PDF til print Find kalender

Speciale i Filosofi & Videnskabsteori

Titel
Speciale i Filosofi & Videnskabsteori
Oversat titel

Master's Thesis

Semester
F2023
Kandidatuddannelse i
Filosofi og Videnskabsteori
Aktivitetstype

Obligatorisk

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Tilmelding sker via stads selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Deltagerantal
ECTS
30
Aktivitetsansvarlig
Søren Riis (soerenr@ruc.dk)
Studieleder
Søren Riis (soerenr@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
IKH Tilmelding & Eksamen (ikh-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60114
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

Med specialet har den studerende muligheden for at bruge et helt semester på at udfolde en problemstilling yderligere, som har haft vakt speciel interesse i løbet af kandidatuddannelsen.

Målet er at tilegne sig forskningsbaseret viden om specialets emne og kunne indplacere sin egen undersøgelse i relation til relevant forskningslitteratur inden for filosofi og/eller videnskabsteori.

Den studerende skal mestre at vurdere og analysere filosofisk og/eller videnskabsteoretisk litteratur i forhold til fx argumentativ gyldighed, normativt indhold, relevans for en samfundsmæssig, kulturel og/eller eksistentiel-filosofisk problemstilling.

Specialet kan med fordel skrives i et samarbejde med en ekstern NGO, offentlig organisation/forskningsinstitution eller en virksomhed.

Specialet skrives med udgangspunkt i Filosofi og Videnskabsteori og kan inddrage elementer fra historie og Dansk. Den studerende kan således vælge at udarbejde et tværfagligt speciale.

Uddybende beskrivelse

Det forventes, at den eller de studerende:

 • 4-6 gange i løbet af semesteret indkalder vejleder til møde
 • Udsender dagsorden til vejleder senest 48 timer forud for mødet (ellers kan vejleder aflyse mødet)
 • Senest hver 14. dag laver en skriftlig opdatering med status på specialet (min ½ og max 1 side)

Ved første vejledermøde vil vejleder gøre rede for vejledningsforløbets konkrete organisering og struktur

Pensum
Tilrettelæggelse og indsats
Udbudsformat 

Vejledningsmøder og eksamen foregår på campus; undtagelsesvis kan vejledningen foregå online

Undervisningsevaluering
Program
BEDØMMELSE
Læringsmål 
 • kunne afgrænse og formulere en filosofisk og/eller videnskabsteoretisk problemstilling og begrunde dens faglige og almene relevans

 • kunne tilegne sig forskningsbaseret viden om specialets emne og kan placere sin egen undersøgelse i relation til relevant forskningslitteratur inden for filosofi og/eller videnskabsteori

 • kunne diskutere filosofiske og/eller videnskabsteoretiske problemstillinger og indgå i en faglig argumentation

 • kunne selvstændigt igangsætte, styre og gennemføre en længerevarende akademisk undersøgelses- og skriveproces

 • kunne formidle sin problemstilling sprogligt korrekt, præcist og sammenhængende

Prøveform
De(n) studerende kan vælge om specialet skal bedømmes alene på baggrund af specialeafhandlingen eller på baggrund af specialeafhandlingen og en mundtlig prøve, der tager udgangspunkt i specialeafhandlingen.

Specialeafhandlingen kan udarbejdes individuelt eller i en gruppe. Hvis man vælger at arbejde i gruppe, må gruppen bestå af 2-4 studerende.

Specialet skal for:
- 1 studerende have et omfang på 100.800-170.400 tegn inkl. mellemrum.
- 2 studerende have et omfang på 144.000-216.000 tegn inkl. mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 172.800-254.400 tegn inkl. mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 214.200-312.200 tegn inkl. mellemrum.

Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, resumé, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Specialet skal forsynes med et resumé.
Specialer skrevet på dansk, norsk eller svensk skal forsynes med et resumé på engelsk. Specialer skrevet på et fremmedsprog (bortset fra svensk og norsk) kan forsynes med et resumé på dansk.
Resuméet indgår i den samlede bedømmelse.

Specialer skrevet af en gruppe, skal være individualiseret ved aflevering, for at en bedømmelse udelukkende på baggrund af specialeafhandlingen er mulig. Individualiseringen skal være reel og vise, hvilken studerende, der har hovedansvaret for de enkelte afsnit. Indledning, konklusion og resumé er omfattet af fællesansvar.

Den eventuelle mundtlige prøve er en individuel prøve for studerende, der har udarbejdet specialeafhandlingen alene eller har anmodet om individuel prøve. Øvrige mundtlige specialeprøver afholdes som gruppeprøver.
Ved den eventuelle mundtlige prøve tages der udgangspunkt i hele specialeafhandlingen. De(n) studerende starter prøven med en kort præsentation, hvorefter prøven foregår som en samtale mellem den studerende, eksaminator og censor. Der kan under prøven stilles spørgsmål inden for de(t) faglige område(r), der relaterer sig til specialet.

Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 1 studerende 30 minutter.
Ved 2 studerende 60 minutter.
Ved 3 studerende 75 minutter.
Ved 4 studerende 90 minutter.

Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte studerendes præstation.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af specialeafhandlingen og den eventuelle mundtlige præstation.
Stave- og formuleringsevnen i specialet indgår i bedømmelsen med en vægtning på 10 procent.

Tilladte hjælpemidler ved prøven: PowerPoint præsentation eller tilsvarende.

Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: ekstern
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

Projektrapporten skal være skrevet på et i et idiomatisk, gramma-tisk og ortografisk korrekt anvendt sprog. Stave- og formulerings-evnen i specialet indgår i bedømmelsen med en vægtning på 10 procent.

 • kunne afgrænse og formulere en filosofisk og/eller viden-skabsteoretisk problemstilling og begrunde dens faglige og almene relevans
 • kunne tilegne sig forskningsbaseret viden om specia-lets emne og kan placere sin egen undersøgelse i relation til rele-vant forskningslitteratur inden for filosofi og/eller videnskabsteori
 • kunne diskutere filosofiske og/eller videnskabsteore-tiske problemstillinger og indgå i en faglig argumentation
 • kunne selvstændigt igangsætte, styre og gennemføre en længerevarende akademisk undersøgelses- og skriveproces
 • kunne formidle sin problemstilling sprogligt korrekt, præcist og sammenhængende
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60114
Sidst ændret 09/03/2023

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Torsdag 16-02-2023 14:15 - 16-02-2023 16:00 i uge 07
Specialeseminar (FILO)

Torsdag 23-03-2023 14:15 - 23-03-2023 16:00 i uge 12
Specialeseminar (FILO)

Torsdag 27-04-2023 14:15 - 27-04-2023 16:00 i uge 17
Specialeseminar (FILO)

Torsdag 11-05-2023 14:15 - 11-05-2023 16:00 i uge 19
Specialeseminar (FILO)

Torsdag 01-06-2023 10:00 - 01-06-2023 10:00 i uge 22
Specialeaflevering