PDF til print Find kalender

Journalistisk innovation

Titel
Journalistisk innovation
Oversat titel

Journalistic Innovation

Semester
F2023
Kandidatuddannelse i
Journalistik
Aktivitetstype

Obligatorisk

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Du skal tilmelde dig på stads i tilmeldingsperioden, som du kan se på intra

Når du tilmelder dig studieaktiviteter, skal du være opmærksom på, om undervisning og eksamen i de forskellige studieaktiviteter er på samme tidspunkt. RUC planlægger studieaktiviteter sådan at der ikke er overlap, hvis du følger dit anbefalede studieforløb. I forhold til valgfrie elementer og studieplaner, som afviger fra det anbefalede studieforløb, kan der dog forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Deltagerantal
ECTS
15
Aktivitetsansvarlig
Aske Kammer (askek@ruc.dk)
Studieleder
Hanne Jørndrup (hajoe@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
IKH Tilmelding & Eksamen (ikh-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60344
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

Projektet og den tilhørende undervisning har til formål at koble de studerendes erfaringer og refleksioner fra den obligatoriske praktik sammen med teorier om journalistisk praksis, produktion og innovation.

På baggrund af teoretiske refleksioner skal de studerende udvikle konceptet til en journalistisk produktion, fx en genre, en medietype, platform eller lignende.

Uddybende beskrivelse

Projektet og den tilhørende undervisning har til formål at koble de studerendes erfaringer og refleksioner fra den obligatoriske praktik sammen med teorier om journalistisk praksis, produktion og innovation. På baggrund af teoretiske refleksioner skal de studerende udvikle et koncept til en journalistisk produktion, fx en genre, en medietype, platform eller lignende.

Pensum

Se moodle

Tilrettelæggelse og indsats

Studieindsats

Kursets 15 ECTS svarer til en arbejdsindsats på 405 timers fordelt på forskellige elementer som: forelæsninger, øvelser, projektdannelse, produktions- og projektfase, fremlæggelser, vejledning og eksamen

Udbudsformat 

Undervisning og vejledning finder i udgangspunktet sted på Campus

Undervisningsevaluering

Kurset evalueres i henhold til studienævnets evalueringspraksis.

Program

Se moodle

BEDØMMELSE
Læringsmål 
 • at arbejde problemorienteret og tværfagligt med innovation i forhold til et journalistisk arbejdsmarked i forandring

 • at idéudvikle, planlægge og udføre journalistiske produktioner som alternativ til eksisterende praksis

 • at identificere begrænsninger og forhindringer for en udvikling af det valgte journalistiske felt ved brug af videnskabelige teorier og metoder

 • at kunne navigere i et fremtidigt journalistisk arbejdsmarked i forandring.

Prøveform
Projektportfolio bestående af skriftlige produkter og andre typer produkter udarbejdet i gruppe og afsluttet med en mundtlig prøve

Grupperne kan bestå af 3-5 studerende.

Portfolioens specifikke indhold og form samt evt. vejledende omfangskrav for de forskellige produkter fastsættes, så vidt det er muligt inden kursets begyndelse og offentliggøres på study.ruc.dk.

Den samlede portfolioe skal for:
- 3 studerende have et omfang på 45.600-129.600 tegn inkl. mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 45.600-129.600 tegn inkl. mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på 45.600-129.600 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Der kan ved prøven spørges ind til hele pensum.

Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 3 studerende 75 minutter.
Ved 4 studerende 90 minutter.
Ved 5 studerende 105 minutter.

Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte studerendes præstation.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af de(t) skriftlige produkt(er) og den mundtlige prøve..

Stave- og formuleringsevnen i det skriftlige produkt indgår i bedømmelsen.

Tilladte hjælpemidler til prøven: alle

Bedømmelse: bestået/ikke-bestået
Censur: intern medbedømmer
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

Mundtlig eksamen i gruppe med individuel bedømmelse, med udgangspunkt i portfolioen og det individuelle oplæg. 

Ved prøven tages der udgangspunkt i de studerendes journalistiske produktion samt projektportfolio, der indeholder en hovedrapport med en analyse- og refleksionsdel, metoderapport og eventuelle udvalgte yderligere arbejdsprodukter som bilag. I prøven indgår individuelle oplæg inden for et selvvalgt emne, der er relevant for problematikken belyst i projektportfolioen.

Hvert individuelt oplæg har en varighed på op til 5 min. De individuelle oplæg efterfølges af en samtale mellem de studerende og bedømmerne med udgangspunkt i projekt og produkt-processen.

Grupperne kan bestå af 3-5 studerende. 

Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:

 • Ved 3 studerende 75 minutter. 
 • Ved 4 studerende 90 minutter. 
 • Ved 5 studerende 105 minutter. 

Tilladte hjælpemidler ved prøven: PowerPoint præsentation eller tilsvarende samt noter til oplæg/præsentation af produktet. 

  Bedømmelseskriterier  Den studerende gives en samlet bedømmelse af portfolio og mundtlig eksamen og bedømmes på sin evne til at:

 • Identificere en relevant problemstilling og den relevante forskningslitteratur til at besvare problemstillingen og analysere forhindringer eller begrænsninger for innovationen i praksisfeltet
 • idéudvikle, planlægge og udføre en selvvalgt journalistisk produktion af innovativ karakter som alternativ til eksisterende praksis.
 • identificere begrænsninger og muligheder for en udvikling af det valgte journalistiske felt, fx praksisbetingelser og/eller institutionelle normer.
 • Tilrettelægge produktionen efter en konkret målgruppe
 • Reflektere over egen læreproces og læringsudbytte

Desuden skal alle formelle krav overholdes og den studerende skal demonstrere en sikker beherskelse af det danske sprog (også i ikke skriftlige produkter), herunder grammatik og sproglig korrekthed. Sproget tæller med i bedømmelsen med 15 %.

Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60344
Sidst ændret 19/05/2023

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Fredag 03-02-2023 08:15 - 03-02-2023 14:00 i uge 05
Journalistisk innovation (JOUR) - Forberedelse, læsedag

Mandag 06-02-2023 08:15 - 06-02-2023 14:00 i uge 06
Journalistisk innovation (JOUR)

Onsdag 08-02-2023 08:15 - 08-02-2023 14:00 i uge 06
Journalistisk innovation (JOUR)

Fredag 10-02-2023 08:15 - 10-02-2023 14:00 i uge 06
Journalistisk innovation (JOUR)

Mandag 13-02-2023 08:15 - 13-02-2023 14:00 i uge 07
Journalistisk innovation (JOUR)

Torsdag 27-04-2023 08:15 - 27-04-2023 14:00 i uge 17
Journalistisk innovation - Midtvejsevaluering (JOUR)

Mandag 22-05-2023 10:00 - 22-05-2023 10:00 i uge 21
Journalistisk innovation - Aflevering (JOUR)

Fredag 09-06-2023 08:15 - 09-06-2023 18:00 i uge 23
Journalistisk innovation - Messe (JOUR)

Mandag 19-06-2023 08:15 - Fredag 23-06-2023 18:00 i uge 25
Journalistisk innovation - Mundtlig eksamen (JOUR)

Mandag 21-08-2023 10:00 - 21-08-2023 10:00 i uge 34
Journalistisk innovation - Reeksamen aflevering (JOUR)

Fredag 25-08-2023 08:15 - 25-08-2023 18:00 i uge 34
Journalistisk innovation - Mundtlig reeeksamen (JOUR)