PDF til print Find kalender

Valgkurser: Tendenser og perspektiver i journalistforskning 2 - Journalistik i krig og kriser

Titel
Valgkurser: Tendenser og perspektiver i journalistforskning 2 - Journalistik i krig og kriser
Oversat titel

Development and Perspectives in Journalism Research

Semester
F2023
Kandidatuddannelse i
Journalistik
Aktivitetstype

Valgfrit

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Tilmelding sker via stads selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig studieaktiviteter, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunkterne for studieaktiviteter og eksamen. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Deltagerantal

Min 15 max 45 studerende

ECTS
10
Aktivitetsansvarlig
Mark Ørsten (oersten@ruc.dk)
Studieleder
Hanne Jørndrup (hajoe@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
IKH Tilmelding & Eksamen (ikh-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60346
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

Kurserne har til formål at give de studerende mulighed for fordybelse i et afgrænset emne, problemkompleks eller forskningsfelt inden for journalistikforskningen. Kursernes specifikke fokus fastlægges løbende.

Uddybende beskrivelse

Titel: Journalistik i krig og kriser

I krig og krisesituationer sættes journalistikken under et særligt pres. For det første øges politikernes opmærksom og kritik mod nyhedsmedierne. For det andet øges publikums pres og kritik af nyhedsmedierne. For det tredje skærpes kampen om information, så hastigheden sættes op samtidig med at mængden af dis-og misinformation øges. For det fjerde ændrer journalistikken delvis karakter og bliver mere nationalt orienteret og mindre tilstræbt objektiv. For det femte kommer der en lang række nye eksperter i spil, der alle besidder en viden om fx krig eller vira, som det ikke er nemt for journalistikken at udfordre. Alt dette og meget mere er fokus for dette valgkursus, der på baggrund af eksempler fra COVID-19-pandemien, krigen i Ukraine og lign., stiller skarpt på journalistikkens udfordringer i krig og krise.

Kurset omhandler flere væsentlige problematikker tilknyttet journalistikkens virke i krigs- og krisetid gennem introduktion til centrale tekster fra feltet, der diskuteres i forhold til konkrete nutidige og historiske eksempler. Kurset afsluttes med en skriftlig opgave, hvor en af kursets problematikker diskuteres ud fra relevant litteratur.

Pensum

Se moodle

Tilrettelæggelse og indsats

270 ECTS fordelt på forelæsninger, øvelser, forberedelse, oplæg og eksamen

Udbudsformat 

Undervisningen foregår i udgangspunkter på campus. Eksamen er en skriftlig hjemmeopgave

Undervisningsevaluering

Kurset evalueres i henhold til studienævnets evalueringspraksis.

Program

Se moodle

BEDØMMELSE
Læringsmål 

  • Dygtiggøre og specialisere sig inden for et journalistik-fagligt emne, problemkompleks eller forskningsfelt på højt akademisk niveau

  • Forstå og reflektere over forskningsbaseret viden, herunder sammenfatte og sammenligne teoretiske bidrag inden for kursets genstandsfelt og diskutere disses kendetegn, styrker og svagheder

  • Selvstændigt identificere og diskutere journalistikfaglige problemstillinger inden for kursets genstandsfelt

  • Anvende videnskabelige metoder og redskaber, der knytter sig til kursets genstandsfelt.

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave

Hjemmeopgaven skal have et omfang på 24.000-36.000 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Hjemmeopgaven påbegyndes under kurset og har en varighed på 14 dage inkl. evt. helligdage. Afleveringstidspunktet vil fremgå af study.ruc.dk.

Opgaven skal dokumentere, at den studerende besidder en sikker beherskelse af det danske skriftsprog, herunder grammatik og sproglig korrekthed.

Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

I bedømmelsen af opgaven bliver der lagt vægt på i hvilken grad den studerende evner at

  • identificere en selvstændig og relevant problemstilling inden for kursets tematik
  • udvælge og anvende relevante teorier, begreber og metoder.
  • reflektere over fordele og begrænsninger ved den selvvalgte analytiske tilgang
  • diskutere hvordan arbejdet med projektet kan ses i forhold til kursets overordnede tematik.

Desuden skal alle formelle krav overholdes ligesom opgaven skal dokumentere, at den studerende besidder en sikker beherskelse af det danske skriftsprog, herunder grammatik og sproglig korrekthed. Sproget tæller med i bedømmelsen med 15 %

Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60346
Sidst ændret 19/05/2023

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Tirsdag 02-05-2023 08:15 - 02-05-2023 12:00 i uge 18
Tendenser og perspektiver i journalistikforskning 2 (JOUR)

Torsdag 04-05-2023 08:15 - 04-05-2023 12:00 i uge 18
Tendenser og perspektiver i journalistikforskning 2 (JOUR)

Tirsdag 09-05-2023 08:15 - 09-05-2023 12:00 i uge 19
Tendenser og perspektiver i journalistikforskning 2 (JOUR)

Torsdag 11-05-2023 08:15 - 11-05-2023 12:00 i uge 19
Tendenser og perspektiver i journalistikforskning 2 (JOUR)

Mandag 15-05-2023 08:15 - 15-05-2023 12:00 i uge 20
Tendenser og perspektiver i journalistikforskning 2 (JOUR)

Onsdag 17-05-2023 08:15 - 17-05-2023 12:00 i uge 20
Tendenser og perspektiver i journalistikforskning 2 (JOUR)

Tirsdag 23-05-2023 08:15 - 23-05-2023 12:00 i uge 21
Tendenser og perspektiver i journalistikforskning 2 (JOUR)

Tirsdag 30-05-2023 08:15 - 30-05-2023 12:00 i uge 22
Tendenser og perspektiver i journalistikforskning 2 (JOUR)

Tirsdag 13-06-2023 10:00 - 13-06-2023 10:00 i uge 24
Tendenser og perspektiver i journalistikforskning 2 - Eksamen (JOUR)

Torsdag 17-08-2023 10:00 - Torsdag 31-08-2023 10:00 i uge 33 til uge 35
Tendenser og perspektiver i journalistikforskning 2 - Reeksamen (JOUR)