PDF til print Find kalender

Det arbejdende menneske i en organisatorisk og social sammenhæng

Titel
Det arbejdende menneske i en organisatorisk og social sammenhæng
Oversat titel

Working life in an organizational and social context

Semester
E2022
Kandidatuddannelse i
Arbejdsliv
Aktivitetstype

Obligatorisk

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Du skal tilmelde dig på stads i tilmeldingsperioden, som du kan se på intra

Når du tilmelder dig studieaktiviteter, skal du være opmærksom på, om undervisning og eksamen i de forskellige studieaktiviteter er på samme tidspunkt. RUC planlægger studieaktiviteter sådan at der ikke er overlap, hvis du følger dit anbefalede studieforløb. I forhold til valgfrie elementer og studieplaner, som afviger fra det anbefalede studieforløb, kan der dog forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Deltagerantal
ECTS
15
Aktivitetsansvarlig
Klaus Tranetoft Nielsen (ktn@ruc.dk)
Annette Kamp (kamp@ruc.dk)
Agnete Meldgaard Hansen (agmeha@ruc.dk)
Studieleder
Peter Hagedorn-Rasmussen (peterhag@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
IMT Studieadministration (imt-studieadministration@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60001
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

Kurset har fokus på arbejdet som en praktisk og social aktivitet, der oftest foregår i en organisatorisk sammenhæng, placeret i en særlig historisk, kulturel og institutionel kontekst. Kurset giver et overblik over forskellige forståelser af organisationers dynamik, moderne ledelse og ledelsestænkning med særligt henblik på deltagelse, magt og styring. Det giver en dybere indsigt i de forhold som former subjektiviteten i arbejdet, samt de ambivalenser og modsætninger, som forholdene kan give anledning til. Desuden sættes der fokus på arbejdsfællesskaber som udgangspunkt for læring, mening, identitet og organisering, samtidig med at der gives en forståelse af dynamikker omkring in- og eksklusion. Forandring er et vilkår i arbejdslivet, og tematiseres i dette kursus særligt i forhold til temaer som demokratisering, bæredygtighed, kooperative organiseringsformer; temaer som har særlig betydning for arbejdslivet og arbejdet som samfundsmæssig aktivitet. Kurset introducerer forståelser af forandringsdynamikker, og giver desuden kendskab til forskellige metoder, både teoretisk og via praktisk og eksperimenterende arbejde.

Uddybende beskrivelse

Kurset er organiseret i tre blokke: Blok 1 og 2 er primært baseret på arbejde med grundtekster inden for arbejdslivsstudier, mens de studerende i blok 3 i højere grad arbejder praktisk med at tilegne sig og praktisere metoder til forandring af arbejdslivet på et teoretisk reflekteret grundlag.

Blok 1 Organisation og arbejde – mellem deltagelse magt og styring

De studerende præsenteres for forskellige teoretiske forståelser af:

 • Mennesket som ressource i arbejdet

 • Forholdet mellem ledelse og medarbejdere i organisationer

 • Deltagelse, magt og modstand som dynamik i organisationer

 • Identitet som omdrejningspunktet for styringsbestræbelser i organisationen

 • Nye organisations- og ledelsesformer, bevægelser mod demokrati eller entrepreneurskab og prækarisering

Der arbejdes med eksempler fra servicearbejde, vidensarbejde, omsorgsarbejde og fremstillingsarbejde.

Blok 2: Arbejdets subjektive dimensioner - Socialisation og arbejdsidentitet

De studerende præsenteres for forskellige teoretiske forståelser af:

 • Subjektivitet/identitet i arbejdet (forskellige videnskabsteoretiske forståelser)

 • Socialisering til arbejde – miljøspecifikke arbejdserfaringer og identitet

 • Kønssocialisering, dobbeltarbejde og ambivalens

 • Arbejdsidentitet, autonomi og ansvarsopfattelse.

 • Faglighed, forandring og læring

 • Mening og identitet i fælleskaber

Blok 3: Fælleskaber, organisering og forandring

De studerende arbejder med konkrete forandringsmetoder, workshops og eksperimentarier. Gennem dette arbejde diskuteres og belyses:

 • Forskellige tilgange til forandringer, baseret på forskellige forståelser af forandringer dynamik, og forestillinger om deres rækkevidde og radikalitet

 • Fællesskabers betydning som ramme om (eller hindring af) læring og udvikling i arbejdet

 • In og eksklusionsprocesser i organisationer under forandring, herunder betydning af eks. køn, etnicitet, alder, etc.

 • Demokrati, bæredygtighed og kooperative former for organisering som forandringshorisont

Pensum

Information om pensum vil blive meddelt på moodle inden semesterstudiestart.

