PDF til print Find kalender

Profilkursus: Forandring, dialog og magt

Titel
Profilkursus: Forandring, dialog og magt
Oversat titel

Change, dialogue and power

Semester
F2023
Kandidatuddannelse i
Kommunikation * / Kommunikation
Aktivitetstype

Obligatorisk

studieaktivitet for profilen: Forandringskommunikation

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Tilmelding sker via stads selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig studieaktiviteter, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunkterne for studieaktiviteter og eksamen. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Deltagerantal
ECTS
10
Aktivitetsansvarlig
Tobias Raun (tobiasra@ruc.dk)
Studieleder
Anja Mølle Lindelof (lindelof@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
IKH Tilmelding & Eksamen (ikh-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60301
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

På dette kursus får den studerende dybtgående viden om centrale tilgange til og perspektiver inden for forandringskommunikation. Gennem brug af konkrete eksempler fra forskellige praksisfelter diskuteres en række forskellige kommunikationsteorier og -metoder, som sætter fokus på kulturelle, sociale, og psykologiske dynamikker i organisationer.

På den baggrund sigter kurset mod at give den studerende praktisk, metodisk og teoretisk forståelse for, hvordan man kan skabe forandring i og mellem organisationer. Der lægges vægt på, hvordan man kan arbejde kommunikativt målrettet med interpersonelle, dialogiske, brugerinvolverende og samskabende tilgange i forskellige faser af en forandringsproces, herunder at foretage kritisk analyse af aktørenes magtrelationer og de relaterede etiske udfordringer.

Uddybende beskrivelse
Pensum
Tilrettelæggelse og indsats

Den samlede studieindsats for den studerende (ECTS-point omregnet i timer) = 270 timer

Timerne fordeles imellem

 • Kursusundervisning: 48 timer
 • Forberedelse: 108 timer
 • Eksamen: 60 timer
 • Eksamensforberedelse: 20 timer
 • Andre aktiviteter: 34 timer (semesterstart, litteratursøgning mv)
Udbudsformat 

Undervisningsaktiviteterne foregår som udgangspunkt på campus. Undervisningen kan være tilrettelagt således at en eller flere aktiviteter (fx virksomhedsbesøg) foregår andre steder end på RUC.

Undervisningsevaluering
Program
BEDØMMELSE
Læringsmål 

Efter endt kursus kan den studerende:

 • identificere, definere og sammenstille centrale teorier inden for forandringskommunikation, herunder demonstrere viden om de forskellige faser af organisatoriske forandringsprocesser

 • forstå og kritisk forholde sig til, hvordan psykologiske, sociale og kulturelle dynamikker i organisationer påvirker forandringsprocesser

 • anvende relevante kommunikationsteorier og -metoder til at analysere og vurdere forandringsskabende kommunikation i forskellige organisatoriske og institutionelle kontekster

 • identificere og diskutere magtrelationer og etiske problemstillinger i en brugerinvolverende kommunikationsproces og diskutere de dermed forbundne kommunikative potentialer og udfordringer

 • udvikle, formidle, begrunde og vurdere forandringsskabende kommunikationsløsninger i og mellem organisationer

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave.

Hjemmeopgaven skal have et omfang på 28.800-36.000 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Hjemmeopgavens varighed er 10 dage inkl. evt. weekend og helligdage.

Opgaven skal dokumentere, at den studerende besidder en sikker beherskelse af det danske skriftsprog, herunder grammatik og sproglig korrekthed.

Bedømmelse: 7-trinsskala
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

Prøven er en individuel, bunden, skriftlig opgave. Opgaveformuleringen udleveres i slutningen af kurset.

Opgaven skal opfylde alle formelle krav og i bedømmelsen lægges der vægt på, i hvor høj grad den studerende kan

 • udvælge, redegøre for og anvende relevante teorier, begreber og modeller til at identificere, analysere og vurdere specifikke organisationers arbejde med forandringsprocesser og psykologiske, sociale og kulturelle dynamikker.
 • forholde sig analytisk og kritisk reflekteret til de valgte teorier, begreber og modeller.
 • Diskutere forskellige perspektiver på, hvordan man kan adressere centrale problemstillinger inden for forandringskommunikation, og hvordan de forholder sig til hinanden.
 • Formulere sig på en fagligt præcis og klar måde med sikker beherskelse af akademiske normer for skriftlig fremstilling.
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60301
Sidst ændret 06/03/2023

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Torsdag 02-02-2023 08:15 - 02-02-2023 12:00 i uge 05
Forandring, dialog og magt (KOMM)

Tirsdag 07-02-2023 08:15 - 07-02-2023 12:00 i uge 06
Forandring, dialog og magt (KOMM)

Torsdag 09-02-2023 08:15 - 09-02-2023 12:00 i uge 06
Forandring, dialog og magt (KOMM)

Tirsdag 14-02-2023 08:15 - 14-02-2023 12:00 i uge 07
Forandring, dialog og magt (KOMM)

Torsdag 16-02-2023 08:15 - 16-02-2023 12:00 i uge 07
Forandring, dialog og magt (KOMM)

Tirsdag 21-02-2023 08:15 - 21-02-2023 12:00 i uge 08
Forandring, dialog og magt (KOMM)

Torsdag 23-02-2023 08:15 - 23-02-2023 12:00 i uge 08
Forandring, dialog og magt (KOMM)

Tirsdag 28-02-2023 08:15 - 28-02-2023 12:00 i uge 09
Forandring, dialog og magt (KOMM)

Tirsdag 07-03-2023 08:15 - 07-03-2023 12:00 i uge 10
Forandring, dialog og magt (KOMM)

Tirsdag 14-03-2023 08:15 - 14-03-2023 12:00 i uge 11
Forandring, dialog og magt (KOMM)

Tirsdag 21-03-2023 08:15 - 21-03-2023 12:00 i uge 12
Forandring, dialog og magt (KOMM)

Fredag 24-03-2023 10:00 - Tirsdag 04-04-2023 10:00 i uge 12 til uge 14
Forandring, dialog og magt - Eksamen (KOMM)

Tirsdag 28-03-2023 08:15 - 28-03-2023 12:00 i uge 13
Forandring, dialog og magt (KOMM)

Tirsdag 01-08-2023 10:00 - Fredag 11-08-2023 10:00 i uge 31 og uge 32
Forandring, dialog og magt - Reeksamen (KOMM)