PDF til print Find kalender

Obligatorisk kursus: Kulturmøder, historie og erindringspolitik

Titel
Obligatorisk kursus: Kulturmøder, historie og erindringspolitik
Oversat titel

Cultural Encounters, History and Politics of Memory

Semester
F2023
Kandidatuddannelse i
Kulturmødestudier
Aktivitetstype

Obligatorisk

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Du skal tilmelde dig på stads i tilmeldingsperioden, som du kan se på intra

Når du tilmelder dig studieaktiviteter, skal du være opmærksom på, om undervisning og eksamen i de forskellige studieaktiviteter er på samme tidspunkt. RUC planlægger studieaktiviteter sådan at der ikke er overlap, hvis du følger dit anbefalede studieforløb. I forhold til valgfrie elementer og studieplaner, som afviger fra det anbefalede studieforløb, kan der dog forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Deltagerantal
ECTS
10
Aktivitetsansvarlig
Randi Marselis (marselis@ruc.dk)
Studieleder
Louise Tranekjær (louiset@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
IKH Tilmelding & Eksamen (ikh-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60149
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

Kurset bygger ovenpå den tematisering af kulturmøder i tid, sted og rum, som introduceres i kurset Kulturmøder og teorier. Kurset belyser udvalgte kulturmødetemaer i historisk optik, og der kan bl.a. arbejdes med kolonisering, nationsdannelse, urbanisering, køn, alder, religion, klasse, race, etnicitet, migration (herunder flugt). På kurset arbejdes med udvalgte fortidige kulturmøder og med erindringen om disse i såvel historisk som nutidigt perspektiv. Endvidere demonstrerer kurset, hvordan historiske perspektiver kvalificerer og beriger forståelsen af og tilgangen til nutidige kulturmøder. Kurset belyser således både historiske og nutidige erindringsfælleskaber og erindringspolitiske debatter. De studerende introduceres for udvalgte teorier og begreber fra erindringsforskningen, der i særlig grad belyser kulturmøder.

Uddybende beskrivelse

Kurset bygges op om en række cases, således at der arbejdes med kulturmøder på forskellige geografiske skalaer, som fx det globale vs. det (trans)nationale og centrum vs. periferi. Der arbejdes indgående med teorier og begreber, der i særlig grad belyser kulturmøder og erindringspolitiske diskussioner såsom forestillede fællesskaber, multidirectional memory, postmemory, travelling memory mv.

På denne baggrund analyserer de studerende et udvalg af repræsentationer på tværs af medietyper såsom monumenter, museumsudstillinger, sociale medier etc.

I dette semester vil vi lægge særligt fokus på kolonihistorie (især Congo) og på erindringer om byers diversitet - men vi kommer langt omkring både i forhold til teoretisk inspiration og eksempelmateriale.

Pensum

Se Moodle for temaer og tekster

Tilrettelæggelse og indsats

Studieindsats

Kurset giver 10 ects, hvilket svarer til 270 timers arbejde. Disse timer fordeler sig som følger:

 • Kursusundervisning svarende til 40 timer
 • Omkring 9 timers forberedelse per kursusgang i form af litteraturlæsning, analyseøvelser, gruppearbejde mv.
 • Udarbejdelse af skriftlig hjemmeopgave: 50 timer

Læringsaktiviteter

Kurset vil bestå af holdundervisning i kombination med analyseøvelser og gruppearbejde med fremlæggelse i plenum (vil fremgå af Moodle).

Udbudsformat 
Undervisningsevaluering

Kurset vil blive evalueret efter studienævnets

Program

Det nærmere program vil fremgå af Moodle - vær opmærksom på, at kursets undervisningsgange varierer i varighed på 2, 4 og 6 timer.

BEDØMMELSE
Læringsmål 
 • har viden om fortidige kulturmøder

 • kan belyse kulturmødetemaer i historisk optik

 • kan redegøre for historiske processers betydning for aktuelle kulturmøder

 • kan selvstændigt analysere aktuelle repræsentationer af fortidige kulturmøder

 • kan analysere erindringsfællesskabers fortidsbrug og erindringspolitiske konflikter og debatter

 • kan reflektere over teoretiske begrebers anvendelighed for analysen

 • kan reflektere over sin egen socio-historiske positionering i relation til erindringspolitiske konflikter og debatter

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave.

Hjemmeopgaven skal have et omfang på 24.000-33.600 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Hjemmeopgavens varighed er 7 dage inkl. evt. weekend og helligdage.
Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

Skriftlig hjemmeopgave

Den skriftlige hjemmeopgave udarbejdes på baggrund af spørgsmål formuleret af underviserne. Der tages udgangspunkt i kursets pen- sum, og spørgsmålene kan endvidere tage udgangspunkt i empirisk materiale som fx avisartikler, fotos, en video eller lignende.

Bedømmelseskriterier

I bedømmelsen af den skriftlige hjemmeopgave vil der blive lagt vægt på i hvor høj udstrækning den studerende demonstrerer at de:

 • kan belyse kulturmødetemaer i historisk optik
 • kan redegøre for historiske processers betydning for aktuelle kulturmøder
 • kan selvstændigt analysere aktuelle repræsentationer af fortidige kulturmøder
 • kan analysere erindringsfællesskabers fortidsbrug og erindringspolitiske konflikter og debatter
 • kan reflektere over teoretiske begrebers anvendelighed for analysen
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60149
Sidst ændret 06/03/2023

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Fredag 10-02-2023 10:15 - 10-02-2023 14:00 i uge 06
Kulturmøder, historie og erindringspolitik (KOS)

Fredag 17-02-2023 10:15 - 17-02-2023 14:00 i uge 07
Kulturmøder, historie og erindringspolitik (KOS)

Fredag 24-02-2023 10:15 - 24-02-2023 16:00 i uge 08
Kulturmøder, historie og erindringspolitik (KOS)

Fredag 03-03-2023 10:15 - 03-03-2023 14:00 i uge 09
Kulturmøder, historie og erindringspolitik (KOS)

Fredag 10-03-2023 10:15 - 10-03-2023 12:00 i uge 10
Kulturmøder, historie og erindringspolitik (KOS)

Fredag 17-03-2023 10:15 - 17-03-2023 12:00 i uge 11
Kulturmøder, historie og erindringspolitik (KOS)

Fredag 24-03-2023 10:15 - 24-03-2023 14:00 i uge 12
Kulturmøder, historie og erindringspolitik (KOS)

Fredag 31-03-2023 10:15 - 31-03-2023 12:00 i uge 13
Kulturmøder, historie og erindringspolitik (KOS)

Fredag 14-04-2023 10:15 - 14-04-2023 16:00 i uge 15
Kulturmøder, historie og erindringspolitik - Ekskursion (KOS)

Fredag 21-04-2023 10:15 - 21-04-2023 14:00 i uge 16
Kulturmøder, historie og erindringspolitik (KOS)

Fredag 28-04-2023 10:15 - 28-04-2023 12:00 i uge 17
Kulturmøder, historie og erindringspolitik (KOS)

Mandag 08-05-2023 10:00 - Mandag 15-05-2023 10:00 i uge 19 og uge 20
Kulturmøder, historie og erindringspolitik - Eksamen (KOS)

Tirsdag 01-08-2023 10:00 - Tirsdag 08-08-2023 10:00 i uge 31 og uge 32
Kulturmøder, historie og erindringspolitik - Reeksamen (KOS)