PDF til print Find kalender

Projekt: Humaniora i samfundet

Titel
Projekt: Humaniora i samfundet
Oversat titel

Humanities in Society

Semester
F2023
Kandidatuddannelse i
Dansk / Filosofi og Videnskabsteori / Historie
Aktivitetstype

Obligatorisk

Undervisningssprog
Dansk / English
Studieordning

Read about the Master Programme and find the Study Regulations at ruc.dk

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Du skal tilmelde dig på stads i tilmeldingsperioden, som du kan se på intra

Tilmelding til projekteksamen: Du skal huske at bekræfte din tilmelding til projektet, ved at tilmelde dig eksamen med din projektgruppe, når projektdannelsen er slut. Du skal tilmelde dig via stads

Når du tilmelder dig studieaktiviteter, skal du være opmærksom på, om undervisning og eksamen i de forskellige studieaktiviteter er på samme tidspunkt. RUC planlægger studieaktiviteter sådan, at der ikke er overlap, hvis du følger dit anbefalede studieforløb. I forhold til valgfrie elementer og studieplaner, som afviger fra det anbefalede studieforløb, kan der dog forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger. 

Sign up for study activities at STADS Online Student Service within the announced registration period, as you can see on the Study administration homepage.

Registration for project-exam: Please remember to confirm your registration by signing up for exam as a group when the group formation is final. The registration is through STADS Online Student Service

When signing up for study activities, please be aware of potential conflicts between study activities or exam dates.
The planning of activities at Roskilde University is based on the recommended study programs which do not overlap. However, if you choose optional courses and/or study plans that goes beyond the recommended study programs, an overlap of lectures or exam dates may occur depending on which courses you choose.

Deltagerantal
ECTS
15
Aktivitetsansvarlig
Jakob Egholm Feldt (feldt@ruc.dk)
Studieleder
Erik Svendsen (evs@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
IKH Tilmelding & Eksamen (ikh-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60071 / U60071GB
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

I det tværfaglige projekt arbejdes der i grupper på tværs af fagene historie, dansk og filosofi og videnskabsteori om eksemplariske, problemorienterede undersøgelser af selvvalgte humanvidenskabelige spørgsmål og problemstillinger. Formålet er at udforske og anvende humanioras kritiske og transformative potentiale i samfundet gennem problemorienteret projektarbejde. Projektarbejdets problemstilling skal således inddrage, angå, adressere eller udvikles i dialog med konkrete aktører uden for universitetet, som kan være private eller offentlige virksomheder, institutioner, organisationer, foreninger, borgergrupper, m.v. Projektrapporten skal dokumentere undersøgelsen samt anvise og/eller diskutere hvordan dens resultater har værdi for og/eller kan anvendes i praksis af, hos eller i relation til den eksterne aktør.

Uddybende beskrivelse

Projektdannelsen finder sted i et forløb over 2 uger og tager ud-gangspunkt i en grundig indføring i projektets formål, nemlig at bru-ge fagligheder fra dansk, filosofi og videnskabsteori og historie til at analysere en problemstilling, der er relevant for aktører udenfor universitetet. Til inspiration præsenteres og diskuteres eksempler på forskellige måder, der kan arbejdes med eksterne aktører og humaniora i samfundet. De studerende udvikler herefter projekt-ideer, understøttet af faglige inspirationsoplæg, fremlæggelser, workshops, sociale aktiviteter og løbende vejleder-feedback. Mod projektdannelsens afslutning afleverer hver gruppe en synopsis, der skitserer projektets problem og måden, hvorpå eksterne aktø-rer og verden udenfor tænkes involveret. For at styrke tværfaglig-heden skal hver projektgruppe bestå af studerende fra mindst to af de tre fag, mens projektets problem tilsvarende skal aktivere fag-ligheder fra mindst to af de tre fag. Projektsynopsen godkendes af den samlede vejledergruppe, der omfatter undervisere fra alle tre fag. Undervejs i projektarbejdet deltager de studerende i en fælles projektkonference, hvor alle præsenterer deres pågående arbejder – herunder hvordan eksterne aktører konkret involveres – og får feedback fra medstuderende og vejledere.

Pensum
Tilrettelæggelse og indsats

15 ECTS = ca. 405 arbejdstimer, anslået fordelt på:

 • Intensiv projektdannelse 2 uger, samlet ca. 60 timer
 • Selve projektarbejdet, omfattende litteratursøgning, læsning og review af litteratur, udarbejdelse og læsning af oplæg, gruppemøder, vejledermøder, kontakt/dialog med eksterne parter, udarbejdelse af projektrapport: ca. 270 timer.
 • Projektseminar (forberedelse og deltagelse): ca. 10 timer
 • Eksamen (forberedelse og deltagelse): ca. 40 timer
 • Buffertid: resten

I praksis varierer den ugentlige arbejdsindsats henover semesteret. Regn med min. 10 timer ugentligt i måneder med fuld kursusaktivitet og ca. 40 timer ugentligt i den kursusfri fase.

