PDF til print Find kalender

Obligatorisk kursus: Mobiliteter og migration

Titel
Obligatorisk kursus: Mobiliteter og migration
Oversat titel

Mobilities and Migration

Semester
F2023
Kandidatuddannelse i
Kulturmødestudier
Aktivitetstype

Obligatorisk

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Du skal tilmelde dig på stads i tilmeldingsperioden, som du kan se på intra

Når du tilmelder dig studieaktiviteter, skal du være opmærksom på, om undervisning og eksamen i de forskellige studieaktiviteter er på samme tidspunkt. RUC planlægger studieaktiviteter sådan at der ikke er overlap, hvis du følger dit anbefalede studieforløb. I forhold til valgfrie elementer og studieplaner, som afviger fra det anbefalede studieforløb, kan der dog forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Deltagerantal
ECTS
10
Aktivitetsansvarlig
Linda Lapina (llapina@ruc.dk)
Studieleder
Louise Tranekjær (louiset@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
IKH Tilmelding & Eksamen (ikh-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60151
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

Kurset behandler på et avanceret niveau problemstillinger vedrørende social og rumlig mobilitet. Med afsæt i nutidige praksisser og casestudier arbejder kurset med teoretiske og metodologiske perspektiver på emner som migration, flygtninge, integration, diasporaer, transnationale praksisser, turisme, materielle udvekslinger, virtuelle netværk og teknologiske potentialer. Endvidere arbejdes der med mobilitet/immobilitet i urbane rum i relation til kategorier som funktionsnedsættelse, køn, alder, race, etnicitet, religion, klasse, sprog mv.

Uddybende beskrivelse

Kursets diskussioner af migration, mobilitet og immobilitet er struktureret omkring tre perspektiver: • Individer og grupper • Ideer og normer • Materialiteter og teknologier

Kurset træner de studerendes færdigheder i at analysere og identificere sociale, kulturelle og politiske processer, der indgår i menneskers, ideers, objekters og teknologiers bevægelser på tværs af sproglige, sociale og kulturelle distinktioner. Desuden skal de studerende opnå færdigheder i at forstå og diskutere betydninger af migration, mobilitet og immobilitet i forskellige samfundsmæssige sammenhænge, nationalt såvel som internationalt, samt kunne anvende feltets teorier og metoder i konkrete analyser.

Pensum

Pensum vil fremgå af kursets side på Moodle.

Tilrettelæggelse og indsats

Studieindsats

Kurset giver 10 ects, hvilket svarer til 270 timers arbejde. Disse timer fordeler sig som følger:

 • Forelæsninger og workshops: 40 timer
 • Omkring 8 timers forberedelse per kursusgang, inkl. litteraturlæsning
 • Eksamensessay: 70 timer.

Eksamensessays vil tage udgangspunkt i en selvvalgt mobilitetscase. Vi vil begynde at arbejde med jeres case-baserede essays undervejs i kurset, og der vil være mulighed for feedback.

Læringsaktiviteter

Kurset vil bestå af holdundervisning samt workshops, inkl. ekskursioner og øvelser. Øvelserne og fremlæggelsernes format fastsættes første kursusgang.

Udbudsformat 
Undervisningsevaluering

Der vil være uformelle løbende evalueringer, inkl. en midtvejsevaluering.

Program

Program for de enkelte kursusgange vil fremgå af Moodle.

BEDØMMELSE
Læringsmål 
 • har viden om social og rumlig mobilitet, herunder hvordan mobilitet defineres og diskuteres i forskellige samfundsmæssige sammenhænge, såvel nationalt som internationalt

 • kan identificere, beskrive og vurdere relevante metodologiske strategier i studiet af mobilitet/immobilitet

 • kan anvende teorier, metoder og tilgange fra mobilitets- og migrationsforskningen i analyse og diskussion af konkrete mobilitetspraksisser

 • kan kritisk reflektere over forskellige teoretiske perspektivers anvendelighed for en konkret problemstilling indenfor feltet mobilitet og migration

Prøveform
Individuel mundtlig prøve på baggrund af skriftlig aflevering.

Det skriftlige produkt skal have et omfang på maksimalt 24.000 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Eksaminationstid inkl. votering: 30 minutter.
Tilladte hjælpemidler til prøven: PowerPoint præsentation eller tilsvarende samt noter til oplæg/præsentation.

Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

Kurset bestås ved aflevering af en skriftlig synopsis efterfulgt af en mundtlig eksamen. Der foretages en samlet vurdering af både synopsis og den mundtlige eksamen med udgangspunkt i en vurdering af i forhold til følgende kriterier:

Den skriftlige og den mundtlige præsentation

 • redegør for hvordan mobilitet og migration defineres og diskuteres i forskellige samfundsmæssige sammenhænge, nationalt såvel som internationalt
 • foretager nuancerede analyser af mobilitetsprocesser ud fra de teorier, metoder og tilgange der anvendes i forskningen
 • anvender teorier, metoder og tilgange i analyse og forståelse af konkrete mobilitetspraksisser, med afsæt i specifikke cases og problemstillinger
 • bidrager med løsningsorienterede analyser af samfundsudfordringer vedrørende mobilitet, immobilitet og migration, på både individ- og gruppeniveau.
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60151
Sidst ændret 06/03/2023

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Tirsdag 07-02-2023 08:15 - 07-02-2023 12:00 i uge 06
Mobiliteter og migration (KOS)

Tirsdag 14-02-2023 08:15 - 14-02-2023 12:00 i uge 07
Mobiliteter og migration (KOS)

Tirsdag 21-02-2023 08:15 - 21-02-2023 12:00 i uge 08
Mobiliteter og migration (KOS)

Tirsdag 28-02-2023 08:15 - 28-02-2023 12:00 i uge 09
Mobiliteter og migration (KOS)

Tirsdag 07-03-2023 14:00 - 07-03-2023 18:00 i uge 10
Mobiliteter og migration - Ekskursion (KOS)

Tirsdag 14-03-2023 08:15 - 14-03-2023 12:00 i uge 11
Mobiliteter og migration (KOS)

Tirsdag 21-03-2023 08:15 - 21-03-2023 12:00 i uge 12
Mobiliteter og migration (KOS)

Tirsdag 28-03-2023 08:15 - 28-03-2023 12:00 i uge 13
Mobiliteter og migration (KOS)

Tirsdag 11-04-2023 08:15 - 11-04-2023 12:00 i uge 15
Mobiliteter og migration (KOS)

Tirsdag 18-04-2023 08:15 - 18-04-2023 12:00 i uge 16
Mobiliteter og migration (KOS)

Tirsdag 02-05-2023 10:00 - 02-05-2023 10:00 i uge 18
Mobiliteter og migration - Eksamen aflevering (KOS)

Onsdag 07-06-2023 08:15 - Torsdag 08-06-2023 18:00 i uge 23
Mobiliteter og migration - Mundtlig eksamen (KOS)

Fredag 11-08-2023 10:00 - 11-08-2023 10:00 i uge 32
Mobiliteter og migration - Reeksamen aflevering (KOS)

Torsdag 24-08-2023 08:15 - 24-08-2023 18:00 i uge 34
Mobiliteter og migration - Mundtlig reeksamen (KOS)