Tilrettelæggelse og indsats

Kurset består af tre tematiske blokke:

 • Organisation og arbejde – mellem deltagelse magt og styring

 • Arbejdets subjektive dimensioner - Socialisering og arbejdsidentitet

 • Fælleskaber, organisering og forandring

Hver blok afsluttes med en opgave/produkt, der indgår i den endelige portfolio. Gennem kurset samarbejder de studerende i grupper, som udgangspunkt i anknytning til deres projektarbejde. Kurset gennemføres som en kombination af underviseroplæg, studenteroplæg, plenumdiskussioner, gruppeøvelser, workshops og klyngeaktiviteter.

For et 15 ECTS kursus er den samlede forventede arbejdsindsats 405 studenterarbejdstimer, hvilket svarer til ca. 18,5 timer pr. uge i løbet af semesteret. Arbejdet kan forventes at være fordelt på følgende aktiviteter:

 • Deltagelse i holdundervisning (ca. 40 timer)

 • Selvstændigt arbejde individuelt og i studiegrupper (ca. 268 timer)

 • Deltagelse i klyngeaktiviteter (ca. 12 timer)

 • Deltagelse i workshops (ca. 30 timer)

 • Udarbejdelse af portfolio, herunder en opgave pr. blok (ca. 55 timer)

 • Evaluering (ca. 1 time)

Udbudsformat 
Undervisningsevaluering

Kurset evalueres løbende dialogisk. Hertil kommer en skriftlig evaluering som gennemføres mindst hver 6. semester.

Den skriftlige evaluering går til underviser(e), studieleder og studienævn med henblik på kvalitetsudvikling af uddannelsen. Se mere om evalueringerne på studienævnets side på intranettet.

Program
BEDØMMELSE
Læringsmål 

Efter gennemførelse af Det arbejdende menneske i en organisatorisk og social sammenhæng kan den studerende:

 • Forstå samspillet mellem arbejdets historiske udvikling og foranderligheden i måden man tænker og tilrettelægger arbejdet på

 • Kritisk forholde sig til international forskning på højeste niveau om centrale teoretiske positioner i relation til arbejde, ledelse og organisation

 • Redegøre for centrale begreber, der tematiserer de sociale relationer i en organisatorisk sammenhæng med særligt fokus på magt, kontrol og indflydelse

 • Indgå i diskussioner om arbejdets betydning som kilde til identitets- og meningsdannelse

 • Identificere, vurdere og analysere forskellige magtformer, herunder hvordan magtformer gennem ledelse og organisation påvirker muligheder for indflydelse, deltagelse, mening, identitet og selvforståelse samt etablering af arbejdsfællesskaber

 • Evaluere de modsatrettede konsekvenser af arbejdslivets indretning, herunder hvordan de samme ledelsesstrategier og arbejdspraksisser både kan have trivselsfremmende og belastende aspekter

 • Udvælge og implementere konkrete forandringsværktøjer i forhold til alle de ovennævnte aspekter af arbejdet.

Prøveform
Individuel portfolio

Portfolioen skal have et omfang på 24.000-28.800 tegn inkl. mellemrum. Produkterne kan f.eks. være øvelsesbesvarelser, talepapirer til præsentation, skriftligt feedback, skriftlige refleksioner og skriftlige opgaver. Udfærdigelsen af produkterne kan være underlagt tidsbegrænsninger.

Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Produkterne til portfolioen udarbejdes helt eller delvist under kursusforløbet.

Portfolioen afleveres samlet (uploades på eksamen.ruc.dk). Evt. løbende delaflevering til den kursusansvarlige med henblik på feedback erstatter ikke den samlede aflevering.

Der foretages en samlet bedømmelse af portfolioen.

Bedømmelse: bestået/ikke bestået
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

Portfolio består af:

 • Tre delopgaver (en pr blok) der demonstrerer forståelse af pensumlitteratur og tema - sat i forhold til de studerendes projekter

 • En tværgående refleksion over sammenhænge mellem de tre dele.

De tre delopgaver har forskellig karakter: Mens de to første har karakter af essayopgaver består den sidste af en kombination af designforslag, drejebøger samt refleksioner over forandringspotentialer og vidensgenerering i forhold til en valgt problemstilling.

Bedømmelseskriterier

Der foretages en samlet bedømmelse af portfolioen.

