PDF til print Find kalender

Profilprojekt: Digitale medier: Strategi og praksis

Titel
Profilprojekt: Digitale medier: Strategi og praksis
Oversat titel

Digital media: Strategy and practice

Semester
F2023
Kandidatuddannelse i
Kommunikation
Aktivitetstype

Obligatorisk

studieaktivitet for profilen: Digitale medier

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Du skal tilmelde dig på stads i tilmeldingsperioden, som du kan se på intra

Tilmelding til projekteksamen: Du skal huske at bekræfte din tilmelding til projektet, ved at tilmelde dig eksamen med din projektgruppe, når projektdannelsen er slut. Du skal tilmelde dig via stads

Når du tilmelder dig studieaktiviteter, skal du være opmærksom på, om undervisning og eksamen i de forskellige studieaktiviteter er på samme tidspunkt. RUC planlægger studieaktiviteter sådan, at der ikke er overlap, hvis du følger dit anbefalede studieforløb. I forhold til valgfrie elementer og studieplaner, som afviger fra det anbefalede studieforløb, kan der dog forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Deltagerantal
ECTS
20
Aktivitetsansvarlig
Anja Mølle Lindelof (lindelof@ruc.dk)
Studieleder
Anja Mølle Lindelof (lindelof@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
IKH Tilmelding & Eksamen (ikh-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60300
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

Projektarbejdet er et problemorienteret, eksemplarisk, deltagerstyret og gruppebaseret forløb, hvor den studerede udvikler og dokumenterer viden, færdigheder og kompetencer i at arbejde med en afgrænset, selvvalgt, faglig problemstilling med fokus på anvendelse af digitale medier til strategisk kommunikation.

I løbet af projektarbejdet vil den studerende opnå teoretiske, metodiske og praktiske kompetencer i at forstå, planlægge, udføre og kritisk reflektere over den rolle, digitale medier spiller i forhold til en organisations evne til at kommunikere effektivt og effektfuldt. Der lægges vægt på, at den studerende oparbejder evne til at udvikle og realisere digitale kommunikationsstrategier, især forståelse for og erfaring med indsamling, analyse og visualisering af digitale data i udarbejdelsen af konkrete kommunikationstiltag.

I projektet skal indgå et konkret digitalt kommunikationsprodukt udviklet af den studerende samt en teoretisk funderet redegørelse for de strategiske, metodiske og praktiske overvejelser i forbindelse med dets planlægning og udarbejdelse og dets kontekstuelle og værdiskabende elemeneter.

Projektarbejdet understøttes af vejledning og en række undervisningsaktiviteter, som bl.a. introducerer og træner den studerende i metoder til indsamling, analyse og visualisering af digitale data.

Projektrapporten skal tage afsæt i relevant, akademisk litteratur med et omfang på minimum 1000 sider.

Uddybende beskrivelse
Pensum
Tilrettelæggelse og indsats

Projektarbejdet er tilrettelagt som gruppearbejde med vejledning, som suppleres af projektunderstøttende workshops. Workshoparbejdet og vejledningen tilrettelægges sådan, at det kan foregå samlet på RUC to dage om ugen, hvor der også vil være mulighed for at møde de andre 2. semesterstuderende fra de øvrige faglige profiler og hvor der vil være et antal gæsteforelæsninger og andre fælles faglige aktiviteter.

Projektets samlede studieindsats for hver studerende (ECTS-point omregnet i timer, 20 ECTS x 27 timer) = 540 timer

Timerne fordeles imellem

 • Projekt- og gruppedannelse: 20 timer
 • Workshopaktiviteter (forberedelse, tilstedeværelse og opsamling): 120 timer
 • Vejledningsmøder inkl. forberedelse og opsamling: 30 timer
 • Mundtlig eksamen inkl. forberedelse, herunder evt. mundtlig præsentation for eksterne aktører forud for eksamen: 20 timer
 • Projektarbejde i gruppen og selvstændigt arbejde (herunder litteratursøgning, empirisk arbejde, gruppemøder, læsning, udarbejdelse af arbejdsdokumenter og rapportskrivning): 360 timer
 • Andre aktiviteter (Semesterstart, gæsteforelæsninger mv. ): 20 timer
Udbudsformat 

Undervisningsaktiviteterne foregår som udgangspunkt på campus. Nogle aktiviteter, herunder projektarbejdet i gruppen, kan efter fælles aftale mellem alle gruppemedlemmer og evt. vejleder gøre brug af andre mødesteder og virtuelle møder.