Udbudsformat 

Campus

Undervisningsevaluering
Program
BEDØMMELSE
Læringsmål 
 • samarbejde på tværs af fagligheder om at identificere og formulere en afgrænset humanvidenskabelig problemstilling og begrunde dens relevans i forhold til en konkret aktør uden for universitetet

 • tilrettelægge, gennemføre og afrapportere en undersøgelse af den valgte problemstilling med udgangspunkt i teorier og metoder fra det brede humanvidenskabelige felt omkring historie, dansk og filosofi og videnskabsteori

 • indsamle, organisere, prioritere og kritisk analysere forskningslitteratur, empiri og andet materiale af relevans for undersøgelsen

 • reflektere over og diskutere hvordan humanistisk videnskabelse og humanistiske perspektiver på forskellige måder kan intervenere i verden uden for universitetet, herunder finde anvendelse i praksis

 • dokumentere og evaluere undersøgelsesdesign, arbejdsproces, samarbejdsformer og projektstyring

 • formidle faglig viden med sproglig præcision

Prøveform
Projekteksamen i gruppe med individuel bedømmelse.

Grupperne kan bestå af 2-5 studerende.

Projektrapporten skal for:
- 2 studerende have et omfang på 72.000-96.000 tegn inkl. mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 96.000-120.000 tegn inkl. mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 120.000-144.000 tegn inkl. mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på 132.000-156.000 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 studerende 60 minutter.
Ved 3 studerende 75 minutter.
Ved 4 studerende 90 minutter.
Ved 5 studerende 105 minutter.

Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i bedømmelsen.

Tilladte hjælpemidler ved prøven: Plancher og digitale præsentationsredskaber samt noter til oplæg/præsentation.

Bedømmelse: 7-trinsskala

Censur: intern medbedømmer
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

Projekteksamen indledes med korte individuelle oplæg fra alle gruppens medlemmer og har herefter form af en faglig samtale, ledet af eksaminator og med deltagelse af medbedømmer. Eksaminator og medbedømmer er altid fra to forskellige fag. Samtalen tager udgangspunkt i projektrapporten og giver de studerende mulighed for at demonstrere, at de også mundtligt, sammen, kan formidle, uddybe, nuancere og diskutere den gennemførte undersøgelse.

Ved bedømmelsen vurderes i hvilken grad den studerende kan:

 • samarbejde tværfagligt om at formulere en afgrænset human-videnskabelig problemstilling, der på relevant måde inddrager, angår, adresserer eller udvikles i dialog med en konkret aktør uden for universitetet
 • gennemføre og afrapportere projektets undersøgelse ved at bringe flere fagligheder fra det brede humanvidenskabelige felt omkring dansk, filosofi og videnskabsteori og historie i samspil
 • indsamle, organisere, prioritere og kritisk analysere forsknings-litteratur, empiri og andet materiale af relevans for undersøgelsen
 • redegøre for hvordan den eksterne aktør konkret er blevet involveret i form af kontakt, dialog, samarbejde eller andet
 • anvise, reflektere over og diskutere hvordan projektets undersøgelse er relevant, har værdi for eller kan bruges af en konkret aktør udenfor universitetet
 • anvise, reflektere over og diskutere hvordan samspillet med eksterne aktører har bidraget til projektets undersøgelse og resultater
 • formulere sig med sproglig og begrebslig præcision, både skriftligt og mundtligt
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60071 / U60071GB
Sidst ændret 06/03/2023

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Onsdag 01-02-2023 10:15 - 01-02-2023 16:00 i uge 05
Projekt: Humaniora i samfundet - Projektdannelse (DAN, HIS, FILO)

Fredag 03-02-2023 10:15 - 03-02-2023 16:00 i uge 05
Projekt: Humaniora i samfundet - Projektdannelse (DAN, HIS, FILO)

Mandag 06-02-2023 10:15 - 06-02-2023 16:00 i uge 06
Projekt: Humaniora i samfundet - Projektdannelse (DAN, HIS, FILO)

Onsdag 08-02-2023 10:15 - 08-02-2023 16:00 i uge 06
Projekt: Humaniora i samfundet - Projektdannelse (DAN, HIS, FILO)

Fredag 10-02-2023 10:15 - 10-02-2023 16:00 i uge 06
Projekt: Humaniora i samfundet - Projektdannelse (DAN, HIS, FILO)

Fredag 10-02-2023 16:15 - 10-02-2023 22:00 i uge 06
Projekt: Humaniora i samfundet - Semesterstartsfest (DAN, HIS, FILO)

Torsdag 01-06-2023 10:00 - 01-06-2023 10:00 i uge 22
Projekt: Humaniora i samfundet - Aflevering (HIS)

Mandag 19-06-2023 08:15 - Fredag 30-06-2023 18:00 i uge 25 og uge 26
Projekt: Humaniora i samfundet - Mundtlig eksamen (HIS)

Tirsdag 01-08-2023 08:15 - Torsdag 31-08-2023 18:00 i uge 31 til uge 35
Projekt: Humaniora i samfundet - Mundtlig reeksamen (HIS)