PDF til print Find kalender

Profilkursus: Digitale teknologier, medier og platforme

Titel
Profilkursus: Digitale teknologier, medier og platforme
Oversat titel

Digital technologies, media and platforms

Semester
F2023
Kandidatuddannelse i
Kommunikation * / Kommunikation
Aktivitetstype

Obligatorisk

studieaktivitet for profilen: Digitale medier

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Tilmelding sker via stads selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig studieaktiviteter, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunkterne for studieaktiviteter og eksamen. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Deltagerantal
ECTS
10
Aktivitetsansvarlig
Sine Nørholm Just (sinenjust@ruc.dk)
Studieleder
Anja Mølle Lindelof (lindelof@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
IKH Tilmelding & Eksamen (ikh-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60299
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

På dette kursus får den studerende dybtgående viden om og praktisk indsigt i, hvordan digitale kommunikationsteknologier, både selvstændigt og integreret, skaber mulighed for nye interaktionsformer mellem organisationer og deres interessenter. Den studerende oparbejder kompetencer til at anvende digitale teknologier som omdrejningspunktet i en organisations strategiske kommunikationsarbejde – fra sociale medieplatforme, apps og websites til søgemaskiner, maskinindlæring og kunstig intelligens – samt til at reflektere over de muligheder, udfordringer og risici, der er forbundet hermed.

Den studerende lærer at forstå og analysere digitale teknologiers kommunikative og tekniske infrastruktur, herunder hvordan måden, de er designet på, fordrer særlige kommunikative handlinger. På den baggrund opøver kurset de studerende i, hvordan forskellige digitale kommunikationsteknologier kan anvendes til at kommunikere på tværs af medietyper, og hvordan de enkelte mediers styrker udnyttes og kombineres i et effektivt samspil.

Uddybende beskrivelse
Pensum
Tilrettelæggelse og indsats

Den samlede studieindsats for den studerende (ECTS-point omregnet i timer) = 270 timer Timerne fordeles imellem

 • Kursusundervisning: 48 timer
 • Forberedelse: 108 timer
 • Eksamen: 60 timer
 • Eksamensforberedelse: 20 timer
 • Andre aktiviteter: 34 timer (semesterstart, litteratursøgning mv)
Udbudsformat 

Undervisningsaktiviteterne foregår som udgangspunkt på campus. Undervisningen kan være tilrettelagt således at en eller flere aktiviteter (fx virksomhedsbesøg) foregår andre steder end på RUC

Undervisningsevaluering
Program
BEDØMMELSE
Læringsmål 

Efter endt kursus kan den studerende:

 • demonstrere faglig viden om centrale teorier og analytiske tilgange til at studere indvirkningen af digitale teknologier på organisationers strategiske kommunikation

 • definere og sammenligne gængse digitale kommunikationsteknologier ud fra deres tekniske infrastruktur og kommunikative beskaffenhed

 • identificere og vurdere de risici, udfordringer og muligheder, der er forbundet med anvendelsen af digitale teknologier til strategisk kommunikation, herunder metodiske og etiske problemstillinger

 • anvende og kritisk reflektere over teoretiske og analytiske tilgange til organisationers anvendelse af digitale kommunikationsteknologier, samt evne til at kommunikere dette på en akademisk nøjagtig og klar måde

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave.

Hjemmeopgaven skal have et omfang på 28.800-36.000 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Hjemmeopgavens varighed er 10 dage inkl. evt. weekend og helligdage.

Opgaven skal dokumentere, at den studerende besidder en sikker beherskelse af det danske skriftsprog, herunder grammatik og sproglig korrekthed.

Bedømmelse: 7-trinsskala
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

Prøven er en individuel, bunden, skriftlig opgave. Opgaveformuleringen udleveres i slutningen af kurset.

Opgaven skal opfylde alle formelle krav og i bedømmelsen lægges der vægt på, i hvor høj grad den studerende kan

 • udvælge, redegøre for og anvende relevante teorier, begreber og modeller til at identificere, analysere og vurdere specifikke organisationers arbejde med digitale teknologier, medier og platforme
 • forholde sig analytisk og kritisk reflekteret til de valgte teorier, begreber og modeller.
 • Diskutere forskellige perspektiver på, hvordan man kan adressere centrale problemstillinger inden for digitale medier, og hvordan de forholder sig til hinanden.
 • Formulere sig på en fagligt præcis og klar måde med sikker beherskelse af akademiske normer for skriftlig fremstilling.
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60299
Sidst ændret 06/03/2023

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Torsdag 02-02-2023 08:15 - 02-02-2023 12:00 i uge 05
Digitale teknologier, medier og platforme (KOMM)

Tirsdag 07-02-2023 08:15 - 07-02-2023 12:00 i uge 06
Digitale teknologier, medier og platforme (KOMM)

Torsdag 09-02-2023 08:15 - 09-02-2023 12:00 i uge 06
Digitale teknologier, medier og platforme (KOMM)

Tirsdag 14-02-2023 08:15 - 14-02-2023 12:00 i uge 07
Digitale teknologier, medier og platforme (KOMM)

Tirsdag 21-02-2023 08:15 - 21-02-2023 12:00 i uge 08
Digitale teknologier, medier og platforme (KOMM)

Tirsdag 28-02-2023 08:15 - 28-02-2023 12:00 i uge 09
Digitale teknologier, medier og platforme (KOMM)

Torsdag 02-03-2023 08:15 - 02-03-2023 12:00 i uge 09
Digitale teknologier, medier og platforme (KOMM)

Tirsdag 07-03-2023 08:15 - 07-03-2023 12:00 i uge 10
Digitale teknologier, medier og platforme (KOMM)

Tirsdag 14-03-2023 08:15 - 14-03-2023 12:00 i uge 11
Digitale teknologier, medier og platforme (KOMM)

Torsdag 16-03-2023 08:15 - 16-03-2023 12:00 i uge 11
Digitale teknologier, medier og platforme (KOMM)

Mandag 20-03-2023 14:15 - 20-03-2023 18:00 i uge 12
Digitale teknologier, medier og platforme (KOMM)

Tirsdag 21-03-2023 08:15 - 21-03-2023 12:00 i uge 12
Digitale teknologier, medier og platforme (KOMM)

Fredag 24-03-2023 10:00 - Tirsdag 04-04-2023 10:00 i uge 12 til uge 14
Digitale teknologier, medier og platforme - Eksamen (KOMM)

Tirsdag 01-08-2023 10:00 - Fredag 11-08-2023 10:00 i uge 31 og uge 32
Digitale teknologier, medier og platforme - Reeksamen (KOMM)