PDF til print Find kalender

Valgfrit kursus: Kulturmøder i kontekst

Titel
Valgfrit kursus: Kulturmøder i kontekst
Oversat titel

Situated Cultural Encounters

Semester
F2023
Kandidatuddannelse i
Kulturmødestudier
Aktivitetstype

Valgfrit

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Du skal tilmelde dig på stads i tilmeldingsperioden, som du kan se på intra

Når du tilmelder dig studieaktiviteter, skal du være opmærksom på, om undervisning og eksamen i de forskellige studieaktiviteter er på samme tidspunkt. RUC planlægger studieaktiviteter sådan at der ikke er overlap, hvis du følger dit anbefalede studieforløb. I forhold til valgfrie elementer og studieplaner, som afviger fra det anbefalede studieforløb, kan der dog forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Deltagerantal
ECTS
10
Aktivitetsansvarlig
Garbi Schmidt (garbi@ruc.dk)
Studieleder
Louise Tranekjær (louiset@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
IKH Tilmelding & Eksamen (ikh-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60153
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

Udgangspunktet for valgkurset er empirisk i den forstand, at kursets omdrejningspunkt er konkrete kulturmøder og kulturelle praksisser. Der arbejdes med både uformelle, hverdagslige interaktioner og med kulturmøder, der er eksplicit rammesatte af organisationer eller institutioner. Kurset introducerer videregående teoretiske, metodiske og analytiske tilgange til kvalitative undersøgelse af kulturmøder og kulturel kompleksitet.

Uddybende beskrivelse

Kurset vil fokusere på kulturmøder i urbane rum, herunder hvordan vi indsamler data og analysere. Kurset vil således indeholde både ekskursioner, feltarbejde og workshops, som vil give jer som studerende mulighed for at arbejde selvstændigt og i dybden med en problemstilling, der relaterer til kulturmøder og kulturelle praksisser i et eller flere områder af København. Kursets resultater opsummeres i et fælles produkt.

Se moodle for yderligere beskrivelser.

Pensum

Se moodle for yderligere beskrivelser.

Tilrettelæggelse og indsats

Studieindsats

Studieindsats Kurset giver 10 ECTS, hvilket svarer til 270 timers arbejde. Disse ti-mer fordeler sig som følger:

• 10 kursusgange af 2 timer • 5 workshops af 4 timer • Forberedelse til kursusgange og workshops samt litteratur-læsning: 230 timer

Læringsaktiviteter Kurset vil bestå af holdundervisning samt workshops baseret på forskellige øvelser og fremlæggelser, som de studerende skal arbej-de med.

Udbudsformat 
Undervisningsevaluering

Finder sted ved sidste undervisningsgang.

Program

Check moodle for detaljer

BEDØMMELSE
Læringsmål 
  • mestrer kvalitative kulturanalytiske metoder og kan vurdere deres egnethed for undersøgelsen af konkrete kulturmøder

  • kan udføre nuancerede analyser af kulturmøder i relation til deres specifikke kontekst

  • kan selvstændigt og reflekteret diskutere såvel formelle som uformelle kulturmøder og deres implikationer for de berørte individer og grupper

  • kan med blik for asymmetriske magtrelationer identificere nye tilgange til hverdagslige og organiserede kulturmøder

Prøveform
Kurset bestås gennem aktiv og tilfredsstillende deltagelse.

Ved aktiv deltagelse forstås:
- at den studerende skal deltage i de med undervisningen forbundne aktiviteter (f. eks. workshops, seminarer, felt-ekskursioner, processtudiegrupper, arbejdskonferencer, supervisionsgrupper, feedback-sessioner).

Ved tilfredsstillende deltagelse forstås:
- at den studerende skal deltage i f.eks. mundtlige oplæg (individuelt eller i gruppe), peer reviews, miniprojekter, tests, præsentationer, tilrettelæggelse af kursusgang.

Bedømmelse: bestået/ikke bestået
Omprøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave

Hjemmeopgaven skal have et omfang på 19.200-24.000 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Hjemmeopgavens varighed er 7 dage inkl. evt. weekend og helligdage.Bedømmelse: bestået/ikke-bestået
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

I bedømmelsen af aktiv deltagelse vil der blive lagt vægt på, i hvor høj udstrækning den studerende demonstrerer, at de • mestrer kvalitative kulturanalytiske metoder og kan vurdere deres egnethed for undersøgelsen af konkrete kulturmøder • kan udføre nuancerede analyser af kulturmøder i relation til deres specifikke kontekst • kan selvstændigt og reflekteret diskutere såvel formelle som uformelle kulturmøder og deres implikationer for de berør-te individer og grupper

Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60153
Sidst ændret 06/03/2023

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Tirsdag 16-05-2023 08:15 - 16-05-2023 12:00 i uge 20
Kulturmøder i kontekst (KOS)

Tirsdag 23-05-2023 08:15 - 23-05-2023 12:00 i uge 21
Kulturmøder i kontekst (KOS)

Tirsdag 30-05-2023 08:15 - 30-05-2023 12:00 i uge 22
Kulturmøder i kontekst (KOS)

Torsdag 01-06-2023 12:15 - 01-06-2023 16:00 i uge 22
Kulturmøder i kontekst (KOS)

Fredag 09-06-2023 12:15 - 09-06-2023 16:00 i uge 23
Kulturmøder i kontekst (KOS)

Tirsdag 13-06-2023 08:15 - 13-06-2023 12:00 i uge 24
Kulturmøder i kontekst (KOS)

Torsdag 15-06-2023 12:15 - 15-06-2023 16:00 i uge 24
Kulturmøder i kontekst (KOS)

Tirsdag 20-06-2023 08:15 - 20-06-2023 12:00 i uge 25
Kulturmøder i kontekst (KOS)

Torsdag 22-06-2023 12:15 - 22-06-2023 16:00 i uge 25
Kulturmøder i kontekst (KOS)

Tirsdag 27-06-2023 08:15 - 27-06-2023 12:00 i uge 26
Kulturmøder i kontekst (KOS)

Tirsdag 01-08-2023 10:00 - Tirsdag 08-08-2023 10:00 i uge 31 og uge 32
Kulturmøder i kontekst - Reeksamen (KOS)