Undervisningsevaluering
Program
BEDØMMELSE
Læringsmål 

Efter endt projektarbejde kan den studerende:

 • demonstrere faglig viden om centrale teoretiske tilgange til organisationers anvendelse af digitale medier til strategisk kommunikation

 • definere og sammenligne gængse metoder til analyse af digitale data samt vurdere hvilke udfordringer og begrænsninger, der er forbundet med brugen af denne type data

 • udvælge og anvende relevant teori og metode til empiriske undersøgelser af strategisk kommunikation på digitale medier, herunder indsamle, analysere og visualisere forskellige typer digitale data

 • omsætte indsigt fra empiriske undersøgelser til udvikling og realisering af digitale kommunikationsstrategier, herunder udarbejde konkrete, digitale kommunikationsprodukter

 • præsentere forskningsbaseret viden om organisationers anvendelse af digitale medier til strategisk kommunikation og forslag til digitale kommunikationsløsninger til både fagfæller og ikke-specialister på en fagligt præcis og klar måde

 • tage ansvar for egen faglig udvikling og indgå professionelt i tværfagligt samarbejde med andre, herunder evt. professionelle praktikere

 • selvstændigt igangsætte og styre komplekse, projektbaserede produktions- og samarbejdsprocesser

Prøveform
Projekteksamen i gruppe med individuel bedømmelse

Grupperne kan bestå af 2-6 studerende.

Projektrapporten skal for:
- 2 studerende have et omfang på 84.000-108.000 tegn inkl. mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 96.000-120.000 tegn inkl. mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 108.000-139.200 tegn inkl. mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på 120.000-144.000 tegn inkl. mellemrum.
- 6 studerende have et omfang på 132.000-156.000 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Projektrapporten skal forsynes med et resumé på dansk eller engelsk og skal endvidere indeholde et konkret kommunikationsprodukt eller en dokumentation heraf, der indgår i bedømmelsen.

Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 studerende 60 minutter.
Ved 3 studerende 75 minutter.
Ved 4 studerende 90 minutter.
Ved 5 studerende 105 minutter.
Ved 6 studerende 120 minutter.

Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i bedømmelsen.

Tilladte hjælpemidler ved prøven: alle

Bedømmelse: 7-trinsskala

Censur: intern medbedømmer
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

Den mundtlige gruppeprøve tager udgangspunkt i den skriftlige projektrapport og indledes med oplæg fra hver af de studerende på max. 5 minutter per studerende. Eksaminator kan stille korte, afklarende spørgsmål efter hvert oplæg. På baggrund af såvel oplæg som projektrapport foregår eksamen herefter som en samtale mellem alle de deltagende om projektrapportens område, anvendte litteratur og udarbejdede produkt.

Projektrapporten skal opfylde alle formelle krav. I bedømmelsen af den skriftlige projektrapport vil der blive lagt vægt på i hvor høj udstrækning de(n) studerende kan

 • demonstrere faglig viden om centrale teoretiske tilgange til organisationers anvendelse af digitale medier til strategisk kommunikation
 • udvælge og anvende relevant teori og metode til empiriske undersøgelser af strategisk kommunikation på digitale medier, herunder indsamle, analysere og visualisere forskellige typer digitale data
 • omsætte indsigt fra empiriske undersøgelser til en konkret kommunikationsproduktion, som udvikles, formidles, begrundes og vurderes i relation til den konkrete problemstilling
 • formulere sig korrekt, præcist og begrebsligt klart, herunder sammenfatte projektrapportens disposition og hovedkonklusioner i et kort og præcist resumé

I bedømmelsen af den konkrete kommunikationsproduktion lægges der vægt på i hvor høj grad

