PDF til print    Find kalender

3s Projekt III: Dokumentation, virkning og vidensdeling

Semester
E2021
Uddannelse
Sociale Interventionsstudier
Aktivitetstype
Kandidatprojekt
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Registration through STADS-Selvbetjeningwithin the announced registration period, as you can see on the Studyadministration homepage.

When registering for courses, please be aware of the potential conflicts between courses or exam dates on courses. The planning of course activities at Roskilde University is based on the recommended study programs which do not overlap. However, if you choose optional courses and/or study plans that goes beyond the recommended study programs, an overlap of lectures or exam dates may occur depending on which courses you choose.

Projektforløbet

De studerende arbejder selvstændigt og med vejledning med selvvalgte problemstillinger, der er relevante for semestrets faglige temaer og uddannelsen som helhed.

Forventet arbejdsindsats (ects-deklaration)

15 ECTS = 405 timers arbejdsindsats fordelt på teorilæsning, teoribearbejdning, forberedelse og gennemførelse af empirisk arbejde, gruppemøder, vejledning, gensidig feed-back, forberedelse og deltagelse i intern evaluering, udarbejdelse af projektrapport samt 35 til forberedelse og gennemførelse af projekteksamen.

Pensum

Pensum med relevans for projektets selvvalgte problemstilling

Evaluering- og feedback former

De studerende deltager i intern evaluering, hvor de modtager peer-feedback fra medstuderende samt formativ feedback fra vejleder samt opponentvejleder

Studieleder/faglig koordinator
Trine Østergaard Wulf-Andersen (wulf@ruc.dk)
Eksamensadministration
IMT Studieadministration (imt-studieadministration@ruc.dk)
Undervisningsansvarlig
Steen Baagøe Nielsen (baagoee@ruc.dk)
ECTS
15
Forudsætning for deltagelse
Pt. ingen data fra studieordning.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen

Det er en forudsætning for indstilling til eksamen, at den studerende har deltaget i intern evaluering, samt at den studerende har udarbejdet en læringslog.

Ved den interne evaluering får projektgruppen gennem gensidig konstruktiv og kritisk diskussion med en opponentgruppe og anden vejleder mulighed for at kvalificere projektets samlede design, problemformulering og undersøgelse af denne. Til den interne evaluering fremsendes en projektbeskrivelse indeholdende en indholdsoversigt / disposition for projektet plus udvalgte afsnit på minimum 7.200 tegn og maksimalt 24.000 tegn inkl. mellemrum. De studerende forbereder mundtlig feedback til opponentgruppe.

Læringsloggen skal afleveres i Digital Eksamen senest 5 døgn efter projektafleveringen. Den skal være på minimum 2.400 tegn og maksimalt 7.200 tegn inkl. mellemrum og indeholde refleksioner over hvordan den studerendes uddannelses- og erfaringsmæssige baggrund samt samarbejds- og læreprocesser på de forskellige studieelementer i uddannelsen tilsammen bidrager til den studerendes kandidatprofil.

Omprøve, hvis forudsætninger for at til gå eksamen ikke er opfyldt:
Studerende, der undtagelsesvis er forhindret i at deltage i den interne
evaluering, skal i stedet aflevere en skriftlig feedback af opponentens
projektbeskrivelse til opponenten og egen vejleder. Den skriftlige
feedback skal være på minimum 2.400 tegn og maksimalt 4.800 tegn inkl.
mellemrum.