I bedømmelsen af portfolioen lægges vægt på, hvorvidt portfolioen opfylder alle formelle krav, samt i hvilket omfang den studerende demonstrerer viden, kompetencer og færdigheder i forhold til at:

 • Redegøre for samspillet mellem arbejdets historiske udvikling og tænkning om og tilrettelæggelse af arbejdet

 • Kritisk reflektere over forskningsbaseret viden på højeste nationale og internationale niveau om centrale teoretiske positioner i relation til arbejde, ledelse og organisation

 • Redegøre for centrale begreber, der tematiserer de sociale relationer i en organisatorisk sammenhæng med særligt fokus på magt, kontrol og indflydelse

 • Indgå i diskussioner om arbejdets betydning som kilde til identitets- og meningsdannelse

 • Identificere, vurdere og analysere forskellige magtformer, herunder hvordan magtformer gennem ledelse og organisation påvirker muligheder for indflydelse, deltagelse, mening, identitet og selvforståelse samt etablering af arbejdsfællesskaber

 • Evaluere de modsatrettede konsekvenser af arbejdslivets indretning, herunder hvordan de samme ledelsesstrategier og arbejdspraksisser både kan have trivselsfremmende og belastende aspekter

 • Udvælge og implementere konkrete forandringsværktøjer i forhold til alle de ovennævnte aspekter af arbejdet

 • Kritisk reflektere over forandrings- og implementeringsprocesser.

Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60001
Sidst ændret 24/05/2022

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Mandag 05-09-2022 08:15 - 05-09-2022 10:00 i uge 36
Det arbejdende menneske i en organisatorisk og social sammenhæng (ALIV)

Onsdag 07-09-2022 12:15 - 07-09-2022 16:00 i uge 36
Det arbejdende menneske i en organisatorisk og social sammenhæng (ALIV)

Torsdag 08-09-2022 08:15 - 08-09-2022 12:00 i uge 36
Det arbejdende menneske i en organisatorisk og social sammenhæng (ALIV)

Fredag 09-09-2022 08:15 - 09-09-2022 12:00 i uge 36
Det arbejdende menneske i en organisatorisk og social sammenhæng (ALIV)

Mandag 12-09-2022 08:15 - 12-09-2022 14:00 i uge 37
Det arbejdende menneske i en organisatorisk og social sammenhæng (ALIV)

Onsdag 14-09-2022 12:15 - 14-09-2022 18:00 i uge 37
Det arbejdende menneske i en organisatorisk og social sammenhæng (ALIV)

Mandag 19-09-2022 08:15 - 19-09-2022 14:00 i uge 38
Det arbejdende menneske i en organisatorisk og social sammenhæng (ALIV)

Mandag 03-10-2022 08:15 - 03-10-2022 10:00 i uge 40
Det arbejdende menneske i en organisatorisk og social sammenhæng (ALIV)

Onsdag 05-10-2022 08:15 - 05-10-2022 12:00 i uge 40
Det arbejdende menneske i en organisatorisk og social sammenhæng (ALIV)

Mandag 10-10-2022 08:15 - 10-10-2022 10:00 i uge 41
Det arbejdende menneske i en organisatorisk og social sammenhæng (ALIV)

Onsdag 12-10-2022 08:15 - 12-10-2022 10:00 i uge 41
Det arbejdende menneske i en organisatorisk og social sammenhæng (ALIV)

Mandag 17-10-2022 08:15 - 17-10-2022 10:00 i uge 42
Det arbejdende menneske i en organisatorisk og social sammenhæng (ALIV)

Onsdag 19-10-2022 08:15 - 19-10-2022 12:00 i uge 42
Det arbejdende menneske i en organisatorisk og social sammenhæng (ALIV)

Mandag 31-10-2022 08:15 - 31-10-2022 10:00 i uge 44
Det arbejdende menneske i en organisatorisk og social sammenhæng (ALIV)

Onsdag 02-11-2022 08:15 - 02-11-2022 12:00 i uge 44
Det arbejdende menneske i en organisatorisk og social sammenhæng (ALIV)

Mandag 07-11-2022 08:15 - 07-11-2022 12:00 i uge 45
Det arbejdende menneske i en organisatorisk og social sammenhæng (ALIV)

Mandag 14-11-2022 08:15 - 14-11-2022 12:00 i uge 46
Det arbejdende menneske i en organisatorisk og social sammenhæng (ALIV)

Onsdag 16-11-2022 08:15 - 16-11-2022 10:00 i uge 46
Det arbejdende menneske i en organisatorisk og social sammenhæng (ALIV)

Onsdag 30-11-2022 10:00 - 30-11-2022 10:00 i uge 48
Det arbejdende menneske i en organisatorisk og social sammenhæng - Aflevering af portfolio (ALIV)

Mandag 06-02-2023 10:00 - 06-02-2023 10:00 i uge 06
Det arbejdende menneske i en organisatorisk og social sammenhæng - Omprøve - Aflevering af portfolio (ALIV)