.

Opgaven skal opfylde alle formelle krav og i bedømmelsen lægges der vægt på, i hvor høj grad den studerende kan

 • udvælge, redegøre for og anvende relevante teorier, begreber og modeller til at identificere, analysere og vurdere specifikke organisationers arbejde med oplevelse og iscenesættelse
 • forholde sig analytisk og kritisk reflekteret til de valgte teorier, begreber og modeller
 • Diskutere forskellige perspektiver på, hvordan man kan adressere centrale problemstillinger inden for oplevelseskommunikation, og hvordan de forholder sig til hinanden
 • Formulere sig på en fagligt præcis og klar måde med sikker beherskelse af akademiske normer for skriftlig fremstilling
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60303
Sidst ændret 06/03/2023

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Torsdag 02-02-2023 08:15 - 02-02-2023 12:00 i uge 05
Oplevelse, iscenesættelse og kultur (KOMM)

Tirsdag 07-02-2023 08:15 - 07-02-2023 12:00 i uge 06
Oplevelse, iscenesættelse og kultur (KOMM)

Torsdag 09-02-2023 08:15 - 09-02-2023 12:00 i uge 06
Oplevelse, iscenesættelse og kultur (KOMM)

Tirsdag 14-02-2023 08:15 - 14-02-2023 12:00 i uge 07
Oplevelse, iscenesættelse og kultur (KOMM)

Torsdag 16-02-2023 08:15 - 16-02-2023 12:00 i uge 07
Oplevelse, iscenesættelse og kultur (KOMM)

Tirsdag 21-02-2023 08:15 - 21-02-2023 12:00 i uge 08
Oplevelse, iscenesættelse og kultur (KOMM)

Torsdag 23-02-2023 08:15 - 23-02-2023 12:00 i uge 08
Oplevelse, iscenesættelse og kultur (KOMM)

Tirsdag 28-02-2023 08:15 - 28-02-2023 12:00 i uge 09
Oplevelse, iscenesættelse og kultur (KOMM)

Tirsdag 07-03-2023 08:15 - 07-03-2023 12:00 i uge 10
Oplevelse, iscenesættelse og kultur (KOMM)

Tirsdag 14-03-2023 08:15 - 14-03-2023 12:00 i uge 11
Oplevelse, iscenesættelse og kultur (KOMM)

Tirsdag 21-03-2023 08:15 - 21-03-2023 12:00 i uge 12
Oplevelse, iscenesættelse og kultur (KOMM)

Torsdag 23-03-2023 08:15 - 23-03-2023 12:00 i uge 12
Oplevelse, iscenesættelse og kultur (KOMM)

Fredag 24-03-2023 10:00 - Tirsdag 04-04-2023 10:00 i uge 12 til uge 14
Oplevelse, iscenesættelse og kultur - Eksamen (KOMM)

Tirsdag 01-08-2023 10:00 - Fredag 11-08-2023 10:00 i uge 31 og uge 32
Oplevelse, iscenesættelse og kultur - Reeksamen (KOMM)