 • det udviklede produkt/produktionen adresserer projektets problemstilling
 • de udvalgte evalueringskriterier for produktionen/produktet er relevante og begrundede i forhold til det intenderede formål
 • produktionen/produktet er nytænkende i forhold til eksisterende, sammenlignelige produktioner I bedømmelsen af den mundtlige præstation vil der desuden blive lagt vægt på i hvor høj grad den de(n) studerende demonstrerer evnen til
 • definere og sammenligne gængse metoder til analyse af digitale data samt vurdere hvilke udfordringer og begrænsninger, der er forbundet med brugen af denne type data
 • Mundtligt at præsentere forskningsbaseret viden om organisationers anvendelse af digitale medier til strategisk kommunikation og forslag til digitale kommunikationsløsninger på en fagligt præcis og klar måde og med anvendelse af velvalgte formidlingsformer
 • At indgå i en begrebsligt funderet samtale og diskussion på baggrund af den skriftlige projektrapport og den konkrete kommunikationsproduktion
 • Beskrive sin egen og andre aktørers rolle i processen og derigennem sandsynliggøre evnen til selvstændigt at igangsætte og styre komplekse, projektbaserede produktions- og samarbejdsprocesser

Der foretages en samlet bedømmelse af prøvens skriftlige og mundtlige del.

Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60300
Sidst ændret 09/03/2023

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Torsdag 09-02-2023 12:15 - 09-02-2023 14:00 i uge 06
Projekt: Digitale medier: Strategi og praksis - Thursday Talk (KOMM)

Torsdag 16-02-2023 08:15 - 16-02-2023 12:00 i uge 07
Projekt: Digitale medier: Strategi og praksis - Projektdannelse (KOMM)

Fredag 17-02-2023 08:15 - 17-02-2023 12:00 i uge 07
Projekt: Digitale medier: Strategi og praksis - Projektdannelse (KOMM)

Torsdag 23-02-2023 08:15 - 23-02-2023 12:00 i uge 08
Profilprojekt: Digitale medier: Strategi og praksis - Projektworkshop (KOMM)

Torsdag 02-03-2023 12:15 - 02-03-2023 14:00 i uge 09
Projekt: Digitale medier: Strategi og praksis - Thursday Talk (KOMM)

Torsdag 09-03-2023 08:15 - 09-03-2023 12:00 i uge 10
Profilprojekt: Digitale medier: Strategi og praksis - Projektworkshop (KOMM)

Torsdag 09-03-2023 12:15 - 09-03-2023 14:00 i uge 10
Projekt: Digitale medier: Strategi og praksis - Thursday Talk (KOMM)

Torsdag 23-03-2023 08:15 - 23-03-2023 12:00 i uge 12
Profilprojekt: Digitale medier: Strategi og praksis - Projektworkshop (KOMM)

Tirsdag 11-04-2023 08:15 - 11-04-2023 12:00 i uge 15
Profilprojekt: Digitale medier: Strategi og praksis - Projektworkshop (KOMM)

Onsdag 12-04-2023 08:15 - 12-04-2023 12:00 i uge 15
Profilprojekt: Digitale medier: Strategi og praksis - Projektworkshop (KOMM)

Fredag 14-04-2023 08:15 - 14-04-2023 12:00 i uge 15
Profilprojekt: Digitale medier: Strategi og praksis - Projektworkshop (KOMM)

Torsdag 20-04-2023 12:15 - 20-04-2023 14:00 i uge 16
Projekt: Digitale medier: Strategi og praksis - Thursday Talk (KOMM)

Mandag 24-04-2023 08:15 - 24-04-2023 12:00 i uge 17
Profilprojekt: Digitale medier: Strategi og praksis - Projektworkshop (KOMM)

Onsdag 26-04-2023 08:15 - 26-04-2023 12:00 i uge 17
Profilprojekt: Digitale medier: Strategi og praksis - Projektworkshop (KOMM)

Fredag 28-04-2023 08:15 - 28-04-2023 12:00 i uge 17
Profilprojekt: Digitale medier: Strategi og praksis - Projektworkshop (KOMM)

Torsdag 04-05-2023 08:15 - 04-05-2023 12:00 i uge 18
Profilprojekt: Digitale medier: Strategi og praksis - Projektworkshop (KOMM)

Torsdag 01-06-2023 10:00 - 01-06-2023 10:00 i uge 22
Projekt: Digitale medier: Strategi og praksis - Aflevering (KOMM)

Mandag 19-06-2023 08:15 - Fredag 30-06-2023 18:00 i uge 25 og uge 26
Projekt: Digitale medier: Strategi og praksis - Mundtlig eksamensperiode (KOMM)

Tirsdag 01-08-2023 08:15 - Torsdag 31-08-2023 18:00 i uge 31 til uge 35
Projekt: Digitale medier: Strategi og praksis - Mundtlig reeksamensperiode (KOMM)