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
  • Viden: Viden om forskellige psykologiske, læringsteoretiske og sociologiske forståelser af, hvilke faktorer der har betydning for virkningen af sociale interventioner

  • Viden: Viden om kvantitative metoders potentiale og begrænsninger til dokumentation og evaluering af sociale interventioner

  • Viden: Viden om og forståelse af forskellige institutionelle, professionelle og/ eller bruger-perspektivers og interessers betydning for vidensdeling

  • Færdigheder: Identificere videnskabelige problemstillinger i relation til virkninger af social intervention

  • Færdigheder: Integrere den teoretiske forståelse i specifikke interventionsområder og interventionsformer

  • Færdigheder: Anvende videnskabelig litteratur på dansk og fremmedsprog

  • Færdigheder: Anvende kvantitative data eller metoder til at dokumentere eller måle eller vurdere virkninger af sociale interventionsprojekter

  • Kompetencer: Formidle forskningsbaseret viden om sociale forandringsprocesser

  • Kompetencer: Diskutere videnskabelige problemstillinger indenfor området med fagfæller

Overordnet indhold

De studerende skal ud fra en selvvalgt problemstilling undersøge teoretisk og praktisk relevante aspekter at sociale forandringsprocesser og hvorledes disse kan dokumenteres eller vurderes kvantitativt. Valget af kvantitativ empiri eller metode skal diskuteres.

Type

Projekt

Undervisnings- og arbejdsform

Projektarbejde

Prøveform
Mundtlig gruppeprøve for deltagerne i projektarbejdet.

Ved prøven tages der udgangspunkt i de studerendes projektrapport. I prøven indgår individuelle oplæg inden for et selvvalgt emne, der er relevant for problematikken belyst i projektrapporten. Hvert individuelt oplæg har en varighed på op til 5 min. De individuelle oplæg efterfølges af en samtale mellem de studerende og bedømmerne med udgangspunkt i projektet.

Der kan under prøven stilles spørgsmål inden for projektrapportens faglige område.

Der foretages en individuel bedømmelse på baggrund af projektrapport og den enkelte studerendes mundtlige præstation.

Grupperne kan bestå af 2-7 studerende.

Projektrapporten skal for:
- 2 studerende have et omfang på 96.000-103.200 tegn inkl. mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 144.000-151.200 tegn inkl. mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 177.600-184.800 tegn inkl. mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på 177.600-184.800 tegn inkl. mellemrum.
- 6 studerende have et omfang på 177.600-184.800 tegn inkl. mellemrum.
- 7 studerende have et omfang på 177.600-184.800 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 studerende 60 minutter.
Ved 3 studerende 75 minutter.
Ved 4 studerende 90 minutter.
Ved 5 studerende 105 minutter.
Ved 6 studerende 120 minutter.
Ved 7 studerende 135 minutter.

Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i bedømmelsen.

Tilladte hjælpemidler ved prøven: PowerPoint præsentation eller tilsvarende samt noter til oplæg/præsentation

Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Intern medbedømmer.
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U25778
Sidst ændret 03/03/2021

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Fredag 03-09-2021 08:15 - 03-09-2021 12:00 i uge 35
3s - Projekt - Semesterplanlægning og projektudvikling I (SI)

Onsdag 08-09-2021 08:15 - 08-09-2021 14:00 i uge 36
3s - Projekt - Projektudvikling II (SI)

Fredag 17-09-2021 08:15 - 17-09-2021 16:00 i uge 37
3s - Projekt - Projektudvikling III og gruppedannelse (SI)

Onsdag 17-11-2021 10:00 - 17-11-2021 10:00 i uge 46
3s - Projekt - Aflevering af oplæg til intern evaluering (SI)

Onsdag 24-11-2021 08:15 - 24-11-2021 17:15 i uge 47
3s - Projekt - Intern evaluering (SI)

Torsdag 25-11-2021 08:15 - 25-11-2021 17:15 i uge 47
3s - Projekt - Intern evaluering (SI)

Mandag 20-12-2021 10:00 - 20-12-2021 10:15 i uge 51
3s - Projekt - Projektaflevering (SI)

Mandag 10-01-2022 08:15 - Fredag 21-01-2022 18:00 i uge 02 og uge 03
3s - Projekt - Mundtlig eksamensperiode (SI)

Mandag 24-01-2022 08:15 - Fredag 28-01-2022 18:00 i uge 04
3s - Projekt - Mundtlig reeksamensperiode (SI)